Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANIA

JUDETUL MURES
COMUNA BREAZA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR.27
din 08.01.2014
privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat
al comunei Breaza pentru anul 2013

Primarul administratiei publice Breaza – d-l Chira Gheorghe,


In baza prevederilor art.7 si ar.8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile:
- Ordinului Ministrului finantelor publice nr.2861/2009 privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Legii nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunedrea in
legatura cu gestionarea bunurilor, modificata prin Legea nr.54/1994;
- H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
In temeiul prevederilor art.63 alin.(5) lit.d) si art.68 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.a) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

D I S P U N E:
Art.1. – (1) In vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere a patrimoniului
public si privat al comunei Breaza, judetul Mures, se constituie o comisie formata din
urmàtoarele persoane:
1. Crisan Ileana- referent - presedinte;
2. Guttowszky Livia- referent - secretar;
3. Demeny Arpad - viceprimari - membru;
4. Neaga Lenuta - casier - membru;

(2) Comisiile pe gestiuni vor avea urmatoarea componenta:

Nr. Conturile Data Membrii comisiei de Obs.


crt. inceperii inventariere /
inventarierii Gestiuni
si finalizarii

1. A) Active fixe corporale apartinand 13.01.2014 - GESTIUNI PE


domeniului public si privat: 17.02.2014 SUBUNITATI
- Terenuri (211) Camin cultural – Costanas
- Constructii (212) Stefan
- Mijloace transport, echipamente Biblioteca – Szasz Maria
tehnologice, aparate si instalatii de Garaj auto – Costanas
masurare si control (2131-2133) Stefan
- Mobilier, aparatura birotica si alte Primarie – Bakos Emese
active fixe corporale (214) Protectie civila si PSI –
B) Alte active fixe necorporale Albert Zoltan
apartinand domeniului public si privat
(208)
C) Obiecte de inventar, inclusiv carte
diversa biblioteca (3031 si 3032)
2. A) Active fixe corporale in curs de 13.01.2014 – GESTIUNI
executie, inclusiv proiecte (231) 17.02.2014 Pop Elena
B) Avansuri acordate pentru active fixe
corporale (232)
C) Active fixe necorporale in curs de
executie (233)
D) Imprumuturi interne (162) si alte
imprumuturi si datorii asimiliate (167)
E) Dobanzi aferente altor imprumuturi si
datorii asimilate (1687)

3. A) Materiale consumabile (3021), 13.01.2014 – GESTIUNI


combustibil lichid si solid (3022), alte 17.02.2014 Albert Zoltan
materiale (3028) Guttowszky Livia

4. Inventarierea conturilor valorice la: 13.01.2014 – COMISIE


- furnizori (401),furnizori de active fixe 17.02.2014 Pop Elena
(404) clienti (411), debitori (4611), Crisan Ileana
creditori (4621), creante bugetare (464), Guttowszky Livia
casa (5311), disponibil fond rulment
(5221), alte valori – disponibil al
institutiilor publice (560)

Art.2: Plusurile sau minusurile constatate la sfarsitul inventarului si consemnate in


listele de inventariere se regularizeaza conform Ordinului ministrului finantelor nr.2861/2009,
in termenul legal.
Art.3: (1) Se constituie Comisia de casare-declasare, în urmàtoarea componentà:
1. Chiorean Roxana - secretar - presedinte;
2. Halatiu Marin – consilier de specialitate - secretar.
3. Szabo Zoltan – consilier - membru;
(2) Comisia va intocmi liste separate, pe fiecare gestiune, cu elementele patrimoniale
la care s-au constatat deprecieri.
Art.4: Membrii comisiilor sus constituite vor proceda la ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei dispozitii.
Art.5: Prezenta dispozitie va fi comunicatà autoritàtilor si persoanelor interesate si
adusà la cunostinta publicà prin grija secretarului comunei.
Art.6: Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor de inventariere se
vor lua urmatoarele masuri:
- Toate elementele de natura activelor trebuie date in raspundere gestionara;
- Se va aduce la zi a evidenta tehnico-operativa a gestiunii si a celei contabile si se vor
confrunta datele din aceste evidente;
- Se vor intocmi separat liste de inventar pentru bunurile inchiriate sau aflate in
custodie, la fel si pentru investitii;
- Listele de inventariere se vor semna de catre toti membrii comisiei, iar pe ultima fila
gestionarul va mentiona ca inventarul s-a facut in prezenta sa, daca are sau nu
obiectiuni.
Art.6: Cu data emiterii prezentei dispozitii se abroga prevederile oricaror alte
dispozitii care contravin prezentei.

Redactata azi, 08.01.2014, in noua exemplare, unul se va depune la Institutia


Prefectului – Judetul Mures - Directia juridica - Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării
actelor normative şi contencios administrativ pentru control si avizare, unul se va depune la dosarul
primariei si cate un exemplar se va preda membrilor comisiilor sus mentionate.

PRIMAR
jr.CHIRA GHEORGHE

Avizeaza SECRETAR
jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA