Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMARIA COMUNEI GOIESTI

Dispozi{ia nr.18
Privind organizarea, implementarea si men{inerea unui sistem de control
managerial in cadrul Primlriei Comunei Goiegti

Primarul Comunei Goie;tio


av6nd in vedere prevederile art.2 qi 3 din Ordinul Ministerului Finanfelor Publice nr.
94612005, modificat qi completat prin Ordinul nr. 1649117 februarie 2011 al Ministerului
Finanlelor Publice qi prin Ordinul Ministrului Finanfelor publice nr.1423130 octombrie 2012
pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinz6nd standardele de management/control
intern la entitS{ile publice ;i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
in temeiul art. 68 din Legea nr. 21512001, cu modificdrile qi completirile ulterioare,
privind administralia publicd locali,

Dispune:

I
Art. Se constituie grupul de lucru pentru implementarea Ei dezvoltarea Sistemului
de Control Managerial din cadrul Primdriei Comunei Goie;ti, in componenla din Anexa nr. I
care face parte integrantl din prezenta Dispozifie.
Art.2 Se aprobd Regulamentul de organizare gi funclionare a grupului de lucru pentru
implementarea qi dezvoltarea Sistemului de Control Managerial din cadrul primdriei
Comunei Goiegti, prevazut in anexa nr.2laprezenta Dispozilie.
Art. 3 Se aprob[ Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Managerial
conform anexeinr. 3 la prezentaDispozitie.
Art. 4 Prevederile prezentei Dispozitii vor fi aduse la indeplinire de cltre
compaftimentele din cadrul Primdriei Comunei Goieqti.
Art. 5 Secretarul Comunei Goieqti va comunica prezenta Dispozilie la toli cei
nominaliza\i iar domnul NilE Andi Leontin va publica prezenta dispozilie pe pagina de
internet a Primdriei Comunei Goiesti.

Datd, astdzi:z3 .0 1 .20 1 4

S
Balaci-T

INTOCMIT _ S.C. EXPERT ACCOUNTING S.R.L.


PRIMARTA COMUNEI GO!ESTI

Anexa nr. 1

La Dispozil ia nr.l8l20l4

Grup de lucru,
Pentru organizarea. implementarea gi mentinerea/dezvoltarea sistemului intem de
control managerial din cadrul Primdriei Comunei Goiesti:
Preqedinte:
- Primar - Adam Atanasie

Coordonatori :
- Viceprimar - $tefan Constantin
- Secretar - Balaci-Teodorescu Elena

Membri:
- Compartiment Cadastru ;i Registru Agricol - Petrescu Elena
- Compartiment Cadastru Ei Registru Agricol - Smdr[ndache Ion
- Compartiment Asistenfi SocialS - Bundea Florina-Emilia
- Compartiment Contabilitate, Impozite qi Taxe, Casierie - Iliescu Marin
- Compartiment Contabilitate, Impozite qi Taxe, Casierie - Stoe Constantin Florin
- compartiment contabilitate, Impozite qi Taxe, casierie vdcrrescu Ion
-
- Compartiment Dezvoltare Rurald gi Implementare Proiecte Iliescu Mariana
-

Secretariat : compartiment Resurse Umane ;i stare civild


- cioc Mariana

PRIMAR,

SECRETA

W"
Balaci-Teo/pre/cf ntcna

iNrocur - s.c. EXIERT ACCIIJNTtNG s.R.L.