Sunteți pe pagina 1din 2

JUDETUL DOLJ

COMUNA GOIESTI
PRIMAR
Comuna Goiesti, judetul Dolj, 207310 , Tel.02511452154 ,Fax02511452108,
E-mail: primariaqoiesti@vahoo.cor!, Web: http//www.primariagoiesti.ro

DISPOZITIA NR.4OO
Din 1.3.1.2.201,3

Primarul comunei Goiegti,judelul Dolj,


Av6nd in vedere:
-referatul domnului lliescu Marin,funclionar public in compartimentul contabilitate,din
cadrul apatarului de specialitate Primar comunA Goiegti,inregistrat sub nr.4707 din 30.10.201-3
prin care se aduce la cunogtin!5 obligativitatea efectudrii inventarierii anuale a patrimoniului;
-prevederile Legii nr,82/1,991,republicat5,cu modificSrile gicompletdrile ulterioare,prin
care unitSlile au obligatia sd efectueze inventarierea generalS a elementelor de activ gi de pasiv
delinute lainceputulactivitSfii,cel pulin o datd pe an,pe parcursulfuncliondrii lor.
-Ordinul2861din 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea giefectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor gi capita lurilor proprii
AvSnd in vedere prevederile art.63 alin.(5) litera d din Legea nr.215/2OO1",privind
administralia public5 locald,republicatS,cu modificdrile si completirile ulterioare
in temeiulart.68 alin.(1)9iart.1-15 alin.(1) litera a din Legea nr.21.5/2OO1.privind
administralia publicd localS,republicatS cu modificirile si completirile ulterioare

DISPUN:
Art.l.Constitui comisia de inventariere a patrimoniului comunei Goiegti,judelul Dolj,dupd
cum urmeaz5:
l.Pregedinte -tilVpLRnU CLAUDIA-ROZETA-consilier juridic aparat propriu C.L.GoieSti
2.Membrii - pAUrutTA AMALIA-consilier personal primar comund Goiegti
3. - ILIESCU MARIANA -consilier compartiment dezvoltare rurali
4. - BUNDEA EMILIA - consilier compartiment asistentd socialS
5 - SAMFIRA PAUL-consilier local C.L.Goiegti
6. -ANDREI CONSTANTIN-consilier local C L.Goiesti
7, -CALU IAN U IONEL-muncitor compartiment deservire
Art.2.Comisia de inventariere prevdzuti la art.L.,va efectua inventarierea bunurilor
aparlin6nd comunei Goiegti in perioada 08.01.20L4 -28.02.20L4
Art.3.Pentru desfdsurarea in bune conditii a activitStilor de inventariere se vor lua
urmdtoarele misuri:
Toate elementele de natura activelor trebuie sd fie date in rispundere
gentionard
Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse
inventarierii,contabilii care [in evidenfa gestiunii respective
Organizarea depozitdrii bunurilor grupate pe sorto-tipo-
dimensiuni,codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft
Aducerea la zi a evidenfei tehnico-operative la gestiuni gi a celei contabile gi
efectuarea confruntdrii datelor din aceste evidente

: i:Ti,l:ffii:x]:,t ff:ill::.,.. pentru bunurireinchiriate sau arate


in custodie gi pentru investi!ii
o Listele de inventar utilizate sunt cele prezentate ca modelin anexa nr.3 la
Ordinul Ministrului Economiei gi Finanlelor nr.351212008 privind
documentele financia r-contabile
o Listele se vor semna de toli membrii comisiei,iar pe ultima fild gestionarul va
menliona cd inventarul s-a fdcutin prezenla sa,dacd are sau nu obiecliuni.
Art.4.Comisia de inventariere va intocmi procesul verbalin care se va consemna
constatirile fdcute(cum a decurs inventarul arit6nd plusurile 9i minusurile) ,concluziile
comisiei,notele explicative luate de la gestionar privind gestionarea,depozitarea
degradarea 9i perisabilitSlile aplicate c6t 9i erorile inregistrate.
Art.5.Bunurile constatate lipsd la inventariere se evalueazi 9i se inregistreazd in
contabilitate la valoarea contabili.Lipsurile imputabile se recupereazd de la persoanele
vinovate la valoarea de inlocuire,determinati potrivit prezentelor norme.
Art.6.Scdderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreazd culpei unei persoane
se face in baza aprobdrii ordonatorului de credite'
Art.T.Plusulde casd constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casierie se varsd la
bugetul din care este finanlatd institufia publicS,paragraful bugetar- Alte venituri-
Art.8. Lucrlrile de inventariere vor fi valorificate ,iar rezultatul inventarierii se inregistreazd
in contabiltate potrivit prevederilor Legii nr.82l1,991,,republicatd giin conformitate cu
reglementdrile contabile aplicabile.
Art.g.Comisia constituitd la art.L. din prezenta dispozilie va aduce la indeplinire sarcinile
ce-l revin.

Datd astdzi L3.1-2.2013

Vizat pentru legalitate,


Secreta r
Baraci-reod"ffry)