Sunteți pe pagina 1din 5

AVANTAJE ALE UTILIZĂRII TIC ÎN PROCESUL DE EDUCAŢIE

Se promovează trecerea de la o educaţie bazată pe ideea transferului de cunoaştere la


învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme, la învăţarea prin experimente, la formarea de
competenţe.
Cu cât elevul este mai activ, cu atât el învaţă mai multe lucruri, aşadar este necesar să se
ţină seama de ritmul propriu de învăţare al elevului, să-l înveţi să înveţe, să-l cooptezi în procesul de
predare-învăţare. În acest context, profesorul nu mai este un educator, ci un manager al învăţării.
Cu cât orele sunt mai practice, cu cât folosesc mai mult imagini şi sonor, cu cât elevul este
pus să facă un lucru practic, cu atâta sporeşte atenţia lui faţă de ceea ce predă profesorul. Nu doar
cărţile ofera cunoaştere, ci şi resursele de pe Internet ori filmele documentare etc.
Este greşită concentrarea tuturor calculatoarelor dintr-o şcoală într-o singură sală. Fiecare
clasă trebuie sa fie dotată cu calculator si video-proiector fiindcă numai în acest fel putem vorbi cu
adevărat de dinamizarea procesului de predare-învăţare-evaluare.
Elevii trebuie sa fie angrenaţi în pregătirea lecţiilor la clasă prin jocuri, prin activităţi de
culegere de informaţii de pe Internet sau din alte surse (TV, ziare si reviste, enciclopedii etc.).Toate
acestea contribuie la cunoaştere, nu doar manualele şi publicaţiile de specialitate.
Utilizarea TIC în predare nu exclude testarea elevilor prin lucrări scrise, exerciţii la tablă etc.
Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei facilitează procesul de învăţare, dar nu suplineşte învăţarea
şi testarea.
Elevii trebuie să fie deprinşi să scrie, adică să comunice nu doar verbal, ci şi în scris, prin
poştă electronică ori cu ajutorul blogului, prin programele de mesagerie instant sau chat. Astfel li se
stimulează creativitatea artistică, iar, mai târziu, vor fi capabili să scrie o cerere către directorul unei
instituţii ori să formuleze argumente într-o contestaţie.
Învăţându-i pe elevi sa folosească biblioteca, mai ales biblioteca virtuala, de fapt îi învăţăm
să fie persoane autonome, capabile să-şi creeze singure propriile planuri de studiu.
Se evidenţiază că utilizarea TIC în procesul de educaţie te ajută :
-să dinamizezi procesul de predare-învăţare
-să creşti atractivitatea pentru materia predată
-să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor
-să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de competenţe
şi dezvoltarea de cunoştinţe
-să eficientizezi evaluarea elevilor pe tot parcursul semestrului
-să faci cunoscute rezultatele evaluării mult mai uşor
-să existe o mai mare transparenţă în evaluare
-să comunici mai uşor cu elevii si părinţii acestora
-să comunici mai uşor cu colegii si alte persoane interesate de şcoală
-să promovezi şcoala mai bine şi să diseminezi informaţii cu privire la proiectele organizate
-să identifici potenţiali parteneri pentru dezvoltarea de proiecte
-să evaluezi corect şi obiectiv cunoştinţele şi competenţele elevilor
-să obţii feedback pe marginea procesului de predare-învăţare-evaluare
1.TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

Se promovează trecerea de la o educaţie bazată pe ideea transferului de cunoaştere la


învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme, la învăţarea prin experimente, la formarea de
competenţe. Cu cât elevul este mai activ, cu atât el învaţă mai multe lucruri, aşadar este necesar să
se ţină seama de ritmul propriu de învăţare al elevului, să-l înveţi să înveţe, să-l cooptezi în
procesul de predare-învăţare.
Educaţia este motorul progresului societăţii si are o importanţă deosebită în valorificarea
noilor tehnologii. Internetul şi TIC elimină eventuale diferenţe între zonele urbane şi cele rurale,
între comunităţile mai puţin dezvoltate şi cele foarte dezvoltate.Este necesar ca tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor să fie parte din procesul de predare-învăţare şi nu un simplu instrument
de lucru. Majoritatea profesorilor din învăţământul preuniversitar care folosesc în acest fel TIC
apelează în cele mai multe cazuri la prezentări în PowerPoint şi într-o măsură mult mai mică la
software educaţional. Există o serie de tehnologii, atât software cât şi hardware (de exemplu, tablele
inteligente – smartboard – care îndeplinesc atât funcţia de video proiector, cât şi pe cea de tablă
normală).Introducerea TIC în şcoală, la clasă şi în afara ei, în procesele educaţionale, contribuie
într-o măsură foarte mare la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, deoarece TIC se adaptează nevoilor
de învăţare ale elevilor şi nevoilor de predare ale profesorilor.Elevii sunt mai atenţi la ceea ce se
predă, creşte receptivitatea lor precum şi interactivitatea. În sistemul clasic elevul ascultă lecţia şi ia
notiţe însă utilizând TIC în predare se formează atenţia audio-vizuală.
Un alt avantaj important adus de introducerea TIC în educaţie este acela că profesorul
ajunge la fiecare elev. Folosind un software specializat şi calculatoare dotate cu căşti şi microfon,
fiecare elev poate asculta şi răspunde la exerciţii ca şi cum fiecare elev ar avea un profesor. TIC
facilitează procesul de învăţare încă din clasă, elevii reţinând mult mai uşor informaţiile noi pentru
că le asociază unor imagini, creierul înmagazinând informaţia de la prima sau a doua vizualizare,
stimulându-se astfel memoria de lungă durată şi nu cea de scurtă durată.
La toate aceste avantaje se adaugă acela că elevului i se stimulează creativitatea. Asociind
cunoştinţele dobândite în noul model educaţional cu imagini şi sunete, mintea lui va fi antrenată să
folosească acele cunoştinţe în situaţii noi, să genereze idei noi. Folosind TIC cât mai mult la clasă,
atât elevul, cât şi profesorul, dezvoltă abilităţi de utilizare a calculatorului şi a noilor tehnologii
informaţionale, de a prezenta, de a elabora proiecte pentru lecţii.
Se propune ca în metodică să se treacă la un proces nou, şi anume cel de studiu (elevul
învaţă nu doar la şcoală, ci şi acasă, la calculator, lecturând o revistă sau un ziar, ascultând un post
de radio on-line sau folosind un forum pentru a afla date despre o temă de interes personal).
Evaluarea nu mai este faza finală a unui proces educaţional, ci ea intervine pe tot parcursul acestui
proces cu scopul de a gestiona procesul de predare-învăţare.

2.UTILIZAREA TIC ÎN STRUCTURAREA CURRICUMULUI UNEI DISCIPLINE

Curricumul conţine elementele esenţiale care normează modul cum trebuie să arate procesul
educativ pentru o anumită disciplină. Profesorul are sarcina ca pe marginea curricumului să
construiască planuri de lecţie pentru fiecare oră pe care o ţine.
Aceste planuri de lecţie, ca şi curricumul, de altfel, nu trebuie să fie rezervate doar profesorului. Ele
trebuie să constituie un punct de reper şi pentru elev. Publicând on-line curricumul unei discipline,
cu planul de lecţii aferent, îmbogăţit cu trimiteri bibliografice şi la resurse on-line sau nu, se asigură
elevului accesul la conţinutul educaţional pe care el trebuie să-l asimileze. Aceste informaţii
publicate on-line pot ajuta cadrele didactice să discute cu alţi colegi pe marginea lor şi să le
îmbogăţească şi să le îmbunătăţească. Inclusiv notele elevilor la evaluări le poate include tot alături
de curriculum, într-o secţiune specială. Un curriculum trebuie să prevadă metodologia pe care
profesorul o adoptă, este importantă introducerea modelului pedagogic bazat pe proiect. Predarea
prin proiecte este o metodă activă de predare şi are ca scop sprijinirea cadrelor didactice în
promovarea învăţării centrate pe elev, prin integrarea tehnologiei şi prin abordări bazate pe proiecte
particulare şi cu un grad foarte ridicat de aplicabilitate.Acest model pedagogic facilitează nu doar
procesul de predare-învăţare, ci şi evaluarea elevilor, orientând elevii către rezultat. Prin faptul că
procesul educaţional e gândit în funcţie de un proiect, ei învaţă şi cum să-şi gestioneze proiectul,
timpul alocat diverselor activităţi, rezultatele intermediare etc.

3.COLABORAREA PRIN INTERMEDIUL TIC

TIC, facilitează foarte mult colaborarea dintre elevi. Aceştia pot folosi Internetul pentru a
găsi informaţii şi pentru a realiza anumite sarcini, cum ar fi să creeze o pagină de prezentare a unui
eveniment împreună.
O altă metodă de lucru de colaborare implică apelul la un blog pe care profesorul să posteze
informaţii cu privire la conţinutul lecţiilor şi cu secţiuni pe care elevii să le completeze postând la
rândul lor comentarii la fiecare lecţie în parte. Profesorul împarte elevii pe grupe şi atribuie fiecărui
grup câte două componente din secţiunile dedicate lor, cerandu-le să comunice între ei prin
intermediul poştei electronice şi să caute răspunsurile cele mai bune. Elevii pot căuta pe Internet
informaţii suplimentare despre subiectele din întrebări şi apoi fiecare dintre membrii unei grupe să
formuleze un răspuns coerent.
Exemple de tehnologii care pot fi integrate în procesul de predare-învăţare, din care se pot
alege cele mai potrivite pentru specificul disciplinei care se predă:

3.1.Wiki este o tehnologie web 2.0 care se bazează pe principiul colaborării dintre mai mulţi
utilizatori cu scopul de a dezvolta conţinut. Wiki-urile pot fi setate să fie editate de către oricine sau
doar de anumiţi utilizatori, iar autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la modificările apărute
în conţinut.

3.2.VoiceThread (http://voicethread.com/) este un nou instrument de lucru de colaborare,


care permite unui utilizator înregistrat să partajeze imagini, să scrie, să înregistreze un comentariu
audio, să discute cu alţi utilizatori, să scrie comentarii sub formă de text.

3.3.Simile Timeline (http://simile.mit.edu/timeline/) este o resursă gratuită care generează


reprezentaţii grafice temporale pentru evenimente introduse de utilizator. El nu este un software, ci
funcţionează sub forma unui element al unei pagini de web, putând fi creată orice pagină de web se
doreşte.

3.4.RSS (Rich Site Summary) este o tehnologie web 2.0 care permite unei persoane care
navighează pe Internet să urmărească modificările unui site în mod automat, fără a mai fi nevoie să
acceseze site-ul cu pricina.

3.5.Bookmark-urile sunt scurtături către pagini web pe care le generăm din orice browser şi
sunt stocate în secţiunea Bookmarks din cadrul acestuia. Aceste link-uri, dacă se află doar în lista
din browser-ul folosit pe calculatorul personal nu prezintă interes decât pentru noi, cei care folosim
respectivul calculator. Dar există o modalitate prin care aceste bookmark-uri pot fi puse la comun
de mai mulţi utilizatori ai Internetului.

3.6.Slideshare (www.slideshare.com) este un portal care conţine prezentări de tip Microsoft


PowerPoint şi OpenOffice Impress de la utilizatori din lumea întreagă. Acest portal poate fi folosit
atât pentru a găsi idei pentru prezentări sau pur şi simplu pentru a învăţa cât mai bine cum se fac
prezentările de efect, cât şi la clasă, pentru a-i motiva pe elevi să genereze ei înşişi prezentări pe
care să le salveze pe acest portal. Pe lângă prezentare, site-ul oferă şi posibilitatea de a introduce
comentarii la prezentare sau note la fiecare slide în parte (pagină de prezentare).

3.7.Colaborarea cu elevul trebuie să se dezvolte şi în afara orelor de la clasă astfel încât să


includă activităţi care să susţină procesul de predare-învăţare. De exemplu, implicând elevii în
activităţi de genul cercurilor literare, atelierelor de informatică etc., aceştia pot fi impulsionaţi să
studieze mai mult, să fie mai atracţia de şcoală, în ciuda oricăror dificultăţi. Un alt exemplu, mult
mai elocvent, este cel al colaborării dintre doi profesori din aceeaşi şcoală.Prin intermediul acestui
program, elevii nu doar că încep să facă progrese în ceea ce priveşte cele două discipline, dar
informaţiile pe care ei le reţin sunt de lungă durată şi îi ajută să-şi formeze un bagaj intelectual cât
mai bogat.

4.EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI SPECIFICE COLABORĂRII ŞI UTILIZĂRII TIC ÎN


PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

4.1.Elevii beneficiază de acces gratuit la Internet pe parcursul vacanţei, iar un cadru didactic îi
supraveghează şi-i îndrumă în activităţi educaţionale suplimentare, de genul accesării unor
materiale educaţionale.
4.2Realizarea de către elevi a unor materiale literare (eseuri, referate sau poezii) care să fie
redactate cu ajutorul calculatorului.
4.3.Coordonarea unor grupuri de elevi în realizarea unui concurs de desen cu ajutorul unui editor de
imagini de genul programului PAINT.
4.4.Realizarea unor fotoreportaje cu ajutorul unei camerei foto,utilizate în formarea unui album foto
în format electronic.
4.5.Realizarea unui parteneriat instituţional cu o altă şcoală în cadrul căruia trebuie să se realizeze
activităţi comune care să implice utilizarea TIC.
4.6.Organizarea unei serii de conferinţe web cu o altă şcoală, la care să ia parte un anumit număr de
elevi, părinţi şi cadre didactice.
4.7.Prezentări ale unor evenimente sau elemente esenţiale din viaţa comunităţii din care şcoala
respectivă face parte.
4.8.Angrenarea elevilor în activităţi cu specific jurnalist (elevii se împart în grupe,apoi desfăşoară
activităţi de tip jurnalistic, cum ar fi interviuri, reportaje etc. Toate materialele vor fi apoi editate
sub forma unei publicaţii care să fie distribuită în comunitate).
4.9.Invitarea reprezentanţilor şcolilor din zonele învecinate şi desfăşurarea unor activităţi care să
disemineze practicile pozitive pe care le-au obţinut în urma participării în cadrul diverselor
programe educaţionale.
4.10.Implicarea părinţilor şi a altor membri ai comunităţii în activităţi derulate în cadrul şcolii pe
perioada vacanţei.De exemplu, profesorul poate să-i îndrume pe elevi să folosească Internetul
pentru studiu sau pentru activităţi educaţionale suplimentare, de genul accesării unor materiale
educaţionale sau navigării pe pagini web cu informaţii enciclopedice etc.

5.CONCLUZII

Astfel de proiecte aduc un beneficiu nu doar elevilor, ci şi profesorilor. Dacă elevii învaţă să
utilizeze mai bine tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în activităţile lor de zi cu zi, la fel se
întâmplă şi în cazul profesorilor, care vor integra din ce în ce mai mult TIC în activităţile didactice.
În felul acesta, rezultatele profesorilor vor creşte, iar pregătirea lor didactică va fi mult mai
eficientă. Pe de altă parte, astfel de proiecte vor creşte şi experienţa profesorilor în a gestiona
activităţi de tip administrativ, nu doar educaţional. Şi nu în ultimul rând, colaborarea lor cu elevii va
fi din ce în ce mai strânsă, toţi fiind mult mai motivaţi de a lucra împreună în timpul şcolii.
Se evidenţiază că utilizarea TIC în procesul de educaţie te ajută :
 să dinamizezi procesul de predare-învăţare;
 să creşti atractivitatea pentru materia predată;
 să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor;
 să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de
competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe;
 să eficientizezi evaluarea elevilor pe tot parcursul semestrului;
 să faci cunoscute rezultatele evaluării mult mai uşor;
 să existe o mai mare transparenţă în evaluare;
 să comunici mai uşor cu elevii şi părinţii acestora;
 să comunici mai uşor cu colegii şi alte persoane interesate de şcoală;
 să promovezi şcoala mai bine şi să diseminezi informaţii cu privire la proiectele
organizate de aceasta;
 să identifici potenţiali parteneri pentru dezvoltarea de proiecte;
 să evaluezi corect şi obiectiv cunoştinţele şi competenţele elevilor;
 să descoperi mult mai uşor cazurile de plagiat;
 să obţii feedback pe marginea procesului de predare-învăţare-evaluare.

BIBLIOGRAFIE

[1]. M. IONESCU, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004.


[2]. D. OPRIS, C. VAIDA, S. VAIDA, G. VONAS, Perspective TIC, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2008.

S-ar putea să vă placă și