Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Clasa : a VIII-a
Disciplina : Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om – Societate
Unitatea de învăţare: Credinţa creştină
Subiectul lecţiei : Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
Tipul lecţiei : Comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 50 de minute

Competenţe generale:
C.G.1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Competenţe specifice:
1.1 Cunoaşterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, cuprinse în Crez
Competenţe derivate (Obiective operaţionale):
01 - să delimiteze Crezul în fragmente logice, după învăţăturile de credinţă prezentate pe scurt în fragmentele respective;
02 - să explice învăţăturile de credinţă menţionate în Crez;
03 - să prezinte date referitoare la alcătuirea Crezului;
04 - să precizeze împrejurările în care se rosteşte Crezul;
05 - să explice importanţa cunoaşterii Simbolului de credinţă de către toţi creştinii ortodocşi.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura explicativă, demonstraţia cu substitute.
2. Mijloace de învăţământ: planşa Crezul, planşa Sinodului I ecumenic şi Sinodul II ecumenic, fişa de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi activitate în grup.

Resurse bibliografice:
1 .Credinţă ortodoxă, Editura „Trinitas", Iaşi, 1996
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi,1999.
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
4 .Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă, clasa a VIII -a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2002.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

1
SCENARIUL DIDACTIC

Mijloace Forme de
Nr. Etapele Ob. Metode
Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op. şi procedee
mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

-Salutul -Salutul
-Rugaciunea -Rugaciunea Exerciţiul Activitate
1. Momentul 2' -Notarea absentelor -Notarea absentelor frontală
-Pregătirea pentru începerea lectiei -Pregătirea pentru începerea lectiei
organizator
ic
Se adresează elevilor următoarele Elevii răspund la întrebări. Plansa
Pregătirea întrebari: Simbolul
elevilor ,,-Care sunt cuvintele care însoțesc credintei Activitate
2. pentru 2' însemnarea cu semnul Sfintei Cruci?” ,,-...în numele Tatălui și al Fiului și al individuală
Sfântului Duh.” Conversația
receptarea
,,-Cine sunt aceste Persoane:Tatăl, Aprecieri
noilor Fiul și Duhul Sfânt? -,,...Tatăl,Fiul și Sfântul Duh= Sfânta verbale
cunoştinţe Treime= Dumnezeu”
,,-Unde este prezentată pe scurt
învățătura despre credinta creștin- ,,-...În Simbolul de credință -Crezul”
ortodoxă - Sfânta Treime?”
Activitate
Profesorul precizează elevilor că frontală
învăţăturile Bisericii creştine cuprinse
în Sfânta Scriptură au fost răspândite
la multe popoare mai întâi de către -Elevii ascultă cu atenţie; Explicaţia
Sfinţii Apostoli şi apoi de către

2
slujitorii Bisericii (preoţi, episcopi).
Dar unii creştini au interpretat
învăţăturile de credinţă după dorinţa
lor şi au început să le transmită şi altor
creştini în noua formulă modificată de
ei. În faţa acestor situaţii ivite, în
secolul al IV-lea s-a fixat în scris
esenţa învăţăturii creştine.

-Elevii scriu data şi titlul în caiete.


Anunțarea Se anunţă și se scrie pe tablă data și
3. titlului şi a 3' titlul lecţiei: Simbolul credinţei - Explicaţia Activitate
obiectivelor esenţa învăţăturii creştine frontală
precum şi obiectivele acesteia.
lecției

Profesorul solicită elevilor să - Elevii răspund la solicitarile


răspundă la următoarele cerințe: profesorului:
1.Citesc și numerotează aliniatele din Exercitiu Activitate
1.Să citească și să numeroteze Simbolul de Credintă. frontală
aliniatele( articolele) din Simbolul de 2.Identifică învățăturile de credință
Comunicar
4. 15' Credință. cuprinse in Crez și le notează în caiete
ea 2.Să delimiteze textul în fragmente. concomitent cu scrierea lor pe tablă.
noilor 3. Să identifice învățăturile de -Învățătura despre Dumnezeu
cunoştinţe credință mentionate în fragmentele Tatal(art.1).
delimitat,.scrierea acestora, pe tablă și -Învățătura despre Dumnezeu Fiul și
în caiete ceea ce va constitui schema activitatea Sa mântuitoare(art2). Conversaţia Activitate Aprecieri
lecției. -Învățătura despreSfântul Duh(art.8). frontală verbale
Observație: -Învățătura despre Biserică(art.9).
După rezolvarea fiecărei cerințe în -Învățătura despre Botez(art.10).
mod individual profesorul solicită pe Învățătura despre judecata universală
elevi să prezinte oral munca și viata veșnică(art.11-12).
independentă. .(Anexa 1)
Elevii subliniază în caiete învățătura
-Se subliniază în caiete învățătura despre Sfânt Treime.
despre Sfânta Treime.
.

3
Elevii ascultă cu atenție .
Precizare:
Taina dumnezeiască a Sfintei Treimni,
a existenței unei singur Dumnezeu în Explicaţia
Trei Persoane neimpărită, Elevii privesc cu atenție icoana Sfintei
nedespărțite și pururi unite în iubire Treimi. Demonstraţia cu Activitate
desăvârșite, a fost ilustrata după texte substitute frontală
ale Sfintei Scripturi și ale Sfinților Elevii asculta cu atentie explicațiile și
Părinți de călugărul iconograf Andrei raspund la solicitările profesorului din
Rubliov în secolul al XV-lea, recent timpul explicatiilor.
canonizat de Biserica Rusă.
.Se prezintă elevilor icoana Sfintei
Treimi, a Sfântului Andrei Rubliov Icoana Sfintei
prin analogie cu învățătura Sfintei Treimi
Treimi prezintată în Simbolul Elevii ascultă explicaţiile date de Expunerea
Credintei. profesor şi le notează în caiete.
Precizare:
Andrei Rubliov nu a incercat sa ne Elevii prezintă cunoștințele despre
arate cum este sau cum arată erezie, eretic, sinod ecumenic,
Dumnezeu ci sa ne spună câte ceva momentul alcătuirii Simbolului
despre Dumnezeu.(*). credinței ( Sinodul I și II ecumenic).

Se cere elevilor să-și reamintească în


ce împrejurări a fost formulată
învățătura de credință despre Sfânta -Elevii ascultă cu atenţie;
Treime în Simbolul de Credintă
Precizare:
În total, de-a lungul istoriei, au avut
loc şapte sinoade ecumenice.
Primul sinod ecumenic a avut loc în
oraşul Niceea în anul 325, iar cel de-
al doilea sinod ecumenic, în
oraşul Constantinopol în anul 381.
La aceste două sinoade s-a alcătuit
Simbolul de credinţă sau Crezul
creştinului. În acest simbol se
cuprinde pe scurt adevărata credinţă a
bisericii dlntotdeauna şi de
pretutindeni despre Dumnezeu

4
Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu
Sfântul Duh, despre Hristos şi
activitatea Sa mântuitoare, despre
Biserică şi Sfintele Taine, despre Planşa
judecată , învierea morţilor şi viaţa Sinoadele
viitoare. Adevăratul creştin crede Ecumenice
în cele arătate în Simbolul credinţei. (I, II)

Se prezintă elevilor planşa cu -Elevii privesc cele două imagini pentru


reprezentări ale primelor două sinoade a-şi însuşi mai bine noţiunea de sinod
ecumenice. ecumenic (adunare, sobor de arhierei).
- Elevii privesc cele două
imagini pentru a-şi însuşi
mai bine
noţiunea de sinod ecumenic (adunare,
sobor de arhierei).
Se rosteste Simbolul de credinţă.
- Elevii urmăresc pe text.

Se adresează elevilor următoarele Elevii raspund la intrebari: Activitate Aprecieri


întrebări: individuală verbale
,,-Care este învățătura creștină ,,...Dumnezeun este Unul în Fiinta și Exerciţiul Planşa
Fixarea şi despre Dumnezeu?” intreit în Persoane.Cele trei Persoane Crezul
sistemati- ale Sfintei Treimii se află într-o
zarea comuniune desavârșită.” Lectura
cunoştinţe-
,,-Cum se numesc oameni care ,,...eretici/erezii.”
lor
5. 25' răspândesc învățături gresite despre Explicaţia Activitate
01 credinta crestină? Dar învățăturile frontală
lor?” Exerciţiul
,,- Unde au fost combătute și
corectate ereziile? ,,...la sioadele ecumenice.”

5
,,-Ce sunt sinoadele ecumenice?”
,,...întruniri ale reprezentanților
Bisericii din întreaga lume...”
,,-La ce sinoade ecumenice a fost ,,...Sinodul I ecumenic din anul 325 de
fixată în scris învățătura despre Sfânta la Niceea si Sinodul II ecumenic din
Treime?” anul 381 de la Constantinopol.
02 Aprecieri
Profesorul îi solicita pe elevi să Activitate verbale
explice oral învățăturile despre Cele Conversaţia individuală
Trei Persoane divine, prezentate în Elevii rezumă învățăturile despre
03 simbolul credintei. Sfânta Treim, prezentate în Simbolul Exerciţiul Fişa de lucru Activitate Aprecieri
de credintă. frontală verbale
04
Profesorul cere elevilor să precizeze
împrejurările în care se rosteşte - Elevii răspund la solicitările
Crezul. profesorului
„ - De ce se rosteşte Crezul la Sfânta - ... la Sfânta Taină a Botezului, la Conversaţia
Taină a Botezului?" Sfânta Liturghie, la slujbele
- „ ... pentru a arăta care este religioase, ca rugăciune de către unii
credinţa în care se botează şi pe care creştini evlavioşi."
o va urma creştinul."
„ - De ce se rosteşte Crezul la Sfânta - „ ... pentru a arăta care este
Liturghie?" credinţa în care se botează şi pe care
o va urma creştinul."
„ - De ce rostesc creştinii Crezul ca pe
o rugăciune?" -„... de mărturisire a credinţei şi a
speranţei lor în ajutorul lui Dumnezeu,
Observaţie: cel mărturisit." Activitate
05 Profesorul intervine cu precizări şi Conversaţia frontală
completări pentru fiecare răspuns.
Solicită elevii să explice de ce trebuie - „ ... pentru a şti care este Aprecieri
ca fiecare creştin ortodox să adevărata învăţătură de credinţă pe verbale
cunoască Simbolul credinţei (Crezul). care trebuie să o mărturisească şi să o
păstreze aşa cum ne-a
lăsat-o Mântuitorul lisus Hristos prin
Apostolii şi mai departe prin preoţi."

6
- Elevii ascultă explicaţiile date de
profesor şi le notează în caiete.

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi Elevii asculta aprecierile facute de Activitate Aprecieri
6. activităţii 1' individuale, privind atât pregătirea profesor. conversaţia frontală verbale
elevilor elevilor
pentru lecţie, cât şi implicarea lor în
predarea noilor cunoştinţe.
Se notează elevii care au participat la
lecţie.
Elevii ascultă aprecierile făcute de
profesor.

Precizarea Se anunţă tema pentru acasă. Elevii noteaza temaîn caiete și asculta
7. şi 1' -Pentru ora următoare pregătiţi explicațiile profesorului. Explicaţia Activitate
explicarea rugăciunea Simbolul de Credinţă. frontală
Elevii notează tema în caiete.
temei
pentru
acasă

8. Încheierea 1' Profesorul rosteşte rugăciunea Elevii rostesc rugăciunea şi răspund la Exerciţiul Activitate
activităţii împreună cu elevii, salută şi iese din salut. frontală
sală.

FISA DE LUCRU

7
Setul de întrebări:

1. Ce este Simbolul credinţei ?

2. Mentionaţi necesitatea formulării Simbolului credinţei

3. Când a fost alcătuit Simbolul de credinţă ?

4. In câte articole a fost alcătuit Simbolul de credinţă ?

5. Care sunt învăţăturile de credinţă cuprinse în Crez ?

6. Care este învăţătura despre Dumnezeu Tatăl ?

7. Care este învăţătura despre Dumnezeul Fiul ?

8. Care este învăţătura despre Dumnezeu Sfântul Duh ?

9. Care sunt însusirile Sfintei Biserici aşa cum reies din articolul Crezului ?

10. Care este învăţătura despre Sfintele Taine ?

11. Care este învăţătura despre credinţa în Inviere şi viaţa veşnică ?

8
OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)

Sfânta Treime în Simbolul credinței


a)Simbolul credinței. Cuprins
1. Învățătura despre Sfânta Treime:
-Dumnezeu Tatăl (art.1)
-Dumnezeu Fiul (art.2-7)
-Dumnezeu Duhul Sfânt( art.8)
2.Învățătura despre Biserică(art.9)
3.Învățătura despre judecata universală și viața veșnică(art.11-12)
b) Învățături
1. Dumnezeu este Unul în Ființă și Întreit în Persoane( Tatal, Fiul și Sfântul Duh).Ființa divină nu este împărțită în trei,
ci ea există întreagă pentru fiecare Persoană.
2.Sfânta Treime ne arată că pentru a fi asemenea Ei, trebuie:
-să fim în comuniune cu toți oamenii!
- să ne iubim și să ne ajută unii pe alții!

9
10

S-ar putea să vă placă și