Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 14.12.2021

Grupa: mică

Domeniul experiențial: Domeniul Estetic și creativ (DEC)

Categoria de activitate: Educație muzicală

Tipul activității: mixtă

Scopul activității: familiarizarea preșcolarilor cu textul cântecului și formarea


deprinderii de a cânta expresiv şi de a sesiza şi executa sunete cu durată şi
înălţimi diferite; înțelegerea și interpretarea expresivă de către copii a jocului
muzical învățat, executând mișcări ritmice corespunzătoare versurilor acestuia.

Modalitate de realizare a activității didactice: joc muzical, audiție

Obiective operaţionale: Pe parcursul activității, preșcolarii vor fi capabili:


O1: să răspundă corect la întrebările adresate;
O2: să execute corect exercițiile de încălzire a vocii;
O3: să redea expresiv linia melodică a cântecului după interpretarea model
a acesteia;
O4: să interpreteze corect melodia și textul cântecului, respectând durata și
înălțimea sunetelor muicale, ritmul și pauzele;
O5: să execute corect mișcările sugerate de textul cântecului;
O6: să participe activ și conștient la activitate.
Strategii didactice

Metode și procedee didactice (predare, învățare, evaluare):


conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, aprecieri verbale.
Materiale didactice: personaj surpriză (Spiridușul Jim), suport audio,
CD, planșe cu imagini sugestive, stimulente.
Forme de organizare a activității: frontal, pe echipe
Resurse:

Temporale: 15-20 minute

Spațiale: sala de grupă
Demers didactic
Strategie didactică
Forme
Nr. Secvențele Ob Conținut Mijloace de
crt activității Op instructiv-educativ Metode, de organiza Evaluare
procedee învățămâ re a
nt activități
i
1. Momentul Se asigură condiţiile unei bune
organizatoric desfăşurări a activităţii:
aerisirea sălii de grupă,
aranjarea scăunelelor în formă
de semicerc, pregătirea
materialelor didactice, intrarea
ordonată a copiilor în sala de
grupă.
3. Captarea O1 Captarea atenției va fi Conversația Planșă cu Frontal Evaluez
atenției realizată în mod efectiv prin Spiridușul capacitatea
intermediul Spiridușului Jim. Jim copiilor de a
Anunț copiii că în drum spre răspunde corect la
grădiniță m-am întâlnit cu întrebările
acesta, iar el mi-a oferit o adresate
surpriză pentru copii pe care o
vor primi la finalul activității
dacă vor fi cuminți.

„-Copii, în ce anotimp ne
aflăm?”
„- Noi ne aflăm în anotimpul
iarna.”

„- Dragii mei, Spiridușul Jim,


în timp ce veneam spre
grădiniță m-a învățat un
frumos cântec și m-a rugat să
vi-l cânt pentru a-l învăța
împreună. Vreți să învățăm un
cântec nou și să îl facem pe
spiridușul Jim fericit?”
„- Da, noi vrem să cântăm un
nou cântec.”
3. Anunțarea Anunț tema activității și explic Evaluez
temei și a obiectivele operaționale pe Conversația capacitatea
obiectivelor înțelesul copiilor copiilor de
concentrare a
„-Dragi copii, astăzi la Frontal atenției.
activitatea de educație Explicația
muzicală, pentru că suntem în
anotimpul de iarnă, vom
învăța cântecul: A venit
iarna!”
4. Exerciții Pentru încalzirea vocii solicit Evaluez
pregătitoare copiilor să adopte o poziție Conversația capacitatea
pentru corectă pe scaune pentru a copiilor de a
încălzirea putea cânta cât mai corect: executa corect
corzilor vocale spatele lipit de scaun, mâinile Demonstrația Frontal exercițiile de
pe genunchi sau la spate, capul încălzire a vocii
drept, privirea la mine. Exercițiul

Vom începe exercițiile pentru


reglarea respirației și încălzirea
vocii:

a) Exerciții de respirație
(mirosim florile,
suflăm în lumânare,
umflăm un balon)
b) Exerciții de mobilizare
a corzilor vocale (cum
face greierașul, ursul,
câinele, șarpele)
c) Cântecul gamei
5. Comunicarea/ Familiarizarea copiilor cu Evaluez
Însușirea conţinutul noului cântec: Conversația capacitatea
noilor copiilor de a reda
cunoștințe Se expune continutul noului expresiv linia
O3 cântec, explicându-se cuvintele Planșe cu melodică a
noi care apar în text. imagini cântecului după
O4 sugestive interpretarea
Interpretarea model a model a acesteia;
cântecului
O6 Frontal Evaluez
Voi interpreta cântecul, având Exercițiul capacitatea
în vedere o execuţie clară, copiilor de a
corecta, nuanţată. interpreta corect
melodia și textul
Interpretarea propriu-zisă a Suport cântecului,
cântecului Demonstrația audio respectând durata
și înălțimea
Se cântă noul cântec pe sunetelor
fragmente. Apoi cântăm pe muzicale, ritmul
echipe fiind ajutați un suport și pauzele.
audio.
Evaluez
capacitatea
copiilor de a
participa activ și
conștient la
activitate.

6. Fixarea și O4 După ce s-a învățat tot Evaluez


sistematizarea cântecul se va realiza capacitatea
cunoștințelor O5 consolidarea prin intermediul copiilor de a
procedeului alternanței interpreta corect
simetrice. (între educatoare și Conversația melodia și textul
copii/ între echipa băieților și Suport Frontal cântecului,
ecchipa fetelor). audio respectând durata
Exerciuțiu și înălțimea
Se vor realiza mișcări sunetelor
sugestive cântecului. muzicale, ritmul
și pauzele.

Evaluez
capacitatea
copiilor de a
executa correct
mișcările sugerate
de textul
cântecului.

7. Încheierea Se fac aprecieri asupra Conversația Stimulente Frontal Apreciez


activității participării la activitate şi (steluțele comportamentul
asupra comportamentului vesele) verbal și
copiilor. nonverbal al
Se împart recompense – copiilor.
steluțe vesele . Are loc ieşirea
organizată din sala de grupă.