Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE AUTOEVALUARE:

1. Clauza de neconcurenţă nu produce efecte:


a. Pe parcursul executării contactului individual de muncă
b. Pe parcursul perioadei de probă
c. În cazul persoanelor cu funcţii de execuţie
d. După ce contractul de muncă a luat sfârşit din motive imputabile salariatului
e. După ce contractul de muncă a luat sfârşit din motive neimputabile salariatului
2. În caz de delegare:
a. Salariatul beneficiază de indemnizaţie de delegare pe toată durata delegării
b. Se modifică locul muncii şi deopotrivă şi timpul de lucru
c. Prevederile referitoare la zilele de repaus săptâmânal nu mai sunt aplicabile
d. Timpul alocat deplasării nu constituie timp de lucru
e. Refuzul acestei măsuri poate atrage sancţionarea disciplinară a salariatului
3. Pe perioada de probă
a. Prevederile referitoare la timpul de lucru şi la salariu pot fi diferite faţă de cele aplicabile
salariaţilor permanenţi
b. Este nevoie de preaviz dacă se constată că salariatul nu corespunde locului de muncă
c. În caz de abateri disciplinare, se va parcurge procedura cercetării prealabile în vederea
dispunerii concedierii
d. Contractul poate înceta oricând, prin notificare scrisă
4. Un salariat poate primi salariu mai mic decât salariul minim pe ţară stabilit prin hotărâre a
Guvernului dacă:
a. Se prevede astfel în Contractul individual de muncă
b. Se prevede astfel în contractul colectiv de muncă
c. Angajatorul traversează o perioadă de dificultăţi financiare şi nu are posibilitatea de a plăti
mai mult
d. Salariatul este angajat cu fracţiune de normă
e. Salariatul a obţinut rezultate nesatisfăcătoare la cea mai recentă evaluare
5. Neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă:
a. Se sancţionează cu nulitatea absolută a contractului
b. Se sancţionează cu nulitatea relativă a contractului
c. Nu afectează valabilitatea contractului
d. Atrage răspunderea salariatului
e. Atrage rezilierea contractului
f. Atrage răspunderea contravenţională a angajatorului
6. In caz de detaşare :
a. Salariatul beneficiază de indemnizaţie de detasare pe toată durata detasarii
b. Se modifica locul muncii şi deopotrivă se poate modifica şi felul muncii
c. Salariatul nu poate refuza măsura, în caz contrar intervenind sancţionarea disciplinară a
salariatului
d. Este necesar acordul salariatului, fiind un caz de modificare prin acordul părţilor
7. Constituie muncă nedeclarată :
a. Munca prestată de salariatul cu contract pe durată determinată după expirarea contractului
b. Munca prestată de salariatul cu fracţiune de normă cu depășirea duratei timpului de muncă
c. Munca prestată de salariatul cu fracţiune de normă în afara programului de lucru
8. Conducerea societăţii Alfa a dispus concedierea disciplinară a domnului Anton pe motivul că
a refuzat să execute o delegare pe o perioadă de 60 de zile în funcţia de economist. Potrivit
contractului de muncă funcţia domnului Anton era de contabil sef. Salariatul concediat a
contestat decizia, iar instanţa a respins contestaţia precizând că refuzul domnului Anton a
constituit o abatere gravă de la disciplina muncii. Analizaţi soluţia instanţei.
9. Dl. Anton este angajat cu jumătate de normă la societatea “Alfa” SRL, care desfășoară
activități în domeniul turismului. Cum pe perioada de vară societatea are un vârf de activitate,
angajatorul îi solicită d-lui Anton să presteze muncă de la ora 8,00 la ora 14,00 zilnic. În
schimb, dl. Anton va beneficia de un spor la salariu de 75%, în condițiile art. 123 alin. (2) din
Codul muncii. Inspectorul de muncă verifică respectarea regulilor privind timpul de muncă în
societatea “Alfa” SRL, și decide aplicarea unei amenzi.
Angajatorul se apără arătând că:
a) a respectat durata maximă legală a timpului de muncă;
b) dl. Anton nu a depășit niciodată maximul de 48 de ore/săptămână, cât prevede art. 114
alin. (1) din Codul muncii;
c) orele suplimentare au fost plătite;
d) dl. Anton și-a dat acordul pentru prestarea orelor suplimentare;
e) motivul solicitării orelor suplimentare a fost justificat, deoarece societatea are un vârf
de activitate pe perioada de vară.
A procedat corect inspectorul? Cum apreciati sustinerile angajatorului?

S-ar putea să vă placă și