Sunteți pe pagina 1din 14

importantă în teritoriul închis ermetic al fostei puteri oprim la zona în sine, viziunii unui nou bulevard urban

Dosar:
totalitare (și, din păcate, și al actualei puteri democrati- i se răspunde cu frica de o nouă placare ca în anii ’70 și
ce). Chiar, știaţi că axa începe în Calea Victoriei și trece ’80. Iar faptul că între Casa Poporului și Mega-catedrala
de Casa Poporului și Calea 13 Septembrie? Neamului axa trece prin subteran e cu siguranţă un re-

Axa Buzești–Uranus
Cea de-a doua parte prezintă punctul de vedere al zultat previzibil, însă în același timp și o gigantică oca-
profesorului Hanna Derer, autor al unui studiu despre zie pierdută pentru oraș.
valorile urbane și arhitecturale ale zonei și un adversar În fine, problema socială (nu vorbim totuși doar des-
al acestui proiect. pre monumente, ci și despre mutarea unei populaţii) e
Încheiem cu un material ce aduce împreună o selec- privită și drept o gentrificare necesară și o revitalizare a
ţie a reacţiilor (și contrapropunerilor) societăţii civile și unei zone cu probleme.
specialiștilor, și un fotoreportaj, parte a unui proiect do-
cumentar și artistic al lui Dragoș Lumpan. Discuţia e urgentă
Și asta mult dincolo de zona în cauză. Eu, personal, sunt

Dossier: Vedem lucrurile foarte diferit


- dacă e să judecăm după poziţiile din acest dosar. Acolo
destul de pesimist în ceea ce privește rezultatul efortu-
rilor actuale de a opri operaţia. S-a făcut deja prea mult:

Buzești–Uranus Axis unde profesorul Enache vorbește despre o tangentă la


centrul istoric, alţii văd o tăietură brutală printr-o parte
s-a expropriat totul, s-a demolat aproape tot. Poate mici
victorii - cum ar fi mutarea Halei Matache și introdu-
importantă a zonei centrale a orașului. Acolo unde ad- cerea în ea a unei funcţii culturale în locul unei recon-
versarii proiectului vorbesc despre anacronismul unei strucţii formaliste - mai sunt încă posibile. Poate că
operaţii care va aduce și mai multe mașini în oraș și scandalul creat va ajuta la o atenţie sporită asupra mo-
care este în totală discordanţă cu principiile urbanis- dului în care se va construi pe noul bulevard.
mului contemporan ce privilegiază sustenabilitatea, Însă, în caz că nu știaţi, această operaţie nu este un
pietonii și bicicliștii, autorul susţine cu convingere un accident. Studiile de circulaţie (care pe noi, arhitecţii, ne
COORDONATOR sacrificiu necesar pentru transformarea aproape com- cam plictisesc) prevăd și alte artere centrale pe care ar
ȘTEFAN pletă a Căii Victoriei, cea mai prestigioasă axă a orașului, trebui efectuate lărgiri. Strada Traian - o stradă cu o po-
GHENCIULESCU într-o stradă pietonală și pentru micșorarea traficului pulaţie săracă, având un amestec de monumente și case
auto și pe bulevardul Magheru. Pesimismului ( pe care fără valoare, dar cu o istorie venerabilă și cu un ţesut
îl împărtășește inclusiv autorul acestui dosar) privind foarte interesant - este unul dintre aceste cazuri. Ce-ar
O bucată din centrul orașului A piece of downtown realizarea efectivă a acestui scop nobil sau întrebării fi dacă am reuși să ne interesăm de proiecte și operaţii
dispare sub ochii noștri. Trecând prin zona Buzești- disappears under our eyes. Passing by multora dacă acest sacrificiu merită sau dacă ar fi putut înainte ca acestea să înceapă efectiv? Poate că vom reuși
Berzei, ne izbește un peisaj apocaliptic de ruine, maidane through Buzești-Berzei area, we get into fi evitat, profesorul Enache le opune un refuz al idealis- să discutăm lucrurile, să propunem soluţii alternative și
și buldozere, care nu poate să nu ne aducă aminte de ma- a cataclysmic setting of ruins, waste land mului și asumarea compromisurilor inevitabile. Dacă ne să ajungem la o echilibrare a diferitelor poziţii. (Ș.G.)
rile campanii din anii ’80. Desigur, scara operaţiei este and bulldozers, which cannot but remind
incomparabilă cu cea de atunci. De fapt, casele dispărute us of the great campaigns in the 80s. Of The dossier tangent to the historical downtown, oth- a revitalization of an area with certain
ca urmare a creării noi axe Buzești-Uranus (de fapt, a course, the scale of the operation is com- Includes three sections. The first is a con- ers notice a brutal cut in a key section of issues.
porţiunii de nord a acesteia) reprezintă o porţiune infimă pletely different from that one. Actually, sistent material on the project, based on the centre. If the opponents of the project
chiar și din totalul celor demolate în ultimii douăzeci de the houses pulled down for the new axis an interview with professor Constantin refer to the anachronism of an interven- The debate is imminent
ani. Însă nu mai este vorba aici despre suma unor opera- Buzești-Uranus (in fact, of its Northern Enache, the key author of the urban tion to bring more cars in the city, in total and a lot beyond the area under discus-
ţii individuale, ci despre prima mare operaţie de înlocu- section) stand for a tiny portion even project linked to this topic. We were discordance with the rules of contempo- sion. I am personally rather pessimist
ire a unei porţiuni de ţesut de după 1989. Și nici despre of those pulled down in the last twenty mainly interested in the point of view rary urban design, that privilege sustain- for the result of the current efforts to
investiţii private, ci despre un proiect public al Primăriei, years. Yet this is not about a series of in- of the practicioner, the urban designer ability, passers by and bikers, the author stop this intervention. It has already
ce se desfășoară ca urmare a unor proiecte urbanistice. dividual events, but about the first great assuming the project and providing the vigorously supports a sacrifice needed to passed through a lot: what needed to
Dincolo de acţiunea în sine, maniera în care aceasta operation of replacing a part of the fabric arguments for it starting with a global turn almost completely Calea Victoriei, be dispossessed, and that almost every-
este gestionată pare lamentabilă (incapacitatea de co- after 1989. And not with private invest- view. We truly wanted to bring in the dis- the most famous axis in the city, into a thing was pulled down. Perhaps some
municare a diferitelor autorităţi, precum și problemele ments, but a public project of the Town cussion not only the part of the operation walking area, and also to reduce traffic on small victories – such as the move of
legale semnalate de ONG-uri ar fi doar câteva dintre as- Hall which is under way following vari- which consumes us all at this very mo- Magheru Boulevard, the big boulevard of Matache Market Hall and the introduc-
pecte). Despre democraţia urbană în România e mult de ous urban projects. ment, but also the Southern side, the first the 30s. The pessimism (fully shared by tion of a new cultural function instead
vorbit, ca și despre slăbiciunile și lentoarea în reacţii a Beyond the action itself, the way this major intervention on the sealed territory the author of the file) on the achievement of a formalist reconstruction as part of a
societăţii civile (dar și a profesioniștilor). Am ales însă să is managed seems pathetic (the inability of the former totalitarian power (and, of this noble goal or the question in many shopping centre– could be still possible.
ne concentrăm în acest dosar asupra proiectului, moti- of various authorities to communicate unfortunately, of the current democratic people’s mind if this sacrifice is worth Perhaps the scandal under way will sup-
vaţiilor și a rezultatelor actuale sau în viitor ale acestuia. with each other, as well as the legal is- power, too). Do you actually now that the doing or if it could be avoided, is opposed port a higher focus on what will be built
Ce a stat la baza intervenţiei? De ce e oportun acum un sues pointed out by NGOs as a few as- axis starts in Calea Victoriei and passes in professor Enache’s view by a refusal of on the new boulevard.
tip de operaţie pe care majoritatea dintre noi îl asociem pects). A lot could be said about the urban by the former Ceaușescu Palace House of idealism and assuming inevitable com- But, if you did not know, this interven-
cu anii ’50 și ’60 (în Occident – la noi a fost cu totul altă democracy inn Romania, as well as about People and continues to the south? The promises. If we just look at the area in tion is not an accident. The traffic studies
poveste)? Care e strategia urbană, dincolo de sloganuri the weaknesses and the slowness of reac- second part presents professor Hanna itself, the vision of a new urban boulevard (which are rather boring for us, the archi-
de tip „se va traversa orașul în 20 de minute”? tion showed by the civil society (and the Derer’s point of view, author of a survey gets the reaction of a fear of a new inter- tects) also predict other key routes which
professional community as well). Yet, we on the urban and architectural values in vention similar to those in the 70s and should be enlarged. Traian street, in an
Dosarul have then decided to focus in this dossier the area and an opponent of this project. the 80s. As to the fact that in between the area with a deprived population, and a
conţine trei părţi. Prima este un material consistent des- on the project, the motivations, its cur- We close with a collection of reactions House of People and the mega-Cathedral mix of monuments and worthless houses,
pre proiect, construit pornind de la un interviu cu pro- rent results or future results. What was (and counter-proposals) from the civil of the People, the axis goes through the but with a remarkable history behind and
fesorul Constantin Enache, autorul principal al proiec- the intervention relying on? Why is now society and experts, and a photo album, underground, this is clearly a predictable showing a very interesting urban fabric,
telor urbanistice legate de subiect. Ne-a interesat foarte a certain type of intervention more useful part of an arts documentary carried by result, but also a huge wasted opportu- is such a case. What if we could become
mult punctul de vedere al urbanistului practicant care now, which most of us connects with the Dragoș Lumpan. nity for the city. interested in projects and intervention
își asumă proiectul și îl argumentează pornind de la o 50s and the 60s (in the West – for us, it Actually, the social issue (we do not before they actually start? Perhaps we
viziune globală. Am vrut neapărat să aducem în discuţie was a different story)? What is the urban We see things rather differently refer to monuments solely, but the move- could debate on various aspects, come up
nu doar porţiunea operaţiei ce ne fierbe pe toţi în acest strategy, beyond the “city will be crossed - if we start with the positions in this ment of a whole population) is also seen with alternatives and reach a balance be-
© ȘTEFAN TUCHILĂ
moment, ci și partea sudică a acesteia, prima intervenţie in 20 minutes” slogan? file. If professor Enache speaks about a by some as a needed gentrification and tween different positions. (Ș.G.)

82 DIN VECINI NEIGHBORS 83


O axă menită
să degreveze de mașini
centrul istoric
An axis meant to take cars put
of the historical center Strada Buzești,
privind către Piaţa
Victoriei. Frontul din
stânga a dispărut sau
urmează să disapară
pentru a face loc
INTERVIU DE FOTO noii axe
Buzești Street, looking
ȘTEFAN CONSTANTIN towards Victoria
GHENCIULESCU ENACHE, Square. The part on
ȘTEFAN the left disappeared or
is about to disappear
TUCHILĂ to make room for the
new north-south axis

DE CE, DE CE ACUM, DE CE AȘA. deja asupra creării unui spaţiu pietonal major pe Calea is just the right solution for rerouting

CONSTANTIN ENACHE, ȘEFUL DE Victoriei și pentru mărirea celui de pe bulevardul the cars from the central area to a diver-
Magheru. gent road. There is nothing new about
PROIECT URBAN, EXPLICĂ SCOPUL, Așadar, o nouă axă (care, de altfel, figura și în planu- it, nothing at the spur of the moment.
PRINCIPIILE ȘI CONTEXTUL OPERAŢIEI rile urbanistice din anii ’36-’39) care să degreveze și să In the zonal plan for the center of the
BUZEȘTI-URANUS. protejeze centrul istoric. city, we have elaborated for the Master
Plan, we insisted on creating a major pe-
Bun. Există însă vreo garanţie că în momentul destrian space on Victoria Road and the
WHY, WHY NOW, WHY IN THIS WAY. CONSTANTIN ENACHE, terminării acestui proiect se vor realiza și spaţiile pi- Operaţia aceasta creează widening of the existing one on Magheru
AUTHOR OF THE PROJECT, EXPLAINS THE PURPOSE, THE etonale pe Calea Victoriei și pe Magheru? Putem pre- condiţiile pentru mic- Boulevard. Thus, the idea of a new axis
PRINCIPLES AND THE CONTEXT OF THE OPERATION. supune și că noua axă se va umple imediat de mașini, șorarea traficului auto (which also existed in the master plans
circulaţia intensă va continua și pe cele două căi vechi, pe Victoriei și Magheru. of the 1936-1939) able to take the load off
și că autorităţile vor zice că nu-și mai permit să limi- and protect the historic center has ap-
teze accesul auto pe acolo. Dincolo de ideile din PUG, This operation creates neces- peared quite naturally.
există vreo prevedere legală sau administrativă, care sary conditions for rerouting
să lege cele două operaţii? the car traffic from the main Alright! Yet, is there anything
Pentru prima oară după 1989, suntem marto- For the first time after 1989, we wit- north-south axes of the his- at to guarantee that when the project
rii unei operaţii care reface o porţiune mare de ţe- ness a major operation meant to rebuild O documentaţie de urbanism pentru transforma- torical center. is over, the pedestrian areas on Victoria
sut urban. E o traumă pentru oraș și o operaţie care a large part of the urban fabric. This is rea unui loc pornește întotdeauna de la un context larg, Road and Magheru Boulevard will be
stârnește emoţii foarte puternice. Care este scopul both a trauma for the city and an opera- însă nu poate reglementa decât pentru locul respectiv. done? We may assume that the new axis
acestui proiect și de ce apare deja în PUG-ul din 2000? tion that have caused strong feelings. Operaţia aceasta creează condiţiile pentru micșorarea will instantly be taken over by cars and
Care e conceptul urban, dincolo de rezolvarea unor What would be the goal of the project traficului pentru Victoriei și Magheru. Însă, în final, heavy traffic will continue to run on the
probleme de circulaţie? and why was it already included in the totul depinde de buna credinţă a celor care vor gestio- two old axes and authorities will find
2000 Master Plan of Bucharest? What is na orașul în continuare. Garanţia există doar în măsu- excuses for not limiting the car access
În primul rând, vreau să subliniez că proiectul the underlying urban concept besides ra în care oamenii politici, sub presiunea locuitorilor there. Besides the ideas of the Master
nu se referă la circulaţia de tranzit, ci la cea, absolut ne- the solution for some traffic issues? orașului, vor accepta că orașul nu este de folosit doar cu Plan, is there any legal or administrative
cesară, dintre diferitele zone funcţionale ale orașului. Pe mașina. De altfel, deși mulţi au înţeles că vrem să scoa- provision to relate the two operations?
direcţia nord-sud, această circulaţie se desfășoară acum Firstly, I would like to emphasize tem complet automobilele de pe Calea Victoriei, vor fi
preponderent pe bulevardul Magheru, dar și pe Calea the fact that the project does not con- păstrate două benzi pentru circulaţia auto. Însă pieto- Whenever you draw up a plan-
Victoriei. cern transit traffic but the essential one nul va deveni personajul principal și va câștiga cel puţin ning documentation, you start from a
Pe aceasta din urmă, un trafic din ce în ce mai lacom among different functional city zones. On șapte metri adăugaţi actualelor trotuare. wider context, but the regulations are
a dus la lărgirea continuă a benzilor de circulaţie, în da- the north-southern direction, the traffic drawn up only for that place. This op-
una trotuarelor care uneori au dispărut complet. În ca- takes place on both Magheru Boulevard Înţeleg conceptul. Dar de ce este tocmai acest eration, though, creates necessary con-
zul unor evenimente speciale, lipsa unor legături alter- and Victoria Road. On the latter, the in- proiect prioritar în tocmai acest moment? ditions for rerouting the traffic from
native pe această direcţie blochează practic orașul. crease of traffic led to continual widen- Nu știu câte dintre mașinile care circulă pe marile Victoriei and Magheru. Finally, it depends
Buzeștiul reprezintă tocmai posibilitatea de-a mai ing of traffic lanes to the detriment of axe ale Bucureștiului doar tranzitează orașul și câte on the good faith of those to adminis-
scoate din mașinile din zona centrală, deviindu-le pe sidewalks that completely disappeared in sunt din traficul urban propriu-zis. Dar, dacă centura trate the city in the years to come. If the
o circulaţie tangenţială. Nu este un gând nou, con- certain areas. Since there are no alterna- ar funcţiona ca o autostradă, mulţi bucureșteni s-ar politicians under the pressure of the city
junctural. În planul urbanistic pentru zona centrală, tive roads, and in certain special cases the duce poate pe acolo către aeroport, în loc să o ia pe axa dwellers will accept that the city is for
pe care l-am elaborat în pregătirea PUG-ului, insistam city is practically blocked, Buzești Street principală nord-sud. Oare nu ar trebui terminate întâi not only drivers but pedestrians also,

86 DOSAR DOSSIER 87
then things will run on smoothly. In fact, conditions of general powerlessness, lim-
although many of them have understood ited resources, you cannot possibly follow
that we want cars rerouted from Victoria the correct, fair principles, particularly in
Road, two lanes will remain there for a high-density area populated by people
cars. However, the pedestrian will play living below poverty limit.
the major part and will win back at least
Imagine a Căii
seven meters for the sidewalks. Victoriei azi, cu After all, we are talking about
pietoni puţini si modernization philosophy here.
Well, I can understand the con- stingheri și aproape Obviously, in Europe no one does pierc-
fără trotuare
cept, but why have you come up with (C. Enache) ing or widening of streets from the cen-
this project and made it a priority just Victoria Road, tral area, as done in the 1960s. I think
now? I do not really know how many of today, few and lost we both agree that in Bucharest we can
pedestrians and
the cars driving on Bucharest’s major almost no sidewalks speak about overlapping of unfinished
axes are just passing through the city (C. Enache) projects and that similar zones from
and how many are really part of ur- Bucharest neighborhoods we like so
ban traffic as such. Still, if the city belt Operaţia Buzești-Uranus era unul dintre proiectele cu much – those low density fabrics, with
functioned as a motorway, many dwell- niște pași făcuţi și acceptaţi; avea cel puţin o documen- few storey buildings – have disappeared
ers would use it to drive to the airport taţie de urbanism aprobată. Administraţia a pornit de from the Western metropolises since
instead of driving through the north- la acest fapt și, între 2006 (anul aprobării documenta- early 19th century. Having said that, your
south axis. Don’t you think that you ţiei) și 2011, a lucrat la exproprieri și a făcut cheltuieli opinion is that we cannot allow acting
should wait until the central ring and importante pentru a aduce procesul la capăt. Vorbim according to the contemporary spirit
belt are finished before the new axis is deci acum de o zonă cu exproprieri deja realizate, cu of light interventions. This is so be-
done, with all the sacrifice implied? Not părţi importante demolate încă din ultimii ani ai epocii cause we have not finished yet the kind
to mention a better public transport Ceaușescu; o zonă destructurată, care păstra câteva va- of modernization they have, and thus,
and more stations for the subway? Why lori însă în care exista și un fond construit într-o stare we have to take action in cases they no
not concentrate on these operations, absolut precară. longer need …
less aggressive and which would follow Cu toţii ne-am dori să restaurăm și să punem în va-
a strategy accepted by everybody? Who loare clădirile protejate, însă această dorinţă e tare mult În aceste condiţii de You have expressed my thoughts
knows, you might find that the Buzești desprinsă de realitate. Avem o Cale a Moșilor cu trei neputinţă generalizată, precisely. In this city, ensembles like the
operation is no longer necessary. sferturi din clădiri în proces de ruinare și o Lipscănie de resurse limitate ale Romanian Railroad Palace and North
cu aproape jumătate din clădiri abandonate. În aceste orașului, nu poţi să Station Square are completely inappropri-
We always postpone operations or condiţii de neputinţă generalizată, de resurse limita- acţionezi după principii ate for what has been left from the former
start something and leave it half finished. te ale orașului, pur și simplu nu poţi să acţionezi după absolut corecte și ideale. context, for instance, in the area of
Currently, work is carried on to close principiile cele mai corecte; mai ales într-un loc cu o Baldovin Parcalabul Street. The planners
the central ring; I have been the project concentraţie atât de mare de oameni sub pragul de jos Under such conditions who conceived the Master Plan of 1939
manager for the urban-planning part of al sărăciei. of general powerlessness, thought that North Station Boulevard and
doubling the current belt (I do not speak limited resources, you cannot Stirbei Voda Street should merge into the
about the motorway belt, which is also Până la urmă, discutăm despre o filosofie de possibly follow the absolute, square in front of today’s Radio Building.
necessary). You are wrong, if you think modernizare. În mod evident, străpungeri și lărgiri de ideal principles. That was why they had it built there af-
that we deal here with simple, normal străzi prin zona centrală, încă la modă în anii ’60, as- ter WW II. I do not imply that we should
operations. For instance, the procedures tăzi în Europa nu se mai fac. think the city as they did back in 1939.
to be carried out at the Environment Suntem amândoi de acord că Bucureștiul este o In fact, we could not since our responses
Agency took several months and years suprapunere de proiecte neterminate și că zone ase- to heritage issues changed. However, we
to cut down each tree in order to widen mănătoare cu cartierele bucureștene care ne plac atât could close some gestures within reason-
the road. Buzesti-Uranus operation was de mult - ţesuturile acestea cu densitate mică, cu con- able limits, and take care of other wounds,
one of those projects that assumed steps strucţii cu puţine niveluri - au dispărut din marile me- other inadequacies. If we were to choose
already taken and accepted; at least, the tropole occidentale încă de la sfârșitul secolului XIX. between enhancing Duiliu Marcu’s RR
documentation had been drawn up and Pornind de la aceasta, dvs. afirmaţi că noi nu ne-am Palace and the Station Square (one of the
inelul central și centura, înainte de a realiza această approved. The administration started putea încă permite să acţionăm în acest spirit con- few well-done squares in Bucharest) and
nouă axă, cu toate sacrificiile pe care le presupune? Ca from here and, between 2006 (when the temporan al intervenţiilor ușoare. Fiindcă la noi mo- give up on two buildings from the late
Ideea esenţială a The project’s essential
să nu vorbesc despre un transport în comun de supra- proiectului. Axa idea. The Buzești- documentation was endorsed) and 2011, dernizarea pe care ei au terminat-o de atâta vreme nu 19th century, more similar to the outskirt
faţă mai bun și un metrou cu mai multe staţii. De ce Buzești-Uranus Uranus axis (left, worked on expropriations, spent major a fost dusă la bun sfârșit, noi am fi obligaţi la gesturi buildings than the center, what would
nu ne-am concentra asupra acelor operaţii, care presu- (cu roșu, în stânga) in red) doubles the sums of money to carry it out. Now, we de care la ei nu mai este nevoie... we choose? Because we should opt for
dublează axele historical north-
pun mai puţine sacrificii și care ar porni de la strategie nord-sud istorice south axes (center, are speaking about a zone in which the something after all, shouldn’t we? Nobody
asumată de toată lumea? Cine știe, s-ar putea să vedem (în centru, Calea Victoriei Road, right, expropriations have been already oper- Ai formulat foarte bine gândurile mele. Sunt în thinks about extending the North Station
atunci că nici nu mai e nevoie de operaţia Buzești. Victoriei, în dreapta Magheru boulevard). ated, where parts of it have been demol- acest oraș ansambluri, cum ar fi de pildă Palatul CFR Boulevard up to the Radio Building today,
bulevardul Magheru). The protected areas
În schemă sunt in the central area of ished during the last years of Ceausescu și Piaţa Gării de Nord, care sunt total nepotrivite cu yet it should be closed with a coherent
La noi, tot timpul se amână acţiunile sau se înce- marcate zonele Bucharest are marked regime, an already de-structured area ce a mai rămas prin preajmă, în zona străzii Baldovin space, Berzei Street perhaps.
pe un lucru și este abandonat la jumătate. În momentul construite protejate on this scheme. that has, I agree, some values but also a Pârcălabul, de pildă. Gândul celor care au făcut planul
din centru.
de faţă, se lucrează pentru închiderea inelului central; lot of derelict buildings. All of us would urbanistic din 1939 era ca bulevardul Gării de Nord și str. Although I am not a conserva-
am fost șef de proiect pentru partea urbanistică a ope- love to restore and enhance the protected Știrbei Vodă să se întâlnească în piaţa din faţa actualei tive, I admit my doubts as to the need
raţiei de dublare a centurii actuale (nu mă refer la inelul buildings, yet somehow it is mostly wish- Clădiri a Radiodifuziunii. De aceea, această clădire s-a și to burn all stages of a certain kind of
de autostrăzi care este și el necesar). Te înșeli dacă îţi ful thinking. For instance, on Mosilor construit acolo și în acel fel după război. development now. To be honest, I think
închipui că ar fi cazul aici de probleme simple, de ope- Road, three thirds of the buildings are Eu nu spun să gândim azi orașul cum o făceau cei we should connect with today’s moder-
raţii normale și ușor de făcut. De exemplu, procedurile decaying, while in the Lipscani area (the din anii ’39. Nu putem, fiindcă atitudinea faţă de patri- nity, which is extremely different from
la agenţia de mediu pentru fiecare arbore tăiat pentru historical core of the city), half the build- moniu s-a schimbat. Dar putem să încheiem în limita the modernity of 40-50 years ago, not to
această lărgire au necesitat luni și ani. ings have been abandoned. Under such acceptabilului anumite gesturi și să pansăm aceste răni, mention the 1930s.

88 DOSAR DOSSIER 89
Circulaţii și spaţii
publice prioritare,
PUZ – Zona centrală
a municipiului
București (redesenată).

De sus în jos:
Limita P.U.Z. „peri-
metrul central
al municipiului
București” • Limita
zona centrală
• Limita zonei
construite protejate
conform P.U.Z. „Zone
construite protejate”
• Amplasamente
în care trebuie
amenajate pieţe de
tip urban • Artere
carosabile existente For a city with some hundreds of you will make the articulation with the
cu importanţă pentru Bulevardul Intersecţie bd. Gării The crossing of North thousand dwellers stretching over a lim- existing fabric and keep the urban look
traficul major al Gării de nord de nord, str. Cameliei, Station Boulevard, ited area that would be indeed an inap- of the boulevard front. In Bucharest
orașului • Artere North Station str. Baldovin Cameliei and Baldovin
carosabile propuse Boulevard Pârcălabul. Casele din Parcalabul Streets. propriate solution. However, if we confine (even before the communist regime),
spre supralărgire • planul 2, în dreapta, The houses in the Berzei Street to its inherited profile, we regulations tend to overlap and contra-
Artere carosabile nou au fost demolate back were demolished will make it dysfunctional, and traffic dict each other; moreover, almost every
propuse • Circulaţii pentru extinderea in order to extend
pietonale propuse spre bulevardului Gării the North Station would overload Victoria Road. house seems to be an exception from
amenajare specială de nord Boulevard the regulation. Today’s urban chaos
Besides its role of reducing traf- even goes beyond any faulty application
Circulation and
prioritary public spaces fic on Victoriei and Magheru, the new of certain regulations.
from the Masterplan Dacă, după ce vor fi asfaltaţi și ultimii axis becomes a major boulevard. Looking Do you think there is a chance for
for the Central Area of metri pătraţi din această axă, nu se va at this Yone Plan, I can see that it will this area to reach minimum coherence
Bucharest (redrawn)
întâmpla nimic pe Calea Victoriei, civilize sidewalks, yet it will be primarily in less than 20-30 years? Aren’t we going
From top to bottom: pentru mine va fi o mare dezamăgire și a road for cars. What about public trans- to get again an incoherent place, with
Limit of the
masterplan • Limit voi trăi cu un sentiment că am partici- port and bike lanes? There hasn’t been all good intentions, that will inevitably
of the central area • pat la un război greșit. space left for it? Would more space from look like the already built part of this
Limit of the protected the former fabric have disappeared? Or, street – and I mean the intersection
area, according to
the „Protected Areas If nothing happens on Victoria Road, once the last we still follow the administrative logic with Occidentului Street and the end to
Masterplan” • Area for square meters on this new axis are asphalted, I also supported by population, according Victoria Square?
new urban squares will be extremely disappointed and feel as if I had to which the car is the master, and the
Important existing car
traffic axes • Car traffic been sided with the wrong part.of general pow- rest should subordinate to it? Currently, this place vacillates be-
axes to be enlarged • erlessness, limited resources, you cannot possibly tween two major risks: excessive use dur-
New car traffic axes • follow the absolute, ideal principles. The street will have tramway ing an ultra-liberal development (which
Special interventions
for pedestrian tracks in the middle, while the buses will includes the area you referred to) and
circulation circulate on the four lanes. Several pub- mediocre, pauper temporariness result-
lic transport lines will be brought here, ing from lack of attractiveness. Except
aceste nepotriviri ale orașului. Dacă e să alegem între a Dincolo de rolul său în reducerea circulaţiei în care l-am rugat ca, în prima duminică după termina- knowing that so far many have been for protected historic areas, the current
pune în valoare Palatul CFR al lui Duiliu Marcu și Piaţa auto pe Victoriei și pe Magheru, noua axă devine în rea bulevardului, să dea bucureștenilor Calea Victoriei rerouted on inappropriate, complicated legislation allows freedom of expression
Gării de Nord (una dintre foarte puţinele pieţe croite co- sine un bulevard urban important. Uitându-mă la spre folosinţă totală. La fel cum se întâmplă în orașele routes. The total width of the new route to architect and commissioner. I have as-
rect din București și care să nu fie doar o piaţă de circu- PUZ, mi se pare că el va avea, ce-i drept, trotuare ci- din provincie, să nu așteptăm investiţiile noi și masive is a result of our wish to confine demoli- sumed a less democratic condition that
laţie) și a renunţa la două clădiri de sfârșit de secol, de o vilizate, însă rămâne în primul rând o stradă pentru pentru a-i lăsa pe oameni să se bucure de acest spaţiu tions and expropriations. As for me, if will be included in the regulation: the
factură mai apropiată de mahala decât de zona centrală, mașini. Cum rămâne cu transportul în comun, cu pis- măcar o zi pe săptămână. După aceea, vom lărgi trotua- nothing happens on Victoria Road, once boulevard fronts should be approved by
pentru ce vom opta? Pentru că trebuie să optăm. Nimeni tele pentru bicicliști? Nu a mai fost loc? Ar fi dispărut rele pentru a se bucura de el tot timpul. Trebuie să avem the last square meters on this new axis the Urban Planning Commission or by a
nu se mai gândește acum să prelungească bulevardul și mai mult din vechiul ţesut? Sau trăim în continuare în orașul acesta și spaţii pietonale, iar Calea Victoriei are are asphalted, I will be extremely disap- specially set up commission.
Gării de Nord până la Radiodifuziune, însă el trebuie într-o logică administrativă, dar și susţinută de către toate atributele pentru a primi astfel de spaţii. pointed and feel as if I had been sided
terminat printr-un spaţiu coerent, care poate să fie stra- populaţie, în care mașina este stăpânul, iar tot restul i with the wrong part. However, I do be- I did not have in mind the fa-
da Berzei. se subordonează? Din ce am înţeles, dezvoltarea acestei axe se va lieve in this transformation and I have cades and aesthetics but the problem
face prin operaţii private, urmând un regulament și, discussed it with the Mayor asking him of development of a place according to
Fără a fi conservator, recunosc că am dubii faţă Strada va avea un spaţiu pe mijloc pentru tram- din fericire, nu prin placări în stilul lui Ceaușescu. Mă that to give Victoria Road back to the regulations, when the existing built
de nevoia de a parcurge acum toate etapele unui tip de vai, iar pe cele 4 benzi de trafic auto vor circula și au- întreb însă cum se vor asigura articularea cu ţesutul city dwellers when the boulevard is over. environment disappears largely. How
dezvoltare. Sincer, cred că ar trebui să ne racordăm la tobuzele. Vor fi amplasate aici liniile de transport în existent și urbanitatea clădirilor către bulevard. În Afterwards, we will have the sidewalks will the slow and contradictory changes,
modernitatea de acum, care este totuși foarte diferi- comun care până acum au fost deviate pe trasee alam- București (chiar și în cel de dinainte de comunism), widened for them to fully enjoy walk- difficult articulations, and cleavages be
tă de modernitatea de acum ’40-’50 de ani, fără a mai bicate și nepotrivite. Lărgimea totală a noului traseu regulamentele au obiceiul să se suprapună în timp, ing the street at least one day a week. We checked?
vorbi despre anii ’30. rezultă, într-adevăr, și din dorinţa de a limita cât mai să se contrazică; mai mult, aproape fiecare casă pare need pedestrian spaces in the city, and
mult demolările și exproprierile. a fi o excepţie de la vreun regulament. Astăzi, haosul Victoria Road is made for it. Even in countries with functional
Într-un oraș de câteva sute de mii de locuitori și Ce pot să spune e că, dacă, după ce vor fi asfaltaţi și urbanistic nici măcar nu mai poate fi atribuit proastei economy, the public-private partner-
cu o întindere limitată, ar fi de bună seamă o operaţie ultimii metri pătraţi din această axă Buzești-Berzei, nu aplicări a vreunui regulament. As I have understood, the de- ship is not overlooked. Bucharest has no
total nepotrivită. Dar, în clipa de faţă, a restrânge strada se va întâmpla nimic pe Calea Victoriei, pentru mine va Are vreo șansă zona să-și atingă un minimum de velopment of this axis will result from chance outside this system. For the mo-
Berzei la profilul moștenit înseamnă să o faci nefunc- fi o mare dezamăgire și voi trăi cu un sentiment că am coerenţă înainte de 20-30 de ani? Mă tem că se va în- private operations according to a set of ment, in our country the investors are
ţională; tot acest trafic ar supraîncărca negreșit Calea participat la un război greșit. Cred foarte tare în această tâmpla tot cum știm: se va mai construi câte o clădi- regulations, and not to some Ceaușescu- looked upon rather suspiciously, more
Victoriei. transformare și am avut o discuţie cu primarul-general, re, vor rămâne ani în șir maidane chiar lângă ea, în style-interventions. Yet, I wonder how like enemies than partners are. When

90 DOSAR DOSSIER 91
funcţie de jocul investiţiilor și al economiei. Nu vom În clipa de faţă, nici în ţările cu o economie care
obţine tot un loc incoerent, care va semăna inevitabil, funcţionează bine nu este neglijat parteneriatul public/ Venirea unor oameni
cu toate bunele intenţii, cu partea deja dezvoltată a privat. Bucureștiul nu are nici o șansă în afara acestui cu bani va reface o mixi-
acestei străzi – mă refer la partea dintre intersecţia cu sistem. La noi, investitorii sunt priviţi deocamdată cu tate a zonei; mixitate în
str. Occidentului și capătul dinspre Piaţa Victoriei? suspiciune, ca adversari și nu ca parteneri. Până când ei prezent pierdută, când
nu vor avea certitudinea că se mișcă pe un teren solid, că există o preponderenţă a
În prezent, acest loc pendulează între două ris- își pot construi o planificare pe baza documentelor emi- celor care trăiesc
curi majore: riscul exploatării excesive într-o dezvoltare se de primării și validate de prefecturi, nu vor veni aici din provizorat.
ultraliberală (ca în zona la care te referi) și cel al me- decât cei dispuși la risc. Aceștia caută un câștig foarte
diocrităţii și provizoratului pauper rezultate din lipsa mare și, de obicei, nu sunt buni pentru oraș. Noi trebuie Some richer people who will
actuală de atractivitate. Cu excepţia zonelor istorice să atragem investitori care să vrea să câștige modest, dar come here will ensure a fair
protejate, legislaţia de acum lasă libertate deplină de ex- cu o anumită certitudine. Aici, Primăria dă un semnal că social mixture, currently lost
presie arhitectului și beneficiarului. Eu mi-am asumat investește, că partenerii privaţi pot să i se alăture acolo due to a majority of people liv-
introducerea în regulament a unei clauze mai puţin de- cu o anumită încredere. ing here on a temporary basis.
mocratice: faţadele clădirilor dinspre bulevard vor trebui Regulamentul a încercat să păstreze o înălţime a
avizate în Comisia de urbanism sau într-o comisie speci- cornișei de 21 m înălţime care asigură o scară urbană,
al instituită. metropolitană corectă. Nu am inventat-o, am preluat-o
din regulamentul din ’39. Cât despre coerenţa realizării
Nu mă gândeam atât la faţade și la estetică, cât efective, ea depinde, o spun încă o dată, de cât de con-
la problema în sine a dezvoltării prin regulament a secvenţi vom fi ca breaslă, ca oameni politici, ca locuitori
unui loc la care din start fondul existent dispare în- ai orașului. Cel mai greu e să ne protejăm de noi înșine. PUZ Str. Berzei – Str. Zone Plan –Berzei
Mircea Vulcănescu - Street –Mircea
tr-o foarte mare măsură. Cum se vor ţine sub control Str. Baldovin Pârcă- Vulcanescu Street –
transformări lente și contradictorii, articularea difici- Haideţi să discutăm puţin despre urbanism labul – Str. Cameliei Baldovin Parcalabul
lă și clivajele? dintr-o perspectivă socială. Am locuit cea mai mare Bulevardul Gării de Street – Cameliei
nord este prelungit Street
prin interiorul North Station
insulei existente boulevard will be
Coerenţa realizării și se intersectează extended inside the
cu noua axă prin existing city block
efective depinde de cât intemediul unui sens and will meet the new
de consecvenţi vom fi giratoriu axis in a roundabout
ca breaslă, ca oameni
politici, ca locuitori
ai orașului. parte din viaţă exact în zona supusă operaţiei, și e they are not sure they move on solid problematic social situation, but one
clar că, de când am plecat, problemele s-au acutizat. ground, that they could not plan accord- that could have been helped to develop.
The effective coherence of the Întotdeauna m-a frapat faptul că este o zonă de sără- ing to documents issued by mayors and Now, a quite brutal replacement takes
operation depends on how cie maximă, aflată însă la 10 minute de mers pe jos de validated by prefecture office, only those place. Perhaps the gentrification of the
consistent our profession, our zone luxoase: Piaţa Romană, Calea și Piaţa Victoriei. ready to take risks will come. As a rule, area could not have been avoided in any
politicians, our dwellers are. Pe de altă parte, există un ţesut social acolo, nu doar the latter seek for instant, big profit, of the variants. Even so, I have been ex-
o populaţie nouă, ci și una care trăiește acolo de which does not recommend them for the tremely disturbed by arguments, both
mai multă vreme, chiar și repere identitare la scara city. We have to attract investors ready from the people involved in the opera-
orașului... Piaţa Matache Măcelaru, de exemplu. to get modest yet guaranteed profits. In tion and from the public that claim that
Un ţesut social cu multe probleme, însă care totuși this case, the City Hall shows it invests, “It’s good they drive those people out,
ar fi putut fi ajutat să evolueze. Acum însă se întâmplă that its private partners can join with a we’re happy to get rid of them, we can’t
o înlocuire destul de brutală. Probabil că, în orice vari- certain amount of confidence. The regula- wait for it.” Again, from a contemporary
antă, gentrificarea zonei nu ar fi putut fi evitată. M-au tion tried to maintain a 21 m skyline that perspective, mixture, social policies, and
deranjat însă destul de tare argumente, și din partea ensures a fair urban, metropolitan scale. protection, don’t you think we have a
celor implicaţi în operaţie, și din partea publicului, de I have not invented it; I borrowed it from problem in this kind of operation?
tipul: „Bine că-i dă pe ăia afară de acolo, bine că scă- the 1939 regulation. As to effective coher-
păm de ei, bine că o să fie cum trebuie”. Iarăși dintr-o ence, it depends, I repeat myself, on how I know this area pretty well too,
perspectivă contemporană, a mixităţii, a politicilor consistent our profession, our politicians, since the 1960, I know how it developed.
și a protecţiei sociale, nu apare totuși o problemă cu our dwellers are. The hardest thing is to Once it had that dynamic atmosphere
acest tip de operaţie? protect from ourselves. around market places with their attrac-
tions. Most dwellers were clerks, workers,
Și eu cunosc zona destul de bine încă din anii ’60 Let us talk a bit about urban- small businessmen. It decayed rapidly
PUZ Str. Berzei –
Calea Griviţei – și știu și cum a evoluat. Exista înainte acea ambianţă ism from a social point of view. Most of in the 1980s, when massive demolitions
Str. Atelierului – bucureșteană dinamică instalându-se în jurul pieţelor, my life I have lived in exactly the area were carried out, particularly in that tri-
Str. Cameliei al locurilor de atracţie. Locuitorii erau în majoritate din under operation now, and it is obvious angle of Berzei – Grivitei Road – Polizu
Hala Matache urmează
să fie strămutată pătura activă a funcţionarilor, muncitorilor și micilor that ever since I have left problems got Streets, that used to be a coherent, valu-
sau reconstruită întreprinzători. Zona a căzut rapid în anii ’80 când s-a worse. I was always amazed at the fact able urban ensemble. A feeling of distrust
și integrată unui demolat masiv, mai ales în triunghiul Berzei – Calea that that was an area of extreme pov- and improvised living emerged, and very
nou ansamblu
(mijloc-stânga) Griviţei – Polizu, un ansamblu urban coerent și valoros. erty, yet at 10 minutes’ walk from luxu- poor people moved in little by little; they
Zone Plan – Berzei Atunci a apărut un sentiment de provizorat și de neîn- rious central zones: Romană Square, vandalized the place. However, in this
Street – Grivitei Road – credere și încet-încet s-au instalat oameni foarte săraci, Victoria Road, Victoria Square. On the case not everybody will be thrown out. It
Atelierului Street –
Cameliei Street care au vandalizat din ce în ce mai mult locul. other hand, there is a social fabric there is not like the Ceausescu operation, when
Matache Market Hall Însă nu vorbim despre o alungare în întregime a composed not only of new population huge areas were erased and thousands of
will be removed or acestei populaţii. Nu e totuși vorba despre o operaţie de but also of people living there for a long people had to move. Here, it is only an al-
reconstructed and will
be integrated into a tip „Victoria Socialismului” în care s-au ras arii uriașe time; there are also identity landmarks - ready damaged front that will be erased.
new complex și s-au dislocat zeci de mii de oameni. Aici dispare un Matache Market Place, for instance. A Well, if you mention the 136 demolished

92 DOSAR DOSSIER 93
front deja atacat. Iar dacă discutăm despre cele 136 de intenţii bune, însă lipsite de continuitate și care produc
imobile demolate, trebuie să le numărăm și pe sutele efecte nedorite. Lista clădirilor protejate a fost întocmi-
Cele două pericole ce ameninţă zona: dezvol- The two dangers in the area: speculative
care rămân pe loc. Venirea unor oameni cu bani va re- tă cu entuziasm și în grabă, la începutul anilor ’90. Ar tare speculativă și mediocritatea intervenţiei development and the mediocrity of the modest
face și reasigura, cred, o mixitate a zonei; mixitate în fi urmat, în cursul timpului, să se treacă la o operaţie modeste ca resurse financiare, datorate interventions due to the geenral decay of the
prezent pierdută, când există o preponderenţă a celor știinţifică meticuloasă de inventariere și de stabilire decăderii de ansamblu a zonei. Între aceste area. Between these two contrasting scales, The
două scări contrastante, PUZ și intervenţia Zone Plan and the modernization of the area
care trăiesc din provizorat. Noul tip de dezvoltare va de- a motivaţiilor pentru ca o clădire să figureze în listă. de modernizare a zonei caută măsura look for the rational intervention in an area that
termina schimbarea felului de viaţă, inclusiv a acestor De-abia prin 2004 s-a reușit o listare a unor criterii. intervenţiei raţionale, într-o zonă urbană cu shows both potential and a difficult situation
oameni. Altfel, nu văd din ce resurse s-ar face asta. Lipsește în continuare criteriul urbanistic: în ce mă- potenţial, dar aflată în dificultate (C. Enache) (C. Enache)

Aș comenta din nou raportul dintre realism și utopie. sură aceste clădiri alcătuiesc ansambluri coerente sau Dezvoltare
speculativă din
Se confruntă aici o intervenţie ideală, rafinată și delica- împrăștiate prin oraș. ultimii ani pe Calea
tă, cu o realitate de cu totul alt tip. Uneori, absolutizăm În prezent, lista se validează de obicei când apare o Buzești Str. Berzei nr. 75-78 (stânga), imagine de 75 – 78, Berzei Street (left), view before the
Speculative dinainte de demolare. demolition
lucrurile, or, ele nu au o existenţă absolută. Desigur, propunere de demolare. Se aplică grila de criterii și se
development of the
operaţia nu aduce doar beneficii, ci și inconveniente. verifică dacă acea clădire justifică bunăoară constrânge- last years on Buzești
Trebuie să ne uităm la partea bună a lucrurilor și să în- rile impuse proprietarului. Partenerului public nu i se Street
cercăm să facem cât mai acceptabile inconvenientele.

Dincolo de distrugerile materiale, dispar totuși


și o memorie a locului și un anumit tip de relaţii urba-
ne care au supravieţuit chiar și comunismului. Dincolo
de valoarea de monument a Halei Matache, există însă
o valoare a ceea ce se întâmpla în ea, a unei istorii, ai
ideii de piaţă agro-alimentară urbană tradiţională. Mă
întreb ce va mai reprezenta hala mutată (sau recon-
struită) și integrată ca parte a unui centru comercial,
să zicem. Sigur, rămâne o reconstituire a unei arhitec-
turi, însă pierdem un întreg ansamblu de practici. Ce
protejăm de fapt în acest oraș? Cât mai multe clădiri
posibil și, dacă nu, faţade păstrate sau reconstruite?

Trebuie să atacăm în discuţia nostră acest su-


biect al clădirilor protejate. În cazul Bucureștiului, avem

houses, then I have to add that hundreds and practices. In fact, what do we pro- Do we really know how many buildings of
În privinţa clădirilor of them will stand. I think that some tect in this city? Do we protect as many the same type stand in the city, of which
Accesul în Piaţa
protejate, avem intenţii Matache din str. richer people who will come here will buildings as we can and, if not, pre- some could belong to more coherent
bune, însă lipsite de Berzei, înainte de ensure a fair mixture, currently lost due served or rebuilt facades? zones and do not hamper the city devel-
continuitate și care pro- începerea operaţiei. to a majority of people living here on a opment? Why don’t we focus on, let us
În prim plan, hala.
duc efecte nedorite. „Necesară operaţiune temporary basis. This new kind of devel- We have to tackle up the issue of say, the abandoned ones and why nobody
de revitalizare opment will trigger changes in the way protected buildings. In Bucharest’s case, speaks of the former Rahova Road, the
As to protected buildings, the urbană” (C. Enache) of living, including of those living here. the intentions are good, yet there is no current George Georgescu Street?
Acces to Matache
intentions are good, yet there Market from Berzei There is not another way to do it. Let me continuity, which to leads to unwanted
is no continuity, which to Street, before the comment once more on the relationship effects. The list of protected buildings I would like to speak about an
leads to unwanted effects. start of the operation. between realism and utopia. In this case, was drawn up enthusiastically and in almost ignored side of the urban plan-
“A necessary urban
revitalization we deal with a confrontation between an great haste in early 1990s. Normally, ning project: the extension of the boul-
operation” (C. Enache) ideal, refined, delicate case and a com- that should have been followed by a true evard beyond the Dâmboviţa River. In
pletely different one. We tend sometimes scientific, thorough inventory to give my opinion, the axis is not only obvious
to see things in the absolute, but they are reasons why the buildings were listed. but also necessary as major gesture to
not like this. Certainly, this operation will It was only in 2004, when some criteria cross the People’s House zone and to
bring about disadvantages along with were listed. However, the urban planning cut Ceausescu’s axis that, besides all de-
advantages. However, we have to think criterion is still missing, and that would struction, broke the city in two. But, as I
positively, and take disadvantages as have told us whether these buildings understand, this part of the axis will not
something acceptable. make up an ensemble or are just scat- be an urban boulevard, but a tunnel.
tered around the city. Currently, the list
Besides material damages, the is validated when a demolition proposal Initially, that belonged to a sin-
memory of place and a certain type of comes up. The criteria are applied and we gle project concerning the axis connect-
urban relations that survived commu- can see whether that building justifies ing Victoria Square to Chirigiu Market.
nism will vanish. Beyond the heritage the constraints imposed on the owner. We have created segments not to block
value of Matache Butcher’s building, I Nothing is imposed on public partner- the first part of the operation because of
think things that happen there are valu- ship, although, to my mind, the collec- the southern part that would have posed
able, the history, and the idea of a tra- tivity should be responsible for heritage additional difficulties to us: crossing
ditional city market. I wonder what the buildings. We need historic studies for through Parliament courtyard cannot be

PUZ Str. Berzei – building (either moved or rebuilt) will many heritage buildings from Buzesti- done only if Parliament passes a law. In
Str. Mircea Vulcănescu – stand for as part of a commercial center, Berzesti zone. I do not know why so many 2007-2008, the Technical Commission
Bd. Dinicu Golescu let us say, will still represent. Certainly, houses from this area are so interesting approved a boulevard on the ground.
Zone Plan – Berzei Street –
Mircea Vulcanescu – there will be an architecturally remade for the city so that they should hamper The then City Hall supported it actively.
Dinicu Golescu Boulevard building, yet it will lose those relations the closing of North Station Boulevard. However, it turned out to be a utopian

94 DOSAR DOSSIER 95
2007 - 2008, în Comisia tehnică de urbanism se avizase
o variantă de bulevard de suprafaţă. Primăria de atunci
a și susţinut-o destul de categoric. S-a dovedit însă o
soluţie utopică, având în vedere relaţiile funcţionale
dintre clădirea Parlamentului și parcări și alte funcţiuni
din zona fostului stadion al Republicii. În final, după
avize de la Ministerul Apărării Naţionale și alte institu-
ţii, am obţinut un accept de principiu al Parlamentului,
din păcate numai pentru formula cu subtraversa-
re. Trebuie să respectăm această decizie. De altfel, și
Patriarhul a preferat ca viitoarea catedrală să aibă ală-
Vedere aeriană a unei Aerial view of an turi un parc, și nu un bulevard.
zone ce va rămâne area that will remain
închisă faţă de oraș. closed to the city.
În stânga, terenul Left, the site of the Îmi permit să comentez acest rezultat, care mi
pentru viitoarea huge future People’s se pare continuarea unei mentalităţi de acaparare.
Catedrală a Neamului Cathedral Sigur, din punct de vedere strict legal, este terenul
Parlamentului; și totuși este vorba despre o bucată
mare din chiar inima orașului și care va rămâne o for-
tăreaţă, grădina proprie și personală a uneia sau mai
multor instituţii. Se demontează de fapt orice idee
de a deschide această zonă, de-a o da locuitorilor. Din
punctul strict de vedere al circulaţiei auto prin oraș
va funcţiona, dar din punctul de vedere al urbanizării
unui loc sinistru este o mare ocazie pierdută.

Este vorba iarăși despre o alegere inevitabilă în-


impune nimic, deși, după mine, monumentele trebuie Aș dori să vorbim și despre partea aproape tre a insista pe o soluţie utopică și a accepta una posibil
să fie și o responsabilitate a colectivităţii. complet ignorată a proiectului urbanistic: prelun- de realizat.
Secțiune
Ne-ar trebui studii istorice și pentru multe dintre girea bulevardului dincolo de Dâmboviţa. Pe această Section
monumentele din zona Buzești - Berzei. Sunt aici case, porţiune, axa mi se pare evidentă și necesară, ca un Cred că erau necesară și aici o discuţie publică
despre care nu știu de ce sunt într-atât de interesante prim gest major de traversare a zonei Casei Poporului și un lobby puternic. Politicienii sunt totuși sensibili
pentru oraș, încât să împiedice închiderea bulevardu- și de întrerupere a continuităţii diabolice a axei lui la presiuni publice.
lui Gării de Nord. Știm noi câte sute de clădiri de același Ceaușescu, care, dincolo de distrugerile efective, a și
tip sunt în București, poate în zone mai coerente și care rupt orașul în două. Însă înţeleg că această parte a Uneori. Se discută de ani de zile deschiderea că-
nu împiedică dezvoltarea orașului? De ce nu ne con- axei nu va mai fi un bulevard, ca în cazul de mai di- tre public a spaţiului din faţa clădirii Parlamentului,
centrăm, de exemplu, pe cele abandonate și de care nu nainte, ci un tunel. iar această operaţie rămâne în continuare în stadiul de
vorbește nimeni despre fosta Cale a Rahovei – actuala promisiune. Recunosc, e foarte greu să explici unui lo-
str. George Georgescu? Diametrala a fost iniţial un singur proiect, din cuitor al târgului că, pentru a trăi cu toţii mai bine în
În cazul de faţă trebuie să facem eforturi coerente, Piaţa Victoriei până-n Piaţa Chirigiu. L-am segmentat, acest oraș, trebuie să cedeze 10 metri din proprietatea
succesive, înscrise într-o normalitate fără patimă; avem pentru a nu bloca prima parte a operaţiei din cauza păr- lui privată, dar că instituţia supremă a statului are atâ-
nevoie de o asociere între consecvenţă și bună-credinţă ţii sudice, despre care știam că va întâmpina dificultăţi tea reţineri în a pune la dispoziţia oamenilor o parte din
și de decizii care nu sunt ideale, ci cele mai bune pentru suplimentare: trecerea prin Curtea Parlamentului nu se terenul său. E complicat, e o problemă de mentalitate,
oraș, într-un anumit moment. poate face decât printr-o lege votată de Parlament. În de la vlădică la opincă.

CREDITE & INFO / CREDITS & INFO

ȘEF DE PROIECT / DESIGN PRINCIPAL: CONSTANTIN ENACHE


solution, considering the functional rela- area to the dwellers is blocked. From the his/her property, but that a public institu- AUTORI / AUTHORS: CONSTANTIN ENACHE, ANTONELA ROȘU
tions between Parliament building, park- traffic viewpoint, it would be undoubt- tion is against allowing people to enjoy
ing lots, and other functions from the edly functional yet as an attempt to ur- a part of its land. It is complicated; it is PUZ TRONSON 1 / ZONE PLAN, NORTHERN PART:
PROIECTANT GENERAL / GENERAL CONTRACTOR OF THE PROJECT:
area of the former Republicii stadium. banize an evil place, it is a lost cause. about mentality, from top to bottom. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU” BUCUREȘTI,
Finally, after getting necessary approvals CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXECUŢIE ȘI CONSULTING
from Ministry of Defense and other in- Again, we are talking about PROIECTANT DE SPECIALITATE / PLANNING: URBIS 90

stitutions, we obtained approval only for choosing between an utopian solution PUZ TRONSON 2 / ZONE PLAN, SOUTHERN PART:
a tunnel from the Parliament. We have and one that could be practically realized. Pentru partea sudică PROIECTANT GENERAL GENERAL CONTRACTOR OF THE PROJECT:
to obey it. In fact, the Patriarch too pre- a axei, Parlamentul nu SC METROUL SA
PROIECTANT DE SPECIALITATE / PLANNING: URBIS 90
ferred a park, not a boulevard, close to the In my opinion, we need to a acceptat, din păcate,
future Cathedral. launch a public discussion and powerful decât formula cu
lobby. Politicians are sensitive to public subtraversare.
Allow me to comment on this re- pressure. Imagine din PUZ-ul Image from the Zone
sult, which to me means that the taking For the southern part of the pentru partea sudică Plan for the southern
over mentality has not died. Of course, Sometimes. For years, we have axis, the Parliament unfortu- a axei. Din bulevard part of the axis. From
urban, aceasta se va an urban boulevard,
legally speaking, it is the Parliament discussed about opening the space in nately only approved a tunnel. transforma în tunel it will turn into a
grounds; however, it is a piece from the front of the Parliament, and it is still just în porţiunea care tunnel where it will
city heart that will stay a fortress, per- a promise. Well, I admit it is hard to ex- traversează terenul cross the area around
din jurul Casei Ceausescu’s palace
sonal garden to one or several institu- plain a dweller that we would be better Poporului (now, the Palace of
tions. In fact, any idea of opening the off if he/she gave up on 10 meters from the Parliament)

96 DOSAR DOSSIER 97
Calea Buzești –
avatarul axului urban
bucureștean?
Buzești Road: The Avatar of
Bucharest’s Urban Axis?

TEXT FOTO
HANNA DERER HANNA DERER,
ȘTEFAN
TUCHILĂ

HANNA DERER, AUTOR AL UNUI STUDIU


ASUPRA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN
ZONA BUZEȘTI-BERZEI, AFIRMĂ FAPTUL ➊ © ȘTEFAN TUCHILĂ

CĂ OPERAŢIA ÎN CAUZĂ A PRESUPUS


DIN START ȘI VA DUCE ÎN CONTINUARE
LA SACRIFICII IREPARABILE semnificaţia sa iniţială din mitologia hindusă: descin- The following remarks are partially based
derea unei divinităţi pe pămînt prin încarnare sau altă on the results of this investigation whose
Strada Buzești. Imobilele din stânga au fost
formă manifestă, indiferent de gen, descindere care, declasate și demolate object and subject were, inevitably, the

HANNA DERER, WHO AUTHORED A STUDY ON THE CULTURAL de regulă, avea drept scop reinstaurarea echilibrului. A Buzesti Street. The buildings on the left have built heritage. However, two reading keys
doua dintre cheile de lectură semnalate se constituie în been unlisted and demolished are added to the current key. The first
HERITAGE OF BUZEȘTI-BERZEI AREA, HAS STATED THAT THE
OPERATION UNDER DEBATE SUPPOSED FROM THE VERY tonul interogativ al titlului, ton interogativ valabil și în one is dictated by the word ‘avatar’ that,

BEGINNING AND WOULD CAUSE IRRETRIEVABLE LOSSES prezent, în ciuda sau poate tocmai datorită studiului de despite the meanings attached to it in
fundamentare menţionat. today’s language, is used here according
Trebuie subliniat faptul că, în perioada de elaborare a to its initial sense from Hindu mythol-
acestuia, traseul segmentului sudic din preconizata du- Acest viitor bulevard ogy: descent of divinity on earth through
În ultimii zece ani am avut în mai multe rînduri ocazia During the last ten years, more than blare diamentrală N–S nu era încă stabilit, nefiind deci trece razant pe lîngă reincarnation or other manifest form, de-
de a aborda Calea Griviţei, inclusiv intersecţia acesteia once I approached the issue of Griviţei clar ce ar fi urmat să se întîmple în aria pieţei George zona construită pro- spite gender, a descent that, as a rule was
cu Calea Buzești, motiv pentru care în anul 2006 am fost Road, including its junction with Buzești Coșbuc, a bulevardului cu același nume și a șoselei Viilor. tejată „Calea Victoriei” meant to reinstate the previous equilib-
solicitată să elaborez ceea ce am intitulat „Aria determi- Road, and this was the reason why in Indiferent însă de acest fapt probabila viitoare axă și traversează alte șapte rium. The latter key I referred to points to
nată de străzile Buzești, Berzei, Vasile Pârvan, Bogdan 2006 I was asked to elaborate a study, a orașului București ar urma să treacă razant pe lîngă astfel de zone. the interrogation contained by the title,
Petriceicu Hașdeu, Uranus – București. Identificarea which I called “The area confined within zona construită protejată 16 – Calea Victoriei, „stradă which is also true today, despite or be-
resursei culturale prin prisma aspectelor esenţiale Buzești, Berzei, Vasile Pârvan, Bogdan simbol a orașului, să traverseze alte șapte zone con- This new boulevard skims the cause of the fundamentation study I have
din evoluţia istorică. Studiu de fundamentare pentru Petriceicu Hașdeu, Uranus Streets – struite protejate, și anume: 97 – zona Occidentului – de “Victoria Road” protected area just mentioned.
«București P.U.Z. – dublare diametrală Nord-Sud»”, o Bucharest. Identification of cultural re- „ţesut tradiţional difuz”; 02 – Calea Griviţei – „stradă and goes through other seven I have to underline that during the
cercetare la care am lucrat alături de arhitecţii Bianca source through essential aspects of its comercială tradiţională”; 44 – zona Temișana – de „ţesut protected zones. elaboration of the study, the route of the
Buzdugan, Daniela Puia și Petre Mihăilă. Trebuie sub- historic development. Fundamentation istoric difuz”; 23 – strada Știrbey Vodă – „stradă majo- southern segment from the intended
liniat faptul că, la acea vreme, șefii de proiect ai pla- study for Bucharest’s Master Plan: North- ră”; 43 – zona Cobălcescu – de „ţesut tradiţional difuz”; north-south diameter doubling had not
nului urbanistic zonal pentru care a fost elaborat acest South diameter doubling”. I worked on 06 – axul Elisabeta – Kogălniceanu – „bulevard haus- been established yet, thus it was not clear
studiu de fundamentare (imag. 003) erau prof.dr.arh. this research together with the archi- mannian”; 09 – bulevardul Regina Maria – „bulevard what would become of George Cosbuc
Constantin Enache, care și-a asumat porţiunea de ţe- tects Bianca Buzdugan, Daniela Puia, and hausmannian de ţesut”; să „muște” un colţișor din zona Market, the homonymous boulevard, and
sut urban situată la N de rîul Dîmboviţa, și prof.dr.arh. Petre Mihăilă. From the start, I should construită protejată 69 – parcelarea Oţelul Roșu – „par- Viilor Road. Indifferent to this fact, the
Florin Machedon, care preluase partea sudică. emphasize that the project managers for celare reglementată” și să distrugă aproape integral probable future axis of Bucharest would
Cele ce urmează se bazează, în mare parte, pe rezul- the zonal master plan for which this fun- zona protejată construită 35 – zona Bibicescu, de „ţesut skim the 16 protected area nr. 6 - Victoriei
tatele acestei investigaţii pentru care obiectul și subiec- damentation study was drawn up (im- tradiţional difuz”. Road, a symbol of the city, and would go
tul a fost deci, inevitabil, patrimoniul cultural construit. age 003) were Prof. Dr. Arch. Constantin Gravitatea acestei viitoare situaţii este crescută de through other seven protected areas,
Acestei chei de lectură i se adaugă însă alte două. Prima Enache, who assumed the urban fabric faptul că la data publicării acestui text deja trei mo- as follows: 97 – Occidentului zone – con-
este determinată de cuvîntul „avatar” care, indiferent located north of the Dîmboviţa, River, and numente istorice au fost declasate și demolate (hote- taining a diffuse traditional fabric”; 02 –
de sensurile ce i-au fost atribuite prin folosire curen- Prof. Dr. Arch. Florin Machedon, who had lul „Marna” din strada Buzești numărul 3, clădirea de Griviţei Road – „traditional commercial
tă (mai ales în contemporaneitate), este utilizat aici cu chosen the southern part. la numărul 5 de pe aceeași circulaţie și faţadele casei street”; 44 – Temișana zone – containing

98 DOSAR DOSSIER 99
Constantin Rădulescu, cu adresa poștală Calea Griviţei a “diffuse traditional fabric”; 23 – Știrbey of synthesis. On this first level, we want-
numărul 80 – vezi imag. 1), alte 75 urmînd să fie afectate Vodă Street – a “major street”; 43 – ed to establish, on the one hand, the age
la rîndul lor, măcar prin modificarea contextului. Parte Cobălcescu zone – containing a „dif- of the urban fabric that could be found
din aceste monumente istorice sînt situate la vest de li- fuse traditional fabric”; 06 – Elisabeta – out looking into the entire set of traffic
mitele celor mai multe din zonele protejate menţionate, Kogălniceanu axis – „Hausmann-like arteries, lots and types of fronts (image
ceea ce înseamnă faptul că zonele lor de protecţie sînt boulevard”; 09 – Regina Maria 2), and on the other, their system and the
situate în arii urbane ce ar urma să sufere. De asemeni, Boulevard – “Hausmann Boulevard as architectural quality of the built front.
parte din aceste imobile protejate de lege fac parte din fabric”; and would “eat up” a little corner Finally, this double approach (in fact, a
ansambluri, la nord de rîul Dîmboviţa de tip „stradă”, from the protected built area; 69 – Oţelul multiple evaluation) resulted in the nec-
precum Calea Griviţei, iar la S de același curs de apă, de Roșu parceling – “regulated parceling”, essary attitude towards the preservation
tip industrial ca funcţiuni iniţiale – ansambluri care și- and would destroy almost the whole 35 of cultural resource inbuilt in this frag-
ar pierde relevanţa culturală dacă ar fi „ciuntite” de ar- protected area – Bibicescu zone contain- ment of city in which, besides the already
tera preconizată. ing “diffuse traditional fabric”. destroyed area of the current House of
Nu doar din aceste motive, cercetarea a luat în consi- The gravity of the future situation is the People, cultural values prevail (image
derare, la nivel analitic, următoarele puncte de vedere: higher because at the time of the publica- 3): in dark green expressing street fabric,
evoluţia tramei stradale; evoluţia parcelarului; evoluţia tion of this study, three historic monu- parcels, built fund and green spaces; in
modului de ocupare a terenului; evoluţia tipurilor de ments had already been unlisted and green, showing exclusively built fund,
front stradal; evoluţia stilistică; profilul funcţional; va- demolished (the “Marna” hotel at no. 3 and light green, comprising exclusively
loarea tehnică relativă; impactul diferenţelor de regim Buzesti Street, the building at no. 5, and street fabric and parcel structures.
de înălţime asupra imaginii urbane și situaţiile conflic- the facades of Constantin Radulescu Moreover, as we expected, the way in
tuale de alte feluri. House, at 80 Grivitei Road – see image 1) which various forms of cultural values are
Cu alte cuvinte, au fost analizate evoluţia istorică, and further 75 buildings at least will suf- spread over the territory confirms – as if
relaţionarea dintre rezultatele materiale ale acesteia și fer due to the alteration of the context. needed to add – the radial development
rolurile atribuite de contemporaneitate, precum și dis- Some of these historic monuments of the whole city, which took place in two
funcţionalităţile, atît estetice, cît și de alte naturi, pen- stand west to the edges of the major- manners. Initially, there were the circu-
tru ca, apoi, abordarea să treacă, în trepte succesive, la ity of the mentioned protected zones, lations starting from the historic com-
nivelul specific sintezei. Pe primul palier al acesteia s-a which means that their protection areas mercial city – “Lipscania”. Later, these
urmărit, pe de o parte vîrsta ţesutului urban, determi- are located within urban areas doomed major “branches” gave forth “twigs” and
nată de ansamblul format de artere de circulaţie, loturi to suffer. Moreover, some of such legally branched out the primary structure and
și tipuri de fronturi (imag. 2), și, pe de altă parte, siste- protected buildings belong in urban en- so, Victoria Road, for instance, although it
mul format de aceasta și calitatea arhitecturală a fon- sembles north of the Dîmboviţa River was an artery, it could be taken as a cen-
dului construit. Din această dublă (dar, de fapt, multiplă as “street ensemble”, as it is the case of tre from which – in a radial manner – the
evaluare) a rezultat, în final, atitudinea necesară pentru Grivitei Road, and southern part of the circulations developed along and the pro-
prezervarea resursei culturale încorporată de acest frag- river, or as initially industrial buildings, tected areas were identified.
ment de oraș în care, cu excepţia arealului distrus de would lose their cultural relevance if This is why the proposed north-south
Casa Poporului, prevalează prezenţa valorilor culturale “crippled” by the intended thoroughfare. diameter doubling is about to “cut off the
(imag. 3): cu verde închis, exprimate prin tramă stradală, It was not just for such reasons that tops of the tree” representing Bucharest
parcelar, fond construit și spaţii verzi; cu verde, mani- the study considered analytically the fol- and by doing so, it would stop forever and
festate exclusiv prin fondul construit, respectiv cu verde lowing criteria: evolution of the street irrevocably a century honored historic
deschis, cuprinse exclusiv de trama stradală și parcelar. fabric; evolution of the plot structure; evolution, a thing which, if not right, it
În plus, după cum de altfel era de așteptat, dispune- evolution of manner in which the ground is already well formed. Under such cir-
rea în teritoriu a diferitelor forme de materializare a had been built on; evolution of types of cumstances, is Buzesti Road an avatar of
valorilor culturale, confirmă – dacă mai era cazul – dez- street front; evolution of styles; function- Bucharest’s urban axis? Or, should this
voltarea radială a întregului oraș, dezvoltare radială care al profile; relative technical value; impact change happen, would it not destabilize
s-a desfășurat în două moduri. Iniţial, a fost desigur of differences of height regulations on the whole system?
vorba numai despre căile de circulaţie care porneau din urban image and other conflicting cases. For this reason, to which several oth-
centrul comercial istoric – Lipscănia. Ulterior, din aceste In other words, we have analyzed the ers could be added – besides classic inter-
„ramuri” principale s-au născut „crengile”, ramificînd historic evolution, the relations among vention regulations, the fundamentation
structura primă, astfel încît, de exemplu, Calea Victoriei, their material results and the roles as- study, briefly presented here, identified
deși este o arteră, poate fi asimilată unui centru din care signed by contemporaneity along with the following types of risk and danger:
se desfășoară – radial – circulaţiile în lungul cărora au both aesthetic and other malfunctioning, ➊ direct effect – up to total demo-
fost identificate în prezent zonele construite protejate. successively followed by the specific level lition – of minimum ten historic

Sinteza analizei (nordul se află la stânga) Synthesis of the analysis (the north is on the
Valoarea culturală ca expresie a sistemului left)
format din valoarea de identitate culturală și Cultural value as an expression of a system
valoarea artistică relativă (de natură stilistică) made of cultural identities and the relative
De sus în jos: artistic value (style)
Porţiuni de ţesut caracterizate prin: From top to bottom: Reglementări de prezervare a resurselor Regulations meant to preserve cultural
Vechime excepţională + valoare arhitecturală Portions of urban fabric characterized by: culturale (nordul se află la stânga). resources (the north is on the left)
ridicată • Vechime excepţională + Exceptional age + high architectural value • De sus în jos: From top to bottom:
valoare arhitecturală redusă • Vechime Exceptional age + low architectural value • Prezervarea tramei stradale, a parcelarului, Preservation of the street network, the plot
ridicată + valoare arhitecturală ridicată • High age + high architectural value • High a fondului construit și a spaţiilor verzi structure, the buildings and the green spaces
Vechime ridicată + valoare arhitecturală age + low architectural value • Medium age Prezervarea fondului construit Preservation of the buildings
redusă • Vechime medie + valoare arhitecturală + high architectural value • Medium age Prezervarea tramei stradale și a parcelarului Preservation of the street network and
ridicată • Vechime medie + valoare + low architectural value • Recent age + Zone posibil de modificat the plot structure
arhitecturală redusă • Vechime redusă + high architectural value • Recent age + low Imobile clasate în 2004 Areas that can be modified
valoare arhitecturală ridicată • Vechime architectural value Imobile clasate în 1992 Buildings listed in 2004
redusă + valoare arhitecturală redusă ➋ ➌ Buildings listed in 1992

100 DOSAR DOSSIER 101


materializarea ei ar duce la învecinarea nemijlocită cu decizia – finalmente politică – de realizare a dublării monuments, minimum ten because some cultural values that such alterations
Se va opri, definitiv și irevocabil, o arii “de miez” ale zonelor protejate în cauză; trebuie diametrale N-S să ia în considerare toate sacrificiile when the study was being elaborated, the would bring about, they could also result
evoluţie istorică de secole, în favoarea subliniat faptul că acest risc ar putea avea ca efect ten- ireparabile pe care le incumbă materializarea aces- southern end of the intended north-south in undesired effects on the whole city or
unei artere a cărei direcţie contravine taţia de a rezolva conflictele respective prin impunerea teia. Recomandarea a fost preluată de către Comisia diameter doubling had not been estab- at least on some major parts of it from
unei dezvoltări de lungă durată. unor imagini urbane de tipul celor necesare unei circu- Naţională a Monumentelor Istorice care a validat propu- lished yet; what is more, we should add other points of view.
laţii precum “axa” preconizată, ceea ce comportă riscul nerea de avizare favorabilă a studiului de fundamentare that by updating the 1992 List of Historic Considering the risks and dangers in-
Undoubtedly, it would stop forever and irrevocably suplimentar constituit de agresarea multiplă a zonelor comunicînd simultan Primăriei Municipiului București Monuments in 2004, their number in- volved, the fundamentation study recom-
a century honored historic evolution, in favor of protejate în cauză; din acest punct de vedere orașul a că este necesară elaborarea unor studii de fundamentare creased from 60 to 78; at the same time, mended that the decision – of political
an artery whose direction is completely against înregistrat deja o experienţă dureroasă prin Victoria menite să analizeze ţesutul urban pe direcţia transver- we should underline that part of these nature after all – regarding the north-
long lasting development. Socialismului (imag. 4); sală faţă de preconizata dublare diametrală N-S. listed residences are ensembles of grander south diameter doubling should take into
➎ pe termen mediu și lung nu este exclus ca “axa” La acest mesaj, transmis deja de cîţiva ani, nu a fost size in certain cases, houses that evolved account the irretrievable losses it presup-
preconizată să modifice radical ierarhia – firească și deci primit nici un răspuns.  | through time and by eliminating some poses. This recommendation has been
optimă – constituită istoric în ceea ce privește trama of their wings from those parcels, the po- adopted by the National Commission of
De aceea, dublarea diametrală N-S propusă este în si- stradală – cu efecte semnificative asupra parcelarului tential unity of such historic monuments Historic Monuments that endorsed the
tuaţia de „a tăia vîrfurile” „copacului” care este orașul și fondului construit – caz în care este posibil ca zonele Era necesară elaborarea unor studii might be irretrievably destroyed; proposal to accept favorably the funda-
București și deci de a opri, definitiv și irevocabil, o evo- protejate în cauză să devină obiectul unor transformări de fundamentare menite să analizeze ➋ direct or indirect aggression of mentation study; then it communicated
luţie istorică de secole, în favoarea unei artere a cărei di- imposibil de controlat; trebuie subliniat faptul că, din- ţesutul urban pe direcţia transversală protection areas of minimum ten listed to the City Hall of Bucharest that fun-
recţie contravine unei dezvoltări de lungă durată și dacă colo de eventuala pierdere de valori culturale generată faţă de noua axă Nord-Sud. buildings (again, minimum ten because damentation studies were necessary in
nu corecte, atunci măcar deja bine închegate. de astfel de transformări, aceste modificări pot avea when the study was being elaborated the order to analyze the urban fabric on the
Mai este oare, în aceste condiţii, Calea Buzești un efecte nedorite asupra întregului oraș sau asupra unor There should have been studies meant to analyze intended north-south doubling had not crosswise direction as to the intended
potenţial avatar al axului urban bucureștean? Sau trans- părţi importante din acesta și din alte puncte de vedere. the urban fabric on the crosswise direction as to been established yet); from this perspec- north-south doubling diameter. No an-
formarea ei devine, dintr-un factor de echilibru, unul de În virtutea acestor riscuri și pericole, studiul de fun- the new north-south axis was necessary. tive, we should underline the fact that swer has been given to this message sent
dezechilibru? damentare în cauză, s-a încheiat cu recomandarea ca considering the given circumstances, the a couple of years ago.   |
Din acest motiv – la care se adaugă numeroase alte- actual protection areas necessary for each
le – dincolo clasicele reglementări de intervenţie, stu- listed building have not been defined
diul de fundamentare, prezentat aici extrem de succint, and thus the legal conventional ones are
a identificat următoarele tipuri de riscuri și pericole: “at work” (100 m radius from the listed
➊ afectarea directă – pînă la demolare totală – a mi- building), and so no control over this kind
nimum zece monumente istorice de tip imobil, mini- of risk or damage could be exercised; This text is an adapted and updated variant of
the paper delivered at the conference “Bucharest
mum zece deoarece, la data elaborării studiului, extre- ➌ direct effect on an unknown yet 550. Bucharest and the European City: Origins,
mitatea sudică a preconizatei dublări diametrale N-S number of protected areas that, by the Evolutions, Perspectives” (October 14-15, 2010).
nu era stabilită; în plus, în acest sens trebuie remar- Textul de faţă este o variantă adaptată și cu date aduse la zi a comunicării alteration of the street fabric, plot struc- Organizers:
susţinute în cadrul conferinţei „București 550. Bulevardul și orașul Commission for Policies and Strategies of
cat faptul că, prin actualizarea din anul 2004 a Listei european – origini, evoluţii, perspective” (14–15 octombrie 2010). ture and/or built fund, would see their Urban Development of Bucharest Municipality;
Monumentelor Istorice din 1992, în zona de studiu, nu- Organizatori: potential unity; in this respect, we should “Ion Mincu” University of Architecture
mărul monumentelor istorice de acest tip a crescut de la Comisia pentru Politici și Strategii de Dezvoltare Urbană a Municipiului underline that not only the linear pro- and Urban Planning, Bucharest; Center for
București; Universtatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” Architectural and Urban Planning Studies;
60 la 78; București – Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane; Registrul tected areas, of the route type, to be Chamber of Urban Planners from Romania; City
de asemeni, trebuie subliniat faptul că parte dintre Urbaniștilor din România; Primăria Generală a Municipiului București. crossed by the intended “axis” are endan- Hall of Bucharest Municipality.
aceste imobile clasate constituie ansambluri, uneori de gered but also those parts of urban fabric
mari dimensiuni, evoluate în timp, și că, în aceste con- – even if (or just because of that) they are
diţii, este posibil ca prin eliminarea chiar și numai a presented in the area under study as pe-
unora dintre corpurile de clădire de pe parcelele respec- ripheral fragments;
tive să fie distrusă în mod iremediabil unitatea potenţi- ➍ conflicts could emerge between
ală a acestor monumente istorice; cultural resources specific to various pro-
➋ afectarea directă sau indirectă a zonelor de protec- tected zones spread (from north to south)
ţie aferente a minimum zece imobile clasate (din nou along the intended “axis”, if its materi-
minimum zece deoarece, la data elaborării studiului, alization leads to immediate vicinity to
extremitatea sudică a preconizatei dublări diametrale some “core” areas of the said protected
N-S nu era stabilită); din acest punct de vedere trebuie zones; we should underline that this kind
subliniat faptul că, în condiţiile în care, în prezent, nu of risk could impact on the temptation
sînt definite zonele de protecţie real necesare fiecărui to solve those conflicts by imposing ur-
monument istoric și deci “funcţionează” numai cele ban images of the type necessary to the
convenţionale instituite legal (cu o rază de 100 m), con- intended “axis”, which would lead to an
trolul asupra acestui tip de risc sau pericol este imposi- additional risk of multiple aggression on
bil de exercitat; the said protected zones; from this view-
➌ afectarea directă a unui număr încă necunoscut de point, the city has already undergone
zone protejate care, prin modificarea tramei stradale, a an ordeal with Victoria Socialismului
parcelarului și/sau a fondului construit, ar fi subminate Boulevard (image 4);
din punctul de vedere al unităţii lor potenţiale; în acest ➎ on medium and long term, we do
sens trebuie subliniat faptul că acest pericol planează nu not exclude the possibility that the in-
Există riscul ca noua axă ce taie zone cu
doar asupra zonelor protejate liniare, de tip traseu, care o anumită coerenţă să ducă la conflicte tended “axis” will modify, even radically,
ar fi traversate de “axa” preconizată, ci și asupra celor de asemănătoare cu cele create de marile operaţii the historically formed hierarchy of street
suprafaţă, ce se constituie ca porţiuni de ţesut urban – ale anilor ’80. În imagine, str. Justiţiei și fabric – a natural and thus optimal one –
partea din spate a Bulevardului „Victoria
chiar dacă (sau tocmai pentru că) sînt prezente în zona Socialsimului” (azi, „Unirii”) with significant repercussions on the plot
de studiu prin intermediul unor fragmente periferice; The new that cuts through formerly coherent structure and built fund, in which case
➍ apariţia unor conflicte între resursele cultura- areas may generate similar conflicts to those it would be quite impossible to maintain
created by the great operations of the 80s. In
le proprii diferitelor zone protejate ce se succed (de la thsi picture, Justitiei Street and the back of the control over the said protected zones;
➍ © HANNA DERER
N spre S) în lungul “axei” preconizate, în cazul în care „Victory of Socialism” (now „Unirii”) Boulevard. undoubtedly, besides the possible loss of

102 DOSAR DOSSIER 103


Proiectul a suscitat multe reacţii, majoritatea ex-
primând o opoziţie clară și, tot majoritatea, apărute
de-abia odată cu începerea demolărilor. Presa a vuit,
ONG-urile au declanșat acţiuni în justiţie, au avut loc
evenimente de protest…. Am ales să publicăm 4 citate:
opinia unui arhitect de prestigiu, cea a unei personali-
tăţi culturale, o propunere a Ordinului Arhitecţilor pri-
vind Hala Matache și fragmente dintr-o viziune alterna-
tivă asupra operaţiei.
Găsiţi informaţii (inclusiv despre proceduri, probleme
legale și evoluţia continuă a operaţiei) pe www.piatama-
tache.info, www.romaniacurata.ro, www.urbanism-par-
ticipativ.blogspot.com, pe pe www.hotnews.ro, pe site-
urile publicaţiilor culturale. (Ș.G)

Buzești-Berzei,
The project elicited countless reactions, regarding Matache Market, and the last,
of which most expressed clear opposition fragments from an alternative perspec-
that started when the demolition work tive on the operation.

februarie 2011
began. There were strong reactions in the You may also find information on
FOTO
media, the NGOs filed legal actions and procedures, legal issues and continu-
DRAGOȘ
organized public protests. We have cho- ous evolution of the operation at www.
LUMPAN
sen to publish four quotations, of which piatamatache.info, www.romaniacurata.
one belongs to a cultural personality, one ro, www.urbanism-participativ.blogspot.

Buzești-Berzei, February 2011


is a prestigious architect’s opinion, one a com, www.hotnews.ro, and on the sites of
proposal from the Chamber of Architects some cultural publications. (Ș.G)

104 DOSAR DOSSIER 105


Patriotismul autohton rămâne, ca de obicei, o risipă de
vorbe la reuniuni de partid și de șpriţuri. Îl sărbătorim
pe Eminescu și demolăm casa memorială în care se în-
tâlnea, lângă gară, cu Veronica Micle. Încălcăm viril
convenţii internaţionale și legi locale, „modernizăm” în
draci, mutăm Balcanii lângă Singapore.
(Andrei Pleșu, „Jos Bucureștiul!”, Adevărul, 01.02.2010)

Diametrala, chiar dacă este acceptabilă ca principiu, ca


mod de realizare și implementare a proiectului, este o
urmare a modei ceaușiste din anii ’80 de a tăia bulevar-
de (…). Ideea de a placa un bulevard cu blocuri e o pote-
mkiniadă, care nu rezolvă nici problema socială, nici pe
cea urbanistică, nici pe cea a parcelarului și organicităţii
unui ţesut istoric.
(arh. Șerban Sturdza, vicepreședinte „Pro Patrimonio”
pentru www.piatamatache.info)

Către: Primăria municipiului București. Domnului Prof.


Dr. Sorin Oprescu, Primar General. Spre știinţă Dlui
Arhitect Șef, Gheorghe Pătrașcu

Domnule Primar General,

Ordinul Arhitecţilor din România este organizaţia


profesională de interes public care urmărește ca intere-
sele cetăţenilor referitoare la Cultura mediului construit
și calitatea vieţii să fie respectate prin măsuri și opera-
ţiuni asupra spaţiului construit prezent și pentru confi-
gurarea celui viitor, coerente și conforme cu principiile
și acţiunile precizate în „Politica pentru arhitectură în
România 2010–2015”, document pe care l-am pus la dis-
poziţia autorităţilor statului și pe care vi l-am transmis
și dumneavoastră.
Constatând că:
Proiectul Dublarea diametralei Nord–Sud a declan-
șat prin implementarea sa recentă demolarea mai mul-
tor construcţii din zona Buzești, printre care clădiri de
patrimoniu și clădiri cu valoare pentru caracterul zonei.
Instituţiile statului abilitate să avizeze intervenţiile
asupra zonelor protejate, cu caracter istoric, ca și cea în
cauză, nu și-au dat avizul legal și mai multe operaţiuni
sunt puse sub semnul întrebării în ceea ce privește res-
pectarea conformării cu legea a operaţiunilor.
Proiectul care se implementează nu este cunoscut și
comunicat în mod eficient, transparent și competent
către publicul interesat, către mediile profesionale și so-
cietate în general, în special sub aspectele sale legate de
modul în care afectează caracterul și identitatea zonei și
al rezultatului final, care se va obţine din perspectiva ar-
hitecturală și nu numai a infrastructurii de trafic auto.

Local patriotism is, as it has always been, (Andrei Pleșu, “Jos Bucureștiul!” [Down with blocks is a Potemkin-like operation that To: Bucharest City Hall. To the attention citizens’ interests in the Culture of the
a sack full of words brimming over in par- Bucharest]; Adevărul, 01.02.2010) solves neither the social, urban, nor of Professor Sorin Oprescu, MD, PhD – patrimony and the quality of life via co-
ty meetings or during drinking ‘sessions’. parceling and organicity issues of the his- General Mayor. Informing Mr. Gheorghe herent measures and interventions in the
We celebrate the great Mihai Eminescu toric fabric. Pătrașcu, Chief Architect current built space as well as to configure
while demolishing the memorial house Even if acceptable as principle, the di- (Arch. Șerban Sturdza, Vice-Chairman of the future one in accordance with the
close to the station, where he would ameter road, as realization and imple- “Pro Patrimonio” for www.piatamatache.info) Sir, principles and operations pointed out in
meet with his beloved Veronica Micle. We mentation of the project is an heir to the „2010 – 2015 Romanian Architecture
bravely trespass international conven- Ceausescu’s method of the 1980s, by The Order of Romanian Architects Policy”. We have provided the public au-
tions and local laws, “modernize” franti- which boulevards were cut through. The is a public interest professional organi- thorities with this document and have
cally, and move the Balkans to Singapore. idea of filling a boulevard front with zation. It aims at being observed the equally sent it to your attention.

106 DOSAR DOSSIER 107


Calitatea spaţiilor care vor rezulta și mai ales a arhitec-
turii propuse pentru a înlocui arhitectura demolată nu a
fost prezentată, nu este cunoscută și discutată și ne ma-
nifestăm îngrijorarea că nu este nici măcar preconizată.
Interesul municipalităţii, exprimat prin operaţiunea
de reconfigurare a acestui element de infrastructură, nu
apare ca fiind armonizat cu interesele patrimoniale, lo-
cale ale zonei, cartierului, comunităţilor de locuitori,
Vă solicităm:
Sistarea imediată a tuturor lucrărilor de demolare
până la clarificarea tuturor aspectelor importante ale
proiectului, din punctul de vedere al calităţii, comple-
xităţii și legalităţii.
Declanșarea imediată a unei dezbateri publice și
profesionale accesibile tuturor celor interesaţi, res-
ponsabili și implicaţi, în urma căreia să fie transmise,
comunicate și înţelese toate aspectele proiectului.
Analizarea modalităţilor de conservare prin inte-
grare în proiect a Halei Matache Măcelaru, fără demo-
larea și reconstruirea unei replici pe o altă poziţie.

Și vă propunem:
Crearea de urgenţă a unui Centru de cultură urbană
în Hala Matache Măcelaru, într-o formulă de colabora-
re cu Ordinul Arhitecţilor din România prin folosirea
spaţiului pentru informarea publicului interesat asupra
proiectului în derulare și a altor proiecte de interes pen-
tru Capitală.
Aplicarea principiilor și acţiunilor din Politica pen-
tru arhitectură în România 2010–2015, Cultura me-
diului construit și calitatea vieţii în toate proiectele de
dezvoltare pe care le iniţiază și coordonează Primăria
Municipiului București.
Vă rog să daţi curs neîntârziat solicitărilor noastre și
să ne răspundeţi pentru a putea colabora și realiza ca-
drul necesar înţelegerii și desfășurării unui proiect de
asemenea anvergură și importanţă.

Cu deosebită consideraţie,
Președinte,
Arh. Șerban Ţigănaș (14.02.2011)

Platforma pentru București – o viziune alternativă la


diametrala Buzești-Berzei-Uranus
(http://urbanism-participativ.blogspot.com)

Realizarea noii artere în numele interesului public se


află într-un conflict evident cu un alt domeniu al inte-
resului public care este conservarea patrimoniului arhi-
tectural și imaterial (...)
După o analiză aprofundată a nevoilor de dezvoltare
sustenabilă a orașului se va constata că, de fapt, doar
conservarea și punerea în valoare a valorilor patrimoni-
ale din zonă și continuitatea istorică poate constitui un

Having found out that: historical areas, as the current one is, particularly relating to the manner in express our worry that it has not been Promptly stop all demolition works
The recent implementation of the have not provided a legal notice while which it bears on the neighborhood char- envisaged, yet. until every outstanding aspect of the
project „The North-South highway dou- several operations are rather doubt- acter and identity and the final outcome The municipality interest expressed project is clarified in terms of quality,
bling” initiated the demolition of a ful in terms of legal conformance of the to be obtained not only with regard to the by the intervention of reconfiguring this complexity and lawfulness.
number of buildings in Buzești neighbor- interventions. car traffic infrastructure but also from an infrastructure element does not appear as Immediately initiate a public and
hood including patrimonial buildings and The implemented project is unknown architectural perspective. matching the local patrimonial interests professional debate accessible to all
constructions having a certain value for to all those interested including pro- The quality of the resulting sites and of the area, the neighborhood and the in- those who are interested, responsible
the character of the area. fessional environments and society in particularly, the architecture proposed to habitants’ community. and involved into, further to which all
The public institutions entitled to general, while lacking prompt commu- replace the demolished one has not been project aspects are conveyed, communi-
approve interventions to the protected nication, transparency and competence, presented to the public; moreover, we do We, therefore, ask you to: cated and understood accordingly.

108 DOSAR DOSSIER 109


demers care corespunde interesului public în sensul real
și profund al sintagmei, într-o viziune care ia în calcul
interesele locuitorilor orașului pe termen mediu și lung.
(Introducere)

În Declaraţia de la Toledo, document adoptat în iunie


2010 de miniștrii responsabili de dezvoltarea urbană a
ţărilor membre ale Uniunii Europene, se subliniază ex-
plicit nevoia de a se moderniza reţelele de infrastructu-
ră, dar numai prin promovarea unui transport durabil și
eficient (...)
Fenomenul de „recucerire a orașelor”, por-
nit în Europa occidentală, a ajuns în toată lumea,
de la Budapesta la Curitiba în Brazilia trecând prin
Portland‑ul american.
Bucureștiul nu are voie să ignore modelul european
de dezvoltare urbană și să implementeze proiecte ce duc
la încurajarea traficului de tranzit prin zona centrală
prin lărgirea sau crearea de noi bulevarde diametrale în
detrimentul inelelor mediane sau al unei șosele de cen-
tură bine calibrate.
(Abordare strategică a traficului în București - studiu de caz
Buzești - Berzei)

Examine the ways of preservation via


integrating Matache Măcelaru Hall into
the project without demolishing and
rebuilding another structure on a dif-
ferent plot.
And, we also make the following
suggestions:
Promptly activate a Center for urban
culture within Matache Măcelaru Hall in
a formula of cooperation with the Order
of Romanian Architects by using the
space to inform those interested about
the project on progress and others of con-
cern for the capital city.
Apply the principles and operations
listed in the Romanian architecture
Policy for 2010–2015 and the Culture of
the patrimony and the quality of life in all
the development projects Bucharest City
Hall initiates and coordinates.
We kindly ask you to promptly take into
consideration our requests and provide us
with an answer so that we can cooperate Platform for Bucharest: and alternative Having thoroughly analyzed the needs The Toledo Statement, adopted in June to Curitiba in Brazil, and reached the
and set up a framework required for the perspective regarding Buzești-Berzei- of sustainable development of the city, we 2010 by ministers responsible for urban American Portland. Bucharest should not
understanding and development of such Uranus parallel road are up to find out that, after all, it is only development of the European Union ignore the European model of urban de-
an important large project. (http://urbanism-participativ.blogspot.com) a conservation that enhances the herit- member states, explicitly emphasizes the velopment and implement projects that
age values and the historic continuity of need of modernizing the infrastructure would encourage transit traffic through
Yours faithfully, The realization of the new artery in the area that can express a genuine, deep networks but only by promoting sustain- its central zone by widening and setting
President, the name of public interest clashes obvi- public interest and represent the dwell- able, efficient transport (…) diameter boulevards to the detriment of
Arch. Șerban Ţigănaș (14.02.2011) ously with a different field of public in- ers’ interest on medium and long term. The phenomenon of “city re-conquer- median rings or a well thought belt road.
terest regarding the conservation of ar- (Introduction) ing”, starting from Western Europe, has (Strategic approach of Bucharest traffic: case
chitectural and non-material heritage (…) spread around the world, from Budapest study on Buzești - Berzei)

110 DOSAR DOSSIER 111