Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA:
GRĂDINIŢA: P. P. Nr.12, Iaşi
GRUPA: mijlocie
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “Evaluare iniţială”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Ştiinţă – Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂŢII: “Numeralul cardinal”
FORMA DE REALIZARE: exerciţiu cu material individual
TITLUL ACTIVITĂŢII: “Arată şi spune unde sunt 1, 2 şi 3 obiecte”
TIPUL ACTIVITĂŢII: evaluare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Evaluarea cunoştinţelor copiilor referitoare la numeraţia în
concentrul 1-3
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să formeze grupa cu unu, două, trei obiecte (imagini) după un criteriu;
O2 – Să numere conştient (prin gest de încercuire), denumind cardinalul mulţimii;
O3 – Să compare grupe cu două şi trei obiecte prin punere în corespondenţă;
O4 – Să raporteze cantitatea la număr şi invers;
O5 – Să verbalizeze, motivând acţiunea efectuată;
O6 – Să realizeze individual sarcinile fişei matematice;
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
lucrul pe fişe, surpriza
b) Mijloace de învăţământ: coşuleţe, figurine (mere, pere, prune), fişe de lucru,
creioane colorate, tabla magnetică, magneţi
c) Forme de organizare: frontal, individual
d) Resurse: umane: 24 copii preşcolari, profesorul
temporale: 20-25 minute
e) Bibliografie:
Neagu, M., Petrovici, C., 2002, Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi
învăţământul primar, Editura Pim, Iaşi;
Păduraru, V., coord., 1999, Activităţi matematice în învăţământul preşcolar, Sinteze,
Editura Polirom, Iaşi.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

1
Eveni- Conţinutul instructiv- Strategii didactice Evaluare
mentul educativ al activităţii forma-
Metode şi Material Forma de
didactic tivă
procedee didactic organizare
1. Moment Asigurarea condițiilor pentru coşuleţe, frontal Capacita-
organiza- buna desfășurare a activității: figurine tea copii-
toric -Aerisirea sălii de grupă; (mere, lor de a
-Aranjarea mobilierului în pere, intra
careu deschis; prune), organizat
-Distribuirea materialelor la fişe de în sala de
mesuţe; lucru, grupă şi
-Intrarea organizată a copiilor creioane de a se
în sala de grupă şi asezarea lor colorate aşeza la
la scăunele. scăunele.
2. Capta- -Ce avem la mesuţe? conversa- coşuleţe, frontal Capacita-
rea (coşuleţe, fişe de lucru, ţia, figurine tea
atenţiei creioane colorate) observa- (mere, copiilor
-Ce vedeţi în coşuleţe? ţia pere, de a numi
(obiecte/ figurine: mere, pere, prune), materia-
prune) fişe de lele de pe
-Ce credeţi că vom face cu lucru, mesuţe
aceste material? creioane
(o activitate matematică) colorate

3. Anunţa- Astăzi, la activitatea de explicaţia frontal Capacita-


rea titlului matematică vom arăta şi spune tea copii-
şi a obiec- unde sunt unu, două şi trei lor de a
tivelor obiecte, vom număra obiectele asculta cu
dintr-o grupă, vom lucra pe atenţie
fişe numărând obiectele
desenate.
4.Reactua- Voi recita copiilor versurile: demon- frontal Capacita-
lizarea „Am un nas pe obraz... 1 straţia, tea copii-
cunoştin- Am doi ochi ca şi voi... 1... 2 conversa- lor de a
ţelor Şi mai am 3 păpuşele ţia, recunoaş-
Să mă joc frumos cu ele... 1... exerciţiul te nume-
2... 3...” rele
-Despre ce este vorba în aceste învăţate,
versuri? de a
-Care sunt numerele pe care număra

2
voi le-aţi auzit? înainte şi
-Să numărăm împreună de la 1 înapoi în
până la 3. intervalul
-Să numărăm împreună înapoi, 1-3
de la 3 până la 1.
4. Prezen- Cadrul didactic lucrează la coşuleţe, frontal şi
tarea panou, iar copiii lucrează la figurine individual
conţinu- mesuţe. (mere,
tului Exerciţiu: conversa- pere,
-Scoate-ţi din coşuleţ toate ţia, prune), Capacita-
obiectele şi formaţi pe masă observa- tabla tea copii-
grupe după formă. ţia, magne- lor de a
-Ce grupe aţi format? explicaţia, tică, rezolva
(grupa merelor, grupa perelor exerciţiul magneţi singuri
şi grupa prunelor) exerciţiile
Se verifică corectitudinea cu mate-
formării grupelor de obiecte la rialul din
mesuţe. coşuleţ;
Exerciţiu:
-Arată şi spune unde este un Capacita-
obiect în grupă? tea copii-
(grupa perelor) lor de a
-Numără obiectul din grupa număra
perelor: (o pară) (unu) prin
Se numără prin încercuire. încercuire
-Ce număr corespunde la o obiectele
pară? (doi) dintr-o
-Arată şi spune unde sunt două grupă;
obiecte în grupă?
(grupa merelor) Capacita-
-Numără obiectele din grupa tea copii-
merelor: (unmăr, două mere) lor de a
Se numără prin încercuire. răspunde
-Ce număr corespunde la două la
mere? (doi) întrebări;
-Arată şi spune unde sunt trei
obiecte în grupă?
(grupa prunelor)
-Numără obiectele din grupa
prunelor: (o prună, două prune,
trei prune)
3
Se numără prin încercuire.
-Ce număr corespunde la trei
prune? (trei)
Copiii sunt rugaţi să aşeze
toate obiectele în coşuleţ.
Exerciţiu: Capacita-
-Scoateţi din coşuleţ grupa tea copii-
perelor şi grupa merelor. lor de a
-Formaţi perechi cu obiectele forma
celor două grupe. perechi
(o pară are pereche un măr; un cu
măr rămâne fără pereche) obiectele
-Unde se aşează mărul fără a două
pereche? grupe;
(deasupra merelor)
-Care grupă are mai multe
obiecte?
(grupa merelor)
De ce?
(pentru că un măr a rămas fără
pereche, deci este mai mult în
grupa merelor)
-Număraţi perele din grupă.
(unu)
-Număraţi merele din grupă.
(doi) Capacita-
Aşadar grupa cu două mere are tea copii-
mai multe obiecte decât grupa lor de a
cu o pară. numi
Copiii sunt rugaţi să aşeze grupa cu
toate obiectele în coşuleţ. mai multe
Exerciţiu: sau mai
-Scoateţi din coşuleţ grupa puţine
merelor şi grupa prunelor. obiecte;
-Formaţi perechi cu obiectele
celor două grupe.
(un măr are pereche o prună;
un măr are pereche o prună; o
prună rămâne fără pereche)
-Unde se aşează pruna fără

4
pereche?
(deasupra prunelor)
-Care grupă are mai multe
obiecte?
(grupa prunelor)
De ce?
(pentru că o prună a rămas fără
pereche, deci este mai mult în Capacita-
grupa prunelor) tea copii-
-Număraţi merele din grupă şi lor de a
spuneţi ce număr îi verbaliza
corespunde. (doi) acţiunile
-Număraţi prunele din grupă şi săvârşite
spuneţi ce număr îi
corespunde. (trei)
Aşadar grupa cu trei prune are
mai multe obiecte decât grupa
cu două mere.
Copiii sunt rugaţi să aşeze
toate obiectele în coşuleţ.
5. Evalua- Se întorc fişele de lucru în faţa observaţia frontal şi Capacita-
rea per- copiilor şi se intuiesc desenele: conversa- individual tea copii-
formanţei -Ce vedeţi desenat pe fişă? ţia, lor de a
(mai multe buline şi linii) explicaţia, numi
-Liniile despart bulinele în exerciţiul, desenele
grupe. lucrul pe de pe fişa
-Câte grupe de buline sunt fişe de lucru.
desenate?
Se numără grupele.
(trei grupe de buline)
Se spun, pe rând, sarcinile de Capacita-
lucru copiilor. tea copii-
Sarcina 1: lor de a
- Încercuieşte cu creionul roşu rezolva
bulinele din grupa cu două sarcinile
elemente. fişei de
Sarcina 2: lucru
Taie cu creionul albastru
bulinele din grupa cu un
element.
Sarcina 3:
5
Colorează cu creionul galben
bulinele din grupa cu trei
elemente.
Copiii lucrează individual pe
fişe. Identifică grupele de
buline prin numărarea
elementelor şi rezolvă pe rând
sarcinile.
Se repetă sarcinile copiilor
care nu au înţeles ce au de
făcut sau sunt nesiguri.
Se oferă explicaţii suplimen-
tare copiilor care au nevoie/
întâmpină dificultăţi în
rezolvarea sarcinilor.
6. Încheie- Aprecieri: conversa- frontal Aprecieri
rea activi- Se fac aprecieri generale ţia orale
tăţii asupra comportamentelor
copiilor şi asupra răspunsurilor
date le activitate.
Fixarea temei:
-Ce am făcut astăzi la
activitatea de matematică?
(am arătat şi am spus unde sunt
una, două şi trei obiecte, am
numărat până la trei, am lucrat
pe fişe de lucru.

PROBĂ SCRISĂ: Capacitatea de înțelege și utiliza numerele în intervalul 1-3

6
OBIECTIV DE REFERINȚĂ: Să numere de la 1 la 3 recunoscând mulțimile cu 1 - 3
elemente

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să identifice mulţimile de elemente prin numărare
O2 – să raporteze cantitatea la număr şi numărul la cantitate prin utilizarea de simboluri
(tăiere, încercuire, colorare);
O3 – să rezolve pe rând sarcinile fişei de lucru

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
✓ CA – rezolvă corect și integral sarcinile fişei de lucru / în timpul scontat şi fără a
solicita ajutor;
✓ CD – rezolvă sarcinile fişei de lucru dar necesită repetarea sarcinilor în mod constant /
nu recunoaște unele cifre (sau este nesigur);
✓ NS - rezolvă parţial corect sarcinile fişei /chiar și după repetarea sarcinilor și oferirea
de explicații suplimentare.

ITEMI:
1. Încercuieşte cu creionul roşu bulinele din mulţimea cu două elemente;
2. Taie cu creionul albastru bulinele din mulţimea cu un element;
3. Colorează cu creionul galben bulinele din mulţimea cu cele mai multe elemente.