Sunteți pe pagina 1din 64

ȚINTE STRATEGICE

Ținta strategică nr. 1 Asigurarea unui management eficient, proactiv, bazat pe entuziasm, motivare, implicare, participare

Ținta strategică nr. 2 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat
şi atractiv, orientat spre performanță.

Ținta strategică nr. 3 Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare a educabililor la educație prin integrarea
elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii

Ținta strategică nr. 4 Asigurarea accesului personalului din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei
și a resurselor educaționale deschise

Ținta strategică nr. 5 Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor,
părinților, cadrelor didactice, prin activități extracurriculare și prin activități de transfer de bune practici.

Tinta strategică nr. 6 Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii

Ținta strategică nr. 7 Desfășurarea în condiții optime de siguranță a procesului instructiv - educativ în contextual
provocărilor generate de pandemia SARS-CoV 2

JUSTIFICAREA ȚINTELOR STRATEGICE PROPUSE

Ţintele strategice propuse pentru dezvoltarea instituţională a Școlii în perioada următorilor 4 ani, 2020-2024, vizează rezolvarea optimă a
problemelor prioritare identificate pe baza diagnozei mediului intern şi extern

1. ȚINTELE STRATEGICE ȘI OPŢIUNILE STRATEGICE


1
Pornind de la diagnoza mediului intern şi extern, precum şi de la ţintele strategice stabilite, opţiunile strategice ale Proiectului de dezvoltare
instituţională a Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Stoleru” Baia, pentru perioada 2020-2024, sunt fixate în funcţie de cele 4 domenii funcţionale:

 dezvoltarea curriculară;

 dezvoltarea resurselor umane;

 dezvoltarea resurselor materiale şi financiare;

 dezvoltarea relaţiilor sistemice şi comunitare.

Opţiunile strategice derivă din misiunea asumată a şcolii şi vizează atingerea ţintelor strategice propuse.

Ţinta strategică nr. 1: Asigurarea unui management eficient, proactive, bazat pe entuziasm, motivare, implicare,
participare
2. Motivarea țintei
Actualmente, în contextul schimbărilor din domeniul educaţional, managerii sunt chemaţi să cultive valori, să creeze competenţe care să
asigure instituției de învățământ în care activează, suportul necesar integrării într-o lume a modernizării educaționale. Directorii moderni ai
unităților de învățământ trebuie să-și asume o serie de roluri de conducere, inclusiv definirea obiectivelor unității de învățământ, urmărirea lecțiilor
la clasă, pentru a oferi sfaturi pe care cadrele didactice le pot utiliza pentru a-și consolida practica, sprijinirea dezvoltării profesionale și colaborarea
cu cadrele didactice și părinții în vederea îmbunătățirii procesului de învățare al elevilor.

Ținta se bazează pe experiența managerială acumulată de o parte din angajați, pe formarea profesională și metodică foarte bună a cadrelor
didactice și vizează atingerea unui nivel mai bun al managementului unității, al compartimentelor funcționale și al colectivelor de elevi în vederea
îndeplinirii standardelor de calitate la un nivel de performare superior și valorificării eficiente și eficace a resurselor existente în beneficiul elevilor
și al dezvoltării instituției și culturii organizaționale a acesteia.

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – Proiectarea și coordonarea unor activităţi didactice de calitate, din perspectiva incluziunii sociale, a dreptului la educație și a egalității de
şanse, a realizării educaţiei de bază pentru toţi şi pentru fiecare în parte în funcție de nevoile personale și educaționale,

2
O2 - Orientarea activităţilor curriculare, îndeosebi înspre activitatea în echipă, adaptabilitatea, colaborarea.

O3 - Eficientizarea activităţilor prin promovarea celor care dezvoltă spiritul de echipă, comunicare pozitivă, pasiune în activitățile desfășurate

Opţiunea resurse umane:

O4 - Responsabilizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în atingerea țintelor strategice, respectând fișa postului și valorizând
abilitățile personale.

O5 - Formarea în domeniul managementului calităţii, a mangementului riscului, a managementului resurselor umane și a grupurilor de elevi.
inclusiv a celor cu nevoi speciale sau în dificultate

O6 - Dezvoltarea competenţelor manageriale prin participarea la stagii de formare, conferințe,

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O7- Atragerea de resurse financiare, materiale pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii

O8 - Completarea achiziţionării mijloacelor moderne audiovizuale, a materialelor didactice în contextul digitalizării procesului educativ

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O9 - Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toți factorii decizionali locali și județeni (Primăria Baia, ISJ Suceava și CCD Suceava ), precum și cu
alte instituţii care reprezintă comunitatea locală ( Poli-ția, Biserica, Dispensarul Medical)şi Asociaţia Părinţilor din școală.

Ținta strategică nr. 2 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii
diversificat şi atractiv, orientat spre performanță.
Opţiuni strategice:
Opţiunea curriculară:
O1 - Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor;
Opţiunea resurse umane:
O2 – Stimularea abilităților de comunicare și creativitatea elevilor
O3 – Susținerea cadrelor didactice în propunerea și elaborarea de CDȘ-uri atractive pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor.
Opţiunea resurse financiare şi materiale:
O4- Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării activităților practice în cadrul orelor de CDȘ;

3
O5 - Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării activităţilor, în vederea promovării ofertei educaționale a școlii.
Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:
O6 – Stabilirea ofertei CDȘ în funcție de nevoile de dezvoltare ale comunității
O7- Implicarea comunității în desfășurarea anumitor activități din cadrul CDȘ.

Ținta strategică nr. 3 : Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare a educabililor la educație prin
integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul incluziunii

Motivarea alegerii ţintei:

În colectivele claselor școlii noastre sunt elevi din grupuri dezavantajate, elevi cu C.E.S., elevi în plasament maternal care întâmpină dificultăți
în dezvoltarea armonioasă a personalității și integrarea școlară

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – crearea claselor eterogene la inceput de ciclu - incluzand astfel elevi din grupuri dezavantaja-te și elevi cu cu cerințe educaționale speciale.

O2 – elaborarea de planificări la toate disciplinele adaptate nevoilor elevilor cu C.E.S. în confor-mitate cu certificatele de adaptare curriculară

O3 – introducerea în tematica orelor de consiliere și dezvoltare personală , a orelor de consiliere cu părinții și în activitățile extrașcolare a temelor
legate de discriminare, incluziune școlară, interculturalitate care să asigure egalitatea șanselor în scopul realizării dezideratului Educație pentru toți

Opţiunea resurse umane:

O4 - realizarea unei baze de date care să includă elevii cu C.E.S., elevii din medii defavorizate

O5 – monitorizarea rezultatelor școlare ale acestor elevi, promovarea și încurajarea acestora

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O6- atragerea de fonduri prin participarea la proiecte sau parteneriate cu O.N.G.-uri în scopul acordării de mijloace didactice

4
O7 - implicarea Asociației de părinți prin direcționarea de fonduri în vederea îmbunătățirii bazei materiale a școlii pentru a oferi un climat favorabil
desfășurării procesului instructiv-educativ

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O8 - Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile abilitate : CJRAE Suceava, DGASPC Suceava,

O9 - Promovarea în comunitate a parteneriatului cu Organizația F.A.R.A.

O10 – Consolidarea colaborării cu Primăria și Consiliul Local Baia în vederea asigurării unui mediu școlar atractiv, sigur și functional

ȚINTA STRATEGICĂ 4: Asigurarea accesului personalului din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării
tehnologiei și a resurselor educaționale deschise
Motivarea alegerii ţintei:

Situația pandemică actuală a impus desfășurarea activităților didactice online fără suport profesionist. Mare parte dintre cadrele didactice ale
școlii noastre au fost supuse unei noi provocări , aceea de a lucra cu elevii pe platformele destinate întâlnirilor de lucru : ZOOM, Meet, Messenger,
Whats App, Facebook. Este necesar însă să fie cunoscute și folosite și platformele recomandate M.E.C. dedicate activităților online:Classroom,
Easyclass. digital.educred.ro, în vederea eficientizării procesului educativ online.

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – Valorificarea eficientă și oportună a strategiilor didactice care să îmbine cele mai noi tehnologii de predare-învățare-evaluare atât în mod
tradițional (față în față) cât și online,

Opţiunea resurse umane:

O2 - Formarea cadrelor didactice prin participarea la cursuri specifice noilor educații

O3 - Dezvoltarea competenţelor digitale

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4- Alocarea fondurilor necesare pentru participarea cadrelor didactice la programele de formare

5
O5 - Dotarea ritmică a tuturor spațiilor școlare cu echipamente moderne și corespunzătoare învățării online: camere web, tablete, laptopuri

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O6 - Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile abilitate în domeniul formării : CCD Suceava, INFO Educația Iași, CCD Botoșani

Ţinta strategică nr. 5: Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul
elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin activități extracurriculare și prin activități de transfer de bune practici

Motivarea alegerii țintei


Deficienţe în procesul de promovare a interculturalităţii îm rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice
Deşi în ultima perioadă întreaga societate românească se confruntă cu un exod masiv de populaţie, în căutarea unui loc de muncă, în alte ţări
ale Europei, se constată un slab interes, în familiile elevilor, pentru valorile interculturalităţii, pentru schimbul de bune practici observate de
membrii familiilor în societăţile în care lucrează, pentru transmiterea unor valori şi principii pozitive. Ca atare, se impune implementarea
constantă a unei strategii de dezvoltare a unor atitudini şi comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților,
cadrelor didactice, prin activități extracurriculare și prin activități de transfer de bune practici.

Opţiuni strategice:
Opţiunea curriculară:
O1: Înfiinţarea de cercuri tematice ce vizează interculturalitatea.
Opţiunea resurse umane:
O2 - Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în proiecte şi activităţi care abordează tema interculturalităţii.
O3 - Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la concursuri şi proiecte pe tema interculturalităţii.
Opţiunea resurse financiare şi materiale:
O4- Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a principiului interculturalităţii.
O5 - Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor, în ceea ce priveşte
interculturalitatea.
Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:
O6 - Implicarea părinților şi a altor membri ai comunităţii în acţiuni desfăşurate pe tema dezvoltării unor atitudini și comportamente bazate pe
valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin activități extracurriculare și prin activități de transfer de bune
practici
O7- Participarea școlii la evenimente de promovare a interculturalităţii, în unităţi şcolare, dar şi culturale şi sociale.

Tinta strategică nr. 6 Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii

Motivarea țintei : Deficienţe în procesul de promovare a imaginii şcolii


6
Apropierea de municipiul Fălticeni poate favoriza transferul elevilor la școli din mediul urban. Pentru menţinerea şi atragerea elevilor se
impune implementarea constantă a unei strategii de promovare a imaginii şcolii.
- Performanţele obţinute reprezintă modalitatea cea mai eficientă de promovare a imaginii şcolii, iar pentru aceasta trebuie să se asigure
stimularea, prin distincţii şi premii, a elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite. În această direcţie, se impune o atragere mai consistentă a
sponsorilor.
Prin urmare, deficienţele în procesul de promovare a imaginii şcolii, menţionate anterior, pot fi corectate prin propunerea ţintei

Ţinta strategică nr. 6:Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:
O1 – Înființarea de cercuri tematice transdisciplinare

Opţiunea resurse umane:


O2 - Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în redactarea de materiale informative şi de promovare a şcolii
O3 - Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare

Opţiunea resurse financiare şi materiale:


O4- Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a imaginii şcolii în comunitate
O5 - Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:


O6 - Implicarea părinților în acțiuni de promovare a imaginii școlii
O7- Participarea școlii la evenimente de promovare instituţională

Ținta strategică nr. 7 Desfășurarea în condiții optime de siguranță a procesului instructiv - educativ în contextual
provocărilor generate de pandemia SARS-CoV 2

Motivarea alegerii ţintei:

Procesul instructiv educativ în anul școlar 2020-2021 se desfășoară în condițiile în care pandemia SARS-CoV2 este o amenințare reală la
adresa sănătății elevilor și a cadrelor didactice. Școala este pusă în fața unor noi provocări, de aceea întreg procesul educațional trebuie adaptat
pentru respectarea condițiilor sanitare.

7
Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – Adaptarea strategiilor didactice de predare-învățare-evaluare la învățământul online prin utilizarea Platformelor Google Classroom

O2 – Flexibilitate în ceea ce privește orarul școlar, reorganizarea conținuturilor prin prezentarea noțiunilor esențiale în mod simplu și atractiv cu
accent pe consolidare și aplicare.

Opţiunea resurse umane:

O3 - Dezvoltarea unui climat de încredere și siguranță- condiţie esenţială în desfășurarea procesului educativ în condiții de pandemie

O4 – Implementarea măsurilor de siguranță în școală pentru elevi, cadre didactice, părinți în vederea desfășurării în bune condiții a procesului
educativ în condiții de pandemie

O5 - Crearea de oportunități de învățare prin utilizarea resurselor educaționale deschise, a instrumentelor digitale de predare, învățare, evaluare

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O6- Achiziționarea de dispozitive electronice, în vederea desfășurării procesului educativ în scenariu hibrid sau în scenariu roșu

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O7 – Parteneriat cu Primăria Baia în vederea depunerii unui proiect cu fonduri europene în vederea dotării elevilor și cadrelor didactice cu tablete și
laptopuri

8
2. Modalități de monitorizare/evaluare
Strategia de implementare a P.D.I.-ului va fi aplicată de către întregul personal al Școlii , iar procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de
către responsabilii desemnaţi prin:

 raportări semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie;

 şedinţe de lucru;

 activităţi specifice de control intern;

 revizuire periodică.

Monitorizarea internă

În procesul de monitorizare a implementării P.D.I.-ului pentru perioada 2020-2024, se va urmări:

 prezentarea clară a ţintelor strategice, a opţiunilor strategice şi a obiectivelor, asigurându-se corelarea acestora cu direcţiile de
acţiune de la nivelul tuturor comisiilor metodice şi de lucru;

 implicarea întregului personal al şcolii (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic) în realizarea obiectivelor;

 identificarea soluţiilor optime pentru problemele ce se ivesc pe parcurs în procesul de implementare a P.D.I.-ului.

Instrumente de monitorizare:

- observaţiile;

- discuţiile cu elevii, cu părinţii;

- asistenţele la ore;

- chestionare;

- dezbateri la nivelul comisiilor metodice din şcoală, Consiliului de Administraţie, al Consiliului profesoral.

9
NR. PROGRAMUL RESPONSABI PARTENERI TERMEN INSTRUMENT
L E
1. Dezvoltarea Director - Comisia pentru Lunar chestionare,
curriculară curriculum fişe de apreciere,
- Comisia pentru fişe de analiză a
asigurarea şi evaluarea documentelor
calităţii
2. Dezvoltarea Director - Comisia pentru formare Lunar chestionare
resurselor umane continuă analize,
- Comisia pentru statistici
asigurarea şi evaluarea
calităţii
3. Dezvoltarea bazei Director - Comisia de inventariere Periodic Fişe de analiză,
materiale - Comisia de recepţie rapoarte
bunuri
4. Dezvoltarea Director - Comisia pentru Lunar Rapoarte,
relaţiilor sistemice programe şi proiecte analize
şi comunitare educative
- Comisia pentru
promovarea imaginii
şcolii
- Coordonator de proiecte
şi programe educaţionale.

10
Evaluarea internă a P.D.I. se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la sfârşitul fiecărui an şcolar, când se vor inventaria indicatorii de
performanţă şi se vor face revizuirile necesare în vederea adaptării proiectului la noile situaţii.

Instrumente de evaluare

În cadrul procesului de evaluare a implementării PDI-ului, se va urmări:

• respectarea misiunii şi a viziunii;

• respectarea etapelor propuse prin proiect;

• atingerea obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;

• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;

• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte.

Diferitele forme de evaluare, inclusiv autoevaluare şi interevaluare, se vor realiza cu ajutorul a diverse instrumente:

• fişe de apreciere a activităţii;

• fişe de analiză a rezultatelor materiale;

• interviuri de evaluare;

• observaţii folosind ghiduri de observaţie.

11
NR. PROGRAMUL RESPO PARTENERI TERMEN INSTRUMENTE INDICATORI
NSABIL
1. Dezvoltare Director - C.A. Semestrial chestionare, - numărul de persoane
curriculară - Comisia pentru fişe de apreciere, fişe de chestionate;
asigurarea şi evaluarea analiză a documentelor - numărul disciplinelor
calităţii opţionale realizate
2. Dezvoltarea Director - C.A. Semestrial chestionare -numărul cadrelor didactice
resurselor umane - Comisia pentru analize, formate;
asigurarea şi evaluarea statistici - numărul de credite acumulate;
calităţii - numărul activităţilor de
formare derulate
3. Dezvoltarea Director - C.A. Semestrial Fişe de analiză, - numărul de cabinete metodice
bazei materiale - Comisia pentru rapoarte reamenajate/ reabilitate
asigurarea şi evaluarea - numărul lucrărilor de
calităţii investiţii realizate
4. Dezvoltarea Director - C. A. Semestrial interviuri de evaluare; -numărul de proiecte de
relaţiilor - Coordonator de proiecte analize parteneriat derulate;
comunitare şi programe educaţionale -numărul de articole publicate
- Comisia pentru în presă
asigurarea şi evaluarea - numărul de postări pe site-ul
calităţii şcolii/contul de Facebook

MONITORIZAREA ŞI EVALUARE EXTERNĂva fi realizată de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi ai Ministerului
Educaţiei şi Cercetării .

12
PROGRAME DE DEZVOLTARE

ÎN FUNCŢIE DE CELE PATRU DOMENII FUNCŢIONALE

I. Dezvoltare curriculară

Domeniul Ţinte strategice Acțiuni Responsabilităţi 2020- 2021- 2022- 2023-


funcțional 2021 2022 2023 2024
Curriculum Ţinta strategică 1: Dezvoltarea unei culturi a calităţii Director
Asigurarea unui pentru cel puţin 70% din membrii
management personalului didactic, didactic
eficient, bazat pe auxiliar , nedidactic, părinţi,
entuziasm, elevi,reprezentanţi ai comunității Membri C.A.
motivare, implicare, Întocmirea documentelor mana-
participare geriale
Realizarea unui management Comisia C.E.A.C.
eficient al resurselor umane și al
resurselor materiale centrat pe
eficiență

Ţinta strategică Aplicarea de chestionare pentru


nr. 2: elevi şi părinţi în vederea Coordonator
Creşterea calităţii identificării nevoilor de educație CEAC
actului instructiv-
educativ prin
ofertarea unui Încheierea unui parteneriat pentru
Curriculum la implementarea unui opțional Comisia de
decizia şcolii Curriculum
diversificat şi
atractiv, orientat
spre performanță.
Ţinta strategică 3: Abordarea, în cadrul orelor de
Asigurarea consiliere și dezvoltare Director
egalității șanselor și profesională, a unor teme care să
creșterea ratei de vizeze egalitatea șanselor la
participare a educație .

13
educabililor la Desfășurarea de activități în care Cadre didactice
educație prin să fie implicați și elevii cu CES/
integrarea elevilor care provin din grupuri
cu C.E.S. în spiritul dezavantajate
incluziunii
ȚINTA 4: Dezvoltarea de competențe Director
Asigurarea accesu- specifice prin implementarea de
lui personalului din programe învățare online la
școală la formarea nivelul școlii-classroom Membri C.A.
continuă corespun-
zătoare utilizării teh
nologiei și a resur-
selor educaționale
deschise
Ţinta strategică 5 Realizarea de proiecte
Dezvoltarea unor educaţionale, serbări şcolare, Director
atitudini și compor- studii şi articole în presă şi în
tamente bazate pe revista şcolii, Columna
valorile intercultu- Cadre didactice
rallității
Ţinta strategică 6: Realizarea de materiele în cadrul Responsabili
Optimizarea strate- cercurilor tematice, în vederea cercuri tematice
tegiei de promova- editării revistei şcolii, Columna Colectivul de
re a imaginii şcolii redacție
Ţinta strategică 7 Activarea conturilor pe platforma Director
Desfășurarea în google classroom.
condiții optime de Cadre didactice
siguranță a proce- Accesarea platformei și realizarea
sului instructtiv - de activități, în funcție de scena- Comisia C.E.A.C.
educativ în contex- riul impus de evoluția cazurilor de
tul provocărilor Comisia
îmbolnăvire cu noul coronavirus.
generate de pande- Curriculum
mia SARS-CoV 2 Sintetizarea materiei și accentua-
rea laturii practice-aplicative

14
II. Dezvoltarea resurselor umane

Domeniul Ţinta strategică Acțiuni Responsabilităţi 2020- 2021- 2022- 2023-


funcțional 2021 2022 2023 2024

Resurse umane Ţinta strategică 1: - implicarea activă la rezolvarea


Asigurarea unui unor probleme curente ale școlii
management de către personal Director
eficient, bazat pe
entuziasm, - monitorizarea, evaluarea și Personal auxiliar și
motivare, implicare, optimizarea calității procesului nedidactic
participare educațional;
- dezvoltarea competențelor de
predare a cadrelor didactice, cen-
trată pe dezvoltarea de competen-
țe-cheie Director

-creșterea motivației pentru sus-


ținere de activități demonstrative
prin diseminarea bunelor practice Comisia C.E.A.C.

- participarea la cursuri de forma-


re în domeniul managementului
clasei de elevi Cadre didactice
Ținta strategică nr. Desfășurarea de activități în Director
2 Creşterea calităţii cadrul cercurilor de creație
actului instructiv-
educativ prin Schimb de bune practici între
ofertarea unui clase în vederea valorizării Cadre didactice
Curriculum la experiențelor creative
decizia şcolii
diversificat şi Organizarea de workshopuri
atractiv, orientat tematice pentru stabilirea ofertei
spre performanță. de CDȘ

15
Ţinta strategică -actualizarea fișelor psihopedago-
nr.3: Asigurarea gice
egalității șanselor și Director
creșterea ratei de - derularea activităților de consi-
participare a liere cu părinții
educabililor la edu- Cadre didactice
cație prin integrarea - activități școlare bazate pe lucru
elevilor cu C.E.S. în diferențiat
spiritul incluziunii - expoziții cu lucrări ale elevilor
Ținta strategică nr. Director
4:
Asigurarea accesu- Responsabilizarea personalului
lui personalului din didactic, didactic auxiliar și
școală la formarea nedidactic în atingerea țintelor
continuă corespun- strategice, respectând fișa postului
zătoare utilizării și valorizând abilitățile personale.
tehnologiei și a
resurselor educa-
ționale deschise

Ţinta strategică 5:
Dezvoltarea unor
atitudini și Acordarea de distincții/premii
comportamente elevilor și cadrelor didactice care Director
bazate pe valorile promovează interculturalitatea
interculturalității în prin diverse mijloace şi care obţin
rândul elevilor, rezultate deosebite
părinților, cadrelor Membri C.A.
didactice, prin Susţinerea cadrelor didactice
activități extracurri- performante în vederea obţinerii
culare și prin gradaţiilor de merit
activități de transfer
de bune practici

16
Ţinta strategică 6: Acordarea de distincții/premii şi Director
Optimizarea stra- burse elevilor și cadrelor didactice
tegiei de promovare care promovează imaginea şcolii Responsabil
a imaginii şcolii prin rezultatele deosebite obţinute comisie de
promovare a
imaginii şcolii
Ţinta strategică nr. Reactualizarea și implementarea Comisia C.E.A.C.
7 : Desfășurarea în procedurilor ce vizează siguranța
condiții optime de în școală și desfășurarea activității Cadre didactice
siguranță a proce-
didactice în online.
sului instructiv - Elevi
educativ în contex- Respectarea serviciului pe școală,
tul provocărilor
a circuitelor de intrare-ieșire din
generate de pande-
mia SARS-CoV 2 școală, stabilite pentru fiecare
clasă.

III. Dezvoltarea bazei materiale

Domeniul Ţinta strategică Acțiuni Responsabilităţi 2020- 2021- 2022- 2023-


funcțional 2021 2022 2023 2024
Baza materiala Ţinta strategică 1: Implicarea Asociației de Părinți în
Asigurarea unui vederea achiziționării sistemelor Asociația de
management de calcul părinți
eficient, bazat pe Identificarea calculatoarelor și a
entuziasm, altor componente care trebuie
motivare, implicare, înlocuite în laboaratoarele de Administrator
participare informatică
Identificarea sălilor de clasă în
care este necesară îmbunătățirea Contabil
bazei materiale
Achiziții de materiale didactice
pentru toate ariile curriculare

17
Dotarea compartimentelor
funcționale și comisiilor metodice
cu calculatoare
Alte dotări pentru asigurarea
creșterea calității și funcționalității
spațiilor din școală

Ținta strategică 2 Încheierea de contracte de


Creşterea calităţii sponsorizare cu agenții economici
actului instructiv- din zonă Director
educativ prin ofer-
tarea unui Curri-cu-
lum la decizia şcolii
diversificat şi Administrator
atractiv, orientat financiar
spre performanță.

Ţinta strategică 3: Achiziționarea de materiale Director


Asigurarea egalității didactice din fondurile Asociației
șanselor și creșterea părinților care să vină în sprijinul
ratei de participare a elevilor cu nevoi speciale sau a Administrator
educabililor la edu- celor din grupuri dezavantajate financiar
cație prin integrarea
elevilor cu C.E.S. în
spiritul incluziunii
ȚINTA 4: Achiziţionarea mijloacelor Director
Asigurarea accesu- moderne audiovizuale, a
lui personalului din materialelor didactice în contextul
școală la formarea digitalizării procesului educativ Administrator
continuă corespun- financiar
zătoare utilizării
tehnologiei și a
resurselor educa-
ționale deschise

18
Conceperea, în cadrul cercurilor Responsabili
Ţinta strategică 5: din şcoală, a unor tematici inedite, cercuri tematice
Dezvoltarea unor atractive, despre aspecte
atitudini și geografice, istorice şi culturale din Cadre didactice
comportamente ţări ale lumii, despre valorile lor
bazate pe valorile interculturale- realizarea unor
interculturalității în mape de lucru şi portofolii cu Administrator site,
rândul elevilor, materiale ilustrative școală
părinților, cadrelor
didactice, prin Colaborarea în cadrul proiectelor
activități educaţionale cu alte şcoli, pe teme Responsabil
extracurriculare și interculturale comisie de
prin activități de promovare a
transfer de bune Realizarea unor videoclipuri/ imaginii şcolii
practici filme despre activităţile pe teme
interculturale desfăşurate, postate
apoi pe canale media
Editarea materialelor de promova-
re a imaginii şcolii Administrator site
Ţinta strategică 6: Actualizarea site-ului şcolii şi a școală
Optimizarea strate- contului de Facebook, a informa-
giei de promovare a ţiilor de pe panourile/ avizierul Responsabil
imaginii şcolii şcolii comisie de
Realizarea unei prezentări/ film promovare a
de promovare a imaginii şcolii imaginii şcolii
Ţinta strategică 7 Pregătirea sălilor de clasă cu Director
Desfășurarea în con dispozitive audio-video pentru
diții optime de sigu- desfășurarea lecțiilor în sistem Contabil
ranță a procesului hibrid, sau exclusiv online
instructiv - educativ
în contextul provo-
cărilor generate de
pandemia SARS -
CoV 2

19
IV. DEZVOLTAREA RELAŢIILOR SISTEMICE ŞI COMUNITARE

Domeniul Ţinta strategică Acțiuni Responsabilităţi 2020- 2021- 2022- 2023-


funcțional 2021 2022 2023 2024
Relatii sistemice Ţinta strategică 1: Creșterea numărului de partene-
si comunitare Asigurarea unui riate cu agenți economici din Director
management comunitate, ONG-uri (minim 4
eficient, bazat pe parteneriate anual)
entuziasm, motiva-
re, implicare, Includerea în oferta educativă a Consilier educativ
participare unor proiecte dedicate marcării
zilelor importante din cultura
poporului român și istoria locală și
națională derulate în parteneriat
cu comunitatea locală Cadre didactice

Participarea la activități în cadrul


comunității și la concursuri jude-
țene, regionale, chiar naționale Membri ai comu-
nității locale

Creșterea numărului de activități


educative realizate în parteneriat
cu părinții Organizarea zilei
„Porților deschise” pentru părinți
– ocazie mai bună de a cunoaște și
aprecia procesul de educare și
prestația propriului copil

Organizarea unor evenimente de


socializare comune profesori-
părinți

20
Ținta strategică 2 Aplicarea de chestionare părinților Director
Creşterea calităţii în cadrul lectoratelor privind
actului instructiv- necesitatea unor CDȘ-uri în acord
educativ prin oferta- cu o societate mereu în schimbare Coordonatorii
rea unui Curriculum comisiei
la decizia şcolii di- Lectoratelor cu
versificat şi atractiv, părinții
orientat spre perfor-
manță.

Ţinta strategică 3: Dezvoltarea relaţiilor de cola- Director


Asigurarea egalității borare cu toți factorii decizionali
șanselor și creșterea locali și județeni (Primăria Baia,
ratei de participare a ISJ Suceava și CCD Suceava ), Membri C.A.
educabililor la precum și cu alte instituţii care
educație prin reprezintă comunitatea locală (
integrarea elevilor Poliția, Biserica, Dispensarul
cu C.E.S. în spiritul Medical), Asociaţia Părinţilor din
incluziunii școală.
Ținta strategică 4: Director
Asigurarea accesu- Şedinţe ale C.P. de prezentare şi
lui personalului din analiză a ofertelor furnizorilor de Responsabil
școală la formarea programe de formare continuă Comisie
continuă corespun- dezvoltare
zătoare utilizării Schimb de bune practice/ lecții profesională
tehnologiei și a model
resurselor educațio-
nale deschise

21
Ţinta strategică 5: Activităţi de promovare a Director
Dezvoltarea unor interculturalităţii, la diverse Coordonator de
atitudini și compor- ocazii: sărbători specifice din programe şi
tamente bazate pe comunitatea locală, din ţară, , proiecte educative
valorile intercultu- zilele altor ţări, ziua Europei, etc,
ralității în rândul derulate în colaborare cu părinţii
elevilor, părinților, şi alţi membri ai comunităţii
cadrelor didactice, locale.
prin activități extra- Evenimente de promovare a Director
curriculare și prin principiilor interculturalităţii şi a Cadre didactice
activități de transfer schimburilor de bune practici cu coordonatoare
de bune practici parteneri din proiecte, inclusiv în Administrator site,
mediul online.
Ţinta strategică 6: Activităţi de promovare a imaginii
Optimizarea stra- şcolii derulate în colaborare cu
tegiei de promovare părinţii („Ziua Porţilor Deschise”, Director
a imaginii şcolii programul „Şcoala altfel”ş.a.)
Coordonator de
Evenimente de promovare programe şi
instituţională în parteneriat cu alte proiecte educative
instituţii de învăţământ, cu
autorităţile locale (Hora de la Cadre didactice
Baia, Festivalul Baia, file de
istorie , 1 iunie- Zş.a.)
Ţinta strategică nr. Implicarea în parteneriate pentru Director
7 : Desfășurarea în achiziționarea de dispozitive
condiții optime de electronice pentru elevii care nu Reprezentanți
siguranță a proce- dispun de acestea. Primăria Baia
sului instructiv –
educativ în contex-
tul provocărilor ge-
nerate de pandemia
SARS-CoV 2

22
8. Estimarea resurselor necesare
În tabelul de mai jos, sunt estimate resursele necesare derulării programelor propuse.

Nr. Program Resurse umane Resurse materiale


crt.
1. Dezvoltarea curriculară Director Tehnică de calcul şi multiplicare
Coordonator de proiecte şi programe Cărţi şi publicaţii
educative Mijloace şi materiale didactice
Comisia pentru curriculum Laboratoare şi cabinete metodice
Comisia de evaluare şi asigurare a Servicii comunicare
calităţii Birotică şi consumabile
Diriginţi
Elevi
Părinţi
2. Dezvoltarea resursei umane Director Tehnică de calcul şi multiplicare
Responsabili de comisii metodice Cărţi şi publicaţii
Şefi de compartimente Servicii comunicare
Comisia de formare continuă Birotică şi consumabile
Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii
Reprezentanţi ai instituţiilor
furnizoare de programe de formare
continuă
3. Dezvoltarea bazei materiale Director Tehnică de calcul şi multiplicare
Personal didactic auxiliar Programe legislaţie şi contabilitate
Comisia de inventariere Servicii comunicare
Comisia de recepţie bunuri Materiale reparaţii/ investiţii
Comisia de evaluare şi asigurare a Birotică şi consumabile
calităţii
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Diriginţi
Părinţi
4. Dezvoltarea relaţiilor sistemice Director Tehnică de calcul şi multiplicare
şi comunitare Coordonator de proiecte şi programe Cărţi şi publicaţii
educative Mijloace şi materiale didactice
23
Cadrele didactice coordonatoare ale Servicii comunicare
proiectelor derulate în parteneriat Birotică şi consumabile
Comisia de promovare a imaginii
şcolii
Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii
Reprezentanţi ai autorităţilor locale,
instituţiilor, ONG-urilor partenere
Diriginţi
Elevi
Părinţi

Corelarea ŢINTELOR STRATEGICE cu REZULTATELE AŞTEPTATE

Nr. Ţinte strategice Rezultate aşteptate


crt.

1. Ținta strategică 1 - îmbunătățirea activității manageriale a școlii


Asigurarea unui management eficient, bazat pe - asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale de
entuziasm, motivare, implicare, participare calitate
- proces educațional de calitate si eficient, centrat pe nevoile
educaționale reale ale elevului;
- dezvoltarea competentelor de predare ale cadrelor didactice,
centrată pe dezvoltarea de competențe-cheie, prin abordarea
creativă a curriculumului național
2. Ținta strategică 2 - dezvoltarea gândirii critice, a inteligenței emoționale și a stimei
Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin de sine prin prezentarea proiectelor individuale și de grup
ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii - dezvoltarea competențelor de lucru în echipă și de comunicare
diversificat şi atractiv, orientat spre performanță. interculturală prin activități formale și nonformale

- obținerea de fonduri pentru realizarea de activități concrete


(excursii, expoziții etc.)
- implicarea membrilor comunității în derularea unor activități

24
deosebite în cadrul orelor de opțional

3. Ţinta strategică 3: - creșterea cu 10 % a beneficiarilor programului F.A.R.A. de la


învățământul primar
Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de
participare a educabililor la educație prin - Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor vizați
integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul - Îmbunătățirea frecvenței elevilor cu risc de abandon școlar
incluziunii - 50 % dintre elevi cu C.E.S. implicați în program de pregătire
suplimentară
4. Ținta strategică 4: - participarea tuturor cadrelor didactice la programe de formare
Asigurarea accesului personalului din școală la pentru dezvoltarea competențelor digitale
formarea continuă corespunzătoare utilizării - aplicarea și implementarea informațiilor, competențelor dobân-
tehnologiei și a resurselor educaționale deschise dite în cadrul cursurilor de formare
- transferul de bune practici în rândul beneficiarilor direcți

5. Ţinta strategică 5: - continuarea editării revistei școlii şi dezvoltarea materialelor de


Dezvoltarea unor atitudini și comportamente promovare a valorilor interculturalităţii (cel puţin 1 panou nou,
bazate pe valorile interculturalității în rândul cel puţin 1 pliant de promovare, cel puţin 2 filme realizate);
elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin - publicarea de articole în presa locală/judeţeană;
activități extracurriculare și prin activități de - Derularea a cel puţin 50% din acţiunile de promovare a
transfer de bune practici valorilor interculturalităţii cu implicarea părinţilor şi a altor
membri ai comunităţii

6. Ţinta strategică 6: - continuarea editării revistei școlii şi dezvoltarea materialelor de


Optimizarea strategiei de promovare a imaginii promovare a imaginii şcolii (cel puţin 2 panouri noi, cel puţin 2
şcolii pliante diferite de promovare, 1 film de prezentare)
- Creşterea cu 20% a numărului de articole publicate în presa
locală/judeţeană;
- Derularea a cel puţin 50% din acţiunile de promovare a imaginii
şcolii cu implicarea părinţilor
7. Ţinta strategică nr. 7 : - desfășurarea procesului educativ în condiții de siguranță
Desfășurarea în condiții optime de siguranță a - asigurarea accesului tuturor elevilor la resurse educaționale
procesului instructiv - educativ în contextul deschise
provocărilor generate de pandemia SARS-CoV 2 - proces educațional de calitate si efficient prin utilizarea
platformei educaționale Google Clasroom;
- achiziționarea de tablete pentru elevi și laptopuri pentru
profesori prin proiect european
25
Planul operaţional pentru anul şcolar 2020-2021

Ţinta 1 : Asigurarea unui management eficient, bazat pe entuziasm, motivare, implicare, participare

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – Proiectarea și coordonarea unor activităţi didactice de calitate, din perspectiva incluziunii sociale, a dreptului la educație și a egalității de şanse,
a realizării educaţiei de bază pentru toţi şi pentru fiecare în parte în funcție de nevoile personale și educaționale,

O2 - Orientarea activităţilor curriculare, îndeosebi înspre activitatea în echipă, adaptabilitate, colaborare.

O3 - Eficientizarea activităţilor prin promovarea celor care dezvoltă spiritul de echipă, comunicare pozitivă, pasiune în activitățile desfășurate

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa- Termen Resurse Indicatori de


bilităţi performanţă
Umane Materiale Financiare
Monitorizarea Dezvoltarea unei Cadre Bugetul şcolii Standarde
activității comisiei culturi a calităţii pentru didactice, Buget MEC – calitate
de evaluare și cel puţin 70% din Director Personal consumabile Raport
asigurare a calității membrii personalului Membri permanent didactic monitorizare
Informarea perma- didactic, didactic C.A. auxiliar Echipamente SCIM/anual
nentă a personalului auxiliar , nedidactic, Personal IT, consumabile Costuri personal Două ședințe
în legătură cu stan- părinţi, nedidactic anual/una
dardele de calitate elevi,reprezentanţi ai Grup semestrial cu
ce trebuiesc respec- comunităţii lucru această tematică
tate Comisia pe ordinea de zi
Monitorizarea C.E.A.C. Registru de
permanentă a activi- proceduri
tății personalului elaborate
prin raportare la
standardele de
calitate
26
Eficientizarea Întocmirea documente- Director Permanent Cadre Echipamente Bugetul Toate documen-
managementului la telor manageriale didactice IT, consumabile școlii tele manageriale
nivelul școlii Participarea eficientă la C.A. Legislația în de diagnoză,
consiliile profesorale, vigoare Buget M.E.C. evidență, prog-
consiliile de adminis- noză elaborate,
trație, comisiile de înregistrate,
lucru prezentate în
Realizarea unui CP și aprobate
management eficient al în CA
resurselor umane și al Prezența 95% la
resurselor materiale ședințe
centrat pe eficiență
O activitate
/comisie meto-
dică semestrial

Opţiunea resurse umane

O4 - Responsabilizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în atingerea țintelor strategice, respectând fișa postului și valorizând
abilitățile personale.

O5 - Formarea în domeniul managementului calităţii, a mangementului riscului, a managementului resurselor umane și a grupurilor de elevi. inclusiv
a celor cu nevoi speciale sau în dificultate

O6 - Dezvoltarea competenţelor manageriale prin participarea la stagii de formare, conferințe,

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
Motivarea -asigurarea documen- Bugetul şcolii Procese-verbale
personalului telor legislative în vi- C.P., C.A.
didactic, didactic goare la nivelul unită- Director Toate comparti-
auxiliar pentru ții de învățământ Echipamente mentele și-au
învăţare pe tot - implicarea activă la Cadrele IT, consumabile întocmit docu-
parcursul vieţii; rezolvarea unor Personal Permanent didactice mentele mana-
probleme curente ale auxiliar și Laptopuri geriale cf. cu

27
școlii de către personal nedidactic formatul legal și
la termen
Creşterea - monitorizarea, eva- Personal
responsabilităţii luarea și optimizarea auxiliar și Documente
fiecărui cadru calității procesului Cadre nedidactic înregistrate
didactic pentru educațional; didactice
reuşita propriei - dezvoltarea compe- Susținere de
cariere profesionale tențelor de predare a prezentări în cf.
cadrelor didactice, cu tematica,
centrată pe dezvoltarea Anumite
de competențe-cheie intervenții
consemnate în
PV
Diseminare de
bune practici
sau
rezultate/inform
ări de la
participări al
sesiuni de
formare,
cursuri,
conferințe

28
Dezvoltarea capaci- - dezvoltarea compe- permanent Cadrele Echipamente Bugetul şcolii Toate cadrele
tății cadrului didac- tențelor de predare ale didactice IT, consumabile didactice vor fi
tic de a mobiliza, a cadrelor didactice, Director, asistate la lecții
combina şi a utiliza centrată pe dezvoltarea si rezultatele
în mod autonom ca- de competențe-cheie, consemnate în
pacităţile de cunoaş- prin abordarea creativă Cadre fișe de asistență
tere, deprinderile şi a curriculumului națio- didactice la ore
competenţele gene- nal; Susținerea
rale şi cele profesio- anuală a minim
sionale în acord cu - creșterea numărului unei lecții de-
diversele cerinţe de lecții susținute prin monstrative
specifice unui aplicarea strategiilor nivelul fiecărei
anumit context, didactice comisii meto-
situaţii sau activeparticipative dice)
probleme; Creșterea motivației 80% din lecții
pentru susținere de sunt susținute
activități demonstrative prin metode
prin diseminarea active
bunelor practice
Dezvoltarea - participarea la cursuri Director, an școlar Cadre Echipamente Bugetul școlii Fișa de formare
competențelor de formare în domeniul Respon- 2020-2021 didactice, IT, consumabile (perfecționare) continuă a școlii
manageriale ale managementului clasei sabil Formatori ptr. anul școlar
personalului de elevi Comisia vizat
didactic de perfec-
ționare
Cadre
didactice

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O7- Atragerea de resurse financiare, materiale pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii

O8 - Achiziţionarea mijloacelor moderne audiovizuale, a materialelor didactice în contextul digitalizării procesului educativ

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
29
Efectuarea anuală a Implicarea Asociației Director Membrii Echipamente Contribuții ale Procese-verbale
unor acțiuni de de Părinți în vederea Asociației IT, consumabile Asociației de ale ședințelor
modernizare a achiziționării Anual de părinți, părinți, Asociației de
sălilor de clasă sistemelor de calcul cadre părinți
Asigurarea unor Identificarea Asociația didactice Contractele de
echipamente IT calculatoarelor și a de părinți sponsorizare
pentru comisiile altor componente care Materiale Sponsorizări
metodice trebuie înlocuite în Adminis- reparații Achiziții
laboaratoarele de trator Anual Serviciul realizate.
Îmbunătățirea informatică financiar
permanentă a Identificarea sălilor de Calculatoare Lucrări de
caracteristicilor clasă în care este Contabil Bugetul școlii reparație
spațiilor școlare în necesară îmbunătățirea recepționate.
vederea creării unui bazei materiale Serviciul Laptopuri
mediu optim de adminis-
învățare și Achiziții de materiale Comisia Anual trativ
desfășurare a didactice pentru toate de recepție Bugetul local Bunuri
activităților educati ariile curriculare recepționate și
intrate în
Elaborarea unui Dotarea inventar și în
necesar de mijloace compartimentelor gestiunea
didactice și funcționale și comisiilor
echipamente IT comisiilor metodice cu
pentru toate ariile calculatoare
curriculare în Alte dotări pentru
vederea desfășurării asigurarea creșterea
unui proces calității și
educativ digitalizat, funcționalității spațiilor
modern și de din școală
calitate.

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

30
O9 - Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toți factorii decizionali locali și județeni (Primăria Baia, ISJ Suceava și CCD Suceava ), precum și cu alte
instituţii care reprezintă comunitatea locală ( Poliția, Biserica, Dispensarul Medical), Asociaţia Părinţilor din școală.

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa Termen Resurse Indicatori de


bilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
Creșterea numărului de Director Semestrial Bugetul școlii, Proiecte care au
Optimizarea parteneriate cu agenți Cadre Consumabile sponsorizări drept scop
colaborării cu economici din didactice Elevi, marcarea zilelor
comunitatea locală comunitate, ONG-uri Consilier părinți, Calculator importante din
şcoală - comunitate, (minim 4 parteneriate educativ cadre cultura popo-
prin acţiuni comune anual) didactice, Videoproiector rului român și
de promovare a Menbri ai invitați istorie locală
imaginii şcolii Includerea în oferta comunită
educativă a unor ții
proiecte dedicate
marcării zilelor
importante din cultura
poporului român și
istoria locală și
națională derulate în
parteneriat cu comuni-
tatea locală
Promovarea activi- Participarea la activi- Director Semestrial Elevi, Echipamente Bugetul școlii, Participarea la
vităţilor care cresc tăți în cadrul comuni- Coordona părinți, IT, consumabile sponsorizări competiții
repezentativitatea tății și la tor de cadre necesare
şcolii la nivel local concursuri județene, proiecte didactice, derulării
şi județean , regionale, chiar şi parteneri activităţilor Spectacole
subscrise formării naționale programe
competenţelor Organizarea „Zilelor educative Participări la
civice , ecologice şi Școlii ” cu manifestări evenimentele
educaţiei noi şi invitaţi interesaţi școlii și la
interculturale şi implicaţi în competiții
dezvoltarea școlii

31
Cadre Buget propriu Număr de
Motivarea părinților Creșterea numărului de Semestrial didactice proiecte și
pentru implicare activități educative Director Părinți Echipamente Buget Asociația activități în care
activă în viața școlii realizate în parteneriat IT, consumabile de părinți s-au implicat
ca parteneri în cu părinții Consilier Elevi necesare
educație Organizarea zilei educativ derulării Ziua portilor
„Porților deschise” Cadre activităţilor deschise pentru
pentru părinți – ocazie didactice părinți
mai bună de a cunoaște organizată
și aprecia procesul de Diseminarea
educare și prestația exemplelor de
propriului copil bună practică

Organizarea unor
evenimente de
socializare comune
profesori-părinți

Ținta strategică nr. 2 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat
spre performanță.
Opţiuni strategice:
Opţiunea curriculară:
O1. Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor;
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se identifice Aplicarea de noiembrie Elevi, Echipamente Bugetul școlii Identificarea a
nevoile de chestionare 2020 cadre IT, consumabile cel puțin 7
dezvoltare didactice necesare nevoi personale
personală ale ale elevilor
elevilor Interpretarea decembrie Elevi, Echipamente Bugetul școlii Analiza
chestionarelor și 2020 cadre IT, consumabile cantitativă și
identificarea nevoilor didactice necesare calitativă a
datelor

Opţiunea resurse umane


32
O2. Stimularea abilităților de comunicare și creativitatea elevilor
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se creeze Organizarea de ateliere Cadre Permanent Cadrele Echipamente Bugetul şcolii Portofolii cu
situații concrete de tematice didactice didactice IT, consumabile lucrări ale
comunicare/ Elevii elevilor
argumentare a unor Diseminarea Cadre Permanent Cadrele Echipamente Bugetul şcolii Prezentări
puncte de vedere rezultatelor activităților didactice didactice IT, consumabile Articole în
desfășurate în cadrul Elevii revista școlii
atelierelor Expoziții
Album
foto/video

O3. Susținerea cadrelor didactice în propunerea și elaborarea de CDȘ-uri atractive pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor.
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se organizeze Participarea cadrelor Director Semestrul Cadre Participarea a
un curs de formare didactice la activitățile Cadre I didactice cel puțin 15
pe tema CDȘ. cursului didactice Bugetul școlii cadre didactice
Încheierea unui Cadre Semestrul Cadre Bugetul școlii Acordul de
parteneriat pentru didactice I didactice parteneriat
implementarea unui Reprezent Reprezent
opțional anți ONG ant ONG

- să se
colaboreze
cu un ONG

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4 Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării activităților practice în cadrul orelor de CDȘ;

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se identifice Semnarea contractelor Director Permanent Director Echipamente Bugetul școlii Contract de
33
sursele de venit de sponsorizare cu Agenți IT, consumabile sponsorizare
pentru realizarea diferiți agenți economici
activităților practice economici
din cadrul CDȘ Colaborarea cu Director Permanent Membrii Echipamente Contribuții ale Procese-verbale
Asociaţia de părinţi, în Asociației IT, consumabile Asociației de ale ședințelor
vederea atragerii de de părinți, părinți, Asociației de
fonduri extrabugetare cadre sponsorizări părinți
didactice

O5 Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării activităţilor, în vederea promovării ofertei educaționale a școlii.

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se valorifice Utilizarea în toate Cadrele Permanent Elevi, Echipamente Bugetul școlii Echipamente
eficient dotarea activitățile a didactice cadre IT, consumabile utilizate
şcolii în activităţile echipamentelor didactice necesare
de promovare a existente în școală
ofertei educaționale Achiziționarea de Director Permanent cadre Panouri, Bugetul școlii Materiale
materiale necesare Contabilul didactice aviziere, achiziționate
desfășurării consumabile
activităților necesare

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

O6 Stabilirea ofertei CDȘ în funcție de nevoile de dezvoltare ale comunității


Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se optimizeze Ziua Şcolii Director Sem. I Elevi, Spațiul școlii Bugetul școlii, Cel puţin 100
parteneriatul şcoală- părinți, sponsorizări de părinţi
familie-comunitate, cadre participanţi la
pentru stabilirea didactice, Ziua Şcolii
nevoilor de invitați
dezvoltare ale
comunității Proiectul educaţional Cadre Permanent Elevi, Echipamente Bugetul școlii Cel puţin 200
„Școală-familie- didactice părinți, IT, de părinţi

34
comunitate” cadre consumabile, implicaţi în
didactice necesare derularea
desfăşurării proiectului
proiectului

O7- Implicarea comunității în desfășurarea anumitor activități din cadrul CDȘ


Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să participe la Organizarea de acțiuni Cadrele Semestrial Elevi, Sala CDI Sponsorizări
activități la care să fie implicați didactice părinți, Implicarea a cel
desfășurate membrii comunității cadre puțin trei
didactice, reprezentanți ai
invitaţi comunității
locale

Ţinta 3 : Asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare a educabililor la educație prin integrarea elevilor cu C.E.S. în spiritul
incluziunii

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – crearea claselor eterogene la inceput de ciclu - incluzand astfel elevi din grupuri dezavantajate și elevi cu cu cerințe educaționale speciale.

O2 – elaborarea de planificări la toate disciplinele, adaptate nevoilor elevilor cu C.E.S., în conformitate cu certificatele de orientare școlară.

O3 – introducerea în tematica orelor de consiliere și dezvoltare personală , a orelor de consiliere cu părinții și în activitățile extrașcolare a temelor
legate de discriminare, incluziune școlară,

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa- Termen Resurse Indicatori de


bilităţi performanţă
Umane Materiale Financiare

35
- identificarea - crearea unei baze de Cadre Bugetul local
elevilor cu nevoi date a elevilor care Director didactice, Echipamente Buget MEC – Certificate
speciale din cadrul dețin certificat de Secretar Personal IT, consumabile consumabile C.E.S.
școlii expertiză și orientare Responsab permanent didactic Anchete sociale
școlară il C.E.S. auxiliar Statistică
- vizite la domiciliul Învățători
elevilor realizate de Învățători august-
- stabilirea grupului învățători și diriginți Responsab septembri Învățători Echipamente Buget F.A.R.A Proiectul
țintă pentru ile e Responsab IT, consumabile F.A.R.A
participarea la - continuarea F.A.R.A. ile
programul F.A.R.A. parteneriatului cu F.A.R.A
F.A.R.A.
- întocmirea -aplicarea PIP Director Octombrie Cadre Echipamente Bugetul PIP
Planurilor de Cadre didactice IT, consumabile școlii Planificări
intervenție didactice Beneficia- Curriculum
personalizate Comisia rii adaptat
Curriculu
m
Responsab
il C.E.S
-optimizarea relației -implicarea elevilor și a Învățători Permanent Elevi Consumabile Bugetul școlii Tematica orelor
profesor-elev, prin părinților în anumite Diriginți Cadre de dirigenție,
derularea de activități extrașcolare; CPPE didactice Tematica orelor
activități de Părinți de consiliere a
consiliere - abordarea, în cadrul părinților,
orelor de consiliere și Calendarul
dezvoltare activităților
profesională, a unor extrașcolare
teme care să vizeze
egalitatea șanselor la
educație .

36
Opţiunea resurse umane

Opţiunea resurse umane:

O1 - Realizarea unei baze de date care să includă elevii cu C.E.S., elevii din medii defavorizate

O2 – Monitorizarea rezultatelor școlare ale acestor elevi, promovarea și încurajarea acestora

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
-identificarea la -actualizarea fișelor Director Periodic Cadrele Echipamente Bugetul şcolii Fișe psiho-
nivelul fiecărei psiho-pedagogice Diriginți didactice IT, consumabile pedagogice
formațiuni de studiu - derularea activităților Învățători Părinți Procese-verbale
a copiilor din de consiliere cu părinții Elevi
grupuri
dezavantajate
- valorificarea - activități școlare Cadre Semestrial Cadre consumabile Bugetul școlii panouri
achizițiilor elevilor bazate pe lucru didactice didactice materiale și portofolii
prin activități diferențiat Elevi mijloace
practice - expoziții cu lucrări didactice
ale elevilor

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O6- atragerea de fonduri prin participarea la proiecte sau parteneriate cu O.N.G.-uri în scopul acordării de mijloace didactice

O7 - implicarea Asociației de părinți prin direcționarea de fonduri în vederea îmbunătățirii bazei materiale a școlii pentru a oferi un climat favorabil
desfășurării procesului instructiv-educativ

37
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
-participarea la - desfășurarea de Cadre Semestrial Cadre Consumabile Bugetul școlii Proiecte
proiecte locale, activități în care să fie didactice didactice Video-proiector desfășurate (cel
județene și implicați și elevii cu Elevi puțin 1 proiect
naționale; CES/ care provin din pe semestru)
grupuri dezavantajate
Director Anual Bugetul școlii
- îmbunătățirea - achiziționarea de Administr Fonduri ale Materiale
bazei materiale din materiale didactice din ator Asociației de achiziționate
școală fondurile Asociației Responsab Director părinți
părinților il Comisie Administr
achiziții ator

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

O8 - Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile abilitate : CJRAE Suceava, DGASPC Suceava,

O9 - Promovarea în comunitate a parteneriatului cu Organizația F.A.R.A.

O10 – Consolidarea colaborării cu Primăria și Consiliul Local Baia în vederea asigurării unui mediu școlar atractiv, sigur și funcțional

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa Termen Resurse Indicatori de


bilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- derularea -desfășurarea unor Responsa Anual Cadre Produse Sponsorizări -Organizarea a
Proiectului SNAC acțiuni de voluntariat bil didactice alimentare cel puțin 2
SNAC CJRAE- Târguri cu
Cadre Suceava produse
didactice Elevi tradiționale
Beneficiari

38
-valorificarea Cadre Semestrial Cadre Chestionare Bugetul școlii Portofolii
experiențelor tuturor didactice didactice Consumabile Expoziții
copiilor și valorizarea
diferențelor dintre
experiențele lor
-continuarea - promovarea Director Anual Cadre Spațiu Sponsorizări Portofolii
Parteneriatului interacțiunilor copiilor Responsa didactice amenajat FARA Excursii anuale
FARA de aceeași vârstă prin bil Elevi pentru
strategii de tipul FARA desfășurarea
”învățarea în cooperare activităților
- stabilirea ca și parteneriat între Director Protocol de
prioritate, în elevi” Responsa Elevi Masă caldă Bugetul școlii colaborare
colaborare cu bil – zilnic
serviciul social din - încheierea unui asistență
cadrul Primăriei protocol de colaborare socială,
Baia, a integrării cu serviciul social al polițist/m Anual Consumabile
sociale a copiilor Primăriei Baia/ edic
din familii Biserica/ Poliția/
vulnerabile Cabinet medical

ȚINTA 4: Asigurarea accesului personalului din școală la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor
educaționale deschise

Opțiunea curriculară

O1 – Valorificarea eficientă și oportună a strategiilor didactice care să îmbine cele mai noi tehnologii de predare-învățare-evaluare atât în mod
tradițional (față în față) cât și online

39
Obiective specifice Activităţi propuse Responsa- Termen Resurse Indicatori de
bilităţi performanţă
Umane Materiale Financiare
Dezvoltarea de Dezvoltarea unei Cadre Bugetul şcolii Standarde
competențe culturi a calităţii pentru didactice, Buget MEC – calitate
specifice prin cel puţin 70% din Director Personal consumabile Raport
implementarea de membrii personalului Membri permanent didactic monitorizare
programe învățare didactic, didactic C.A. auxiliar Echipamente SCIM/anual
online la nivelul auxiliar , nedidactic, Personal IT, consumabile Costuri personal Două ședințe
școlii-classroom părinţi, nedidactic anual/una
Dezvoltarea de elevi,reprezentanţi ai Grup semestrial cu
abilități în vederea comunităţii lucru această tematică
aplicării Comisia pe ordinea de zi
informațiilor C.E.A.C. Registru de
dobândite prin proceduri
cursurile de formare elaborate

Opţiunea resurse umane:

O2 - Formarea cadrelor didactice prin participarea la cursuri specifice noilor educații

O3 - Dezvoltarea competenţelor digitale

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
Realizarea unei -aplicarea de CEAC oct.-nov. Cadre Consumabile Bugetul școlii Cel puțin 25 de
analize de nevoi chestionare didactice chestionare
care să reflecte - analiza de nevoi pe Secretar aplicate
prioritățile de baza chestionarelor Contabil
formare continuă a
personalului
didactic și didactic -asigurarea documen- Director Permanent Echipamente Bugetul şcolii Procese-verbale
auxiliar telor legislative în vi- Cadrele IT, consumabile C.P., C.A.
Participarea goare la nivelul unită- Cadre didactice Toate comparti-
cadrelor didactice la ții de învățământ didactice Laptopuri mentele și-au

40
programele de - implicarea activă la întocmit docu-
formare și webinarii rezolvarea unor Personal mentele mana-
derulate la nivel probleme curente ale didactic geriale cf. cu
local,județean și școlii de către personal auxiliar formatul legal și
național; la termen
- monitorizarea, eva-
Creșterea luarea și optimizarea Documente
responsabilității calității procesului înregistrate
fiecărui cadru educațional;
didactic pentru - dezvoltarea compe- Susținere de
propria dezvoltare tențelor de predare a prezentări în cf.
profesională și cadrelor didactice, cu tematica,
personală centrată pe dezvoltarea Anumite
de competențe-cheie intervenții
consemnate în
PV
Diseminare de
bune practici
sau
rezultate/inform
ări de la
participări al
sesiuni de
formare,
cursuri,
conferințe

41
Informarea cadrelor Semestrial Cadre
didactice cu privire Director didactice Sală de clasă Bugetul școlii PV ale
la alte resurse -ședințe Responsab Responsab Laptop ședințelor
educaționale online -schimb de bune ili arii ili ai Informări
ce pot fi folosite practici la nivelul curriculare departame
pentru eficientizarea ariilor curriculare ntelor
procesului
instructiv-educativ

Organizarea unor
activități de
instruire a cadrelor
didactice în vederea
familiarizării cu -ateliere de lucru (max. Cadre
modul de lucru pe 10 persoane) în care să Director Periodic didactice Laborator
platforma se acceseze platforma Profesor informatică, Cel puțin 3
educațională educațională google TIC Consumabile, ateliere de lucru
implementată la classroom Echipamente pe semestru
nivelul școlii IT.

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O4- Alocarea fondurilor necesare pentru participarea cadrelor didactice la programele de formare

O5 - Dotarea ritmică a tuturor spațiilor școlare cu echipamente moderne și corespunzătoare învățării online: camere web, tablete, laptopuri,

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
Stabilirea unor -realizarea bugetului de Director Ianuarie- Membri Echipamente Bugetul școlii PV al CA
fonduri din bugetul venituri și cheltuieli cu februarie CA IT, consumabile Proiectul de
școlii pentru alocarea de fonduri Personal buget
cursurile de formare pentru formarea didactic Înscrierea
a cadrelor didactice continuă Anual auxiliar Echipamente IT tuturor cadrelor
și didactic auxiliar Cadre didactice la
42
Înscrierea la unele -activități de formare didactice Calculatoare activități de
programe de Formatori formare
formare
profesională Echipamente IT Bugetul școlii
accesate din fonduri Director Octombrie Responsab Analiza de
europene-CRED Contabil il CEAC nevoi realizată
Stabilirea -realizarea analizei de Administr Director
necesarului de nevoi ator Cel puțin 10
mijloace didactice și calculatoare, 5
echipamente IT în camere audio-
vederea desfășurării video
unui proces performante
educativ digitalizat, 2 video-
modern și de proiectoare
calitate -achiziționarea unor
echipamente moderne
Îmbunătățirea bazei și corespunzătoare
material cu învățării online
dispozitive IT

Opţiunea relaţii sistemice şi comunitare:

O6 - Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile abilitate în domeniul formării : CCD Suceava, INFO Educația Iași, CCD Botoșani

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa Termen Resurse Indicatori de


bilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
Optimizarea Şedinţe ale C.P. de Director Semestrial Cadre Bugetul școlii, Cel puţin o
colaborării cu prezentare şi analiză a didactice, Consumabile activitate
instituțiile abilitate ofertelor furnizorilor reprezenta Videoproiector semestrială de
în domeniul de programe de nţii prezentare şi
formării formare continuă furnizorilo analiză a ofertelor
r de furnizorilor de
programe programe de

43
de formare continuă
Responsa Semestrial formare Bugetul școlii Procesele-verbale
Organizarea de bili arii continua ale şedinţelor
întâlniri periodice curricular C.P.
între cadrele e Membrii Consumabile PV ale activități-
didactice în vederea -schimb de bune comisiei necesare lor
transmiterii de bune practice/ lecții model de desfășurării Cel puțin o
practici -promovarea promovare activităților postare /semestru
activităților pe site-ul a imaginii privind formarea
școlii Cadre personalului șolii
didactice

Ţinta 5: Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice,
prin activități extracurriculare și prin activități de transfer de bune practici

Opţiuni strategice:
Opţiunea curriculară:
O1. Înființarea de cercuri tematice ce vizează interculturalitatea

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi performanţă
Umane Materiale Financiare
- să se popularizeze Înscrierea elevilor la Octombrie Elevi, Echipamente Bugetul şcolii Cel puțin 2
în rândul elevilor şi cercurilor tematice din 2020 cadre IT, consumabile cercuri tematice
al părinţilor toate cadrul școlii didactice desfășurate la
activităţile derulate nivelul școlii
la nivelul şcolii,
prin intermediul Realizarea, în cadrul Semestrial Elevi, Echipamente Sponsorizări/ Cel puţin 1
siteului şcolii, a cercurilor, de proiecte cadre IT, consumabile Bugetul proiect
contului de de parteneriat didactice școlii desfăşurat
Facebook, a revistei educaţional care au ca /semestru
şcolii temă valorile Cel puțin 2
interculturalităţii, din proiecte anual,
perspectivă de iniţiator/ pe cicluri de
44
colaborator/ învăţământ
coordonator, bazate pe
comunicare online

Opţiunea resurse umane


O2. Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în proiecte şi activităţi care abordează tema
interculturalităţii

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se recunoască Evidenţierea cadrelor Director Permanent Cadrele Echipamente Bugetul şcolii Procese-verbale
meritele didactice performante, didactice IT, consumabile C.P., C.A.
personalului care promovează
didactic performant interculturalitatea, în
– cu rol determinant cadrul şedinţelor C.P.,
în promovarea C.A.
principiilor şi Susţinerea cadrelor Director Martie Cadrele Echipamente Bugetul şcolii Procese-verbale
valorilor didactice performante 2021 didactice IT, consumabile C.P., C.A.
interculturalităţii în vederea obţinerii
gradaţiilor de merit

O3. Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la concursuri şi proiecte pe tema interculturalităţii
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se motiveze, cu Evidenţierea elevilor, Director Periodic Elevii Echipamente Sponsorizări Procesele-
premii elevii care performanţi, în cadrul performan IT, consumabile verbale ale
promovează lectoratelor cu părinţii, ți, necesare pentru lectoratelor cu
principiile şi cu prilejul Zilei Şcolii părinții, realizarea Bugetul local părinții
valorile cadrele diplomelor, Tabelele
interculturalităţii didactice prezentărilor centralizatoare
prin rezultatele PowerPoint cu elevii
deosebite obţinute premiați
Acordarea premii Director Anual Elevii - Consiliul local Tabele
elevilor cu rezultate performan centralizatoare
deosebite ți cu elevii
premianți
45
Opţiunea resurse financiare şi materiale:
O4. Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a principiului interculturalităţii

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se identifice
sursele de venit Colaborarea cu Director Semestrial Membrii Echipamente Contribuții ale Procese-verbale
pentru realizarea Asociaţia de părinţi, Asociației IT, consumabile Asociației de ale ședințelor
materialelor diferiţi sponsori în de părinți, părinți, Asociației de
necesare scopul sprijinirii cadre sponsorizări părinți
activităţilor şi a financiare a editării didactice, Contractele de
schimburilor de materialelor de sponsori sponsorizare
bune practici, care promovare a
vizează activităţilor şi
interculturalitatea, schimburilor de bune
inclusiv în mediul practici care vizează
online interculturalitatea
(pliante, panouri de
prezentare, produse
creative, elemente
artistice, gastronomice,
de recuzită, site web,
etc.)

O5. Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor, în ceea ce priveşte
interculturalitatea
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se valorifice
eficient dotarea Reactualizarea Responsab Permanent Elevi, Panouri, Bugetul școlii Panourile,
şcolii în activităţile informaţiilor afişate pe ilul cadre aviziere, avizierele
desfăşurate pentru panourile, avizierele de comisiei didactice consumabile actualizate lunar
dezvoltarea unor pe fiecare nivel al de necesare
atitudini și şcolii promovare reactualizării
46
comportamente a imaginii informațiilor
bazate pe valorile şcolii,
interculturalității în
rândul elevilor, Actualizarea site-ului Administr Permanent Administr Echipamente IT Bugetul școlii Cel puțin 2
părinților, cadrelor şcolii şi a contului de ator site ator site (taxa de postări pe lună
didactice, prin Facebook găzduire site)
activități
extracurriculare și
prin activități de
transfer de bune
practici

Opţiunea relaţii cu comunitatea:


O6. Implicarea părinților şi a altor membri ai comunităţii în acţiuni desfăşurate pe tema dezvoltării unor atitudini și comportamente
bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin activități extracurriculare și prin activități de
transfer de bune practici
Obiective specifice Activităţi propuse Responsa Termen Indicatori de
bilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se optimizeze Ziua Şcolii Director Sem. I Elevi, Bugetul școlii, Cel puţin 100
parteneriatul şcoală- părinți, sponsorizări de părinţi
familie-comunitate, cadre participanţi la
prin acţiuni comune didactice, Ziua Şcolii
de promovare a invitați
principiilor şi
valorilor Programul „Şcoala Director Sem. Elevi, Echipamente Bugetul școlii, Cel puţin 50 de
interculturalităţii altfel” Coordona al II- lea părinți, IT, consumabile sponsorizări părinţi implicaţi
tor de cadre necesare în activităţile
proiecte didactice, derulării derulate
şi parteneri activităţilor din
programe cadrul
educative programului
, „Şcoala altfel”

Sărbătorirea unor Director Septembrie Elevi, Săli de clasă Bugetul şcolii Cel puţin 100
evenimente ale Iunie părinți, Biblioteca de părinţi
comunităţii locale, din cadre Terenul de sport participanţi
47
anumite zone ale ţării didactice, Echipamente IT
sau ale altor ţări invitaţi
(Crăciunul, Anul Nou,
Paştele, Ziua Europei,
zilele unor ţări, etc.)
Implicarea directă a Director Semestrial Elevi, Sălile de clasă, Bugetul şcolii Cel puţin 2
părinţilor şi a altor Coordona părinți, cabinete activităţi
membri ai comunităţii tori de cadre metodice,bibliot derulate cu
în echipele de proiecte proiecte didactice, eca, sala de implicarea
educaţionale- părinţi, sport, părinţilor şi a
realizarea unor alţi Echipamente altor membri ai
transmisiuni live, pe membri ai IT, consumabile comunităţii
diferite platforme de comunităţi
comunicare online, cu i
parteneri străini, pentru
schimburi
interculturale directe
de bune practici

O7. Participarea școlii la evenimente de promovare a interculturalităţii, în unităţi şcolare, dar şi culturale şi sociale

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să crească gradul
de participare a Organizarea Director Periodic Elevi, Sala de clasă, Bugetul şcolii Procesul-verbal
elevilor şi cadrelor activităţilor metodice membrii echipamente IT, al activităţii
didactice în ale cercurilor cercului consumabile metodice
activităţi pedagogice pedagogic
extraşcolare diverse,

48
desfăşurate pentru Participarea la Director Periodic Elevi, Materiale de Bugetul şcolii Procesul-verbal
dezvoltarea unor expoziţii, vernisaje, membrii promovare al activităţilor
atitudini și activităţi de promovare cercurilor realizate pentru Albume foto/
comportamente a interculturalităţii, din tematice, evenimentul video
bazate pe valorile muzee, teatre, cadre respectiv
interculturalității în cinematografe, didactice,
rândul elevilor, biblioteci, alte instituţii părinţi
părinților, cadrelor de cultură, inclusiv
didactice, prin desfăşurate în mediul
activități online
extracurriculare și
prin activități de Coordonat Periodic Elevi, Materiale de Bugetul şcoli Culegeri de
transfer de bune Realizarea unor orii de membrii promovare texte
practici materiale informative/ activităţi cercurilor realizate pentru Pagina de
studii/ culegeri de tematice, diseminarea Facebook a
folclor/ de reţete cadre informaţiilor şcolii,
culinare/ de didactice deosebite Site web
vestimentaţii
tradiţionale, etc., după
anumite activităţi
extraşcolare şi proiecte
desfăşurate, în format
fizic, dar şi online, pe
site web

Ţinta 6: Optimizarea strategiei de promovare a imaginii şcolii


Opţiuni strategice:
Opţiunea curriculară:
O1. Înființarea de cercuri tematice transdisciplinare
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi performanţă
Umane Materiale Financiare
- să se popularizeze Înscrierea elevilor la Octombrie Elevi, Echipamente Bugetul şcolii Cel puțin 3
în rândul elevilor şi cercurilor tematice din 2019 cadre IT, consumabile cercuri tematice
49
al părinţilor toate cadrul școlii și refacere didactice desfășurate la
activităţile derulate colectivului de redacţie nivelul școlii
la nivelul şcolii, al revistei Cel puțin 10
prin intermediul elevi cooptați în
revistei colectivul de
redacție
Editarea propriu-zisă a Semestrial Elevi, Echipamente Sponsorizări/ 1 număr al
revistei şi publicarea cadre IT, consumabile Bugetul revistei
acesteia/postarea în didactice necesare editării școlii editat/semestru
format electronic pe revistei școlii Cel puțin 30 de
site-ul şcolii exemplare
tipărite/semestr
u
Revista postată
pe site-ul școlii

Opţiunea resurse umane


O2. Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în redactarea de materiale informative şi de promovare a
şcolii
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se recunoască Evidenţierea cadrelor Director Permanent Cadrele Echipamente Bugetul şcolii Procese-verbale
meritele didactice performante, didactice IT, consumabile C.P., C.A.
personalului care promovează
didactic performant imaginea şcolii, în
– cu rol determinant cadrul şedinţelor C.P.,
în promovarea C.A.
imaginii şcolii Susţinerea cadrelor Director Martie Cadrele Echipamente Bugetul şcolii Procese-verbale
didactice performante 2020 didactice IT, consumabile C.P., C.A.
în vederea obţinerii
gradaţiilor de merit

O3. Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se motiveze, cu Evidenţierea elevilor, Director Periodic Elevii Echipamente Sponsorizări Procesele-
50
premii elevii care performanţi, în cadrul performan IT, consumabile verbale ale
promovează lectoratelor cu părinţii, ți, necesare pentru lectoratelor cu
imaginea şcolii prin cu prilejul Zilei Şcolii părinții, realizarea Bugetul local părinții
rezultatele deosebite cadrele diplomelor, Tabelele
obţinute didactice prezentărilor centralizatoare
PowerPoint cu elevii
premiați
Acordarea premii Director Anual Elevii - Consiliul local Tabele
elevilor cu rezultate performan centralizatoare
deosebite ți cu elevii
premianți

Opţiunea resurse financiare şi materiale:


O4.Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a imaginii şcolii în comunitate

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se identifice
sursele de venit Colaborarea cu Director Semestrial Membrii Echipamente Contribuții ale Procese-verbale
pentru realizarea Asociaţia de părinţi, Asociației IT, consumabile Asociației de ale ședințelor
materialelor de diferiţi sponsori în de părinți, părinți, Asociației de
promovare a scopul sprijinirii cadre sponsorizări părinți
imaginii şcolii financiare a editării didactice, Contractele de
materialelor de sponsori sponsorizare
promovare a imaginii
şcolii (pliante, panouri
de prezentare)

O5. Asigurarea bazei logistice necesare popularizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor
Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de
ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se valorifice
eficient dotarea Reactualizarea Responsab Permanent Elevi, Panouri, Bugetul școlii Panourile,
şcolii în activităţile informaţiilor afişate pe ilul cadre aviziere, avizierele
de promovare a panourile, avizierele de comisiei didactice consumabile actualizate lunar

51
imaginii unităţii de pe fiecare nivel al de necesare
învăţământ şcolii promovare reactualizării
a imaginii informațiilor
şcolii,

Actualizarea site-ului Administr Permanent Administr Echipamente IT Bugetul școlii Cel puțin 2
şcolii şi a contului de ator site ator site (taxa de postări
Facebook găzduire site) săptămânale

Opţiunea relaţii cu comunitatea:


O6. Implicarea părinţilor în acţiuni de promovare a imaginii şcolii
Obiective specifice Activităţi propuse Responsa Termen Resurse Indicatori de
bilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să se optimizeze Ziua Şcolii Director Sem. I Elevi, Bugetul școlii, Cel puţin 100
parteneriatul şcoală- părinți, sponsorizări de părinţi
familie-comunitate, cadre participanţi la
prin acţiuni comune didactice, Ziua Şcolii
de promovare a invitați
imaginii şcolii
Programul „Şcoala Director Sem. Elevi, Echipamente Bugetul școlii, Cel puţin 80 de
altfel” Coordona al II lea părinți, IT, consumabile sponsorizări părinţi implicaţi
tor de cadre necesare în activităţile
proiecte didactice, derulării derulate
şi parteneri activităţilor din
programe cadrul
educative programului
, „Şcoala altfel”

Festivităţile de Director Septembrie Elevi, Terenul de sport Bugetul şcolii Cel puţin 100
deschidere a anului Iunie părinți, Echipamente IT de părinţi
şcolar, de premiere cadre participanţi la
didactice, festivităţi
invitaţi
Ziua Porţilor Director Martie Elevi, Sălile de clasă, Bugetul şcolii Cel puţin 2
Deschise” 2020 părinți, cabinete activităţi
cadre metodice, sala derulate cu
52
didactice de sport, implicarea
Echipamente părinţilor
IT, consumabile

O7. Participarea şcolii la evenimente de promovare instituţională

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi Umane Materiale Financiare performanţă
- să crească gradul
de participare a Organizarea Director Periodic Elevi, Sala de clasă, Bugetul şcolii Procesul-verbal
elevilor şi cadrelor activităţilor metodice membrii echipamente IT, al activităţii
didactice în ale cercurilor cercului consumabile metodice
activităţi şcolare şi pedagogice pedagogic
extraşcolare cu rol
de promovare
instituţională
- să se consolideze Premierea olimpicilor Director Semestrul Elevii cu - Bugetul local Tabelul
colaborarea şcolii al II-lea rezultate centralizator cu
cu autorităţile la premiile
locale, prin olimpiadel acordate
participarea la e şcolare
evenimente oficiale, Depuneri de coroane Director, Periodic Elevi, Coroane de flori Bugetul şcolii Participarea la
culturale. cu prilejul diferitelor cadre cel puţin 3
sărbători naţionale didactice evenimente/sărb
ători naţionale

Ţinta strategică nr. 7 : Desfășurarea în condiții optime de siguranță a procesului instructiv - educativ în contextul provocărilor generate de
pandemia SARS-CoV 2

Opţiuni strategice:

Opţiunea curriculară:

O1 – Adaptarea strategiilor didactice de predare-învățare-evaluare la învățământul online prin utilizarea Platformelor Google Classroom,
53
O2 – Flexibilitate în ceea ce privește orarul școlar, reorganizarea conținuturilor prin prezentarea noțiunilor esențiale în mod simplu și atractiv cu
accent pe consolidare și aplicare.

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa- Termen Resurse Indicatori de


bilităţi performanţă
Umane Materiale Financiare

Accesarea platformei Cadre Bugetul şcolii Introducerea pe


Google Classroom, didactice, platforma
aplicația pentru Director Personal Calculatoare Google
Adaptarea educație care didactic Telefoane Buget MEC Classrom a
strategiilor didactice facilitează predarea și auxiliar smartphone tuturor cadrelor
de predare-învățare- colaborarea profesor – Profesor permanent didactice și a
evaluare la elev de Platforma elevilor școlii
învățământul online informati- Classroom
că Utilizarea plat-
prin utilizarea Echipamente Costuri personal
formei Google
Platformelor Crearea claselor pe IT, Classroom de
Google Classroom, această platformă către 100%
Utilizarea platformei dintre cadrele
de către cadre didactice școlii
și elevi Aplicarea de
Comisia
C.E.A.C. teste online pe
platformă

54
Flexibilitate în ceea Prevederea unor ore Comisie Permanent Cadre Echipamente Bugetul
ce privește orarul care să se desfășoare în orar didactice IT, consumabile Desfășurarea a
școlar, aer liber școlii cel puțin 3 ore
/săptămână în
reorganizarea
aer liber
conținuturilor prin Director Elevi Programe
prezentarea Sintetizarea materiei și școlare
noțiunilor esențiale accentuarea laturii Cadre Schițe de lecții
în mod simplu și practice-aplicative didactice cu aplicații în
atractiv cu accent practică
pe consolidare și
aplicare

Opţiunea resurse umane:

O3- Dezvoltarea unui climat de încredere și siguranță- condiţie esenţială în desfășurarea procesului educativ în condiții de pandemie

O4 – Implementarea măsurilor de siguranță în școală pentru elevi, cadre didactice, părinți în vederea desfășurării în bune condiții a procesului
educativ în condiții de pandemie

O5 - Crearea de oportunități de învățare prin utilizarea resurselor educaționale deschise,, a instrumentelor digitale de predare, învățare, evaluare

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi performanţă
Umane Materiale Financiare

Afișarea materialelor
informative despre
modalitățile de Procedură
elaborată și
Dezvoltarea unui combatere a pandemiei Director Septem- diseminată în
climat de încredere C.P. și C.A.
55
și siguranță- brie 2020 Echipamente Bugetul şcolii
condiţie esenţială în IT, consumabile
desfășurarea Elaborarea procedurii Comisia Cadrele
procesului educativ privind implementarea CEAC didactice
în condiții de măsurilor de prevenire
și combatere a Laptopuri
pandemie
infectării cu SARS
CoV și de organizare și
desfășurare a Cadre
activităților didactice didactice
în contextul pregătirii
anului școlar 2020-
2021

Implementarea Dotarea școlii cu Echipamente Bugetul şcolii


măsurilor de materiale dezinfectan- IT, consumabile
siguranță în școală te, dozatoare cu săpun Director, permanent Fișe de magazie
pentru elevi, cadre cu materiale de
și dezinfectant, covo-
didactice, părinți în dezinfecție
vederea desfășurării vorașe, coșuri metalice Cadre Cadrele pentru cel puțin
în bune condiții a didactice didactice o lună
Amenajarea sălilor de
procesului educativ
clasă cu respectarea
în condiții de
principiului distanțării
pandemie
sociale
Planuri de
măsuri
Elaborarea planurilor
Personal
de măsuri pentru
nedidactic
dezinfecția și curățenia
zilnică a spațiilor
Grafice afișate
școlare

Afișarea graficelor de
curățenie
Plan de
56
Elaborarea planului de intervenție
intervenție în cazul
infectării cu Sars-CoV-
2
Crearea de Director, an școlar Cadre Echipamente Bugetul școlii
oportunități de Monitorizarea 2020-2021 didactice, IT, consumabile (perfecționare)
învățare prin permanentă a Cadre Formatori
activităților desfășurate didactice Monitorizarea a
utilizarea resurselor
de cadre didactice și de cel puțin 15
educaționale elevi pe platforma cadre didactice
deschise, a Google Classroom pe săptămână
instrumentelor
digitale de predare,
învățare, evaluare
Director permanent Cadre Bugetul școlii
didactice Platforma
Google
Classroom

Opţiunea resurse financiare şi materiale:

O6 - Atragerea de fonduri de la agenți economici pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educativ

Obiective specifice Activităţi propuse Responsab Termen Resurse Indicatori de


ilităţi performanţă
Umane Materiale Financiare

57
Atragerea de Director Membrii Echipamente Contribuții ale Procese-verbale
fonduri de la Asociației IT, consumabile Asociației de ale ședințelor
Primăria Baia sau de părinți, părinți, Asociației de
de la agenți Calculatoare părinți
Achiziționarea de Contabil Anua cadre Sponsorizări
economici pentru dispozitive electronice
desfășurarea în bune didactice Contractele de
în vederea desfășurării Bugetul școli sponsorizare
condiții a procesului procesului educativ în Serviciul
Asociația
educativ scenariu hibrid sau în financiar Achiziții
de părinți Laptopuri
scenariu roșu Bugetul local realizate.
Serviciul
adminis- Bunuri
Adminis- trativ recepționate și
trator intrate în
inventar și în
gestiunea
Comisia comisiilor
de recepție

Opţiunea relaţii cu comunitatea:

O7 Parteneriat cu Primăria Baia în vederea depunerii unui proiect cu fonduri europene în vederea dotării elevilor și cadrelor didactice cu tablete și
laptopuri

Obiective specifice Activităţi propuse Responsa Termen Resurse Indicatori de


bilităţi performanţă
Umane Materiale Financiare

Director Semestrial Bugetul școlii,


Realizarea unei
Parteneriat cu statistici cu elevii și Cadre Consumabile sponsorizări Parteneriat
Primăria Baia în cadrele didactice din depus și aprobat
58
vederea depunerii școală care nu au didactice Elevi,
unui proiect cu acces la dispozitive
fonduri europene în electronice cu internet Consilier cadre Calculator
vederea dotării educativ didactice,
Înaintarea statisticii la
elevilor și cadrelor Primăria Baia Primar
didactice cu tablete
și laptopuri Constituirea unui grup
de lucru la nivelul
școlii care să ajute Responsa
reprezentanții Primăriei bil
la depunerea fonduri
proiectului europene
din
Primăria
Baia

59
Monitorizarea internă a planului operațional – 2020-2021

ŢINTE STRATEGICE RESPONSABIL PARTENERI TERMEN INSTRUMENT


E

Ţinta strategică nr. 1: Director Membri C.A.


Asigurarea unui management eficient, proactiv, Comisia C.E.A.C. Semestrial Întâlniri de lucru
bazat pe entuziasm, motivare, implicare, participare Coordonatorul de proiecte şi pro- Ședințe de lucru
grame educaţionale, și analiză a C.A.,
Cadre didactice C.P., C.E.A.C.
Personal didactic auxiliar Măsurarea
Personal nedidactic nivelului de
satisfacție/
multumire asupra
actului
educațional al
beneficiarilor
Ținta strategică nr. 2 Creşterea calităţii actului Director - Responsabilul Comisiei de Lunar Rapoarte
instructiv-educativ prin ofertarea unui Curriculum curriculum - - Coordonatorul analize,
la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat spre CEAC statistici
performanță.

Ţinta strategică nr. 3: Asigurarea egalității Director - Responsabil elevi C.E.S. Lunar Rapoarte
șanselor și creșterea ratei de participare a Planuri de
educabililor la educație prin integrarea elevilor cu intervenție
C.E.S. în spiritul incluziunii personalizate
Ţinta strategică nr. 4: Asigurarea accesului Director -Coordonatorul de proiecte şi Lunar Rapoarte
personalului din școală la formarea continuă programe educaţionale, analize,
corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor statistici
educaționale deschise
Ţinta strategică nr. 5: Dezvoltarea unor atitudini și Director - Responsabilul Comisiei pentru Lunar Rapoarte
comportamente bazate pe valorile interculturalității promovarea imaginii şcolii, - analize,
în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, prin Coordonatorul de proiecte şi statistici
activități extracurriculare și prin activități de programe educaţionale,
transfer de bune practici.
60
Ţinta strategică nr. 6: Optimizarea strategiei Director - Responsabilul Comisiei pentru Lunar Rapoarte
depromovare a imaginii şcolii promovarea imaginii şcolii, - analize,
Coordonatorul de proiecte şi statistici
programe educaţionale,
Ținta strategică nr. 7 : Desfășurarea în condiții Director - C.A. Lunar Rapoarte
optime de siguranță a procesului instructiv - - Responsabil Comisie Curriculum
educativ în contextual provocărilor generate de - Cadre didactice Analize
pandemia SARS-CoV 2 -Comitetul reprezentativ al părin-
ților

Evaluarea internă a planului operațional – 2020-2021


ŢINTE STRATEGIE RESPONSABIL PARTENERI TERMEN INSTRUMENTE INDICATORI

Ţinta strategică nr. 1: Director Membri C.A. Evaluarea inițială


Asigurarea unui management Comisia C.E.A.C. Semestrial a resurselor și a Gradul de satisfacție
eficient, proactiv, bazat pe Coordonatorul de proiecte şi procedurilor anga- al beneficiarilor
entuziasm, motivare, implicare, pro-grame educaţionale, jate în rezolvarea
participare Cadre didactice obiectivelor Statistici
Personal didactic auxiliar propuse;
Personal nedidactic - Evaluarea forma-
mativă cu rol co-
rector al demer-
sului operațional;
Ținta strategică nr. 2 Creşterea Director - C.A. Semestrial Fişe de analiză,
calităţii actului instructiv-educativ - Coordonatorul Comisiei interviuri de - numărul de părinţi/
prin ofertarea unui Curriculum la pentru asigurarea şi evaluare, reprezentanți ai
decizia şcolii diversificat şi atractiv, evaluarea calităţii rapoarte comunității locale
orientat spre performanță. - Responsabilul Comisiei de implicaţi în acţiuni
curriculum de promovare a
CDȘ;
-numărul de cursuri
opționale la nivelul
școlii (câte un curs
61
opțional la fiecare
clasă);

Ţinta strategică nr. 3: Asigurarea Director - C.A. Semestrial Fişe de analiză, - Implementarea
egalității șanselor și creșterea ratei - Coordonatorul Comisiei interviuri de planificărilor
de participare a educabililor la pentru asigurarea şi evaluare, adaptate pentru
educație prin integrarea elevilor cu evaluarea calităţii, prof. rapoarte elevii cu C.E.S.
C.E.S. în spiritul incluziunii - Coordonatorul de proiecte
şi programe educaţionale, Creșterea ratei de
promovabilitate

Ţinta strategică nr. 4: Asigurarea Director - C.A. Semestrial Fişe de analiză, Participarea la
accesului personalului din școală la - Coordonatorul Comisiei interviuri de cursuri de formare
formarea continuă corespunzătoare pentru asigurarea şi evaluare, online a cel puțin 15
utilizării tehnologiei și a resurselor evaluarea calităţii, prof. rapoarte cadre didactice
educaționale deschise - Coordonatorul de proiecte
şi programe educaţionale,
Ţinta strategică nr. 5: Dezvoltarea Director - C.A. Semestrial Fişe de analiză, - numărul de
unor atitudini și comportamente - Coordonatorul Comisiei interviuri de proiecte de
bazate pe valorile interculturalității pentru asigurarea şi evaluare, parteneriat derulate;
în rândul elevilor, părinților, cadrelor evaluarea calităţii, profesorii rapoarte - numărul de părinţi
didactice, prin activități diriginţi implicaţi în acţiuni
extracurriculare și prin activități de - Coordonatorul de proiecte de promovare a
transfer de bune practici şi programe educaţionale principiilor şi
valorilor
interculturalităţii;

- numerele de revista
şcolii cu articole
despre
interculturalitate

- numărul de postări
pe site-ul
şcolii/contul de
Facebook.
62
Ţinta strategică nr. 6: Optimizarea Director - C.A. Semestrial Fişe de analiză, - numerele de revista
strategiei de promovare a imaginii - Coordonatorul Comisiei interviuri de şcolii editate;
şcolii pentru asigurarea şi evaluare, - numărul de
evaluarea calităţii, prof. rapoarte proiecte de
- Coordonatorul de proiecte parteneriat derulate;
şi programe educaţionale, - numărul de părinţi
implicaţi în acţiuni
de promovare a
imaginii şcolii;
- numărul de postări
pe site-ul
şcolii/contul de
Facebook.
Ținta strategică nr. 7 : Director - C.A. Semestrial Rapoarte Utilizarea Platformei
Desfășurarea în condiții optime de Classroom de către
siguranță a procesului instructiv - - Cadre didactice Analize toate cadrele
educativ în contextual provocărilor didactice
generate de pandemia SARS-CoV 2
Desfășurarea
procesului didactc în
scenariu verde

Monitorizarea și evaluarea Planului operațional

Monitorizarea realizării indicatorilor de performanță pentru fiecare activitate a opțiunilor strategice presupune selectarea eficientă a resurselor,
integrarea acestora în procesul de realizare și identificarea modalităților optime de realizare.

Procedura de monitorizare stabilește: - Întâlniri, ședințe de lucru și analiză ale Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral, CEAC, - Analiza
permanentă a procesului de învățământ; - Măsurarea nivelului de satisfacție/ multumire asupra actului educațional al beneficiarilor; - Colectarea
datelor factuale; Procedura de evaluare a Planului Operațional presupune: - Evaluarea inițială a resurselor și a procedurilor angajate în rezolvarea
obiectuvelor propuse; - Evaluarea formativă cu rol corector al demersului operațional; - Evaluarea finală

MONITORIZAREA ŞI EVALUARE EXTERNĂva fi realizată de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi ai Ministerului
Educaţiei şi Cercetării

63
64

S-ar putea să vă placă și