Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul OpxeftcKHM

orăşenesc Orhei ropoACKOM CoBeT

DECIZIE

22 .09.2016 8 .4.2
______________ nr._________
or.Orhei
r. Opxeîi

Cu privire la m odificarea deciziei Consiliului


orăşenesc Orhei nr.1.19 din 12.02.2016

în tem eiul art.14 din Legea privind adm inistraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, art.59 din Legea privind actele norm ative ale G uvernului şi ale altor autorităţii ale
administraţiei publice locale nr.317-X V din 18.07.2003, Legea privind terenurile proprietate
publică şi delim itarea lor nr.91-X V I din 05.04.2007, luînd în consideraţie Decizia nr.5074 de
modificare a adresei bunului imobil din 20.07.2016, eliberată de Î.S. „C adastru”,

CO NSILIU L O RĂŞEN ESC ORHEI DECIDE:

1. Se m odifică decizia C onsiliului orăşenesc Orhei nr.1.19 din 12.02.2016 „Cu privire la
aprobarea bunului imobil expus licitaţiei pentru dreptul de locaţiune” şi anume în anexa nr. 1 la
poziţia 2 sintagm a „str. Stejarilor, 5” se substituie cu sintagm a „str. S. Lazo, 2B” .

2.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei dnei
Reghina A PO STO I O ăLA ----------------------------------------------------------