Sunteți pe pagina 1din 4
Republica Moldova PeenyGamxa Monaona ate CONSILIUL all COBET . MUNICIPAL ORHEI RISA MYHHUHMMS OPXEH DECIZIE 14.08.2020 10.19.1, ar. mun. Orhei yu. Opxeit Cu privire la aprobarea actului de stabilire si planului geometric la modificarea hotarelor terenului {in temeiul art, art.10, 117-130 ale Codului Administrativ nr.116 din 19.07.2018; artart.14, alin.(2), lit), 74, 76 ale Legii privind administratia publica locala nr.436-XVI din 28.12.2006; art. art.1, 3, 4, 9 ale Legii cu privire la proprietatea publica a unitatilor administrative-teritoriale nr.523 din 16.07.1999, art.9 al Legii privind administrarea si deetatizarea proprietitii publice nr.121 din 04.05.2007; art, art.8-13, 15 ale Legii privind transparenfa in procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art. atr.5, 14, 18 alin.(4) gi alin (5), 19 alin.(6) ale Legit cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998; art. art. 2, 11, 16 ale Legii privind delimitarea proprietatii publice nr.29 din 05.04.2018, Instructiunea cu privire la inregistrarea bunurilor imobile sia drepturilor asupra lor aprobati. prin Ordinul ARFC nr.112 din 22.06.2005, luénd in consideratie Actul de stabilire a hotarelor terenului elaborat de 1.P."Agentia Servicii Publice” Serviciul Cadastral Teritorial Orhei data elibera examindnd nota informativa prezentata, CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE, 1. Se aproba actul de stabilire a hotarelor terenului nr.14102 din 05.08.2020 cu numarul cadastral 6401207054, situat in str. Serghei Lazo 2/B, si planul geometric din 05.08.2020, cu suprafata de 0,3324 ha, elaborat la scara 1:1000, cu modificarea hotarelor terenului, coordonat de primar (anexa nr.] si anexa nr.2), 2. Prezenta decizie serveste drept temei pentru inregistrarea si/sau modificarea inscrierilor in Registrul bunurilor imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei a 1P "Agentia Servicii Publice". 3. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentre -gistrarea bunului imobil se determina din contul alocatilor bugetare planificate in anul 2020 pentru lucrarile ce fin de activitatea servieiului funciar 4, Prezenta decizie intra in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale si poate fi atacata la Judecditoria Orhei termen 30 zile din data comunicarii beneficiarului. 5. Controlul asupra executdirii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei Dna Cristina COJOCARI. Presedintele sedinjei Semnat ladatade Zf. 77.2 Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei Grigore MIRA. ta dst cu pie Ia al de exceuare N a bse vel De pemtuexa wt, t etsO Le focree 02 din Subsemnatul, _Gudima Feodora ing. ead. reprezentantul: Primariei’com/ uel prams Fun Tani miomaeubice la cererea proprietarului dl/ dnei Pri mun.Orhei UAT 1007601008007 nl rename TDNP am procedat la recunoasterea vecinatatilor si stabilirea hotarelor generale a terenului: Adresa [Orhei, str.S.Lazo n B Nv. cadastral Destinatia_ Modul de folosinta 1207084 [pentru constructs pentru constructie prezentant in schité: Obiectii si propuneri \ \ Caracteristicile tehnice si deserierea hotareldr Tara Descrievea hotarular ‘Adiacenti Pipal horarat] pet pina op sean me prenune.IDNPL oa Totes a plnore Bee wen Pein Gl Tar personnels prozenie Ta Fecunoasterea gi sabiliea horareloi hotarele stabilite prin prezentul act, fiind d Prezentul act este intocmit in dowd exemplare. dintre care: carui hotare se stabilese, iar al doilea exemplar - se indosariaza in raportul luerari si va fi pastrat Ja executantul lucratii Txecutantul luerarilor de masurare 77 f, S.CT. Orhei Bunici 1 {denies ern) Nuine rename jerale a Terenului deseris mai sus, accepram wu avestea. nul se prezint titularului de drept asupra terenului ale Raprevenrantu autora: publice Toca es com/sat Orkel Gudima Feodora Proprietarul terenulti Prinmaria monOrhei UAT . Z PPP fluexa u2.2 Co” CeMeoiee tere le deci ee ee OGGh KA ur TOE PLANUL GEOMETRIC Numiarul cadastral 6401207.054 adasrl a lad umar_eadas 4301207.054 401207.05401 constucje 3 — Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei ZO Grigore MIRA w= Numérul cadastral: 6401207.054 Catalogul de coordonate si parametrii hotarului. Distania [ipl hotar 2S ows | Tipul_punet 37.13. general 26.13. gene .00_ gow 2534741288” 2500617495 genes 623 genoa BGAT4912 700655738 gone 701 gee asi ese = 425 ger | 92814617150 aso at0 9122 gual e10 2900 gow ~ 250.030,3100 ge 21,60_generai ze 266 250.080.9902 gen 1995” geneal ia a3 soa z084 250027 006 gmc 59 genera 1523855966" 2200785868 pew 7,05 2500023.1850 general 250.024.1186 general 19.33 gener Mentiuni: fla Servicii Publi sstral Teritorial Orhei cee 1 Veriticat ) execurant ve: F.Gudima_? Titvlaral de drop Primaria mun.Orhei