Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2022


a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă
de organizațiile internaţionale şi regionale
------------------------------------------------------------

În scopul îndeplinirii angajamentelor financiare faţă de organizațiile


internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în vederea
executării prevederilor art. 3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2022
nr. 205/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 315-324,
art. 478), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Lista organizațiilor internaţionale şi regionale cărora Republica


Moldova urmează să achite din bugetul de stat pentru anul 2022 cotele de membru și
datoriile (se anexează).
2. Ministerul Finanţelor:
1) va asigura transferul din bugetul de stat pentru anul 2022 a mijloacelor
financiare prevăzute în Lista menţionată la punctul 1;
2) se autorizează să redistribuie între organizațiile internaționale și regionale
mijloacele alocate pentru achitarea cotelor de membru, fără afectarea sumei alocațiilor
aprobate în bugetul de stat pentru anul 2022 în acest scop.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


3

Aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.

LISTA
organizațiilor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova
urmează să achite din bugetul de stat pentru anul 2022
cotele de membru şi datoriile
Nr. Denumirea organizației Suma în Suma în
Valuta
crt. valută lei
Organizaţii parlamentare
1. Adunarea Interparlamentară CSI USD 226 133 4 224 517
Adunarea Parlamentară a Cooperării
2. 64 107 1 410 354
Economice în Bazinul Mării Negre (PABSEC) EUR
3. Uniunea Interparlamentară CHF 13 970 298 176
Adunarea Parlamentară a Organizației pentru
4. 12 500 265 995
Securitate și Cooperare în Europa EUR
5. Adunarea Parlamentară a Francofoniei EUR 4 780 105 160
SUBTOTAL 1 6 068 046
Organizaţii internaţionale
Consiliul Europei (CoE), inclusiv contribuţiile
6. EUR 381 352 9 389 744
voluntare
Cooperarea Economică în Bazinul Mării Negre
7. EUR 61 813 1 359 890
(OCEMN)
Organizația Națiunilor Unite (ONU), inclusiv
8. USD 250 870 4 708 830
contribuţiile voluntare
Programul Naţiunilor Unite de Dezvoltare
9. USD 138 538 2 600 358
(UNDP)
10. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, 16 356
Știință și Cultură (UNESCO) USD/ USD 424 702
EUR 5 350
EUR
Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
11. EUR 6 750 148 532
Industrială (UNIDO)
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în
12. EUR 69 750 1 534 500
Europa (OSCE)
Curtea de Conciliere și Arbitraj a Organizației
13. pentru Securitate și Cooperare Economică CHF 150 3 192
(OSCE)
Grupul Consultativ Comun al Tratatului cu
14. privire la Forțele Armate Convenționale în EUR 1 350 29 700
Europa
15. Organizaţia Internaţională a Muncii CHF 147 137 3 131 017
16. Organizaţia Mondială a Comerţului CHF 37 145 790 431
17. Organizaţia Mondială a Sănătăţii USD 14 350 269 350
18. Organizaţia Mondială a Turismului EUR 33 419 735 378
19. Organizația Națiunilor Unite pentru USD/ 8 121 276 665
4

Alimentaţie şi Agricultură (FAO) EUR USD


5 647
EUR
20. Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului EUR 25 900 569 800
Organizația Mondială pentru Sănătatea
21. EUR 26 769 588 918
Animalelor (OIE)
22. Organizaţia Internaţională a Zahărului (OIZ) GBP 5 544 143 590
Conferinţa privind Regimul Navigat pe Dunăre
23. EUR 149 270 3 283 940
(Comisia Dunării)
24. Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării EUR 1 130 24 858
25. Autoritatea Internaţională pentru Fundul Mării USD 369 6 920
Organizaţia Internaţională de Standardizare
26. CHF 9 350 198 964
(ISO)
27. Comitetul European de Standardizare (CEN) EUR 12 900 283 800
Organizația Internațională de Metrologie
28. EUR 12 605 277 310
„Convenţia Metrului” (BIPM)
29. Organizaţia Internaţională a Francofoniei EUR 42 900 943 800
Organizația Internațională a Instituțiilor
30. EUR 494 10 868
Supreme de Audit (INTOSAI)
Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme
31. EUR 468 10 296
de Audit (EUROSAI)
21 465
Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile USD/ USD
32. 1 019 508
(ICAO) CAD 39 170
CAD
Directoratul Cheilor Publice al Organizaţiei
33. USD 24 857 466 562
Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO PKD)
1 602
USD/ USD
34. Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică 440 920
EUR 18 675
EUR
Organizaţia privind Interzicerea Armelor
35. EUR 2 031 44 682
Chimice
2 550
Comisia Preparatorie pentru Organizaţia
USD/ USD
36. Tratatului privind Interzicerea Totală a Testelor 97 364
EUR 2 250
Nucleare (CTBTO)
EUR
37. Institutul Unit de Cercetări Nucleare (Dubna) USD 197 800 3 712 706
Organizația Internațională de Poliție Criminală
38. EUR 24 071 529 562
(INTERPOL)
39. Iniţiativa Central-Europeană (CEI) EUR 9 830 216 260
Coridorul Internațional de Transport Europa-
40. EUR 60 000 1 320 000
Caucaz-Asia (TRACECA)
Organizația pentru Democrație și Dezvoltare
41. USD 71 000 1 332 670
Economică GUAM (ODDE-GUAM)
42. Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) GBP 13 000 336 700
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
43. CHF 1 661 35 345
(OIM)
Organizaţia Internaţională de Metrologie
44. EUR 1 400 30 800
Legală
5

45. Uniunea Poştală Universală (UPU) CHF 48 980 1 077 560


Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea
46. USD 30 000 563 100
Agriculturii (IFAD12)
Acordul Central European de comerţ liber din
47. EUR 49 198 1 082 353
2006 (CEFTA)
48. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor CHF 79 500 1 691 728
Uniunea Europeană de Radioteleviziune
49. CHF 58 844 1 252 177
(UERT)
50. Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) EUR 24 000 528 000
Reţeaua de Sănătate în Europa de Sud-Est
51. EUR 10 000 220 000
(SEEHN)
Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare
52. USD 14 000 262 780
(EASC)
53. Comunitatea Energetică a Europei de Sud-Est EUR 4 762 104 764
Agenţia Internaţională pentru Energia
54. USD 1 282 24 063
Regenerabilă (IRENA)
55. Curtea Penală Internațională (CPI) EUR 10 200 244 400
56. Conferința Cartei Energetice EUR 370 8 140
Federația Internațională a Societăților de Cruce
57. CHF 1 000 21 280
Roșie și Semilună Roșie
Comitetul European de Standardizare în
58. EUR 12 900 283 800
Electrotehnică (CENELEC)
Institutul European de Standardizare în
59. EUR 4 000 88 000
Telecomunicații (ETSI)
60. Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) CHF 22 300 474 535
Conferinţa de la Haga privind Dreptul
61. EUR 7 150 157 310
Internaţional Privat (HCCH)
62. Organizația Colaborării Căilor Ferate (OSJD) CHF 113 000 2 404 595
SUBTOTAL 2 50 726 335
Organizaţii CSI
63. Comitetul Executiv al CSI (bugetul unic al CSI) RUB 4 079 100 1 162 136
Comitetul de Statistică al CSI (bugetul unic al
64. RUB 831 700 236 951
CSI)
Biroul de Combatere a Criminalităţii al CSI
65. RUB 824 800 234 986
(bugetul unic al CSI)
Centrul Antiteroristic al CSI (bugetul unic al
66. RUB 947 000 269 800
CSI)
Consiliul şefilor de state, şefilor de guverne,
67. miniştrilor afacerilor externe, Consiliul RUB 665 100 189 487
Economic al CSI (bugetul unic al CSI)
Consiliul Coordonator al Procurorilor Generali
68. RUB 102 700 29 259
al CSI (bugetul unic al CSI)
Reprezentanţa din Republica Moldova a
69. MDL 3 484 000 3 484 000
Teleradiocompaniei Interstatale ,,MIR”
SUBTOTAL 3 5 606 619
TOTAL 62 401 000
NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind achitarea din bugetul
de stat pentru anul 2022 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă
de organizațiile internaţionale şi regionale.

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul este elaborat de Ministerul Finanțelor.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Proiectul Hotărârii Guvernului este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.
205/2021 bugetului de stat pentru anul 2022 și Hotărârii Guvernului nr. 454 din
24.03.2008 (lit. a) din anexa 2 și 3) cu privire la optimizarea participării organelor
centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi
administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile
internaţionale. Inițiativa în cauză rezidă din necesitatea onorării obligațiunilor
financiare stabilite în conformitate cu documentele (tratatele) internaționale semnate
și ratificate de către Republica Moldova în contextul colaborării Guvernului sau
Republicii Moldova în cadrul organizațiilor internaționale și regionale de profil.
Subsecvent se reliefă că, proiectul hotărârii dispune de realizarea măsurilor stabilite în
Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 întru atingerea obiectivelor
identificate, preponderent prevederilor capitolului XVIII „Politica externă”. Onorarea
angajamentelor financiare identificate prin cota de membru a Republicii Moldova în
cadrul organizațiilor internaționale va consolida semnificativ relațiile de parteneriat
existente între statele membre în cadrul organizațiilor internaționale și va avea un
impact pozitiv asupra impulsionării relaţiilor externe în diverse domenii, precum și
promovarea politicilor prioritare ale statului pe plan intern și extern.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul Hotărârii, se întocmește anual, în scopul onorării angajamentelor financiare
identificate prin cota de membru a Republicii Moldova în cadrul organizațiilor
internaționale perioadei bugetare în gestiune. Totodată, plata cotizațiilor de membru
faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte,
constituie un obiectiv imperativ în procesul de promovare a politicii externe şi a
imaginii ţării, ca partener credibil, precum și valorificarea potenţialului de membru în
cadrul structurilor internaţionale. În acest mod, resursele financiare incluse în bugetul
de stat pentru anul 2022 sunt repartizate pentru achitarea cotizațiilor de membru față
de 69 organizații internaționale și regionale, acestea fiind divizate în trei categorii:
Organizații parlamentare (5 structuri); Organizații internaționale (57 structuri);
Organizații din cadrul CSI (7 structuri).
5. Fundamentarea economico-financiară
În conformitate cu prevederile art. 3, lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul
2022 nr. 205 din 06.12.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din
24.12.2021, nr. 315-324, art.478), suma alocată achitării cotelor de membru și a
datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale pentru
anul 2022 este de 62401,0 mii lei. Alocațiile sunt repartizate în cadrul prezentului
proiect, conform propunerilor autorităților publice / instituțiilor bugetare (solicitărilor
recepționate din partea organizațiilor internaționale), prezentate conform
Formularului nr. 8 „Propuneri de cheltuieli pentru achitarea cotizațiilor de membru
față de organizațiile internaționale și regionale” la circulara MF nr. 06/1-17/41 din
26.08.2021 privind elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu 2022-2024.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Urmare aprobării prezentului proiect de hotărâre de Guvern nu va fi necesară
modificarea altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind achitarea din bugetul de
stat pentru anul 2022 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de
organismele internaţionale şi regionale este plasat pe pagina web a Ministerului
Finanțelor (www.mf.gov.md), conform Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție în
conformitate cu art. 35 din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative, fiind
avizat pozitiv.
9. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice de către Ministerul Justiției în conformitate
cu art. 37 din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative, fiind avizat pozitiv.
Propunerile redacționale la proiect au fost luate în considerație și reflectate în sinteza
obiecțiilor / propunerilor / recomandărilor la proiectul Hotărârii Guvernului dat.

Ministru al finanțelor /semnat electronic/ Dumitru BUDIANSCHI

S-ar putea să vă placă și