Sunteți pe pagina 1din 10

RED.

: 02
C.L.RO
CURRCICULUM LA UNITATEA DE CURS DATA: 29.08.2019
”METODOLOGIA CERCETĂRII PSIHOLOGICE”
PAG. 1/11

Aprobat la Consiliul Profesoral al Facultăţii Aprobat la şedinţa Catedrei Psihologie și


Științe Sociale și ale Educației Științe ale Educației a Facultăţii Științe
proces-verbal nr. 1 din 29.08.2019 Sociale și ale Educației
Preşedintele Consiliului Profesoral ___________ proces-verbal nr. 1 din 29.08.2019
conf. univ, dr. Svetlana Rusnac Șef Catedră _________
lector. univ, MA. Neli Balode

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova / Ministry of Education, Culture and Research of the
Republic of Moldova
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova / Free International University of Moldova
Facultatea Științe Sociale și ale Educației / Faculty of Social and Educational Sciences
Catedra Psihologie și Științe ale Educației / Psychology and Educational Sciences Department

Curriculum
Metodologia cercetării psihologice
Methodology of Psychological Research
Discipline/Courses:
Metodologia cercetării socio-umane
Socio Human Research Methodology

Metode de cercetare în psihologie


Research Methods in Psychology

Proiect: proiectarea și aplicarea metodelor în cercetarea psihologică


Project: designing and applying methods in psychological research

Autori / authors: dr. Svetlana Rusnac


dr. Iulia Iurchevici
Informație despre aprobarea curriculumului
Data, nr. proces-verbal al Consiliului Profesoral Data, nr. proces-verbal al catedrei

 Modificările la conținutul curriculumului se anexează

Chişinău, 2019
Date despre unitatea de curs:
Autorii programei: dr. Svetlana Rusnac
Titulari ai cursului: dr. Svetlana Rusnac,
dr. Iulia Iurchevici
MA Musienco Natalia
Email: srusnac58@mail.ru
claradenisa@mail.ru
natalia.musienco@gmail.com
Codul cursului: F.02.O.010
Categoria formativă a cursului F
(F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate,
U-socio-umanistică, M-de orientare către
masterat):
Categorie de opţionalitate a cursului O
(O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere):

Credite ECTS: 6
Specialitatea/specializarea: Psihologie
Ciclul: Licență
Anul de studii: I
Semestrul: II
Numărul total de ore: 180
Numărul de ore de contact: 90
Din ele prelegeri: 46
seminarii: 44
laboratoare:
Numărul de ore pentru studiul individual: 90
Limba de predare: română și rusă
Discipline premergătoare:

Descrierea şi scopul unităţii de curs:


Modulul „Metodologia cercetării psihologice” cuprinde subiecte ce vizează problemele generale ale
cercetării psihologice, având menirea prezentării componentelor principale ale formării studenților
pentru însușirea tehnicilor și metodelor de lucru cu informația în scopul formării în specialitate,
organizării investigației teoretice și empirice în conformitate cu standardele profesionale. Disciplinele
din cadrul modulului constau în prezentarea conceptelor de bază cu care operează metodologia
cercetării psihologice (principiile metodologice de bază ale cercetării psihologice, principalele
metode de cercetare în psihologie, etapele cercetării, tehnici, instrumente teoretice şi aplicative de
lucru), precum şi însuşirea modalităţilor de aplicare a acestora în practică.
Scopul modulului este de a oferi cunoștințe, forma deprinderi și competențe de organizare a învățării
și de cercetare științifică, a sistematiza modul de gândire științifică, dezvolta spiritul critic și
autocritic cu referință la statusul și rolurile de student, tipurile şi strategiile cercetării, metodologia și
metodele utilizate în investigația psihologică.

2
Finalităţi de studii
Cod Finalităţi de studii din planul de Finalităţi de studii specifice unităţii de curs
studiu
Cunoştinţe Cunoştinţe
1.1 cunoaşte şi reproduce cadrul de 1.1.1. va cunoaște aspectele psihologice şi
noţiuni şi concepte fundamentale, pedagogice ale învăţării, conceptele și teoriile
diverse perspective ale demersului explicative ale metodologiei cercetării științifice;
psihologic din punct de vedere 1.1.2. va reproduce adecvat noțiunile specifice
teoretic, utilizându-le în explicarea activității de investigație în psihologie;
dezvoltării psihicului în onto- şi 1.1.3. va poseda capacitatea de a identifica și
filogeneză, a persoanei, grupului şi descrie principalele metode și tehnici de cercetare;
situaţiei sociale;
1.3 poseda cunoştinţe despre 1.2.1. va cunoaște design-uri descriptive de
metodologia şi metodele de cercetare cercetare științifica, avantajele și limitele lor;
ştiinţifică a persoanei, grupului social 1.2.2. va înțelege etapele proiectării unei cercetări
şi fenomenelor psihosociale; și rolul lor;
1.2.3. va face diferență între cercetarea teoretică și
empirică, între obiectivele de investigație în diverse
domenii ale psihologiei;
Abilităţi Abilităţi
2.1 analiza, compara şi clasifica 2.1.1. va deține capacitatea de a identifica şi selecta
fenomenele psihice şi psihosociale în principiile metodologice adecvate scopului și
scopul stabilirii metodologiei conținutului cercetării, metodele de cercetare
cercetării şi asistenţei psihologice a necesare pentru realizarea unei cercetări științifice;
persoanei, grupului şi situaţiei;
2.2 selecta şi aplica multiple perspective 2.2.1. va manifesta interes față de cercetarea empirică
ale demersului psihologic practic în în psihologie; va promova rigoarea științifică la
raport cu persoana, grupul şi situaţia, proiectarea, execuția, colectarea, prelucrarea și
respectând principiile etice şi interpretarea datelor cercetării;
deontologia profesională şi în
conformitate cu conţinutul problemei
şi comanda socială;
2.3 elabora designul experimental şi 2.3.1. va proiecta o cercetare (alege designul de
realiza cercetări în diverse domenii cercetare, stabili variabilele, sarcinile experimentale,
aplicate ale psihologiei, utilizând condițiile specifice cercetării, a metodele de colectare
metode şi tehnologii moderne, și de analiză a datelor), va implementa proiectul pe un
demonstrând competenţe de mini eșantion;
explorare a informaţiei ştiinţifice 2.3.2. va formula interpretări ale
corespunzătoare, de comunicare rezultatelor,utilizând eficient sursele informaționale
scrisă şi orară a rezultatelor către și respectând rigorile etico-profesionale;
publicul versat în domeniu şi către
beneficiarii de servicii, inclusiv prin
posedarea limbilor străine, respectând
principiile etice, cu citarea surselor,
evitarea plagiatului şi denaturării
rezultatelor;
Competenţe Competenţe
3.1 promova în activitatea profesională 3.1.1. va promova în activitatea profesională
imaginea psihologului contemporan, imaginea psihologului contemporan, caracterizat de
caracterizat de profesionalism în profesionalism, autenticitate, toleranţă socială,
activitatea de psihodiagnostic spirit creativ şi inovativ, responsabilitate personală,
(identificare) – intervenţie, deschidere spre schimbare, autonomie a deciziilor;
autenticitate, toleranţă socială, spirit
creativ şi inovativ, responsabilitate
3
personală, deschidere spre schimbare,
autonomie a deciziilor;
3.2 împărtăşi o atitudine empatică şi 3.2.1. va împărtăşi atitudini empatice şi asertive,
asertivă, atitudini pozitive faţă de pozitive în raport cu valorile general-umane,
valorile general-umane, multiculturale, etico-profesionale şi le va aplica în
multiculturale, etico-profesionale şi le relaţiile cu ambianţa socială şi în cadrul profesiei;
va aplica în relaţiile cu ambianţa
socială şi în cadrul profesiei;
3.3 operaţionaliza cunoştinţele 3.3.1. va cunoaște termeni specifici metodologiei
psihologice şi de metodologie, făcând cercetării științifice în psihologie, îi va utiliza în
distincţie dintre abordările teoretice prezentarea și redactarea textelor cu caracter
ştiinţifice, ştiinţifico-populare sau cu științific;
caracter speculativ privind 3.3.2. va cunoaște și va respecta constrângerile
fenomenele psihice şi psihosociale, impuse de obiectivele și condițiile specifice
utilizând tehnicile de informare şi de activității de investigație teoretică și empirică,
activitate independentă în procesul de avantajele și dezavantajele principalelor metode de
dezvoltare continuă profesională, cercetare.
autodezvoltare prin autocunoaştere, .
autoevaluare şi gândire critică,
cunoscând o limbă de circulaţie
internaţională şi tehnologiile
informaţionale moderne.
Bibliografie obligatorie:

1. Chelcea, S. Tehnici de cercetare sociologică. Curs. București: SNASPA, 2001. 234 p.


[online]. Accesibil pe Internet <URL: http://alingavreliuc.files.wordpress.com/
2010/10/septimiu-chelcea-tehnici-de-cercetare-sociologica1.pdf>
2. Metodologia științelor socioumane / Serge Moscovici, Fabrice Buschini (coord.). Iași:
Polirom, 2007. 560 p. ISBN 978-973-46-0596-5
3. Sinteze de didactica universitara. Instruirea interactiva. Cluj: Presa Universitara Clujeana,
2009, 323 p. ISBN 978-973-610-879-2
4. Metodologia cercetării psihologice (suport de curs electronic). Alcătuit de Iurchevici Iulia,
Rusnac Svetlana.
Bibliografie suplimentară:

1. Chelcea, Septimiu. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative.


Bucureşti: Economică, 2007, 751 p. ISBN 978-973-323-3
2. Chelcea, Septimiu. Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol
științific în domeniul științelor socioumane. Bucureşti: Comunicare.ro, 2007, 220 p. ISBN
978-973-711-123-4
3. Dincă, Margareta. Metode de cercetare în psihologie. Note de curs. București: Ed.
Universității Titu Maiorescu, 2003, 200 p. ISBN 978-860-16-6-5 [online]. Accesibil pe
Internet <URL: http://ru.scribd.com/doc/52339848/Dinca-Margareta-Metode-de-cercetare-in-
psihologie>
4. Mărginean, Ioan. Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom, 2000. 256 p. ISBN 973-
683-480-8.

Link-uri utile:
http://www.simplypsychology.org/research-methods.html
http://psychology.about.com/od/researchmethods/ss/expdesintro.htm
http://www.sparknotes.com/psychology/psych101/researchmethods/
4
http://en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Psychology/Research_Methods_in_Psychology
http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/oxed/secondary/psychology/explore_ch_3.pdf
http://www.apa.org/pubs/journals/met/index.aspx
http://www.apa.org/pubs/books/4311505.aspx
http://ru.scribd.com/doc/55120527/METODOLOGIA-CERCETARII-PSIHOLOGICE
http://ru.scribd.com/doc/77774708/Moscovici-Metodologia-Stiintelor-Socioumane
http://psuhhologia.sitecity.ru/ltext_1909225233.phtml?p_ident=ltext_1909225233.p_2009121120
http://lib.rus.ec/b/204465/read
http://www.calcule.ro/Views/Calculator.aspx?sid

Fime recomandate:
Эксперимент (2001)
Эксперимент. Волна (2010)
Экспериментатор (2015)
Я и другие (2010)

Metode de predare şi învăţare: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, lucrul cu


manuale şi sursele bibliografice; activitate în echipă, simularea de caz/situaţie, brainstorming, studiul
de caz, cercetare aplicată în grup şi individuală, lectura textelor de specialitate dirijată, rezumarea
textelor științifice, întocmirea de referate la teme.

Sarcini pentru evaluare


Nr./o Tipul de sarcini Ponderea (%) din nota
finală
1 Contribuția personală și participare activă la ore 10
2 Prezentarea de referate 10
3 Analiza articolelor propuse 5
Analiza filmului 10
3 Glosar de temeni 5
5 Evaluări curente 20
6 Examen final:
- Test-grilă 20
- Prezentarea raportului de cercetare 20
Total 100

Structura unităţii de curs


Repartizarea Lectură Lectură Sarcini în Sarcini
orelor Conţinuturi obligatorie suplimentară grup individuale
P/S/L
16/14/0 Metodologia cercetării în științele sociale
4/4/0 Metodele de cercetare Pepitone, A.; Dincă, Conversație. Lucrul cu manuale şi
McCauley, C. Margareta. Analiza de sursele bibliografice,
psihologică și rolul Experiențe de Metode de designuri referate: Metodele
cercetătorului. Strategii și psihologie socială în cercetare în experimentale. calitative în
metode de cercetare în mediu natural. In: psihologie. psihologie,
Metodologia Note de curs. Metodele cantitative
psihologie. Clasificarea științelor București: Ed. în psihologie.
metodelor de cercetare în socioumane / Serge Universității
Moscovici, Fabrice Titu Maiorescu,
psihologie. Metode cantitative și Buschini (coord.). 2003, p.46-65;
metode calitative în cercetarea Iași: Polirom, 2007, 111-121.
psihologică. Planuri de cercetare p. 107-139.
Chelcea, S. Tehnici
(designuri experimentale) în de cercetare
psihologie. sociologică. Curs.
București:
SNASPA, 2001, p.
23-34; p. 65-72.
4/4/0 Planificarea cercetării în Philogène, G.; Chelcea, Simulare de caz Lucrul cu manuale şi
Moscovici, S. Septimiu. – proiectarea sursele bibliografice.
psihologie. Planul cercetării Anchete și sondaje. Metodologia unei cercetări Intocmirea planului

5
experimentale. Identificarea In: Metodologia cercetării cercetării științifice
științelor sociologice.
problemei de cercetare. Stabilirea socioumane / Serge Metode
obiectului și obiectivelor Moscovici, Fabrice cantitative şi
investigației experimentale. Buschini (coord.).
Iași: Polirom, 2007,
calitative.
Bucureşti:
Ipotezele în dezvoltarea p. 52-76. Economică,
procesului de cunoaștere. Chelcea, S. Tehnici 2007, p. 67-
de cercetare 102.
Alegerea metodelor de cercetare. sociologică. Curs. Dincă,
București: Margareta.
SNASPA, 2001, p. Metode de
23-34; p. 29-37. cercetare în
psihologie.
Note de curs.
București: Ed.
Universității
Titu Maiorescu,
2003, p.26-37;
p. 38-45.
4/2/0 Documentarea științifică. Chelcea, S. Tehnici Chelcea, Lectura dirijată Lucrul cu manuale şi
de cercetare Septimiu. a textelor de sursele bibliografice
Exigenţele de informare- sociologică. Curs. Metodologia specialitate Întocmirea unei liste
documentare în cercetarea București: cercetării bibliografice
psihologică. Documentarea SNASPA, 2001, p.
23-34; p. 39-49.
sociologice.
Metode
teoretică/bibliografică. Surse de cantitative şi
informare. Prelucrarea calitative.
Bucureşti:
informației. Înțelegerea Economică,
informației. Evaluarea 2007, p. 123-
informației. Interpretarea 150.
informației. Documentarea
directă asupra realității.
Documentarea practică.
4/4/0 Elaborarea planului individual Chelcea, S. Tehnici Chelcea, Conversație în Lucrul cu manuale
de cercetare Septimiu. grup asupra şi sursele
de cercetare. Elaborarea sociologică. Curs. Metodologia conșinutului bibliografice,
metodologiei. Etapele cercetării București: cercetării raportului de analiza rapoartelor
SNASPA, 2001. 234 sociologice. cercetare de cercetare
p. Metode științifică
cantitative şi
calitative.
Bucureşti:
Economică,
2007, p. 635-
672.
Chelcea,
Septimiu. Cum
să redactăm o
lucrare de
licență, o teză
de doctorat, un
articol științific
în domeniul
științelor
socioumane.
Bucureşti:
Comunicare.ro,
2007, 220 p.
30/30/0 Metode de cercetare în psihologie
2/2/0 Eșantionarea și dimensionarea Philogène, G.; Chelcea, Activitate de Lucrul cu manuale şi
Moscovici, S. Septimiu. calculare a sursele bibliografice.
eșantioanelor în cercetările Anchete și sondaje. Metodologia eșantioanelor Referate:
psihologice In: Metodologia cercetării în echipă și Eșantionarea – tipuri
Necesitatea și avantajele științelor sociologice. demonstrație și tehnici;
socioumane / Serge Metode Dimensionarea
eșantionării. Tipuri de Moscovici, Fabrice cantitative şi eșantioanelor în
eșantioane. Tehnici de Buschini (coord.). calitative. cercetarea
Iași: Polirom, 2007, Bucureşti: psihologică
eșantionare. Eșantionul p. 52-76. Economică,
experimentale și eșantionul de Chelcea, S. Tehnici 2007, p. 171-
control. Omogenizarea de cercetare 206.
sociologică. Curs. Dincă,
eșantioanelor. Dimensionarea București: Margareta.
eșantioanelor în cercetarea SNASPA, 2001, p. Metode de
psihologică. 65-72. cercetare în
psihologie.
Note de curs.
București: Ed.

6
Universității
Titu Maiorescu,
2003, p.74-81.
4/4/0 Scalarea în investigația Laurens, S.; Chelcea, Prezentarea Lucrul cu manuale şi
Moscovici, S. Septimiu. tehnicilor de sursele bibliografice.
psihologică. Scalele în Construirea scalelor. Metodologia scalare Referate: Scalele
cercetarea psihologică – definiție In: Metodologia cercetării sociometrice; Scala
și prezentare generală. Nivelul de științelor sociologice. distanței sociale;
socioumane / Serge Metode Inventarele de
măsurare și tehnicile de scalare. Moscovici, Fabrice cantitative şi valori;
Scalarea nominală: constituirea Buschini (coord.). calitative. Diferențiatorul
Iași: Polirom, 2007, Bucureşti: semantic
tipologiilor. Scalarea ordinală de p. 382-416. Economică,
tip Likert și de tip Guttman. Chelcea, S. Tehnici 2007, p. 342-
Scalarea de interval de tip de cercetare 392.
sociologică. Curs.
Thurstone. Scalele sociometrice. București:
Scala distanței sociale SNASPA, 2001, p.
(Bogardus). Inventarul de valori 65-72.

profesionale (Super). Scala


”Locul controlului” (Novicki și
Strickland). Diferențiatorul
semantic (Osgood). Inventarul de
atribute etnice (Chelcea).
4/4/0 Observaţia în cercetarea Pepitone, A.; Chelcea, Simulare de caz Lucrul cu manuale şi
McCauley, C. Septimiu. – realizarea sursele bibliografice.
psihologică. Observaţie Experiențe de Metodologia observației Referate: Observația
ştiinţifică şi observaţie comună. psihologie socială în cercetării în laborator și de
Validitate, fiabilitate şi caracter mediu natural. In:
Metodologia
sociologice.
Metode
teren; Etica
observației în
etic al observației în cercetarea științelor cantitative şi psihologie
științifică. Observaţie socioumane / Serge calitative.
Moscovici, Fabrice Bucureşti:
experimentală şi observaţie „de Buschini (coord.). Economică,
teren”. Fieldwork. Tehnici de Iași: Polirom, 2007, 2007, p. 393-
înregistrare. Criterii de calitate a p. 107-139. 428.
Chelcea, S. Tehnici Dincă,
notelor de observaţie: descriptiv- de cercetare Margareta.
evaluativ, judecăţi de fapt – sociologică. Curs. Metode de
judecăţi de valoare, specific – București: cercetare în
SNASPA, 2001, p. psihologie.
general, detaliat vs. trivial. 145-158. Note de curs.
Grila de observaţie calitativă. București: Ed.
Universității
Criterii de calitate a categoriilor Titu Maiorescu,
de observaţie. Categorii open- 2003, p.67-73.
ended. Postùri ale observatorului
şi dilemele pe care le ridică.
4/4/0 Experimentul în cercetarea Pèrez, J.A.; Chelcea, Simulare de caz Lucrul cu manuale şi
Moscovici, S. Septimiu. – experimentul sursele bibliografice,
psihologică. Definiţie, concepte Metoda Metodologia de laborator referate: Tipurile de
de bază și scheme experimentale experimentală. In: cercetării experimente în
Tipuri de experimente în Metodologia sociologice. psihologie;
științelor Metode Experimente
cercetarea psihologică. Etapele socioumane / Serge cantitative şi renumite în
cercetării experimentale. Moscovici, Fabrice calitative. psihologie
Buschini (coord.). Bucureşti:
Variabilele experimentale. Iași: Polirom, 2007, Economică,
Planurile experimentale. p. 77-106. 2007, p. 429-
Experimente renumite în Chelcea, S. Tehnici 506.
de cercetare
cercetarea psihologică. sociologică. Curs.
București:
SNASPA, 2001, p.
159-196.
4/4/0 Metoda anchetei în cercetarea Philogène, G.; Chelcea, Simulare de Lucrul cu manuale şi
Moscovici, S. Septimiu. caz; aplicarea sursele bibliografice,
psihologică. Ancheta prin Anchete și sondaje. Metodologia anchetei Întocmirea unui
chestionar în cercetarea In: Metodologia cercetării minichestionar
psihologică: structura științelor sociologice.
socioumane / Serge Metode
chestionarului, formatul Moscovici, Fabrice cantitative şi
chestionarului, dimensiunea Buschini (coord.). calitative.
Iași: Polirom, 2007, Bucureşti:
chestionarului, conţinutul şi tipul p. 52-76. Economică,
întrebărilor, clasificarea Nils. F; Rime, B. 2007, p. 207-
chestionarelor. Interviul: avantaje Interviul. In: 340.
Metodologia Dincă,
si dezavantaje. Tipuri de științelor Margareta.

7
interviuri: interviul clinic; socioumane / Serge Metode de
Moscovici, Fabrice cercetare în
interviul de grup; focus-grupul; Buschini (coord.). psihologie.
interviul cu copii; interviul Iași: Polirom, 2007, Note de curs.
telefonic. Desfăşurarea si p. 203-227. București: Ed.
Marcova, I. Focus- Universității
dinamica interviurilor grupurile. In: Titu Maiorescu,
Metodologia 2003, p.82-92.
științelor
socioumane / Serge
Moscovici, Fabrice
Buschini (coord.).
Iași: Polirom, 2007,
p. 270-295.
Lorenzi-Cioldi, F.
Focus-grupurile. In:
Metodologia
științelor
socioumane / Serge
Moscovici, Fabrice
Buschini (coord.).
Iași: Polirom, 2007,
p. 228-269.
Chelcea, S. Tehnici
de cercetare
sociologică. Curs.
București:
SNASPA, 2001, p.
72-144.
2/2/0 Studiul documentelor în Bardin, L. Analiza Chelcea, Lectura dirijată Lucrul cu manuale şi
conținutului și a Septimiu. a textelor de sursele bibliografice,
cercetarea psihologică. formei Metodologia specialitate analiza de text
Ce este un document social? comunicărilor. In: cercetării
Clasificarea documentelor. Metodologia sociologice.
științelor Metode
Analiza de conținut ca metodă de socioumane / Serge cantitative şi
cercetare: domenii, etape, tehnici Moscovici, Fabrice calitative.
Buschini (coord.). Bucureşti:
și procedee. Iași: Polirom, 2007, Economică,
p. 296-329. 2007, p. 507-
Chelcea, S. Tehnici 562.
de cercetare Dincă,
sociologică. Curs. Margareta.
București: Metode de
SNASPA, 2001, p. cercetare în
197-232. psihologie.
Note de curs.
București: Ed.
Universității
Titu Maiorescu,
2003, p.148-
158.
4/4/0 Studiul de caz și metoda Jodelet, D. Privire Chelcea, Simularea Lucrul cu manuale şi
generală asupra Septimiu. aplicării sursele bibliografice,
biografică în cercetarea metodologiilor Metodologia studiului de caz analiza
psihologică. Studiul de caz: calitative. In: cercetării autobiografică
concept general, tipuri, etape. Metodologia sociologice.
științelor Metode
Diferența dintre studiul de caz, socioumane / Serge cantitative şi
analiza de caz, studiul Moscovici, Fabrice calitative.
Buschini (coord.). Bucureşti:
monosubiect. Metoda biografică: Iași: Polirom, 2007, Economică,
definiție, caracteristici generale, p. 172-202. 2007, p. 597-
tipuri. Avantajele și Schnapper, D. 612.
Analiza tipologică. Dincă,
dezavantajele metodei biografice. In: Metodologia Margareta.
științelor Metode de
socioumane / Serge cercetare în
Moscovici, Fabrice psihologie.
Buschini (coord.). Note de curs.
Iași: Polirom, 2007, București: Ed.
p. 361-381. Universității
Titu Maiorescu,
2003, p.101-
110.
2/2/0 Metodele psihometrice în Chelcea, S. Tehnici Simularea Lucrul cu manuale şi
de cercetare aplicării sursele bibliografice,
cercetarea psihologică. Testul sociologică. Curs. testelor completarea
psihologic: definiție și condiții de București: portofoliului cu
aplicare. Clasificarea testelor SNASPA, 2001, p. metode psihometrice
55-64.
psihologice. Utilizarea testelor în
8
cercetarea psihologică.
2/2/0 Prelucrarea și interpretarea Chelcea, S. Tehnici Chelcea, Simularea Lucrul cu manuale
de cercetare Septimiu. calculului și şi sursele
informației în cercetarea sociologică. Curs. Metodologia interpretării bibliografice.
psihologică. Prelucrarea datelor: București: cercetării datelor
verificarea informațiilor, SNASPA, 2001. 234
p.
sociologice.
Metode
prelucrarea propriu-zisă, cantitative şi
reprezentarea grafică. calitative.
Bucureşti:
Interpretarea datelor: căile Economică,
interpretării, dimensiunile 2007, p. 514-
interpretative. Principii și 634.
condiții ale interpretării.
2/2/0 Redactarea și prezentarea Chelcea, S. Tehnici Chelcea, Conversație în Lucrul cu manuale
de cercetare Septimiu. grup asupra şi sursele
raportului de cercetare. sociologică. Curs. Metodologia conșinutului bibliografice,
Redactarea sub aspect structural, București: cercetării raportului de analiza rapoartelor
redactarea sub aspectul SNASPA, 2001. 234 sociologice. cercetare de cercetare
p. Metode științifică
conținutului, redactarea sub cantitative şi
aspectul compoziției și al calitative.
Bucureşti:
expunerii. Prezentarea Economică,
informațiilor. Raportul de 2007, p. 635-
cercetare. 672.
Chelcea,
Septimiu. Cum
să redactăm o
lucrare de
licență, o teză
de doctorat, un
articol științific
în domeniul
științelor
socioumane.
Bucureşti:
Comunicare.ro,
2007, 220 p.
0/0/0 Proiect: proiectarea și aplicarea metodelor în cercetarea psihologică
0/0/0 Proiectarea cercetării: stabilirea Chelcea, S. Tehnici Chelcea, Cercetare Cercetare aplicată,
de cercetare Septimiu. Cum aplicată întocmirea
problemei, scopului și sociologică. Curs. să redactăm o raportului de
obiectivelor cercetării. București: lucrare de cercetare
Formularea ipotezelor și SNASPA, 2001. 234 licență, o teză
p. de doctorat, un
selectarea metodelor, Stabilirea Metodologia articol științific
eșantionului. Realizarea științelor în domeniul
socioumane / Serge științelor
cercetării și prelucrarea Moscovici, Fabrice socioumane.
informației. Întocmirea raportului Buschini (coord.). Bucureşti:
de cercetare. Iași: Polirom, 2007, Comunicare.ro,
560 p. 2007, 220 p.
Dincă,
Margareta.
Metode de
cercetare în
psihologie.
Note de curs.
București: Ed.
Universității
Titu Maiorescu,
2003, p.179-
186.
Revizuirea cursului Prezentarea
0/0/0 cercetării aplicate
(conferință)
46/44/0 Total ore
Examen final Examen final

29 august 2018
Conf. univ., dr. Svetlana Rusnac
Conf. univ., dr. Iulia Iurchevici
MA, lector, Natalia Musienco

9
10

S-ar putea să vă placă și