Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director General,

Subsemnatul/a_______________________, domiciliat în
localitatea __________________, str. ______________________, nr.
_________, posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP
____________________, prin prezenta solicit inscrierea la concursul
organizat în data de ___________, pentru ocuparea postului
_______________________________.

Anexez la prezenta cerere documentele necesare constituirii


dosarului de participare la concurs.

Vă mulțumesc.

Data: Semnătura:
___________ ______________

S-ar putea să vă placă și