Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT DIRECTOR

NR. 53/ STRUCTURĂ PP NR. 48 PROF. PREȘC. CĂPRARIU ADRIANA


TIMIȘOARA
STRADA DRĂGĂȘANI NR.1
TEL. 0256/432014

NR.........DIN.............

RAPOR
T DE
EVALU
ARE
INITIA
GRUPA MIJLOCIE B-GRUPA STELUTELOR
LA EDUCATOARE-DUMBRAVA MARIA
LUNGU OLIVIA

AN SCOLAR 2021-2022

1
Gradinita PP nr 48, Timisoara
Educatoare-Dumbrava Maria
-Lungu Olivia

RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ 
GRUPA MIJLOCIE “ B” 
AN ŞCOLAR 2021-2022

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv


educativ din grădiniţă , fără de care cadrele didactice nu ar putea constata
progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei înansamblu . Pe lângă funcţiile de
măsurare , de diagnosticare şi de prognozare , un rol important alevaluării iniţiale
este stabilirea demersului didactic din perioada următoare , care urmăreşte în
primul rând socializarea copiilor . Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe
orale , scrise , practice , probe ce au fost applicate atât în activităţile de grup cât şi
individuale şi frontal. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul
primelor 2 săptămâni al anului şcolar ( 13.09.2021– 24.09.2021 ) , unui număr de
17 copii din care prezenti, in medie 7 copii, cu vartse cuprinse intre 3ani si 10 luni
si 4ani. Comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.
Copiii au fost evaluati atat in cadrul activitatilor comune cat si in perioadele de
jocuri si activitati alese. Evaluarea initiala la grupa mijlocie am realizat-o prin
aplicarea de probe orale scrise , practice , probe ce au fost aplicate atât în
activităţile de grup cât şi individuale
şi frontal.
Probele de evaluare iniţială au fosta plicate pe parcursul primelor 2
săptămâni al anului şcolar , unui număr de 7 copii iar comportamentele urmărite au
fost stabilite pe domenii dedezvoltare
Grupa mijlocie ,,B’’ are în anul şcolar 2021-2022, un efectiv de 17 copii
înscrişi, cu vârste curpinse între 3 ani şi 10 luni-4 ani şi 9 luni. În momentul
evaluării au fost prezenţi un efectiv de 9 preşcolari.
În contextul actual, privind desfăşurarea activităţilor în condiţii de
siguranţă privind prevenirea îmbolnăvirii cu virusului SarsCov2, evaluarea
iniţială la grupa mijlocie s-a realizat pe un interval de 2 săptămâni. În această
perioadă s-a urmărit acomodarea copiilor la noile cerinţe privind igiena
personală şi distanţarea socială, dar şi observarea capacităţii de integrare în grup,
de relaţionare cu educatoarea, ceilalţi copii, precum şi observarea comportamentului
copiilor la primul contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă. În acelaşi timp s-au

2
observant capacităţile, cunştinţele, deprinderile şi dezvoltarea limbajului până la
această dată.
Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse şi au fost selectate ţinând
cont de vârstă mică şi de condiţiile actuale la fiecare domeniu de activitate. De aceea
s-a urmărit cunoaşterea mediului din care provin copiii pentru a stabili gradul de
dezvoltare la care s-a ajuns în familie şi pentru a crea acea legătură atât de importantă
(mai ales în acest moment de debut) între grădiniţă şi familie.
Probe aplicate copiilor la primul contact cu grădiniţa au fost probe orale,
practice, observarea comportamentului în timpul activităţilor, dialogul cu copiii, şi
mai puţin utilizate au fost probele scrise şi studiul produselor activităţii.
Obiectivele stabilite pentru evaluarea initială au urmărit nivelul la care se află
copiii la intrarea în grădiniţă, în ceea ce privesc cele cinci domenii de dezvoltare.

1.Domeniul limbă şi comunicare


 Comportamente urmărite:
- utilizează cuvinte noi în contexte variate;
-raspunde adecvat la ceea ce i se cere;
-discuta cu colegii si cu educatoarea;
- recunoaste o poveste după citirea unui fragment din aceasta;
- povesteste un text cu ajutorul imaginilor, respectând ordinea cronologică a
acţiunilor;
- recită poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei în concordanţă cu mesajul
transmis
În urma evaluării am constatat un progres , atât în ceea ce priveşte volumul
vocal cât şi exprimarea. Copiii înţeleg şi utilizează corect structurile verbale.
Majoritatea se exprimă corect , redau conţinutul unor poveşti utilizând calităţile
expresive ale limbajului oral şi corporal.
S-au remarcat şi copii care prezintă deficienţe de vorbire cu diferite grade de
dificultatea
(A.A, M.R. ,U.A)
Măsuri recuperatorii
- muncă individuală
- jocuri şi exerciţii pentru corectarea vorbirii

3
2. Domeniul ştiinţe
A. Activităţi matematice
 Comportamente urmărite:
-identifica si denumeste formele geometrice- cerc , patrat, triunghi.
-aşează figurile geometrice după formă si culoare e (cerc, pătrat, triunghi,);
-sesizeaza corect relatiile spatiale
-construieste grupe de obiecte prin corespondenta de 1 la 1.
La toţi copiii am constatat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi
reprezentările matematice . Toţi numără în limitele 1 – 3 , însă nu toţi raportează
corect numărul la cantitate , iar unii nu recunosc cifrele . Foarte puţini însă
găsesc rezolvarea unei probleme sprijinindu-se pe datele exprimate de o imagine.
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice plane : cerc , pătrat,
triunghi, şi identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor .
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaştere a cifrelor
- diferite jocuri cu conţinut matematic
B. Cunoaşterea mediului
 Comportamente urmărite:
-enumara partile componente ale corpului uman;
-enumera modificari aparute in viata omului in functie de anotimp;
- enumera cateva fructe si legume;
- selecteaza si grupezaza imagini cu animale salbatice si domestice;
-cunoaste 2-3 reguli de igiena si comportament fata de animale
-recunoaste obiectele de uz personal
Copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător . Descriu
, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului ( plante, animale
observate ) , însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate.
Măsuri recuperatorii
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea
mediului înconjurător ( intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor
realităţii înconjurăţoare a cauzalităţii acestora în vederea formării premiselor
concepţiei ştiinţifice despre lume.

4
3. Domeniul om şi societate
A .Educaţie pentru societate
 Comportamente urmărite:
-cunoaste numele şi prenumele lui şi al părinţilor;
- prezinta membrii familiei sale.
- răspunde la formulele de salut folosite de adulţi.
-precizeaza profilul moral al personajelor dintr-o poveste.
Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup , dar
frecvenţa slabă , sporadică a unor copii a dus la incapacitatea lor de a se integra
în colectiv , de a interacţiona cu colegii , de a manifesta spirit cooperant , altruist.
Măsuri recuperatorii
- activităţi de cunoaşterea propriei persoane şi a familiei
- socializarea cu adulţii , copii
- jocuri exerciţiu de folosirea formulelor de salut
B. Activitate practică
 Comportamente urmărite:
- lipeşte diferite forme pe suprafeţe, realizând colaje;
- duce la bun sfârşit lucrarea începută;
- analizează critic şi autocritic lucrările realizate;
- participă activ la rezolvarea unor sarcini casnice curente.
Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în activităţile practice , dar
coordonarea acţiunilor ambelor mâini nu este perfecţionată , nu finalizează
lucrările , nu verbalizează acţiunile specifice .
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse
- stimularea şi încurajarea copiilor

5
4. Domeniul estetic creativ
A. Educaţie muzicală
 Comportamente urmărite:
- ascultă şi interpretează cântece simple.
- cântă în colectiv, în grupuri mici şi individual împreună cu sau acompaniaţi de
educatoare.
Majoritatea copiilor interpretează corect cântecele , respectând tonul şi
semnalul de început . Aproape toţi diferenţiază timbrul sunetelor din mediul
înconjurător , însă nu suficient pe cele muzicale şi mai ales nu diferenţiază durate
acestora . Toţi execută mişcările sugerate de textul cântecului sau jocurilor
muzicale interpretat , dovedind un simţ ritmic bine dezvoltat . Nu toţi cântă
deodată la unison , nu respectă ritmul.
Măsuri recuperatorii
- antrenarea copiilor în jocuri muzicale şi interpretarea cântecelor în colectiv şi în
grupuri mici
B. Educaţie artistico – plastică
 Comportamente urmărite:
- redă forme de dimensiuni şi culori diferite prin aplicarea unor tehnici ale picturii;
- finalizează corect tema dată;
- analizează critic şi autocritic modul corect de lucru, finalizarea temei, utilizarea
culorilor;
- respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună
coordonare oculo-motorie.
Sau realizat progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de
lucru şi în compunerea spaţiului plastic. De asemenea modelează forme de
dimensiuni şi culori diferite utilizând tehnici spontane. Am observat , totuşi , o
rigiditate a mâinii , nu au formate deprinderile de a utiliza corect pensula , nu
respectă toate etapele de lucru la modelaj, iar foarte puţini reuşesc să descrie
lucrările în mod obiectiv. Nu recunosc culorile.
Măsuri recuperatorii
- muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaşterea culorilor
- diferite activităţi în care să folosim tehnici de lucru

6
5. Domeniul psiho - motric
Educaţi fizică
 Comportamente urmărite:
- execută exerciţii de mers şi alergare păstând poziţia corectă;
-raspunde motric la comanda data.
- execută corect şi rapid diferite mişcări la comandă, raportându-se la un reper dat
Aproape toţi copiii execută corect deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să le
utilizeze corect în diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită
orientare spaţială şi temporală. În general copiii cunosc regulile de igienă a
efortului fizic , însă nu le respectă ( nu aleargă cu gura închisă) ; deprinderile
motrice sunt în formare , iar unii copiii nu respectă regulile jocurilor în care sunt
implicaţi .
Măsuri recuperatorii
- activităţi de respectare a regulilor de igienă , a regulilor jocurilor
- activităţi de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile
MASURI DE AMELIORARE A REZULTATELOR EVALUARII
INITIALE
-planificarea va cuprinde mai multe jocuri de rol, jocuri muzicale distractive,
dramatizări, vizite şi excursii, vizionări de teatru, lucru individual sau cu grupul de
copii, având ca scop ameliorarea lipsurilor observate în timpul evaluării iniţiale şi
perfecţionarea cunoştinţelor acumulare. Toate aceste activităţi vor contribui la
testarea stadiului de dezvoltare intelectual, afectiv şi de personalitate, testare ce se
va face pe tot parcursul anului şcolar;
-se vor desfasura exercitii de denumire corecta a obiectelor si lucrurilor din
imaginea data si identificare a culorilor obiectelor respective;
- exercitii de identificare a partilor corpului omenesc si de exprimare corecta;
- exercitii de corectie a pronuntiei, exercitii de memorare;
- se vor desfasura exercitii prin care copiii sa reuseasca sa-si organizeze spatiul de
lucru, sa respecte conturul dat sau chiar sa creeze o compozitie libera;
-se vor desfasura mai multe jocuri didactice la activitatile matematice prin
intermediul carora copiii sa reuseasca sa formeze grupe de obiecte pe diferite
criterii(forma/culoare/marime), sa-si formeze conceptul de numeratie;

7
- invata sa respecte normele grupului din care face parte pentru a fi acceptat de
ceilalti;
-se apeleaza si la familie pentru a le recomanda sa vorbeasca cat mai mult cu copiii
lor in limba romana;
-la sosirea în grădiniţă voi purta scurte discuţii, dialoguri afective cu copiii. Aceste
dialoguri sunt punte solidă între mine şi copii, îmi înlesnesc cunoaşterea
preocupărilor lui. Totodată îi dau posibilitatea copilului să relateze din experienţa
personală şi în plus e şi un privilegiu de depistare a deficienţelor de vorbire, copilul
fiind nevoit să folosească cuvinte diverse, construcţii verbale noi şi forme verbale
diferite. Dialogul afectiv cu copilul, buna dispoziţie, ataşamentul faţă de el, îl
apropie, îl stimulează, şi-l antrenează în participarea activă, cu caracter educativ iar
în grupă se creează o atmosferă plăcută, antrenantă.
Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea
unor obiective accesibile , pentru elaborarea unei planificări a activităţilor
instructiv - educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea acestor mijloace ,
metode , tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderilor de
bază , necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul
preşcolar.
In urma evaluarii initiale educatoarele grupei au luat legatura cu fiecare
parinte in parte pentru a le comunica rezultatele acestora.

S-ar putea să vă placă și