Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEȚI


Profesor: TUDOR IONUȚ
Clasa: PREGĂTITOARE
Data: 5 aprilie 2019
Durata: 45 minute
Efectiv: 16 elevi (9 fete/7 băieți)
Locul de desfăsurare: teren handbal L=40 m, l=20m
Materiale și instalații didactice: 8 jaloane, 4 mingi handbal, fluier, cronometru

TEME: 1. Coordonarea acțiunilor segmentelor corpului și ale corpului în întregime, în spațiu și timp.
2. Ţinerea şi prinderea mingii cu două mâini de pe loc

TIPUL LECŢIEI: MIXT (educare / învățare)


SCOPUL DIDACTIC : educarea acțiunilor corpului în spațiu și timp cu rapiditate și creativitate;
- învățarea deprinderilor motrice specifice jocului de handbal cu accent pe prinderea mingii cu două mâini de pe loc .

COMPETENTE SPECIFICE:
1.2.Utilizarea terminologiei de specialitate în transmiterea mesajelor specifice;
3.2 Realizarea de actiuni motrice simple;
3.3. Aplicarea în forme de întrecere a deprinderilor fundamentale si a celor sportive de bază;
4.1. Integrarea si actionarea eficientă într-un grup prestabilit.
COMPETENTE DERIVATE - La sfârsitul lectiei elevii vor fi capabili:
Psiho-motorii :
- înlăntuirea actiunilor corpului în condiții diverse urmărind executia rapidă;
- execuția ținerii şi prinderii mingii cu degetele răsfirate.
Cognitive :
- retinerea, acceptarea și respectarea unui sistem de reguli simple;
- constientizarea greselile proprii, a executiilor colegilor si corectarea lor;
Afective – motivationale – atitudinale:
- adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relatiilor interpersonale și de grup;
- încurajarea colegilor în efectuarea activă a sarcinilor de îndeplinit.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode si procedee metodice : - explicaţia ;- conversaţia ;- demonstratia ; - observare sistemică ; - apreciere
verbală ; - evaluare formativă ; - exersarea complexelor de dezvoltare fizică armonioasă ; - exersarea actelor
si acţiunilor motrice în condiţii relativ constante; -exersarea mai multor deprinderi şi/sau priceperi motrice .
2. Mijloace didactice : - exercitii de front si ordine si captare a atentiei, - exercitii din scoala alergării, săriturii ;
- exerciţii de dezvoltare fizică armonioasă; - sisteme de acţionare specifice dezvoltării coordonării, sisteme de
acţionare specifice învăţării procedeelor tehnice specifice jocului de handbal.
3. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
BIBLIOGRAFIE:
1.Cârstea Gh. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura AN-DA;
2.Iulian Savulescu (2007) Educatia fizica si sportiva scolara – Culegere de exercitii fizice – Metodologie, Craiova,
Editura Aius;
3.Constantinescu Octav si altii (2008) Metodica predarii educatiei fizice in ciclul primar - Editura Gheorghe
Alexandra, Craiova.
4.Programa de educaţie fizică nr. 3418 / 19.03.2013.
Verigi si Continut Dozare Formatii de lucru, Obs.
1
durata indicatii metodice,
evaluare
- alinierea, salutul; 30sec. În linie pe un rând
1.Organizarea - verificarea echipamentului și a stării de 30 sec. - Conştientizarea elevilor
colectivului sănătate; pentru o ţinută adecvată
de elevi - prezentarea temelor lecției; 30 sec. şi curată, captarea atenției
2 min. - joc de atenție: - la fluier alergare pană 3x privind sarcinile de
la o linie stabilită de profesor și revenire îndeplinit.
în formația de adunare. - Ridicarea stării
emoționale.
- Explicaţia, demonstraţia
.Variante de mers și alergare: În coloana câte 1elev
- mers normal 1L
- mers pe vârfuri cu brațele sus 1l - Previnrea accidentelor şi
- mers normal 1/2L pregătirea organismului
- mers pe călcâie cu brațele la spate 1/2L pentru desfășurarea
2.Pregătirea - mers pe călcâie cu brațele la ceafă 1l diferitelor acțiuni și
organismului - mers normal 1l activități motrice.
pentru efort - alergare cu joc de gleznă 1/2L Stimularea marilor
- mers cu exerciții de respirație 1/2L functiuni, educarea
7 min. - alergare cu genunchii sus 1l perceptiilor temporale si
- mers cu exerciții de respirație 1L spatiale, cresterea
-alergare cu pendularea gambelor înapoi 1l interesului, a excitabilitătii
- mers normal 1L optime a sistemului nervos
- alergare cu pas adăugat 1l central.
- exerciții de respirație 1L - Observare sistemică ;
- mers normal 1l - Apreciere verbală
- Explicaţia, demonstratia

Exerciții de gimnastică pentru cap-gât În cerc


1. - stând depărtat, brațele pe șolduri: 3x-8 t
T1- aplecarea capului în față;T2-revenire; - Educarea atitudinii
T3- extensia capului; T4-revenire; corporale, corectarea
T5-8- răsucirea capului spre dreapta, deficientelor atitudinale si
3. Influențarea stânga; cele segmentare, tonicitate
selectivă a - exerciții respiratorii 20 sec si troficitate si suplete
aparatului Exerciții pentru brațe și umăr: musculară, mobilitate
locomotor 2.- stând depărtat mâinile îndoite la 3x8 t articulară, educarea
nivelul pieptului: respiratiei.
7 min. T1-2 - extensii de brațe în plan orizontal
cu arcuire , T3-4 - întinderea brațelor
lateral cu arcuire; T5-8 se repetă; Observare sistematică
3. - stând depărtat brațele pe lângă corp: 3x8 t Apreciere verbală
T1-4 - rotarea ambelor brațe înainte; T5-8
rotarea ambelor brațe înapoi;
- exerciții respiratorii 20sec - Previnea accidentelor şi
Exercitii pentru trunchi și abdomen: pregătirea organismului
2
4. - stând depărtat, mâinile pe șolduri: 3x8 t pentru desfăsurarea
T1-2 -îndoiri laterale de trunchi, către diferitelor acțiuni și
stânga cu arcuire; T3-4 idem spre activități motrice complexe.
dreapta; T5-8 îndoirea trunchiului
stânga-dreapta cu ducerea brațului opus
coroană cu arcuire;
5. - stând depărtat, mâinile pe șolduri 3x8t -Exersarea complexului
T1-2 - răsuciri de trunchi către stânga cu de dezvoltare fizică
arcuire; T3-4 idem spre dreapta cu armonioasă
arcuire;
6. - stând depărtat brațele sus : 3x8 t
T1-2 - extensia brațelor cu arcuire ; T3-
4 - îndoirea trunchiului cu atingerea
piciorului stâng cu brațele și arcuire; T5-
8 idem spre piciorul drept. -Întărirea sănătăţii și
7. - stând cu picioarele apropiate brațele 3x8 t influenţarea aspectului
lateral: fizic
T1-2 - ridicarea alernativă a picioarelor
întinse înainte și bătaia palmelor sub
genunchi; T3-8 se repetă.
- exerciții respiratorii 20 sec
Exercitii pentru picioare: Observare sistemică;
8. - stând cu picioarele apropiate mâinile 3x8 t Apreciere verbală
pe șolduri:
T1-4 - fandare înainte pe piciorul stâng
cu arcuire; T5-8 idem cu piciorul drept.
9. - stând cu picioarele apropiate mâinile 3x8 t
pe șolduri; T1-2 - fandare laterală stânga
; T3-4 - idem spre dreapta;
10. - stând cu picioarele apropiate 10x
mâinile pe șolduri: -10 sărituri cu
genunchii la piept pe loc;
11. - exerciții de respirație. 20 sec
Coordonarea acțiunilor segmentelor
corpului și ale corpului în întregime, în
4. Dezvoltarea spațiu și timp.
colității motrice - Alergare în viteză printre 3 jaloane cu 2x Două şiruri
coordinative mingea în mâna, ocolirea unui jalon la 0 0
10 m și revenire cu înmânarea mingii 0 0
12 min. colegului, tempo 4/4, pauză 30 sec. 0 0
Joc: „Care echipă aleargă mai 5X 0 0
repede?” - în cerc;
Elevii sunt împărțiți în două echipe - Explicaţia, Demonstraţia
așezate față în față înapoia a două linii
paralele, la 15 m una de alta. La Observare sistemică.
comanda dată de profesor elevii trebuie
să alerge cât mai repede și să se alinieze Apreciere verbală
3
la linia din față. Echipa care se aliniază
prima câștigă un punct. Dupa 5 repetări, Apreciere verbală
câștigă echipa care totalizează cel mai
mare număr de puncte, tempo 4/4 - Tehnologii de
pauză pasivă 30s. coordonare a unor părti
Joc:,,Rata, rata, gâsca. 5x ale organismului si
- Copiii formează un cerc, mai puțin un întregului corp.
jucător care va trebui să treacă prin -Explicaţia, demonstratia
spatele fiecăruia și să-i atingă pe spate -Observare sistematică
ușor spunând ,,rată-rată” până când va -Apreciere verbală
alege ca cineva să fie ,,gâsca,, și-l apasă
mai tare. Atunci copilul care este -Exersarea actelor și
,,gâsca,, trebuie să-l alerge și să-l prindă acţiunilor motrice în
pe cel care l-a atins înainte ca acesta să îi condiţii relativ constante
ia locul. Dacă este prins, tot el va trece
prin spatele celorlalti să-i atingă, daca nu -Evaluare formativă
cel care a rămas va continua jocul,
tempou 4/4;
Învățarea Ţinerea şi prinderea mingii cu două - Două cercuri
priceperilor mâini de pe loc -Exersarea mai multor
şi/sau - pasarea mingii cu două mâini de la un 2X deprinderi şi/sau priceperi
deprinderilor elev la altul, timp de 3 minute, tempo motrice
motrice 2/4, pauză pasivă 30 sec.
specifice jocului *JOC ,,Mingea la căpitan’’ 4X -Observare sistematică
de handbal Colectivul este împărtit în 4 șiruri egale, pauză 30 - 4 șiruri
12 minute în fața fiecărui șir aflându-se un sec. pasiv Patru coloane de elevi
,,căpitan’’care va pasa cu doua mâini de
jos, pe rând mingea la fiecare jucător. -Apreciere verbală
După ce pasează înapoi la ,,căpitan’’, -Explicaţia, demonstrația
jucătorii din șir se asează în ghemuit. -Formarea mecanismului
Ultimul prinde mingea, aleargă cu ea în de bază, fixarea
mână şi ia locul ,,căpitanului’’, apoi se stereotipă, formarea
continuă jocul, care se termină după ce capacității de aplicare și
toti elevii din șir au fost ,,căpitani’’. Sub generalizare.
formă de concurs. -Evaluare formativă
În coloană câte unul .
Reguli privind condiţiile
6. Revenirea - alergare ușoară; 1/2 T igienice, factorilor naturali
organismului - jocul pe numere : 1 ghemuit, 2 drepți, 8x de călire, refacerea după
dupa efort. 3 sărituri ca mingea, 4 bătăi din palme efort pentru randamentul
scontat la orele următoare.
3 min. -mers cu exerciții de respirație și de 1/2 T -Testarea capacităţii de
relaxare a mâinilor și picioarelor; revenire a elevilor și
scăderea nivelului de efort.

*adunarea; 10 sec In linie pe un rand.


-aprecieri asupra desfăşurării orei; 20 sec -Evaluare formativă
4
7. Aprecieri si -evidenţieri pozitive şi deficienţe; 20 sec -Apreciere verbală
recomandari -feed-back-ul îndeplinirii competentelor. 30 sec -Conversatia
-recomandări pentru elevii care nu 20 sec -Formarea capacitătii de
2 min. execută corect; apreciere, autoapreciere si
-alinierea, salutul şi părăsirea terenului 20 sec. de practicare a exercitiului
de sport în mod ordonat. fizic.

S-ar putea să vă placă și