Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 38

În atenţia AJFP BIHOR, Serviciul Colectare Executare Silita P.J.


Dosar de executare nr. 36681086/20211

Subsemnatul/Subscrisa SC PLAYSYS SRL , cu domiciliul/sediul în loc. TÂRGU-MUREȘ., str.


DÂMBU PIETROS. nr. 12 A, bl. .............., sc ............, et ............, ap. .47, judet MUREȘ, sector .............,
CIF 18214201, având adresa electronică gigisamail@gmail.com. şi numărul de telefon/fax. 0744289869,
prin reprezentantul legal
MÓRÉ TIBOR.3, formulez prezenta

Cerere de participare la licitaţia publică şi oferta de cumpărare


Având în vedere anunţul dumneavoastră nr. .108. din data de 04.01.2022 privind
vânzarea la licitaţie, în data de .19.01.2022., a unor bunuri imobile/mobile aparţinând
debitorului/terţe persoane .............................., în temeiul art. 250 alin. (7) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog
4
să-mi acceptaţi oferta de cumpărare a următoarelor bunuri :
1. SERVER POWEREDGE T20 E3-1225V3 3.2GHZ, 4GB, 1TB DELL 1 la preţul de 1283 lei,
exclusiv TVA.
2. TELEVIZOR LED SMART SAMSUNG 146CM, la preţul de 1051 lei, exclusiv TVA.
3. TELEVIZOR LED SMART LG 164 CM., la preţul de .1464 lei, exclusiv TVA.
4. TELEVIZOR LED SMART LG 164 CM., la preţul de .1464 lei, exclusiv TVA
5. MOCHETA ., la preţul de .7719 lei, exclusiv TVA
6. TAPET , la preţul de .53 lei, exclusiv TVA
7. SISTEM DE ALARMA , la preţul de .1975 lei, exclusiv TVA
8. SISTEM VIDEO , la preţul de .4777,50 lei, exclusiv TVA
9. MOBILIER BAR SI BIROURI, la preţul de .1641 lei, exclusiv TVA
10. MOBILIER BAR SERVIRE-PT CRISUL, la preţul de .3072,50 lei, exclusiv TVA
11. MOBILIER BAR SEIF-PT CRISUL, la preţul de .2773 lei, exclusiv TVA
12. SISTEM SECURITATE CFOF.1296/14.01.19, la preţul de .19869 lei, exclusiv TVA
Pentru participarea la licitaţie depun la prezenta următoarele documente:

X - dovada plăţii taxei de participare/a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie,
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în suma de 4043 lei;
X - împuternicirea persoanei ..D-l HEVESI ZOLTAN care ne reprezintă;
__________________________________________________

1 Se va menţiona denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al anunţului privind vânzarea bunurilor
2 Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea ofertantului
3 Se va menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al ofertantului
4 Se vor completa în mod corespunzător, pentru fiecare bun pentru care se doreşte a se face o ofertă de cumpărare,
denumirea bunului şi descrierea sumară a acestuia, astfel cum sunt menţionate în anunţul de vânzare, precum şi preţul oferit
pentru fiecare dintre acestea

X - pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de


oficiul registrului comerţului;
- pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
X - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
X - declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană
interpusă cu debitorul.
Prin prezenta am luat cunoştinţă de obligaţia ce-i revine cumpărătorului cu privire la
respectarea prevederilor legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare
a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Menţionez că plata preţului bunului imobil, diminuat cu taxa de participare la licitaţie, o


5
voi efectua :
- integral,
- cu un avans de .....% din preţul de adjudecare a bunului imobil, diferenţa urmând a fi
achitată în ..... rate lunare, cu plata dobanzii prevăzută de lege.

Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului,


MÓRÉ TIBOR
(numele şi prenumele)

Semnătura ....................
Data ..........................

5 Se va completa de către ofertant numai în situaţia în care acesta depune oferta pentru bunuri imobile/ansambluri de bunuri
imobile

S-ar putea să vă placă și