Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data : 17 februarie 2016


Instituţia de învăţămînt: LT „M.Eminescu” Otaci
Profesor: Plămădeală Lora
Clasa: XII
Timpul rezervat: 45 minute
Disciplina: Geografia mediului
Subiectul lecţiei: Conservarea mediului natural şi a patrimoniului cultural. Ariile protejate.
Tipul lecţiei: Lecţie de transmitere şi asimilare a noilor cunoştinţe, bazată pe lucrul cu manualul şi cu alte surse de informare.
Competenţe specifică:
Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiate;
Întocmirea unor prognoze ale evoluţiei unor procese, fenomene geografice;
Prelucrarea surselor de informaţie.

Subcompetenţe:
Manifestarea unui comportament critic şi constructiv faţă de calitatea mediului.
Descrierea principalelor arii protejate.
Obiective operaţioale: la finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1- să clasifice ariile protejate, studiind fragmentul de text,
O2- să caracterizeze ariile protejate, utilizînd diferite surse de informare;
O3- să argumenteze valorile obiectelor Patrimoniului Mondial natural şi antropic, utilizînd diferite surse de informare;
O4- să propună obiective naturale şi culturale ale meleagului natal pentru a le include în Patrimoniul Mondial;
Tehnologie didactică:
Mijloace de instruire: Harta Arii protejate, imagini din text, prezentări, manualul de Geografia mediului clasa 12, TIC, Cartea Roşie a Moldovei.
Strategii de formare a competenţelor: conversaţie euristică, lectură cognitivă, analiza, sinteza, algoritmizarea, lucrul cu manualul, asalt de idei,
excursie virtuală, excursie imaginară, dezbateri
Moduri de activitate: individuală, în echipe, în perechi.
Surse bibliografice:
Codreanu Igor, Roşcovan Serafima Geografia mediului cl 12, Casa editorial- poligrafică „Bons Offices”, 2015, ISBN 978-9975-80-994-8
Demersul didactic

Etapele lecţiei Obiec Activitatea profesorului Activitatea elevului d/t Metode


min.
tive didactice
1 2 3 4 5 6
1. Profesorul salută elevii. Elevii salută profesorul. Este prezentată
EVOCAREA Verifică prezenţa elevilor. lista persoanelor absente. Pregătesc necesarul 1
Stabileşte un climat pozitiv procesului de pentru lecţie.
instruire.

Profesorul propune prezentarea „Omul şi


mediul” Elevii recepţionează mesajul 3
Omul, ca parte a naturii, are nevoie de: prezentării „Omul şi mediul natural” şi
 hrană propun ce e necesar să întreprindem Asalt de idei
 aer pentru ca şi urmaşii noştri să savureze
 apă din frumuseţea naturii acestei planete
 adăpost. superbe
Încă de la apariția sa, OMUL a
folosit
mediul natural pentru:
 a-și potoli setea sau foamea;
 a-și construi adăpost;
 a produce bunuri;
 a explora bogățiile de la suprafața
și din subsolul pământului.
Descoperind focul, l-a folosit:
 pentru a-și prepara hrana;
 pentru iluminat;
 să se încălzească;
 să se apere de animale;
 să prelucreze metalele.
În următoarea etapă, cea de vînător,
omul a utilizat carnea animalelor.
Şi-a acoperit corpul cu pielea și blana
animalelor .
A învățat să se folosească de mediul
înconjurător; descoperind tainele
naturii,
a început să-și creeze propriul mediu.
Mediul natural a fost înlocuit treptat, cu
cel creat de om.
Natura a pierdut din ce în ce mai mult
teren în favoarea: marilor aglomeraţii
urbane,
 aerului poluat de transporturi;
 Fabricilor și uzinelor,
 omul a restrîns mediul de viață
 al animalelor și plantelor
 a dus la dispariția a numeroase
 specii de plante și animale.
 experimentele atomice au produs
schimbări ireversibile în natură.

Pămîntul, asistă astăzi neputiincios


la:
 schimbările climatice;
 micşorarea stratului de ozon;
 încălzirea globală;
 ploile acide;
 fenomenul de deșertificare ;
 despădurire;
 eroziunea solului;
 poluarea apei, aerului și a solului.
Ce propuneţi să întreprindem
pentru ca şi urmaşii noştri să
savureze din frumuseţea naturii
acestei planete superbe?

2. Anunţă subiectul orei : Conservarea Elevii fixează în caiete subiectul lecţiei.


REALIZAREA mediului natural şi a patrimoniului Elevii citesc obiectivele operaţionale.
SENSULUI cultural. Ariile protejate.
Aplicînd metoda „Ştiu – Vreau să ştiu – Elevii activează în grupuri.
Am învăţat ” profesorul propune I grup răspund la întrebarea : “Ce reprezintă
următoarele întrebări la rubrica „Ştiu”: ariile protejate?”
- Ce reprezintă ariile protejate? Răspunsurile posibile:
- Care este rolul lor în mediul Ariile protejate reprezintă zone terestre, Asalt de idei
geografic? 4
acvatice sau subterane în care există specii de
plante şi animale sălbatice, elemente şi
formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice,
paleontologice, cu valoare ecologică, ştiinţifică
sau culturală deosebită.

Din ele fac parte: monumente ale naturii,


parcuri naţionale, peisaje protejate, rezervaţii
ştiinţifice, rezervaţii naturale, parcuri naturale.
II grup răspund la întrebarea: “Care este rolul
ariilor protejate în mediul geografic?”
Rolul lor în mediul geografic constă în
protejarea unor suprafeţe stabilite prin lege,
cu specii rare de floră, faună care se află în
Explicaţie
rezervaţii şi parcuri naţionale.
Profesorul propune elevlor să
- au un regim special de protecţie şi
scrie idei, propuneri la rubrica “Ce
conservare.
vreau să ştiu” la lecţia de astăzi.
III grup scriu şi la rubrica “Ce vreau să
Profesorul intervine cu explicaţii de
ştiu despre ariile protejate” la lecţia de
rigoare/ la necesitate.
astăzi.
Uniunea Internaţională pentru
Conservarea Naturii şi Comisia Conversaţie
Parcurilor Naţionale şi Ariilor Protejate euristică
au stabilit norme privind gestionarea
ariilor naturale şi lista lor. La finele sec.
al XX-lea ariile protejate constituiau
6,4% din suprafaţa Terrei. Au fost
stabilite 7 categorii de arii protejate.
Astăzi vom face o călătorie virtuală prin
ele.
O1 1. Rezervaţii destinate pentru
cercetări ştiinţifice -teritorii Conversaţie
nelocuite şi cu acces interzis euristică
pentru vizitatori.
2. Arii sălbatice – teritorii neafectate Prezentări
de activitatea omului, protecţia lor filmuleţe
avînd ca scop conservarea naturii
sălbatice. 5
3. Parcuri naţionale – au o
amenajare echilibrată, în spiritul
protecţiei şi conservării mediului
natural, precum şi al folosirii sale
în activităţile limitate ale omului.
Să realizăm o călătorie prin cele Elevii prezintă informaţiile sub formă de
mai renumite parcuri naţionale prezentări, filmuleţe despre cele mai renumite
datorită informaţiei pe care aţi parcuri naţionale de pe continentele
pregătit-o. americane, din Africa, Europa şi Asia.
O2 4. Monumente ale naturii.
5. Arii de management al speciilor
sau habitatelor naturale.
6. Peisaje protejate.
7. Arii destinate pentru valorificarea
durabilă a resurselor naturale.
O3
Există şi arii protejate stabilite de
foruri internaţionale:
1. Rezervaţii ale Patrimoniului
Natural Mondial, stabilite de UNESCO,
care reprezintă arii cu peisaje unice, cu 5
fenomene naturale deosebit de
importante pentru istoria omenirii,
există condiţii pentru dezvoltarea Lucrul cu
turismului. manualul / cu
Elevii prezintă informaţiile sub formă de
Să realizăm o altă călătorie prin textul
prezentări, filmuleţe despre cele mai renumite
cele mai renumite Rezervaţii ale Rezervaţii ale Patrimoniului Natural
Patrimoniului Natural Mondial Mondial .
datorită informaţiei pe care aţi
pregătit-o.
2. Rezervaţii ale biosferei.
O2 Activitate în grup. Analiza

I grup – scopul rezervaţiilor biosferei. Prezentare


Film-video
II grup – acţiunile întreprinse în rezultatul Conversaţie
O3 monitorizării mediului. euristică
III grup – structura rezervaţiei biosferei. 5

Elevii prezintă informaţiile sub formă de


prezentări, filmuleţe despre cele mai renumite
rezervaţii ale biosferei

3. Rezervaţii ale zonelor umede au


rolul de a proteja la nivel internaţional
zonele umede, importante pentru păsări
şi pentru fauna şi flora acvatică.
Prin Convenţia UNESCO privind
Protecţia Patrimoniului Mondial
Cultural şi Natural, carea aintrat în 6
vigoare la 17 decembrie 1975, s-a decis
instituirea P atrimoniului Cultural şi
Naţional Mondial. A fost întocmită o Elevii prezintă informaţia pregătită despre
listă cu cele mai importante creaţii cele mai importante creaţii umane şi naturale
umane şi naturale, pentru a fi supuse utilizînd filmuleţe.
conservării şi protecţiei de către acele
state, pe teritoriul cărora se află.
Arii naturale protejate sînt şi în
Republica Moldova. Numesc ariile naturale din ţară.
Ce arii naturale protejate cunoaşteţi în
ţara noastră. Care este starea lor?
Propuneţi căi de îmbunătăţire a călătorie
acestora. imaginară
Să intreprindem o călătorie imaginară Elevii prezintă o călătorie imaginară prin
prin cele mai renumite arii protejate cele mai renumite arii protejate din
din Republica Moldova. Republica Moldova:

1. Rezervaţiile ştiinţifice. 6
2. Parcul Naţional “Orhei”
3. Monumente ale naturii
Republica Moldova dispune de un 4. Rezervaţii naturale.
bogat patrimoniu cultural ce poate fi
5. Rezervaţii peisagistice
valorificat cu succes în turism. Pe
teritoriul ţării sînt peste 15000 de
monumente de istorie şi cultură: cele 3
cetăţi medievale (Tighina, Soroca,
Palanca), 17 conacuri cu parcuri
adiacente, 700 de monumente de
arhitectură urbană şi populară. Din
patrimoniul muzeal nominalizăm:
Muzeul de Etnografie şi Istorie
Naturală, Muzeul de Arheologie şi
Etnografie, Muzeul Meşteşugurilor
Populare din c. Ivancea, Casa-muzeu
“Alexandru Donici” din s.Donici,
Orhei, Casa de vînătoare a lui Manuc
Bei din Hînceşti.
3.
REFLECŢIA
Cere elevilor să propună obiecte
culturale şi naturale de pe meleagurile Elevii vor propune obiecte culturale şi 3
natale pentru a fi incluse în Patrimoniul naturale de pe meleagurile natale pentru a fi Conversaţie
Mondial. Argumentaţi valoarea lor incluse în Patrimoniul Mondial. euristică
universală. Argumentează valoarea lor universală.
O4

4. Propune elevilor să realizeze o adresare Elevii realizează o adresare către populaţia 2


EXTINDEREA către populaţia Terrei referitor la Terrei referitor la atitudinea responsabilă faţă
atitudinea responsabilă faţă de mediul de mediul natural şi patrimonial cultural. Analiza
Sinteza
natural şi patrimonial cultural.

Bilanţul Propune completarea rubricii a treia din 3


lecţiei tabel: „Am învăţat” Completează rubrica a treia din tabel: „Am
Menţionează cei mai activi elevi. învăţat”
Sînt atenţi îşi expun părerea despre activitatea
lor în cadrul orei de geografie.
Tema pentru Profesorul anunţă tema pentru acasă:
acasă Conservarea mediului natural şi a Elevii notează în caiete tema pentru acasă. 2 Activitate
patrimoniului cultural. De realizat individuală
exerciţiul 4, pagina 105

 De ce este necesar sa protejam mediul inconjurator?

 Nu este vorba doar despre protectia mediului. Noi ar trebui sa privim lucrurile un pic mai serios – ar trebui sa ne gandim chiar la SALVAREA
acestuia. Este destul de simplu: tot ceea ce avem de facut este sa pastram echilibrul mediului inconjurator. Reusind sa facem acest lucru salvam
populatia intregii lumi.

S-ar putea să vă placă și