Sunteți pe pagina 1din 4

CURS OPŢIONAL

CLASA A IX-A

Unitatea de învățământ:Colegiul ,,AndronicMotrescu” Rădăuţi


Aria curriculară:Limbă şi comunicare
Specialitatea:Limba engleză
Titlu: Limba engleză în conversaţie
Tipul de opțional: Opţional ca disciplină nouă
Clasa: a IX-a Profil: FILOLOGIE/ ȘTIINȚE SOCIALE
Nr. ore/ săptămână: 1
Durata: 1 an
Anul școlar: 2017-2018
Propunători: prof. Laurus Adia
prof. Nichiforiuc Iuliana
prof. Rusu Simona

I. ARGUMENT

Prezentul curs opţional,,Limba engleză în conversaţie” se adresează elevilor de clasa a


IX-a şi îşi propune actualizarea, aprofundarea şi sistematizarea noţiunilor de gramatică pentru
a-i ajuta pe elevi să se exprime corect în scris şi oral. Parcurgând acest opţional elevii vor
avea posibilitatea să-şi remedieze problemele privitoare la scrierea şi exprimarea corectă, dar
şi să-şi fixeze cunoştinţele deja dobândite cu ajutorul exerciţiilor ce vor însoţi acest curs.
Cursul propune secţiuni de gramatică ce explică şi analizează problemele gramaticale
cum ar fi timpurile verbale (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Perfect Simple and Continuous,
Future), verbe modale, diateza pasivă,vorbirea indirectă,pluralul substantivelor, adjective,
adverbe, pronume, propoziţiile condiţionale, propoziţia atributivă. În plus, cursul este însoţit
de materialul audio ce prezintă limba engleză în context natural. De asemenea, cursul
combină o prezentare clară a noţiunilor de gramatică cu o varietate de exerciţii stimulante
pentru asimilarea structurilor gramaticale. Noţiunile de gramatică dobândite sunt consolidate
printr-o gamă diversificată de exerciţii recapitulative, cum ar fi:identificarea și corectarea
greşelilor, alegerea răspunsului corect, completarea spaţiilor libere cu expresiile date,
completarea cu verbe la timpul corespunzător , reordonarea cuvintelor pentru a obţine
propoziţii, etc. Astfel, cursul asigură o atentă monitorizare a elevilor, oferind oportunităţi de
învăţare eficiente şi variate. Prin urmare, cursul se constituie ca un instrument util pentru
îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice ale elevilor.
Considerăm că prin conţinutul său şi prin noua abordare a conceptelor gramaticale acest
curs se va dovedi util elevilor atât în susţinerea unor examene, cât şi în afara şcolii, în viaţa
cotidiană.
II. Competențe specifice III. Activități de învățare

-să participe la interacțiuni verbale pe teme - exerciţii de dezbatere a unei teme


familiare, utilizând corect structurile
lingvistice - simularea unor situaţii reale
- să folosească un limbaj adecvat pentru a - conversaţia dirijată/ improvizată
descrie un eveniment real sau imaginar
folosind un limbajcorectgramatical - exerciţii de selectare a detaliilor specifice
- să-şi exprime punctul de vedere în legătură
- exerciţii de redactare de paragrafe pe
cu teme familiare, într-un limbaj corect
diverse arii tematice
gramatical
- să folosească ideile dintr-un mesaj ascultat
- exerciţii de completare de text lacunar
pentru a descrie o situaţie sau pentru a-şi
exprima punctul de vedere
- să producă scurte texte pe teme familiare
într-o limbă corectă gramatical
IV. Lista de conţinuturi

Teme

 Mediul înconjurător
 Muzica
 Prietenii
 Lumea viselor
 Invenţii şi inventatori
 Eroi din cinematografie
 Experienţe de ieri şi de azi
 Curiozităţi ale lumii
 Mistere şi detectivi
 Călătoriile
 Lumea filmului

Structuri
Verbul- aspectul progresiv
Verbul- aspectul perfectiv
Verbele modale
Diateza pasiva
Verbe cu 2 complemente
Propoziții conditionale
Propoziții atributive
Vorbirea indirectă
Întrebări directe și indirecte
Substantivul
Adjectivul/Adverbul/Gradele de comparație
Prepoziții după adjective, substantive, verbe

Funcţii comunicative ale limbii

 A solicita informatii
 A exprima condiții
 A exprima scopul
 A confirma dez/acordul
 A comunica interactiv
 A elabora răspunsuri complexe
 A face presupuneri
 A exprima incertitudinea
 A reacționa la ideile partenerului de discuție
 A compara și contrasta 2 imagini

V. Modalitati de evaluare

 Probe scrise
 Probe orale
 Observarea sistematică a elevilor
 Investigatia
 Proiectul
 Portofoliul
 Tema pentru acasă
 Tema de lucru în clasă
 Autoevaluarea

Bibliografie
Curriculum National,Seria Liceu, Programe şcolare pentru clasa a IX-a,Ciclul inferior de liceu,
Bucureşti 2004
Evans Virginia & Dooley Jenny.2011.New Round up 5, Pearson Longman

S-ar putea să vă placă și