Sunteți pe pagina 1din 7

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE ( varianta online)

CONCURS JUDEȚEAN ,, SĂ CUNOAȘTEM ȘI SĂ PREȚUIM NATURA!”,

” desfasurat in cadrul proiectului

„SĂ CUNOAȘTEM ȘI SĂ PREȚUIM NATURA!”, CAEJ Neamt 2020- pozitia 27

Şcoala Gimnazială, comuna Tămășeni, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamț şi


unităţile şcolare participante organizează, in data de 15 iunie 2021, sub egida Ministerului Educaţiei
Naționale ,Concursul Județean ,, Să cunoaștem și să prețuim natura!” desfășurat in cadrul proiectului
educațional „Să cunoaștem și să prețuim natura!”.

POT PARTICIPA:

 Elevii claselor pregatitoare -IV

SECTIUNI:

-Sectiunea I - Pictură

- Sectiunea II - Colaj

- Sectiunea III - Creatii literare

DATE TEHNICE:

• Pictură - Poate fi realizată pe suport la alegere (pânză, carton, lemn, etc). - Culori: acrilic, acuarelă,
tempera sau uleiuri.

• Colaj - a se folosi materiale reciclabile

• Creatii literare- se vor respecta următoarele cerinţe:

- să trateze probleme de ecologie;

- tiltul Times New Roman 14 Bold, cu majuscule, centrat;

- la un rând distanţă de titlu se trece numele autorului – pe rândul următor - instituţia cu Times New
Roman 12 Italic și coordonatorul;

- după un rând liber se redactează conţinutul cu Times New Roman 12, aliniat stânga-dreapta
(justify);
Fotografiile trebuie să fie clare! Minim 5 mp!

La acest concurs participa cu lucrari elevi de la unitati scolare din tara. Se vor acorda
premiile I, II, III şi mentiune pentru fiecare nivel de clasă/ secțiune şi diplome de participare
pentru toţi concurenţii.

REGULI DE PARTICIPARE

Articolul 1. Inscrierea la concurs

1.1. Completarea Fișei de înscriere (Anexa 1) ÎN FORMAT ELECTRONIC ( fișa se trimite format
word pentru a putea fi preluate datele).

1.2. Completarea acordului de parteneriat (Anexa 2) de către coordonatorul concursului din fiecare
unitate de învățământ. - SE ÎNTOCMEȘTE UN SINGUR ACORD DE PARTENERIAT PENTRU
FIECARE INSTITUȚIE, acordul va fi trimis pe email doar de către coordonatorul la nivel de școală! -
Pe acordul de parteneriat VA FI TRECUT COORDONATORUL CONCURSULUI LA NIVEL DE
UNITATE ȘCOLARĂ ȘI COORDONATORII ELEVILOR PARTICIPANȚI!

1.3. Trimiterea documentelor în ACELAȘI e-mail cu fotografiile lucrărilor pe adresa de email:


concursnaturatamaseni@gmail.com
1.5. Fotografiile lucrărilor NU vor avea etichete! Fiecare fotografie va fi redenumită cu : - Titlul Lucrării
- Numele elevului - Clasa - Profesorul Coordonator

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs

2.1 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini,
indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, încadrate într-o formă de învățământ.

2.2 Nu pot participa la acest concurs persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului,
membri din juriu și rudele de gradul I ale acestora.

2.3 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor lucrări pentru care nu dețin drepturi
de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și
drepturile conexe.

2.4 Lucrarea realizată în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a concursului,


va fi scanată sau fotografiată foarte clar și trimisă, în mod obligatoriu, împreună cu: a) Anexa 1 - Acord
de parteneriat obligatoriu b) Anexa 2 - Fișă de înscriere.

2.5 Fotografia lucrării și anexele 1, 2 și 3 vor fi trimise, doar în format electronic și doar prin
intermediul adresei de email: concursnaturatamaseni@gmail.com

, într-un mesaj care să aibă ca SUBIECT Numele și prenumele cadrului didactic.


Articolul 3. Perioada de desfășurare a concursului

3.1 Concursul „Sa cunoastem si sa pretuim natura!” se va desfășura după următorul calendar:

01.05.2021 – 13.06.2021 - Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea lucrărilor

15.06.2021 - jurizarea lucrarilor

15.06 - 30.06.2021 – Afișarea premiilor și trimiterea diplomelor pe email.

Articolul 4. Juriul

4.1 Juriul: profesori de specialitate și artiști plastici, reprezentanți ai instituțiilor partenere.

4.2 Criterii de evaluare:

4.2.1 Comisia de Jurizare stabileşte criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul de
vârstă, modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei și a cerințelor, acurateţea, estetica
lucrării, creativitatea și originalitatea, impactul vizual și comunicativ.

4.2.2 Punctajul va fi cuprins intre 1 și 100 puncte

4.2.3 Punctajul final pentru fiecare lucrare este suma punctajelor obținute;

4.2.4 Dacă la sfârșitul concursului două sau mai multe lucrări vor obține același punctaj, departajarea se
va face de către președintele juriului;

Articolul 5. Premierea

5.1 Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune: premiul I, premiul II, premiul III, mențiune și premiul
special în proporție de 25 - 30 % din numărul total al lucrărilor înscrise în concurs.

5.2. La finalul proiectului, fiecare participant va primi:

a. Cadrele didactice; - Diplomă de coordonator al elevilor;

b. Diplome de participare la concurs/ premii pentru elevi.

5.3. Diplomele se vor trimite până pe data de 30.06.2021

Articolul 6. Diseminare

6.1. Prezentarea activităților pe rețelele de socializare și site-urile școlilor partenere

6.2. Articole de promovare a activităților în presa locală;

Articolul 7. Prelucrarea datelor personale

7.1 Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor
putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură,
înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.

7.2 Prin înscrierea în concurs aveți obligația de a completa corect și integral anexele cu date personale,
acestea făcând parte din aplicația înscrierii la concurs.
7.3 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail:
concursnaturatamaseni@gmail.com
, organizatorul se obligă: – Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date
anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale; – Să înceteze
prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

7.4. Prin completarea anexelor antemenționate și trimiterea acestora către organizator, în vederea
participării la concurs, participantul sau reprezentantul legal al participantului își oferă implicit acordul
pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.

Articolul 8. Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă!

Vă așteptăm cu drag să participați la concurs!


Anexa 1
Scoala Gimnaziala Comuna Tamaseni Scoala __________________
JUD. NEAMT ____________________________
Nr._______/________ Nr._______/________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi….....................

1. PARTILE CONTRACTANTE:

A. Școala Gimnazială Comuna TĂMĂȘENI, loc.TĂMĂȘENI, judetul NEAMȚ, reprezentata prin:


prof. Curpan Angela în calitate de director, prof.Antochi Cristina, prof. Lapusneanu Mihaela-
Cornelia, prof. Fechita Luciana Petronela, prof. Mihaica Iulia ,în calitate de coordonatori.

B.______________________________________, reprezentată prin _______________, în calitate de


director si prof. ________________________________________________, în calitate de partener.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonatori şi partener, în


vederea organizǎrii şi desfǎşurǎrii de activitǎţi extraşcolare în instituţiile Şcoala Gimnaziala Comuna
Tǎmǎşeni şi Scoala_____________________________________________, prin Concursul Judetean
„Să cunoaștem și să prețuim natura!” desfasurat in cadrul proiectului „Să cunoaștem și să prețuim
natura!”, 15 iunie 2021.

3. GRUP TINTA: elevii scolilor implicate.

4. OBLIGATIILE PĂRTILOR:

A) Coordonatorii se obligǎ:sǎ informeze şcoala despre organizarea proiectului;

 sǎ respecte termenele de desfǎşurare a proiectului;


 să pregătească elevii pentru activităti;
 sǎ organizeze expoziţie cu lucrǎrile copiilor.
B) Partenerul se obligǎ sǎ respecte urmǎtoarele condiţii:

 sǎ informeze şcoala despre organizarea proiectului;


 sǎ pregǎteascǎ elevii pentru activitate;
 sǎ respecte regulamentul de desfǎşurare a proiectului;
 sǎ realizeze un CD cu activitatea desfasuratǎ.
5. DURATA ACORDULUI:

Acordul intră in vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe toatǎ perioada desfǎşurǎrii
proiectului.

Prezentul contract se încheie in trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Aplicant: Partener:

Scoala Gimnaziala ,Comuna Tamaseni ________________


Anexa 2

FISA DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDETEAN ,, Să cunoaștem și să prețuim natura!” desfasurat in


cadrul concursului
“SĂ CUNOAȘTEM ȘI SĂ PREȚUIM NATURA!”
15 IUNIE 2021
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TĂMĂȘENI

Nume:.....................................................................................................................................

Prenume:...............................................................................................................................

Profesia: ...............................................................................................................................

Numele instituţiei: ...........................................................................................................

Adresa cadrului didactic: .........................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................

Email: .......................................................................................................................................

Elevi participanţi:

Nr Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Titlul lucrării


crt

1 .

Profesor participant:
Anexa 3

Acord pentru drept de publicare și prelucrare a datelor

Subsemnatul.............................................................părinte (reprezentant legal) al


elevului/ei................................................................................sunt de acord cu participarea
acestuia/ea la concursul județean ,,Sa cunoaștem si să prețuim natura!”, precum și cu
publicarea și apariția lucrărilor înscrise la concurs pentru a fi expuse, fotografiate și
publicate în mass-media.

De asemenea, imi dau acordul pentru prelucrarea datelor personale, conform


normativelor europene în vigoare(679/2-16), pentru evidențierea participării la acest
concurs.

Proiectul este cuprins în Calendarul Activităților Educative Județene Neamț 2020 -


poziția 27.

Data: Semnătura:

S-ar putea să vă placă și