Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele masterandului: PAPUC DAN

Facultatea: FIMSA / Programul de studii MASTER: Sisteme de control și evaluare a calității mediului (SCECM)

EXAMINARE*
Disciplina: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ
Data: 21 ianuarie 2021

Rezolvați testul-grilă, marcând varianta corectă.


Testul este de tip închis (fiecare model de test are o singură variantă corectă de răspuns).

1. În Universitatea Valahia din Târgoviște:


a) există un cod de etică și integritate academică;
b) nu există o comisie de specialitate în materie de etică;
c) abaterile de la etica academică nu sunt prevăzute în cod și nu pot fi sancționate.

2. Principiile eticii academice:


a) nu sunt, de regulă, principii etice universale;
b) nu coincid cu valori etice personale;
c) pot coincide cu valori etice personale.

3. Libertatea academică:
a) nu este o valoare etică și nu trebuie promovată în mediul academic;
b) nu poate fi invocată pentru a justifica exprimarea în public a unor opinii denigratoare la adresa altor
membri ai comunității universitare;
c) justifică orice comportament, chiar dacă este un abuz de autoritate.

4. Comercializarea în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări
de disertație:
a) este o conduită etică, reglementată în actele normative specifice;
b) este un comportament scuzabil, permis în metodologia de finalizare a studiilor și în condițiile
economiei de piață;
c) este o abatere gravă de la normele de conduită etică.

5. Plagiatul:
a) este un act de învățare și reprezintă o conduită permisă de normele eticii academice;
b) este fapta care constă în expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format
electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice
extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a
face trimitere la sursele originale:
c) trebuie încurajat, fiind o valoare etică fundamentală.

6. Sunt valori etice și trebuie promovate:


a) hărțuirea și conflictul de interese.
b) copiatul la examene, înșelăciunea, substituirea lucrărilor sau a identității persoanelor examinate,
confecționarea și comercializarea lucrărilor științifice;
c) colegialitatea, bunăvoința, grija, respectul;

7. Într-o lucrare științifică, sub aspectul eticii conduitei academice:


a) originalitatea nu este o cerință esențială;
b) nu este permis orice, chiar dacă cercetarea științifică este o expresie a creativității umane;
c) nu sunt utilizate programe informatice pentru verificarea gradului de originalitate a unei lucrări științifice.

*NOTĂ: În evaluare, se acordă: 1 punct/model de test rezolvat corect și 3 puncte pentru evaluarea pe parcurs
(tema de evaluare + prezența la activitățile didactice).