Sunteți pe pagina 1din 8

REGULAMENT DE ORGANIZARE

CONCURS INTERJUDETEAN

ORGANIZATORI:
Grădinița cu P.N. Sihlea:
 Director: prof. Vespan Lacramioara
 Prof. inv. presc. Bitculescu Anicuta
 Prof. inv. presc. Balaci Roxana
ARGUMENT:
După o vacanță mare, Zâna Toamnă sosește la noi odată cu începutul anului școlar când
retrăim bucuria revederii colegilor. Cu toții suntem încântați de bogăția și frumusețea ei: covorul
multicolor și ușor foșnitor al frunzelor, aroma și gustul fructelor și legumelor, veselia și cântecele
copiilor dornici să-și ajute părinții și bunicii la strângerea recoltelor. Toate acestea formează o
mirifică paletă de culori.
Acum, la sfârșit de toamnă, când zâna cea darnică trebuie să ne părăsească, motiv pentru care
”ochii îi lăcrimează din ce în ce mai des” – plouă, ne-am gândit să-i dăruim și noi ceva care să o
înveselească: Concursul interjudețean de creație plastică.
Prin intermediul acestui concurs urmărim să însuflețim preșcolarilor dragostea pentru
frumosul din natură, dezvoltarea și exprimarea expresivității și creativității copiilor, valorificarea
experienței pozitive a cadrelor didactice în abordarea educației artistico-plastice.
SCOP:
Valorificarea potențialului creator al preșcolarilor cu privire la capacitatea lor de a reda
aspecte de toamnă prin desen și pictură
OBIECTIVE:
 Dezvoltarea și valorificarea potențialului creator al preșcolarilor
 Încurajarea schimbului de experiență între grădinițe
GRUP ŢINTǍ:
Preşcolari
Elevii claselor I – IV
SECŢIUNI:
 desen/pictură
 colaj utilizând o tehnică la alegere.
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂȘURARE ȘI EVALUARE
Durata proiectului : 3 luni, septembrie – 29 noiembrie -2021 ediția a IV -a
Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Ne propunem să urmărim impactul pe care l-au avut demersurile inițiate în acest proiect asupra
copiilor și comunității și să continuăm activitatile de toamna prin identificarea, stimularea şi valorificarea
potenţialului creativ al prescolarilor, prin realizarea unor lucrări plastice originale, având ca temă
anotimpul toamna.

Descrierea activităţilor
Activitatea nr.1:
a. Titlul activităţii: Formarea echipei de proiect şi stabilirea responsabilităţilor pe care le are fiecare
membru
b. Data/perioada de desfăşurare: Septembrie 2021
c. Locul desfășurării: unitățile implicate
d. Participanți: prescolari, cadre didactice, părinți
e. Descrieți pe scurt activitatea: constituirea comitetului de mediu, formarea și organizarea echipei de
proiect(elevi, părinți, cadre didactice), alegerea comitetului de monitorizre a proiectului, stabilirea
responsabilităților, stabilirea activităților ce se vor desfășura în cadrul proiectului, popularizarea inițiativei
la nivel de grădiniță, familie, comunitate locală.
Activitatea nr.2
a. Titlul activităţii: Bogatiile toamnei
b. Data/perioada de desfăşurare: Noiembrie 2021
c. Locul desfășurării: unitățile implicate
d. Participanți: prescolari, cadre didactice, părinți
e. Descrieți pe scurt activitatea: informarea cadrelor didactice cu privire la scopul și obiectivele proiectului.
Activitatea nr.3
a. Titlul activităţii: Înscrierea participanţilor la activităţile proiectului şi primirea materialelor
b. Data/perioada de desfăşurare: Noiembrie 2021
c. Locul desfășurării: unitățile școlare implicate
d. Participanți: prescolari, cadre didactice, părinți
e. Descrieți pe scurt activitatea : Primirea lucrărilor și organizarea lor pe secțiuni
Activitatea nr.4
a. Titlul activităţii: Bogatiile toamnei in culori si forme
b. Data/perioada de desfăşurare: 26 noiembrie 2021
c. Locul desfășurării: unitățile implicate
d. Participanți: prescolari, cadre didactice, părinți
e. Descrieți pe scurt activitatea: informarea cadrelor didactice cu privire la scopul și obiectivele proiectului.

Activitatea nr.5
a. Titlul activităţii: Înscrierea participanţilor la activităţile proiectului şi primirea materialelor
b. Data/perioada de desfăşurare: 24 noiembrie 2021
c. Locul desfășurării: unitățile școlare implicate
d. Participanți: prescolari, cadre didactice, părinți
e. Descrieți pe scurt activitatea : organizarea lor pe secțiuni
Activitatea nr.4
a. Titlul activităţii: Organizarea fiecărei secţiuni şi jurizarea lucrărilor
b. Data/perioada de desfăşurare: 26 noiembrie 2021
c. Locul desfășurării: unitățile școlare implicate
d. Participanți: cadre didactice,părinți, reprezentanți ai comunității locale
e. Descrieți pe scurt activitatea : jurizarea lucrărilor
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
 Evaluare periodică: Se realizează la fiecare activitate a proiectului de către directorii instituțiilor,
urmărindu-se: respectarea termenelor, respectarea sarcinilor, activități planificate /activități
realizate, impactul asupra grupului țintă.
 Evaluarea finală: Se va realiza la sfârșitul fiecărei activități, se urmărește progresul proiectului în
ceea ce privește realizarea obiectivelor propuse. Se stabilește impactul a-supra grupului țintă, pentru
a se reliefa utilitatea proiectului. Prezentări Power Point cu imagini din timpul activităților, expozitii
cu desene, afișe, colaje . didactice. Prezentarea acțiunii pe www.didactic.ro și pe pagina gradinitei.
 Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în
timpul implementării proiectului

Promovarea proiectului se va realiza prin afișe ce reprezintă: organizatorul, partenerii, colaboratorii.


Diseminarea se va realiza prin prezentarea activităților in cadrul COMISIEI METODICE, www.didactic.ro.
Se va urmări gradul de originalitate, expresivitate, creativitate, acurateţe pe care prescolarii îl
dovedesc prin lucrarea realizată. Lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu respectă
tematica concursului vor fi descalificate. Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.

JURIZAREA LUCRǍRILOR

Se va urmări gradul de originalitate, expresivitate, creativitate, acurateţe pe care prescolarii îl


dovedesc prin lucrarea realizată. Lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu respectă
tematica concursului vor fi descalificate. Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.

1. Grădinița organizatoare, prin comisia concursului, va asigura jurizarea lucrărilor participanţilor.


2. Organizarea comisiei de jurizare respectă prevederile din Metodologia – cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare.

3. Comisia de jurizare a lucrărilor este formata din organizatorii concursului.

Diplomele vor fi trimise online, la adresa de mail indicată de participant, cu confirmare de primire.

FINALITǍŢI

Se va realiza o expoziţie cu lucrările premiate ale preşcolarilor de către gradinita organizatoare.

La finalizarea proiectului, cadrele didactice vor primi diplomele (online) cu premiile obţinute de
preşcolarii îndrumaţi, adeverinţe şi acordul de parteneriat.

Până la sfarsitul lunii decembrie 2021, grădinița organizatoare va trimite acordul de parteneriat
înregistrat, semnat şi ştampilat, adeverinţe pentru cadrele didactice participante.

Faza a IV-a ( interjudeteana) - 26 noiembrie 2021


Numele şi prenumele copilului:
Grupa:
Grădiniţa:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Localitatea:
Județul:

Împreună cu lucrările se vor trimite:


 fişa de înscriere pentru fiecare cadru didactic (Anexa 1)
 acordul de parteneriat scanat, ștampilat și semnat (Anexa 2)Type equation here .
 Lucrarile impreuna cu acordul de parteneriat si fisa de inscriere vor fi scanate si trimise pe adresa de
email bitculescu_anicuta@yahoo.com.
La grupa unde lucrează două cadre didactice, pe aceeaşi lucrare pot apărea numele ambelor
îndrumătoare.
Fiecare cadru didactic va primi:
1.ADEVERINŢĂ ÎNDRUMĂTOR COPII
2.ADEVERINŢĂ PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
3. DIPLOMA
Lucrările pot fi aduse personal sau trimise la următoarea adresă:
Grădiniţa cu P.N . Sihlea
Prof. înv. presc. Bîtculescu Anicuța (pentru concurs)
Loc. Sihlea, Jud. Vrancea
Expoziţia şi evaluarea lucrărilor au loc pe 26 noiembrie 2021 la Grădiniţa cu P.N. Sihlea.

MEDIATIZARE:
 Pagina site-ul gradiniței, www didactic.ro .
DISEMINARE:
 Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice, a cercului pedagogic, şedinţelor cu părinţii.
PERSOANE DE CONTACT:
 0747811712 – prof. Bitculescu Anicuta, bitculescu_anicuta@yahoo.com
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL DE CREAŢIE PLASTICĂ


“BOGĂȚIILE TOAMNEI IN CULORI SI FORME”

Cadru didactic îndrumător ....................................................................................................

Instituţia ................................................................................................................................

Localitatea ................................................. Judeţul ...............................................................

Adreasa de expediere a diplomelor .......................................................................................

Telefon .................................................................................................................................

Nr. Crt. Nume şi prenume copil Grupa Secţiunea


1.

2.

3.

Semnatura cadrului didactic,


ANEXA 2
Grădiniţa cu P.N. Sihlea Grădinița……………….....
Strada Alexandru Sihleanu nr.33, Sihlea
cod 627300, Vrancea, România Tel./fax
Tel./Fax:0040.237.257.803
E-mail:scoalasihlea@yahoo.com Str………………........…………...
Web:http://www.sihlea.scoala-eu.ro Nr............din..................................
Nr............din..................................

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat astăzi, ……….......................... între:
1. GRĂDINIŢA CU P.N. Sihlea, Str.Alexandru Sihleanu, reprezentată de director prof. Vespan
Lăcrămioara
Și GRĂDINIŢA ......................................................................reprezentată de director,
prof. ...................................................... și prof. ...............................................................................
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantului prin Concursul de
Creație Plastică ,,Bogățiile toamnei în culori și forme ”
3. Grup ţintă: Preşcolari şi educatoare
4. Obligaţiile părţilor:
Grădinița organizatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului unităţilor partenere;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele de participare;
Unitatea parteneră se obligă:
 Să desemneze un coordonator pe grădiniță;
 Să organizeze concursul judetean si interjudetean;
 Să distribuie copiilor participanţi diplomele cuvenite.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
scopului stabilit.
Partener,
Grădinița cu P.N.Sihlea Grădinița …………………...…
Director, Director,
Prof. Vespan Lăcrămioara

S-ar putea să vă placă și