Sunteți pe pagina 1din 20

NR. ÎNREG. 4105/13.10.

2020
COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII “GHEORGHE AIRINEI”

Str. Romancierilor nr.1, sector 6


Bucureşti

Tel: 021 413 45 46; Fax: 021 414 14 13;

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE


ŞI EXTRAŞCOLARE

AN ŞCOLAR 2019-2020

I. Activitatea Coordonatorilor pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la nivelul unităţilor de învăţământ
• La începutul anului școlar s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: Planul managerial, Programul
activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:
• întocmirea documentelor de lucru ale consilierilor educativi şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi;
• utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
• implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare ( spectacole, concursuri, ateliere, etc.) şi valorificarea acestora din punct
de vedere educativ;
• atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie.
Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISMB, la care s-au adăugat activităţile
proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.
• Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu
profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I
al anului şcolar 2019-2020 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice
ale democraţiei.
• Misiunea noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor:
• - retehnologizarea procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecţii si in toate activităţile desfăşurate cu elevii.
• - încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.

1
II. Dirigenţia/Consiliere şi orientare: Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Marica Adrian. Comisia metodică a diriginţilor a
fost constituită la începutul anului şcolar 2019-2020.

• În anul şcolar 2019-2020, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii
şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi
colegii.
• Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor
cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
• 1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării calendaristice a orelor de dirigenţie.
• 2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.
• 3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora.
• 4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.
• 5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
• 6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.
• 7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrări sociale optime.
• Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a
elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a
realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea, s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un
proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi
securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.
• Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete,
speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.
• Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de psihopedagogul şcolii, şi-a adus
aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor,
să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor
aflaţi în dificultate (“Bani de liceu”,etc).
• Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale
• şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în
popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEC, în
distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.
• Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar,
îmbunătăţit substanţial în urma lucrărilor masive de reparaţii şi a dotării cu centrală termică proprie.
2
• În ultimele săptămâni din fiecare semestru, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a
elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la
finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.
▪ Activităţi metodice de perfecţionare în aria curriculară Consiliere şi orientare la nivel de sector/ unităţi de învăţământ-
deosebite
Dintre activităţile metodice de perfecţionare derulate la nivelul sectorului 6 de către profesorii consilieri şcolari din Cabinetele de Asistenţă
Psihopedagogică şi care au fost organizate şi supervizate de către profesorul metodist d-na Drăghici Daniela (psiholog şcolar în cadrul liceul
nostru) amintim:
- Conferința Națională „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. Învățământul între realitate și provocări”, activitate derulată în parteneriat
cu Casa Corpului Didactic București și inclusă în calendarul de activităţi metodice-ştiinţifice-culturale al CCD, aferent anului şcolar 2019-2020.
- Activitățile metodice derulate conform Planificării activității de consiliere psihopedagogică și Raportului de activitate al Cabinetului de
Asistență Psihopedagogică.
implicarea Consilierilor psihopedagogi în activitatea de consiliere
Dintre activităţile de consiliere (individuală/de grup/lecţii de consiliere/alte activităţi de informare) derulate de către psihologul şcolii noastre în
cursul acestui an şcolar, amintim pe următoarele:
- Activităţi de consiliere individuală pe temele: Cunoaştere şi autocunoaştere, Adaptarea elevilor la mediul şcolar, Adaptarea şcolii la
nevoile elevilor, Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-profesori, Stil de viaţă sănătos, prevenirea comportamentelor agresive şi Consecinţele
abandonului şcolar, activităţi derulate cu elevi, părinţi şi de cadre didactice, la solicitarea acestora și cu acordul părinţilor (pentru elevii sub 18
ani);
- Activităţi de consiliere de grup/lecţii de consiliere pe temele: Managementul clasei ca grup social, Prevenirea comportamentelor de risc şi
prevenirea agresivităţii şcolare, activităţi derulate la solicitarea profesorilor diriginţi;
- Elaborarea Studiului privind gradul de satisfacţie a elevilor privind mediul şcolar şi activitatea didactică ;
- Susţinerea metodică a activităţii derulate de către profesorii care se pregătesc pentru inspecţia de specialitate ;
- Sprijinirea activităţii extracurriculare derulate de către elevi, inclusiv în ceea ce priveşte implicarea acestora în proiecte şi programe, în
colaborare cu şi la solicitarea coordonatorului pentru proiecte şi programe, din cadrul Colegiului Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii Gh.
Airinei ;
- Participarea la şedinţele de lucru ale Consiliului de Administraţie al Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională, la solicitarea Direcţiunii acestei instituţii.

• Evaluarea stării disciplinare în învăţământ, la nivelul sectorului:


▪ Activităţi desfăşurate pentru prevenirea violenţei şcolare, a absenteismului, a actelor antisociale etc.
La nivelul Municipiului Bucureşti a fost elaborată Strategia de prevenire a criminalităţii, ca rezultat al muncii în echipă, desfăşurată
atât de către instituţiile statului cât şi de către organizaţiile neguvernamentale. Implementarea acesteia reprezintă un element esenţial pentru
3
instituţiile enumerate mai jos, în funcţie de competenţele acestora: Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de
Jandarmerie a Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, Poliţiile Locale ale sectoarelor 1-6, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sectoarele 1-6, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă, Organizaţia „Salvaţi copiii!”, , Global
Dignity.
• Coordonarea şi controlul implementării acestei strategii sunt asigurate de către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti (cf.
Protocolului de colaborare interinstituţional pentru implementarea Strategiei de prevenire a criminalităţii la nivelul municipiului
Bucureşti – DGPMB nr.4900/30.08.2011 şi ISMB nr.147481/01.09.2011).
• Elaborarea documentaţiei specifice Comisiei de prevenire a violenţei şcolare (regulament, plan de activitate, plan operaţional), dezbaterea
acestora de către membrii Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi prezentarea acestei documentaţii, spre
validare, la nivelul echipei de management a liceului;
• Elaborarea unor materiale de informare (pentru elevi şi pentru cadrele didactice), cu tematică specifică prevenirii violenţei şcolare şi
transmiterea acestora către profesorii diriginţi, în scopul derulării activităţilor de dirigenţie la clasă ;
• Activităţi de consiliere individuală sau de grup, realizate la nivelul Cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică din liceu, în scopul
prevenirii primare, secundare sau terţiare a comportamentelor agresive din mediul şcolar, activităţi derulate pentru un număr de 63 de
beneficiari.
• Activităţi de informare în scop de prevenire a consumului de substanţe cu potenţial adictiv (tutun, alcool, etc.), atât în rândul elevilor, cât
şi al părinţilor şi al profesorilor diriginţi solicitanţi.

Nr. Obiective Masuri /Actiuni Responsabili Parteneri Termene


crt
1. • Informarea cadrelor didactice • Extras din Strategia de Psiholog scolar (Cabinetul de Director Popa Octavian Conform
cu privire la Strategia de prevenire a criminalitatii Asistenta psihopedagogica) Lucian, Director Manta protocolului
prevenire a criminalitatii cf. • Materiale pentru Drăghici Dana Mara Iuliana
Protocolului de colaborare informarea elevilor cu Reprezentantul
interinstituţional pentru privire la drepturile Coordonatorul activitatilor Comitetului de parinti
implementarea Strategiei de copilului si la prevenirea extracurriculare si la nivel de liceu,
prevenire a criminalităţii la actelor de agresivitate / extrascolare reprezentantul
nivelul municipiului Bucureşti violenta. Profesor Simion Elena autoritatii locale,
– DGPMB politistul de
nr.4900/30.08.2011 şi ISMB proximitate,
nr.147481/01.09.2011. Profesorii diriginti,
Parintii,
4
• Orientarea activitatii educative Elevii.
scolare si extrascolare pornind
de la prevederile acestei
Strategii
2. • Dezvoltarea la nivelul scolii a • Prelucrarea Profesorii Diriginti Managerii şcolii Permanent
unui sistem de valori bazat pe Regulamentului Scolar si Consiliul Elevilor reprezentantul
respectarea normelor de a Regulamentului de Comitetului de parinti
convietuire sociala Ordine Interioara la nivel de liceu
• Formarea unor reprezentari reprezentantul
corecte asupra fenomenului autoritatii locale
violentei ca un abuz asupra Politistul de proximitate
valorilor umane fundamentale
precum dreptul la o viata
demna
3. • Responsabilizarea si • Actiuni de informare Psihologul scolar Comisia de Disciplina Permanent
implicarea elevilor in pentru promovarea si Drăghici Dana Profesorii diriginti
prevenirea si combaterea respectarea drepturilor Membrii Comisiei:
actelor de violenta in scoala si elevului in scoala, Profesor Marica Marcela,
in apropierea acesteia. identificarea problemelor Profesor Babarada Dan,
• Intrunirea Comisiei de si propunerea de solutii. Profesor Oltean Nina,
prevenire a violentei scolare si Profesor Dicu Leonard, Ilie
elaborarea documentelor Gabriela, Radu Catalin,
necesare unei bune Consiliul Elevilor
functionari: regulament,
responsabilitati ale membrilor,
elaborarea planului de
activitati etc.
4. • Monitorizarea sistematica a • Actiuni privind Membrii Comisiei: Profesorii de serviciu Permanent
faptelor de violenta si supravegherea Oprea Stelian Membrii Comisiei de
sesizarea structurilor cu desfasurarii in conditii Radu Catalin Disciplina
atributii in domeniului optime a procesului Dicu Leonard Paznicii liceului
combaterii violentei instructiv-educativ si Babarada Dan

5
eliminarea factorilor de
risc.
5. • Asigurarea unui ajutor de • Derularea activitatii Psihologul scolar Drăghici Profesorii diriginti Permanent
specialitate elevilor, pentru a- specifice Cabinetului de Dana Centrul de Prevenire si
si dezvolta abilitatile sociale asistenta Consiliere Antidrog
de relationare si a se integra in psihopedagogica din sectorul 6
mediul scolar. liceu.

6. • Implicarea factorilor de • Intalniri periodice ale Coordonatorul comisiei M.A.I.-D.G.P.M.B., Periodic


control social in vederea elevilor cu reprezentanti diriginților – profesor Marica agentul de proximitate,
identificarii mijloacelor pentru ai partenerilor Adrian reprezentantul
prevenirea, gestionarea si competenti in prevenirea Coordonatorul activitatilor Comitetului de parinti.
combaterea violentei si combaterea violentei extracurriculare si reprezentantul
extrascolare autoritatii locale.
Profesor Simion Elena

7. • Reconsiderarea locului si • Sedinte cu parintii Coordonatorul comisiei eprezentantul Permanent


rolului familiei in cresterea si • Lectii deschise diriginților – profesor Marica Comitetului de parinti.
educarea copiilor si • Consiliere scolara oferita Adrian Comitetele de parinti
colaborarea cu familiile parintilor Profesorii diriginti ale claselor.
elevilor care incalca in mod Coordonatorul pentru proiecte Profesorii diriginti.
violent prevederile şi programe educative Simion
Regulamentului scolar. Elena
Psihologul scolar Drăghici
Dana

6
8. • Realizarea unei mai bune • Realizarea unei anchete Membrii Comisiei: Comisia pentru
cunoasteri a problemelor de pe baza de chestionar Profesor Marica Marcela evaluarea şi asigurarea
adaptare scolara ale elevilor • Elaborarea unor Profesor Oltean Nina calităţii octombrie
• Cunoasterea de catre elevi a materiale cu rol educativ Profesor Ilie Gabriela Consiliul Elevilor 2019 –
modalitatilor de solutionare a si promovarea acestora in Psihologul scolar Drăghici Agent de proximitate iulie 2020
cazurilor de violenta,a randul elevilor liceului Dana reprezentantul
modalitatilor de sesizare a autoritatii locale.
organelor competente reprezentantul
Comitetului de parinti.

9. • Canalizarea energiei fizice si • Activitati sportive la Membri ai comisiei – Oprea Managerii şcolii octombrie
psihice a elevilor cu risc nivelul liceului Stelian, Consiliul Elevilor 2019 –
comportamental scolar in Dicu Horatiu, Dicu Leonard, reprezentantul iulie 2020
activitati sportive organizate Florin Arseni, Babarada Dan autoritatii locale.
reprezentantul
comitetului de parinti.
10. • Implicarea Bisericii ca factor • Derularea de activitati de Profesor Radu Catalin Biserica «Sf Antonie», decembrie
educativ in societate voluntariat in folosul Profesor Simion Elena Biserica «Sf Fanurie», 2019
comunitatii locale in Centrul Social «Sf aprilie
vederea dezvoltarii unui Cuv.Stelian», Centrul 2020
comportament pro-social, Social «Sf Filoteia»
atat la nivelul elevilor cat
si al parintilor acestora.

7
Activitatea extraşcolară

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE


AN ȘCOLAR 2019-2020

Perioada Denumirea activității Obiective Instituții Responsabili


de implicate/Parteneri
desfășurar
e
2019-2020 Implementarea Dezvoltarea abilităților de Junior Achievement *Conf.Acordului de
programelor Junior comunicare Romania parteneriat
Achievement Integrarea abilităților de CAPP
interrelaționare, în vederea
dezvoltării personale si profesionale

2019-2020 Implementarea Desfasurarea de programe sau CIADO România *Conf.Acordului de


programelor CIADO proiecte în domeniul prevenirii ISMB parteneriat
România traficului și consumului de droguri, PMB
în domeniul tratamentului, CAPP
recuperării și reinserției sociale a Consiliul Elevilor
dependenților de droguri, alcool,
tutun etc., în domeniul prevenirii
virusului HIV / SIDA, al traficului cu
ființe umane, al terorismului, crimei
organizate, corupției și altor domenii
ce privesc apărarea drepturilor
omului și a libertăților sale
2019-2020 Proiect Stimulează învăţarea şi percepţia Asociatia Macondo Dir.Popa Octavian
,,Filme pentru critică, analizele şi dezbaterile ISMB Lucian
liceeni” / EduCin asupra emoţiilor şi subiectelor Consiliul Elevilor Simion Elena
stârnite de filme. Prin educaţia Mitran Mimi
8
cinematografică, copiii şi tinerii Andronache Bogdan
devin capabili să folosească filmul Louatron Cornelia
ca sprijin al propriei creativităţi, iar Periețeanu Steluța
industria filmului trebuie să le Manta Mara
respecte opiniile. Racof Mihaela
Ionescu Simona
Ivan Violeta
2019-2020 ,,Patrula de reciclare” Proiect educațional de MEN, ISMB și Patrula Simion Elena
conștientizare și de de reciclare Louatron Cornelia
responsabilizare socială privind Verbs describe us – site Racof Mihaela
colectarea selectivă și reciclarea de știri Mitran Mimi
deșeurilor de echipamente electrice, Stoica Iulia
electronice și a bateriilor uzate Ivan Violeta
Dănilă Georgiana
2019-2020 Proiect Informarea şi educarea Fundaţia PRAIS Simion Elena
„Și eu trăiesc adolescenţilor, a familiilor acestora MTS, ISMB, ISJP, Catedra de educație
sănătos” şi a publicului larg cu privire la Consiliile Elevilor fizică
beneficiile stilului de viaţă sănătos, Bucureşti şi Ploieşti, Catedra de biologie
a activităţilor fizice zilnice, sportului. PMP, UNEFS, Şc. de Diriginții claselor IX-XI
Partenerii
2019-2020 Proiectul Educație teatrală Elite Art Club Unesco Simion Elena
Teatru în 7 acte
2019-2020 Programul de educație Educație financiară Fundația LEADERS Simion Elena
financiară și afaceri Explore pentru Liceeni Ștefan Vasilică,
Start Major UniCreditBank România Fundația LEADERS
2019-2020 Concursul Bebras Introducerea elevilor în domeniul Bebras Simion Elena
gândirii algoritmice și atragerea Catedra de informatică
spre domeniul informatic.
2019-2020 Programul Național - Dezvoltrea cu ușurință a unor BRAIN IQ România Dir.Popa Octavian
Dezvoltarea abilitățicognitive elementare Lucian
Abilităților Cognitive Simion Elena
pentru Performanțe Catedra de informatică
Școlare
9
28 Pactul Lecturii – Dezvoltarea gustului pentru lectură Biblioteca școlii Simion Elena
septembrie Nocturna Biblioteca Națională Dănilă Georgiana
2019 Bibliotecilor Consiliul Elevilor
Clubul European
septembrie Conferințele Activități diverse, conferințe, Asociatia Bookland Dir.Popa Octavian
2019 – Bookland workshopuri, dezbateri etc. ISMB Lucian
martie 2020 Formarea gustului şi a interesului Dir.Adj.Dana Zloteanu
pentru lectură, prin lectura de Dir. Adj.Trifu Adriana
plăcere. Simion Elena
Mitran Mimi
Perițeanu Steluța
21 -22 Zilele Bucureștiului Descoperirea istoriei și a diversității Consiliul Elevilor Simion Elena
septembrie culturale a Bucureștiului
2019
26 Ziua Europeană a Îmbunătățirea performanțelor CDI Simion Elena
septembrie Limbilor Moderne ligvistice Consiliul Elevilor Louatron Cornelia
2019 Dezvoltarea spiritului de competiție Racof Mihaela
Însușirea unor noțiuni de cultură și Catedra de limbi
civilizație străine
27 Noaptea Participare la concursuri, vizitare Muzeul Antipa Simion Elena
septembrie Cercetătorilor standuri, workshopuri Consiliul Elevilor Ioniță Paula

29.09.2019 Excelsior Teen-Fest – Formarea gustului şi a interesului Consiliul Elevilor Simion Elena
-6.10.2019 Cine sunt eu? (ediția pentru teatru Diriginții claselor
V)
1-12 Viața cotidiană în Descoperirea istoriie recente a Consiliul Elevilor Simion Elena
octombrie comunism – expoziție României Asociația Bucreștiul Louatron Cornelia
2019 foto în cadrul meu drag Racof Mihaela
Bucharest Prohotofest Funky Citizen

7 octombrie Concert Battements Educație muzicală ( în cadrul Fundația Calea Victoriei Simion Elena
2019 de l’orient și proiectului Laboratorul Schimbării) Cercul Militar Național
Orchestra Matias
10
octombrie Acțiuni de comemorare Educarea elevilor pentru Consiliul Elevilor Marica Adrian
2019 a Holocaustului cunoașterea adevărului istoric Catedra de științe Marica Marcela
Vizionare film Promovarea istoriei ca mijloc de umane Simion Elena
documentar formare a tinerilor în direcția Clubul European al
-dezbatere toleranței și împotriva discriminării și Școlii
a rasismului

Octombrie Ziua mondială a Promovarea conceptului de calitate Cabinetul Școlar Comisia Crucea Roșie
2019 alimentației a vieții Medical și Educația sanitară
sănătoase Exersarea abilităților de Invitat: medic de familie Alexandra Stănescu
Dezbatere, întâlnire cu management al unui stil de viață de CAPP
medicul de familie calitate

octombrie Târgul Tehnic Participare la concursuri, vizitare Consiliul Elevilor Catedra tehnică
2019 Internațional București standuri
octombrie Cercul de Istorie Promovarea valorilor istoriei Consiliul Elevilor Marica Adrian
2019 Recentă a României naționale Marica Marcela
octombrie Concurs Promovarea valorilor istoriei Muzeul Militar Național Marica Adrian
2019 ,,Armata - simbol al naționale Marica Marcela
demnitatii naționale”
octombrie Concurs”Personalități Promovarea valorilor culturii Liceul Teoretic “E. Catedra de lb. română
2019 care au dat nume naționale Lovinescu”
școlilor”
octombrie Concursul Pașaport Formarea gustului şi a interesului Editura Corint Asociaţia Catedra de limba
2019 pentru cultură pentru lectură, prin lectura de Corint PRO Lectura şi română
plăcere. Formarea competenţelor Corint Educaţional
specifice privind receptarea şi Ministerul Educaţiei
producerea de text literar.Cultivarea
abilităţilor de comunicare orală şi
utilizarea
în viaţa socială.
30 INDAGRA 2019 Participare la concursuri, vizitare Ministerul Agriculturii și Dir. Adj. Zloteanu
octombrie – standuri Dezvoltării Rurale Daniela
11
3 noiembrie Gheorghe Constantin
2019 Simion Elena
18.10.2019 Conferința Teatrul în Utilizarea metodelor din teatru în Teatrul Vienez de copii Simion Elena
educație educație ISMB
28 One World Romania Educație cinematografică și civică. One World Romania Simion Elena
octombrie – Săptămâna #doc 6 Vizionare de film, dezbatere Violeta Ivan
1 noiembrie
2019
octombrie – Program de informare - Informare privind ecologia, impactul Asociația de Simion Elena
noiembrie Asociația de asupra mediului și sănătății publice, Conștientizare a Teodor Vasile - ACIA
2019 Conștientizare a a agriculturii industriale și puterea Industriei Agricole
Industriei Agricole alegerii noastre alimentare.
noiembrie “Spune NU viciilor!” Prezentare și dezbatere CDI, CȘE Catedra Tehnică
2019 Catedra de lb. română
noiembrie Activități de Activități practice, dezbateri, având Reprezentanţii secţiei Directiunea
2019 prevenire a ca scop explicarea pe înțelesul de poliţie Comisia pentru
criminalității și a copiilor a unor articole din Codul DGPMB prevenire și
delicvenței juvenile Penal combaterea violenței
decembrie Saptamana 1 Promovarea valorilor naționale Consiliul Elevilor Profesorii de istorie
2019 Decembrie Formarea unor reprezentări corecte Profesorii de limba și
Activități dedicate la nivelul mentalului elevilor asupra literatura română
Zilei Naționale a trecutului
României
decembrie Curs de formare Formarea profesorilor din municipiul CCD Dir. Adj. Zloteanu
2019 proefsională în București, prin dezvoltarea unor Centrul de Resurse și Daniela
colaborare cu CCD competențe specifice Asistență Educațională Prof psiholog Draghici
al Municipiului Dana
București
decembrie “Viață fără violență” Prezentare ppt, dezbatere, afișe Consiliul Elevilor Catedra Tehnica
2019 Catedra de lb. română
decembrie ,, Bucureștiul văzut Prezentarea diversității culturale a Asociația Bucureștiul Dir.Popa Octavian
2019 prin ochii Bucureștiului meu drag, Asociația Lucian
adolescenților” MAIE, MȚR Badescu Daniela
12
Simion Elena

decembrie Serbare de Crăciun Promovarea comportamentelor Clubul European al Comisia pentru


2019 sociale dezirabile Școlii activități extrașcolare
Promovarea tradiţiilor

decembrie Activități de Prezentare oferte educaționale Clubul European al Dir.Popa Octavian


2019 Orientare Școlară și pentru elevii cls. a XI-a, a XII-a și a Școlii Lucian
Profesională XIII-a Consiliul Elevilor Dir.Adj.Dana Zloteanu
Global Dignity Dir. Adj.Trifu Adriana
The Social Incubator Simion Elena
Lie Mirela
Marica Marcela
Pavel Mariuța
Vasile Ana-Maria
Radu Cătălin
decembrie “Dăruind, vei Târg umanitar la care s-au Consiliul Elevilor Dir.Popa Octavian
2019 dobândi” - târg prezentat obiecte confecționate de AOLN Romania Lucian
umanitar elevii liceului. Centrul “Sf Cuv. Bădescu Daniela
Proiect CAER Responsabilizarea elevilor cu privire Stelian“ din Tătaru, jud Simion Elena
la valori umanitare și spiritul de Prahova Vasile Ana Maria
întrajutoare şi de cetăţenie activă. Louatron Cornelia
Racof Mihaela
Radu Cătălin
Mitran Mimi
decembrie Acțiune umanitară de Dezvoltarea spiritului de echipă şi a Consiliul Elevilor Radu Cătălin
2019 Crăciun de la Şcoala sentimentului apartenenţei la grup. Şcoala Gimnazială Andronache Bogdan
Gimnazială Specială Responsabilizarea elevilor cu privire Specială “Constantin Constantin Gheorghe
“Constantin la valori umanitare și spiritul de Păunescu” Simion Elena
Păunescu”și întrajutoare şi de cetăţenie activă. Şcoala Gimnazială Ivan Violeta
Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienți Babarada Dan
Specială pentru de Auz “Sf. Maria”
Deficienți de Auz “Sf.
13
Maria”
ianuarie Fenomenul Concurs pe teme literare Consiliul Elevilor Profesorii de limba și
2020 “Eminescu” în literatura română
literatura română
15 ianuarie Ziua Culturii Promovarea valorilor naționale Consiliul Elevilor Profesorii de limba și
2020 Naționale Formarea gustului şi a interesului literatura română
pentru lectură
ianuarie 24 Ianuarie –Unirea Promovarea valorilor naționale Consiliul Elevilor Profesorii de istorie
2020 Principatelor Române Formarea unor reprezentări corecte Profesorii de limba și
la nivelul mentalului elevilor asupra literatura română
trecutului
30.03 - Săptămâna “Școala Dir. Adj. Trifu Adriana
3.04.2020 Altfel” – ediție online Simion Elena
Toate catedrele
aprilie 2020 Simpozion “De vorbă Implicarea elevilor şi a profesorilor Catedra Tehnica Dir.Adj.Dana Zloteanu
-online prin Univers” în domenii de cercetare ştiinţifică şi Georgescu Otilia
Proiect CAEM în activităţi de creaţie literară şi
artistică pe teme tehnice.
Familiarizarea elevilor şi a
profesorilor cu cele mai moderne
metode de cercetare în domeniul
astronomiei şi al telecomunicaţiilor
1 aprilie “Dăruind, vei Târg umanitar la care s-au Consiliul Elevilor Dir.Popa Octavian
2020 - dobândi” - târg prezentat obiecte confecționate de AOLN Romania Lucian
online umanitar elevii liceului. Centrul “Sf Cuv. Dir.Adj.Dana Zloteanu
Proiect CAER Responsabilizarea elevilor cu privire Stelian“ din Tătaru, jud Dir. Adj. Trifu Adriana
la valori umanitare și spiritul de Prahova Badescu Daniela
întrajutoare şi de cetăţenie activă. Simion Elena
Louatron Cornelia
Vasile Ana Maria
Racof Mihaela
Mitran Mimi
mai Conferința națională Activități diverse, redactare articole, ISMB, CCD, Bădescu Daniela
14
2020 - „Dezvoltarea dezbateri etc. Universitatea București, Simion Elena
online profesionala a cadrelor Universitatea Ecologică Louatron Cornelia
didactice. Învățământul
între realitate și
provocări”
2019-2020 “Baterel și Lumea Proiect educațional de MEN și Asociatia Simion Elena
Non-E” constientizare și de ENVIRON Louatron Cornelia
responsabilizare socială privind Racof Mihaela
colectarea selectiva și reciclarea Ivan Violeta
deseurilor de echipamente electrice, Mitran Mimi
electronice și a bateriilor uzate
Permanent Cerc literar – activitate Activități diverse, redactare articole, Clubul școlii Mara Manta
culturală și pedagogică dezbateri etc. Formarea gustului şi Madalina Bondoc
a interesului pentru lectură, prin Simion Elena
lectura de plăcere. Formarea Mitran Mimi
competenţelor specifice privind Ivan Violeta
receptarea şi producerea de text Bădescu Daniela
literar.
Permanent Patrula de reciclare Informarea și educarea elevilor din RORec Dir.Popa Octavian
unitatile de învățământ și Lucian
preuniversitar cu privire la ISMB Dir.Adj.Dana Zloteanu
protejarea naturii, reducerea poluării Dir. Adj. Trifu Adriana
și economisirea de materii prime Badescu Daniela
prin activități de colectare și Simion Elena
reciclare selectiva a deseurilor Louatron Cornelia
reciclabile Racof Mihaela
Mitran Mimi
Permanent Literatura în Activități diverse, redactare articole, Consiliul Elevilor Catedra de limba
imagini/revista școlară dezbateri etc. română
Catedra de lb.
franceză
Catedra de lb.engleză
Permanent Strategie Națională Presupune crearea unor relații între Şcoala Gimnazială Gheorghe Constantin
15
de Acțiune licee și centre școlare de educație Specială “Constantin Radu Cătălin
Comunitară incluzivă, centre de plasament, Păunescu” Andonache Bogdan
instituții rezidențiale, așezăminte Şcoala Gimnazială Simion Elena
pentru persoane în vârsta, spitale, Specială pentru Deficienți Ionescu Simona
case de tip familial de Auz “Sf. Maria” Louatron Cornelia
Babarada Dan
Permanent Vizite la muzee, Promovarea respectului față de Consiliul Elevilor Andronache Bogdan
expoziții, case valorile culturii naționale și Pavel Mariuța
memoriale universale Manta Mara
Simion Elena

Permanent Excursii școlare Dezvoltarea respectului față de Consiliul Elevilor Pavel Mariuța
mediul înconjurător Simion Elena
Promovarea respectului față de Mitran Mimi
valorile culturii naționale și Ionescu Simona
universale Vasile Ana-Maria
diriginții
Permanent Spectacole de teatru Promovarea respectului față de Consiliul Elevilor Simion Elena
valorile culturii naționale și Mitran Mimi
universale Louatron Cornelia
Racof Mihaela
Perițeanu Steluța
Diriginții
Permanent Educația sanitară Promovarea conceptului de calitate Consiliul Elevilor Comisia ,,Crucea
(acțiuni de informare a vieții Roșie și Educația
vizând formarea unor Exersarea abilităților de sanitară’’
comportamente management al unui stil de viață de Catedra de biologie
adecvate pentru un stil calitate
de viață sănătos)
Permanent Consiliere școlară Asistență psihopedagogică Centrul de Resurse și Cabinet psihologic
permanentă a elevilor, părinților și Asistență Educațională școlar
cadrelor didactice al Municipiului Prof psiholog Drăghici
București Dana
16
▪ Tipuri de activităţi.
a. Programe internaţionale, naţionale, comunitare
b. Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- aprecieri,
disfuncţionalităţi etc.)
c. Proiecte (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- aprecieri,
disfuncţionalităţi etc.)
d. Acţiuni

▪ Tipuri de activităţi.
a. Programe internaţionale, naţionale, comunitare
b. Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- aprecieri,
disfuncţionalităţi etc.)
c. Proiecte (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- aprecieri,
disfuncţionalităţi etc.)
d. Acţiuni

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- modalităţi alternative de educaţie reflectate de activităţi extracurriculare diverse la nivelul şcolii şi la nivelul claselor de elevi;
- valorificarea experienței personale a elevilor în activitățile educative dovedește importanța pregătirii elevilor pentru viata reală;
- alternarea formelor de organizare a activității: frontal, perechi, grupuri mici, individual contribuie la formarea elevilor în cadrul
activităților educative desfășurate;
- prin activitățile educative nonformale se creaza o diversitate în experientele de învățare;
- disponibilitatea profesorilor de a organiza și sustine ore de pregatire suplimentară / remedială în afara programului școlar ;
- alternarea diverselor roluri ale cadrului didactic și asumarea de diferite roluri de către elevi generează, în cadrul activităților
educative, asumări de roluri și dezvoltarea competentelor de autoevaluare a propriei contribuții a elevilor implicați;
- responsabilizarea Consiliului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii;

17
- colaborarea cu partenerii educaționali de la nivel local sau național care vin în spijinul cadrelor didactice sau diriginți în cadrul
activităților educative ce vizează orientarea școlara și profesională sau educația pentru o viață sanătoasă, precum și parteneriate
cu institutii culturale sau spirituale: I.G.P.R București; Jandarmeria Română, Cabinetul de consiliere psihopedagogica al scolii;
A.M.O.F.M.-Bucuresti ; C.C.D.- Bucuresti; Cabinetul medical al scolii; Comitetul reprezentativ de parinti; PMB, Primaria sect. 6
București; Politia Comunitară sect. 6; ASSMB, O.N.S.S; BOR, PROEDUS, CIADO, The Social Incubator, Asociația Bloc Zero,
Aoln România, etc
- creșterea numărului de cadre didactice și elevi care participă la activitățile educative propuse în Calendarul activităților educative
din școală sau la diversele proiecte și concursuri propuse de ISMB și MEN;
- perfecționarea cadrelor didactice și diriginților prin intermediul programelor de formare continuă;
-implementarea cu succes a proiectului ROSE;
- desfășurarea în bune condiții a predării online în perioada martie-iulie 2020, cu ajutorul platformei Edmodo.

PUNCTE SLABE

- scăderea interesului elevilor şi familiei faţă de activităţile educative şi extracurriculare, cât și minimalizarea importanţei față de
aceste activități;
- elevii scolii au o pregătire lacunară încă din gimnaziu, iar recuperarea și obținerea performanței în liceu este dificilă (vocabular
limitat, interes scăzut pentru lectură, dificultăți în folosirea unor operații matematice de bază etc);
- accesul inegal la mijloacele moderne audio- video, cât și la cele clasice;
- lipsa tehnologiei a limitat accesul la educație unor elevi din mediile defavorizate;
- slaba implicare a societății civile în suținerea actului didactic în contextul pandemiei SARS-cov19.

OPORTUNITĂŢI

- colaborarea cu :
a) psihologul şcolar, d-na Drăghici Daniela, ce realizeaza permanent consilierea în vederea carierei elevilor din clasele a XII-a;
consilierea elevilor şi părinţilor pentru prevenirea violenţei în rândul copiilor etc.;
b) familiile elevilor:
- şedinţe, lectorate, proiectul ROSE;
c) Politia de Proximitate, Brigada pentru Combaterea Criminalității, Jandarmeria Română, CIADO, Baroul Bucurfești (proiectul
Viața fără violență) pentru înlăturarea cauzelor absenteismului/ abandonului şcolar/ delincvenței juvenile/consumului de substanțe
etnobotanice;

18
d) cabinetul medical al scolii pentru activități de prevenire a îmbolnăvirilor, respectării regulilor de igienă , prevenirea consumului
de alcool, tutun etc.;
e) The Social Incubator – proiecte de orientare școlară și profesională;
f) Proedus, Asociația Română pentru Smart City, Bebras – concursuri;
g) Aoln Romania, Asociația Suflet pentru suflet – proiecte umanitare;
h) Patrula de reciclare, Baterel – educație ecologică
i) accesarea de fonduri europene prin programe POSDRU;
j) Participarea profesorilor la cursuri de formare de consiliere și orientare școlară;
k)Participarea profesorilor la cursuri de formare pentru combaterea fake news, predarea online etc;
l) Participarea profesorilor la cursuri deformare pentru evitarea consumului de droguri, școală democratic, precum și la conferințe
pentru dezvoltarea profesională organizate de CCD București, Asociația Catharsis etc.

AMENINŢĂRI

- influența străzii/ naturajului și a falselor modele promovate de mass-media, reflectate în lipsa de interes faţă de învăţătură şi
activităţile educative;
- amploarea fenomenului fake-news;
- migrarea unor elevi către liceele teoretice;
- creșterea numărului de părinți plecați la muncă în strainatate și a elevilor rămași în grija rudelor ori singuri;
- pandemia SARS-Cov 19 și restricțiile impuse în acest context;
- lipsa mijloacelor tehnice adecvate învățământului hibrid sau online/puțini elevi dețin laptop sau tabletă, iar majoritatea
lucrează/învață folosind un smartphone;
- scăderea numărului mijloacelor de transport care asigură deplasarea elevilor din mediul rural către școală;
- problemele financiare ale familiilor și creșterea numărului elevilor care muncesc pentru a-și asigura un trai decent.

19
PLAN DE MĂSURI
Planurile de activitate pentru anul școlar 2020-2021 vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea
aspectelor negative menţionate.
Nr. Obiectiv Măsuri Răspunde Termen
crt
1. Pregătirea elevilor la Adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale ale elevilor Cadre didactice Permanent
nivelul standardelor de Întocmirea graficului de pregătire suplimentară a elevilor şi Responsabili de catedră/ arii Conform
calitate. urmărirea modului de realizare curriculare calendarului
Implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii Comitetul de părinţi Permanent
Îndrumarea şi controlul activităţii didactice Conducere Conform
Responsabili de catedră graficului
2. Îmbunătăţirea stării Intensificarea acţiunilor educative Responsabilul cu Conform
disciplinare a activitatea educativă planului de
elevilor activitate
Colaborarea cu Poliţia de Proximitate Responsabilul comisiei pentru Conform
şi cu alte instituţii abilitate disciplină Protocolului de
Comisia diriginţilor colaborare
Responsabilul cu
activitatea educativă
Informarea şi implicarea mai activă a familiei în prevenirea Comisia diriginţilor Permanent
abaterilor disciplinare a elevilor Psiholog şcolar
Monitorizarea stării disciplinare şi aplicarea sancţiunilor conform Comisia diriginţilor Când este
regulamentului Psiholog şcolar cazul
3. Diversificarea Perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri pentru utilizarea Responsabil cu Conform
strategiilor didactice tehnologiilor didactice moderne şi a învăţării perfecţionarea ofertei CCD
centrate pe elev
Activităţi metodice la nivel de catedre, precum lecţii deschise, Responsabili de catedră/ arii Conform
interasistenţe etc. curriculare planului de
activitate
4. Monitorizarea şi Îndrumarea şi controlul activităţii Conducere Permanent
controlul activităţii instructiv educative.
pentru creşterea Monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului în concordanţă Conducere Permanent
calităţii procesului cu rezultatele obţinute
instructiv-educativ

Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,


prof. Simion Elena

20

S-ar putea să vă placă și