Sunteți pe pagina 1din 15

I.

ANALIZA MANAGEMENTULUI AFACERII

Îndeplinirea obiectivelor sporite ce revin societăţilor comerciale în etapa


actualş necesită un volum însemnat de fonduri băneşti. În asigurarea acestor
fonduri, în repartizarea şi utilizarea lor cu maximum de eficienţă un rol însemnat
revine managementului financiar.
Managementul financiar al societăţii comerciale este expresia un domeniu
specific al activităţii de conducere, domeniu în cadrul căruia se fundamentează,
elaborează, adoptă şi finalizează deciziile financiare prin relevarea întregului
potenţial managerial la nivelul întreprinderii.
Managementul financiar poate fi definit ca o funcţie a cărui scop esenţial
constă în asigurarea permanentă şi regulată a societăţii comerciale cu fondurile
necesare şi în exercitarea controlului cu privire la rentabilitatea operaţiunilor an-
gajate cu aceste fonduri. Pentru a ajunge la aceste scopuri în condiţii normale este
necesar ca managerul, ajutoarele sale imediate şi personalul ce activează în
domeniul financiar să respecte anumite reguli financiare şi manageriale şi care
vizeaza nu numai să asigure unitatea economică cu fondurile necesare, ci şi
procurarea acestora la timpul potrivit, la un preţ avantajos şi fără a ştirbi
independentă actională, sau posibilităţile sale de afaceri.
Descentralizarea activităţii economice şi trecerea ei spre competiţia specifică
pietei interne şi internaţionale ridică ca problemă majoră asigurarea autonomiei
financiare a societăţii comerciale. Pentru aceasta, unitatea economică trebuie să
dispună de toate prerogativele unui organism capabil sa facă faţă economiei;
bazată pe un raport echilibrat şi pe planul componentelor financiare. Asigurarea
autonomiei financiare ridică numeroase şi complexe probleme în managementul
financiar, în mecanismul repartiţiei, dintre care mai importante sunt:
a) consolidarea financiară a societăţii comerciale prin instituirea unui sistem
de fonduri adecvat, capabil să contribuie la formarea, refacerea şi dezvoltarea
componentelor de baza ale structurii economice de productie (salariaţii unităţii,
mijloacele fixe, mijloacele circulante, informaţiile şi mediul înconjurator);
b) asezarea pe criterii economice reale a procesului de procurare de fonduri,
astfel încît sa se ajungă la o stimulare raţională a acelora care utilizează eficient şi
operaţiv aceste fonduri;
c) aşezarea pe baze noi a relaţiilor societăţii comerciale cu piaţa financiară
internă şi internatională.
Rezulta deci că societatea comercială trebuie lasate sa aplice principiile şi
cerinţele managementului financiar, să aibă o adevarată independenţă, urmînd ca
relaţiile lor financiare sa cuprindă pe cele cu banca pentru credite şi pe cele cu
bugetul pentru impozite.
Pentru a asigura durabilitatea şi prosperitatea unităţii pe care o conduce,
managerul trebuie să se sprijine şi să asigure realizarea practică şi judicioasă a
managementului financiar, să stapînească principiile şi noţiunile de bază
privitoare la alocarea fondurilor; iar în aplicarea lor să apeleze la acele metode
care şi asigura sporirea lor.
În scopul adoptării celor mai bune decizii şi a unei gestiunu financiare
eficiente managementul financiar se bazează pe rezultatele analizei financiare.
Reeşind din cele expuse, vom prezenta principalii indicatori ai activităţii
economico-financiare a întreprinderii Î.S. „Poşta Moldovei” pentru perioda anilor
2012-2013.
Tabelul 1
Indicatorii activităţii economico financiare a întreprinderii
Î.S. „Poşta Moldovei”
Nr Indicatori Anii Abaterea
2012 2011 absolută
1 2 3 4 5=3-4
1 Venituri din vânzări, lei 52 739 434 47 222 726 5 516 708
2 Costul vânzărilor, lei 45 719 974 39 351 080 6 368 894
3 Profit brut, lei 7 019 460 7 871 646 852 186
4 Rezultatul din activitatea 316 183 344 549 28 366
operaţională, lei
5 Profit până la impozitare, lei 1 550 325 3 613 765 -2 063 440
6 Profit net, lei 1 550 325 3 613 765 -2 063 440
7 Valoarea medie a activelor, lei 65 366 849 47 800 070 17 566 779
8 Valoarea medie a capitalului 21 652 080 20 101 205 1 550 875
propriu, lei
9 Rentabilitatea vânzărilor, % 13,31 16,67 -3,36
(rd.3/rd.1*100)
10 Rentabilitatea activelor, % 2,37 7,56 -5,19
(rd.5/rd.7*100)
11 Rentabilitatea capitalului, % 7,16 17,98 -10,82
propriu (rd.6/rd.8*100)
Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare Î.S. „Poşta Moldovei”
Din datele tabelului nr.1 putem observa o situaţie economică satisfăcătoare la
întreprinderea analizată.

1. Analiza structurii şi eficienţei activelor întreprinderii

Analiza gestionării activelor la întreprindere se prezintă prin intermediul


indicatorilor de structură şi a indicatorilor de eficienţă.
Structura acivelor întreprinderii se prezintă în tabelul ce urmează:
Tabelul 3
Structura activelor întreprinderii Î.S. „Poşta Moldovei”
Indicatori 2012 2011 Abateri
∑ % ∑ % ∑ %
1. Active pe TL 21 061 947 7 463 956
1.1 Active nemater. 5 754 27 661
1.2 Active materiale 21033193 8570247
1.3 Active fin. TL 23 000 23 000
1.4 Alte active pe TL 0 0
2.Active curente 44 304 902 40 336 114
2.1 SMM 3149935 2539931
2.2 Creanţe pe TS 6474657 6671030
2.3 Investiţii TS 0 0
2.4 Mijloace băneşti 34367426 30853970
2.5 Alte AC 312884 271183
Total Active 65366849 47800070
Elaborat de autor în baza Raportului financiar.

Grafic structura activelor pe grupe poate fi reprezentată astfel.

65366849

47800070
44304902
40336114
32832411

24439880 21061947

8392531
7463956

2018 2019 2020


Active totale Active pe termen lung Active curente

Figura 1. Structura activelor întreprinderii ÎS „Poşta Moldovei” în


perioada anilor 2018-2020

Din figura nr. 1 putem observa o fluctuaţie a valorii totale a activelor


întreprinderii.
În prioada analizată observăm că ponderea majoritară în valoarea activelor o
ocupă activele curente, ceea ce este specific pentru întreprinderile care au ca
activitate prestarea serviciilor şi comerţul cu amănuntul.
Structura activelor pe termen lung în anul 2019

Structura activelor curente în anul 2019

În structura activelor curente cota majoritară o deţin mijloacele băneşti cu o


pondere de 77%, urmate de creanţele pe termen scurt cu o pondere de 15%,
stocurile de mărfuri şi materiale cu o cotă de 7% şi alte active curente cu ponderea
minoritară de 1%.
O astfel de structură a activelor curente ne denotă un management defectuos,
care ar putea avea ca rezultat imobilizarea mijloacelor băneşti atît în stocuri care se
uzează cît şi în creanţe care nu pot fi stinse la scadenţă.

1.

+0,16

2.

3.

Această rată reflectă ponderea patrimoniului întreprinderii care poate fi direct


utilizată pentru fabricarea producţiei, prestarea serviciilor şi executării lucrărilor.
Dacă acest indicator < 0,5 atunci se consideră o situaţie patrimonială
periculoasă.
0,09

4.

5.

0,2

6.
Din rezultatel obţinute putem concluziona că gestiuea activelor curente la
întreprinderea ÎS „Poşta Moldovei” este una defectuoasă, iar datorită nivelului
ridicat al stocurilor este încetinită viteza de rotaţie a activelor curente.
Managerii întreprinderii trebuie să revizuiască politica de gestiune a activelor
curente, în special a stocurilor, pentru a valorifica rezervele interne şi pentru a evita
situaţia de falimet.
În această situaţie putem propune revizuirea stocurilor de mărfuri şi materiale,
vînzarea stocurilor învechite sau uzate moral, majorarea vitezei de rotaţie a
activelor curente prin utilizarea diverselor metode de promovare a produselor, prin
găsirea noii pieţe de desfacere.

3. Analiza gestionării pasivelor întreprinderii


Pasivele întreprinderii se grupează după gradul de exigibilitate, care
reprezintă termenul achitare a acestora. Sursele de finanţare a întreprinderii reflectă
modul în care întreprinderea a dobîndit bunurile economice reflectate în activ, fie
din finanţare proprie, fie din finanţare străină.
Finanţarea proprie presupune efectuarea aporturilor de către proprietarii
întreprinderii la care se mai adaugă unele resurse proprii ca rezervele şi profitul.
Finanţarea străină se obţine de la persoane străine întreprinderii prin angajarea
de credite împrumuturi şi datorii în curs de decontare.
Structura pasivelor întreprinderii ÎI “Bunescu Serghei” SA se prezintă în
tabelul ce urmează:

Tabelul 4
Structura pasivelor întreprinderii ÎI „Bunescu Serghei” SA
Indicatori 2019 2018 Abateri
∑ % ∑ % ∑ %
1. Capital propriu
1.1 Capital statutar
1.2 Rezerve
1.3 Profit
nerepartizat
(pierdere neacoperită )
1.4 Capital secundar
2. Datorii pe TL
2.1 Datorii fin. TL
2.2 DT calculate
3. Datorii pe TS
3.1 Dat. fin. TS
3.2 Dat. cemrc. TS
3.3 Dat. TS calculate
Total Pasiv
Analizînd atructura pasivelor întreprinderii putem observa o situaţie destul de
nefavorabilă cauzată de nivelul înalt de îndatorare şi datorită micşorării valorii
capitalului propriu prin înregistrarea pierderilor pe parcursul a doi ani consecutivi.
Din totalul datoriilor ponderea majoritară o ocupă datoriile pe termen scurt.

1.

Calculînd capacitatea de îndatorare globală observăm un grad înalt al


îndatorării, astfel datoriile totale depăşesc suma pasivului total cu peste 43%, ceea
ce depăşeşte cu mult limitele admisibile.
2. Capacitatea maximă de îndatorare = Capitalul propriu * 2
C max = 0
În baza calculelor putem menţiona că întreprinderea nu este capabilă de a
contracta alte datorii.

3.

0,68
4. Ratele de lichiditate şi solvabilitate
Problema lichiditatii şi solvabilităţii firmei este suficient de complexă
Lichiditatea se referă la propietatea elementelor patrimoniale de a se
transforma în bani, aceasta putînd fi şi un criteriu de grupare a posturilor în bilanţ.
Astfel în teoria şi practica economică termenul de lichiditate se referă la bilanţul
contabil, la active. Lichiditatea bilanţului contabil reprezintă capacitatea
întreprinderii de a-şi achita datoriile pe termen scurt. Deci, lichiditatea reprezintă
raportul între elementele de activ, în sensul că se poate stabili cît din valoarea
activului se află sub forma lichidă în conturile de disponibilităţi băneşti, şi cît pot
să devină lichide imediat.
Solvabilitatea este o noţiune mai vastă şi reprezintă capacitatea întreprinderii
de a face faţă datoriilor pe o perioadă mai lungă de timp. Aici, intervine comparaţia
dintre elementele de activ şi pasiv, respectiv disponibilităţile şi obligaţiile.
Lichiditatea se exprimă prin intermediul următorilor indicatori:

1.

0,000005
Analizînt lichiditatea imediată a întreprinderii putem observa un nivel criric al
acesteea mult mai mic decit limitele stabilite, ceea ce ne arată că întreprinderea nu
este în stare să achite creanţele pe termen scurt pe seama mijloacelor băneşti.
2.
0,32

Nivelul lichidităţii intermediare este la fel redus, ceea ce ne arată că întreprinderea


ÎI „Bunescu Serghei” SA nu este în stare să achite datoriile pe termen scurt pe
seama mijloacelor băneşti şi a creanţelor pe termen scurt.

3.

Lichiditatea curentă a întreprinderii în anul 2019 se încadrează în limitele


stabilite.
În cadrul studiilor de evaluare economică, în special în cazul transmiterii
dreptului de proprietate, practica recomandă folosirea următorilor indicatori ai
solvabilităţii:                                  

1.

       

Nivelul solvabilităţii generale ne arată incapacitatea întreprinderii ÎI «Bunescu


Serghei» SA de aşi achita datoriile pe termen scurt pe seama activelor curente,
ceea ce ne denotă un grad înalt de îndatorare pe termen scurt. Chiar dacă
întreprinderea ar vinde toate activele curente de care dispune nu ar fi capabilă sa
achite datoriile pe termen scurt.

2.

       

3.

5.Ratele de rentabilitate
Rata de rentabilitate reprezintă un raport între un indicator de rezultate (profit
sau pierdere) şi un indicator care reflectă un flux de activitate (cifra de afaceri netă,
resurse consumate) sau un stoc (capital propriu, active totale). Rata rentabilităţii
este o mărime relativă care exprimă gradul în care capitalul în întregul său aduce
profit.
Principalele rate de rentabilitate utilizate în analiza economico-financiară a
întreprinderii sunt:
1.

22,90%
În baza calculelor putem menţiona că fiecare leu al veniturilor din vînzări a generat
în anul 2012 0,29 lei profit brut.

2.

Ratele de rentabilitate a activelor ne indică un nivel scăzul al efectivităţii


utilizării patrimoniului întreprindrii, iar fiecare leu din valoare activelor utilizate în
activitate a generat pierderi de 0,039 lei, nivelul scăzut se datorează pierderilor
înregistrate de întreprindere în perioadele de analizate.

3.
4.

Calculul ratelor de rentabilitate economică ne arată un nivel redus al acesteea, ceea


ce indică un nivel al redus al profitului brut generat de vînzările întreprinderii.
La calcularea ratelor de rentabilitate se mai aclculează rentabilitatea
capitalului permanet şi rentabilitatea financiară.
5.

6.

Reeşind din datele raportului financiar al întreprinderii ÎI „Bunescu Serghei”


SA nu putem calcula aceste rate ale rentabilităţii.

6. Indicatori ai rezultatelor activităţii economico-financiare

Aceşti indicatori sunt orientaţi spre studiul performantelor, evaluarea valorii


lor efective şi perspectivele evoluţiei în viitor.
Rezultatele financiare ale întreprinderii sunt prezentate în cele ce urmează:
Tabelul 5
Rezultatele financiare ale întreprinderii ÎI „Bunescu Serghei” SA
Nr Indicatori Anii Abaterea
2019 2018 absolută
1 2 3 4 5=3-4
1 Venituri din vânzări, lei 1257534 1622205 -364671
2 Costul vânzărilor, lei 994975 1250725 -255750
3 Profit brut, lei 262559 371480 108921
4 Rezultatul din activitatea -113762 -145499 -31737
operaţională, lei
5 Rezultatul din activitatea de - - -
investiţii, lei
6 Rezultatul din activitatea financiară, 9176 300 +8876
lei
7 Profit până la impozitare, lei -104586 -145199 -40613
8 Cheluieli privind impozitul pe venit, - - -
lei
9 Profit net (pierderea netă), lei -104586 -145199 -40613

Tabelul 6
Componenţa, structura şi dinamica cheltuielilor operaţionale la
ÎI “Bunescu Serghei” pe anii 2018– 2019
2019 2018 Abaterea
Indicatori lei % lei % lei %
Costul vînzărilor 994975 72,56 1250725 70,75 -210750 +1,81
Cheltuieli comerciale 93434 6,81 155726 8,80 -62292 -1,99
Cheltuieli generale şi 157901 11,51 205681 11,65 -47780 -0,14
administrative
Alte cheltuieli 124986 9,11 155572 8,8 -30586 +0,31
operaţionale
Total Cheltuieli 1371296 100 1767704 100 -396408 X
operaţionale

S-ar putea să vă placă și