Sunteți pe pagina 1din 60

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 1

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere, receptorii pentru ............ sunt localizaţi în urechea ............ .

B 6 puncte
Numiţi cele două etape ale diviziunii celulare meiotice; scrieţi în dreptul fiecărei etape câte o
caracteristică.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Sunt mamifere:
a) anurele
b) placentarele
c) trematodele
d) urodelele

2. Celulele cu bastonaşe sunt:


a) componentele nervului optic
b) localizate în coroidă
c) receptori vizuali
d) sensibile la culorile roșu și verde

3. La mamifere, ovarele:
a) conţin numeroşi foliculi
b) sunt celule haploide
c) reprezintă gonadele bărbăteşti
d) sunt fecundate de spermatozoizi

4. Respiraţia anaerobă:
a) este specifică celulelor mamiferelor
b) necesită prezenţa oxigenului atmosferic
c) produce o cantitate mare de energie
d) se mai numeşte şi fermentaţie, la microorganisme

5. Rinichiul mamiferelor este:


a) alcătuit din hil, în partea convexă
b) componentă a sistemului excretor
c) localizat în cavitatea toracică
d) una dintre căile urinare

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 1


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Ascomicetele fac parte din regnul Fungi.


2. Insuficienţa renală cronică și bronșita sunt boli ereditare.
3. Bila conţine enzime cu rol în emulsionarea grăsimilor.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Inima şi vasele de sânge sunt componente ale sistemului circulator al mamiferelor.
a) Numiţi cele patru compartimente ale inimii.
b) Precizaţi două asemănări între vena cavă superioară şi vena cavă inferioară.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 8% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 101 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează două soiuri de fasole, unul cu păstăi late şi galbene (LLGG) şi altul cu
păstăi înguste şi verzi (llgg). În prima generaţie, F1, se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea
între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote; genotipul organismelor din F2 care au păstăi
late şi verzi.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Măduva spinării şi encefalul sunt componente ale sistemului nervos central al mamiferelor.
a) Caracterizaţi măduva spinării precizând: două componente structurale, un rol.
b) Explicaţi în ce constă rolul ariilor corticale de asociaţie.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Boli ale sistemului nervos central la om.
- Trunchiul cerebral.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 1


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
În lumea vie, în funcție de sursa de carbon, sunt întâlnite modul de nutriție autotrof și modul
de nutriție heterotrof.
a) Precizaţi trei componente ale tubului digestiv al mamiferelor.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Pancreasul exocrin are rol în digestia
chimică a alimentelor”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Nutriţia autotrofă”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 1


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 2

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Rinichii sunt localizaţi în cavitatea ............ şi sunt alcătuiţi din numeroase unităţi
microscopice numite ............ .
B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de moluște; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte o
caracteristică a acesteia.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Componente celulare specifice celulei vegetale sunt:


a) lizozomii
b) mitocondriile
c) plastidele
d) ribozomii

2. Paralizia este boală a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) nervos central
d) reproducător feminin

3. Exemplu de fruct cărnos, întâlnit la angiosperme, este:


a) achena
b) capsula
c) drupa
d) păstaia

4. Receptorii vizuali:
a) fac sinapsă cu neuronii multipolari
b) sunt absenţi în pata galbenă
c) sunt celule chemosensibile
d) sunt localizaţi în retină

5. La mamifere, în timpul unei inspiraţii normale:


a) creşte presiunea aerului din plămâni
b) creşte volumul cavităţii toracice
c) este eliminat aerul din plămâni
d) se relaxează diafragmul

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 2


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Respirația aerobă se mai numeşte şi fermentaţie.


2. Bila secretată de ficat conţine enzime lipolitice cu rol în emulsionarea grăsimilor.
3. Segregarea independentă a perechilor de caractere este una dintre legile mendeliene ale
eredităţii.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Una dintre bolile sistemului circulator al omului, alcătuit din inimă şi vase de sânge, este
infarctul miocardic.
a) Caracterizaţi infarctul miocardic, precizând: două cauze, o manifestare, două măsuri de
prevenire.
b) Explicaţi motivul pentru care în jurul alveolelor pulmonare există o bogată reţea de capilare
sangvine.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 8% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 99 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează două soiuri de cartofi care se deosebesc prin două perechi de caractere. Un
soi de cartofi are tuberculi rotunzi (R), de culoare galbenă (G), iar celălalt soi de cartofi are
tuberculi alungiți (r), de culoare roșie (g). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se
obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii
de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor două soiuri de cartofi;
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, heterozigote pentru culoarea tuberculilor; genotipul indivizilor
din F2 cu tuberculi rotunzi şi de culoare roșie.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Profaza și telofaza sunt faze ale diviziunii celulare mitotice.
a) Enumeraţi alte două faze ale diviziunii celulare mitotice.
b) Comparaţi profaza cu telofaza, precizând două deosebiri dintre aceste faze.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Importanţa meiozei
- Factori mutageni

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 2


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Funcțiile de nutriție ale organismelor se realizează cu participarea digestiei, respirației,
circulației și excreției.
a) Scrieți ecuația generală a respirației aerobe.
b) Explicați afirmația următoare: „Forța de sucțiune a frunzelor contribuie la ascensiunea apei
prin vasele lemnoase ale plantelor”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „ Excreția la plante”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 2


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 3

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Componente ale sistemului optic al globului ocular sunt ............ și ............ .

B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de vertebrate; scrieți, în dreptul fiecărei grupe, câte un
exemplu reprezentativ.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Moluşte sunt:
a) artropodele
b) cestodele
c) cefalopodele
d) nematodele

2. Funcţia de nutriţie a organismelor se realizează cu participarea sistemelor:


a) digestiv şi respirator
b) excretor şi nervos
c) muscular şi circulator
d) respirator şi nervos

3. Litiaza urinară este boală a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator

4. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu


2n = 10 cromozomi, are:
a) 2n = 10 cromozomi
b) 2n = 5 cromozomi
c) n = 10 cromozomi
d) n = 5 cromozomi

5. Boală cu transmitere sexuală la om este:


a) candidoza
b) epilepsia
c) gastrita
d) pneumonia
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 3
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Măduva spinării este componentă a diencefalului.


2. Bronhiile se ramifică în două trahee care pătrund în plămâni.
3. Gimnospermele sunt plante.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Sistemul circulator sangvin al mamiferelor este alcătuit din inimă şi vase de sânge.
a) Comparaţi leucocitele cu trombocitele, precizând o asemănare și o deosebire dintre ele.
b) Explicaţi rolul inimii.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului tânărului este de 53 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează două soiuri de cireş care se deosebesc prin două perechi de caractere:
culoarea şi mărimea fructelor de cireş. Genele care determină culoarea fructelor sunt notate cu
„R” - cireşe roşii şi cu „r”- cireşe albe, iar genele care determină mărimea fructelor cu „M”- fructe
mari şi cu „m”- fructe mici. Unul dintre părinţi are fructe roşii şi mari, fiind homozigot pentru ambele
caractere, iar celălalt părinte are fructe albe şi mici. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F 1, se
obţin, în F2 ,16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinţilor;
b) fenotipul indivizilor din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoare; genotipul indivizilor din F2 cu
fructe roşii şi mici;
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Organizarea celulară este o caracteristică a lumii vii.
a) Enumeraţi fazele mitozei.
b) Stabiliţi o asemănare între mitocondrie şi cloroplast.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Celula procariotelor
- Boli ereditare

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 3


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Heterotrofia este un mod de nutriţie întâlnit în lumea vie.
a) Precizaţi o deosebire dintre nutriția saprofită și nutriția parazită.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Plantele verzi se hrănesc autotrof”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Importanţa fotosintezei”.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 3


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 4

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Corneea, umoarea apoasă, ............ şi umoarea ............ formează sistemul optic al ochiului
mamiferelor.

B 6 puncte
Daţi două exemple de boli ale sistemului excretor la om; scrieţi în dreptul fiecărei boli câte
un exemplu de manifestare a acesteia.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Sunt cordate:
a) cefalopodele
b) celenteratele
c) sporozoarele
d) vertebratele

2. Dicotiledonatele sunt:
a) animale
b) fungi
c) monere
d) plante

3. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu


2n = 6 cromozomi are:
a) 2n = 6 cromozomi
b) 2n = 3 cromozomi
c) n = 6 cromozomi
d) n = 3 cromozomi

4. Boli cu transmitere sexuală sunt:


a) astigmatismul şi epilepsia
b) gastrita şi paralizia
c) strabismul şi TBC-ul
d) sifilisul şi gonoreea

5. Fotosinteza:
a) are loc în absenţa pigmenţilor asimilatori
b) este un tip de nutriţie heterotrofă
c) eliberează energie luminoasă
d) sintetizează substanţe organice
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 4
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. În timpul unei expiraţii normale, presiunea aerului din plămâni scade sub valoarea presiunii
atmosferice.
2. Cantitatea de energie obţinută prin respiraţia aerobă este mai mare decât cantitatea de
energie obţinută prin respiraţia anaerobă.
3. Receptorii auditivi sunt localizați în urechea medie.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Alimentația în exces cu grăsimi animale este una dintre cauzele aterosclerozei.
a) Precizaţi alte două cauze ale aterosclerozei, două manifestări și o măsură de prevenire.
b) Evidențiați relația dintre structura inimii și rolul său.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului tânărului este de 77 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
În urma încrucişării între două soiuri de fasole, unul cu flori albe şi păstăi galbene (AAGG)
şi altul cu flori violete şi păstăi verzi (aagg), se obţin în prima generaţie, F1, organisme hibride. Prin
încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu heterozigote; genotipurile organismelor din F2 care au
flori violete şi păstăi galbene.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a organismelor. Diviziunea celulară se
poate realiza indirect, prin mitoză şi meioză.
a) Enumeraţi trei caracteristici ale profazei mitozei.
b) Explicaţi motivul pentru care gameţii/celulele reproducătoare se formează prin meioză.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Celula procariotă
- Nucleul

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 4


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Sistemul digestiv al mamiferelor este alcătuit din tub digestiv şi glande anexe.
a) Precizați produşii finali ai digestiei proteinelor, glucidelor, lipidelor.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Compoziția chimică a bilei se
deosebește de compoziția chimică a sucului pancreatic”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Digestia bucală”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 4


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020

Proba E. d)

Biologie vegetală şi animală


Test 5

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Fermentația ............ este un tip de respirație ............ .

B 6 puncte
Daţi două exemple de țesuturi musculare; scrieţi în dreptul fiecărui tip de țesut câte o
caracteristică structurală.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Sunt moluște:
a) arahnidele
b) cestodele
c) lamelibranhiatele
d) placentarele

2. Unul dintre fructele cărnoase întâlnite la angiosperme este:


a) achena
b) capsula
c) baca
d) nuca

3. Filicatele sunt:
a) Angiosperme
b) Briofite
c) Conifere
d) Pteridofite

4. Ovarele sunt:
a) alcătuite din foliculi
b) conducte genitale
c) celule haploide
d) fecundate de spermatozoizi

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 5


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5. Rinichii sunt:
a) alcătuiți în zona corticală din piramide renale
b) componente ale căilor urinare
c) localizați în cavitatea abdominală
d) prevăzuți în partea convexă cu hilul renal

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Respirația aerobă se finalizează cu formarea de produși intermediari și H2O.


2. Sărurile biliare au rol în emulsionarea grăsimilor.
3. În faza de întuneric a fotosintezei este produsă o substanță purtătoare de energie chimică
numită ATP.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sângele circulă prin sistemul circulator, alcătuit din inimă și vase de sânge.
a) Numiți o boală a sistemului circulator la om, precizând două manifestări, o cauză și o
măsură de prevenire pentru această boală.
b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Limfocitele au rol în asigurarea imunității organismului”.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului tânărului este de 67 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează două soiuri de cireș care se deosebesc prin două perechi de caractere:
mărimea şi culoarea fructelor. Fructele mari (M) şi roșii (R) sunt caractere dominante, iar fructele
mici (m) şi albe (r) sunt caractere recesive. Un părinte are fructe mari şi albe, fiind homozigot
pentru mărimea fructelor, iar celălalt părinte are fructe mici şi roșii, fiind heterozigot pentru culoarea
fructelor. În F1 se obțin mai multe combinații de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinților;
b) tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți;
c) procentul combinațiilor din F1 cu fructe mari; genotipul indivizilor din F1 cu fructe mari şi roșii
şi al celor cu fructe mari şi albe.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 5


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Organele de simț împreună cu sistemul nervos au rol în realizarea sensibilității la
mamifere.
a) Precizaţi trei componente ale sistemului optic al globului ocular al mamiferelor.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Cele trei oscioare, ciocanul, nicovala
și scărița, din urechea medie a mamiferelor, au rol în transmiterea undelor sonore către
receptorii auditivi”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Pielea
- Boli ale sistemului nervos central la om - factori de risc

2. 16 puncte
Eucariotele au organizare celulară. Diviziunea celulară la eucariote se poate realiza
prin mitoză și prin meioză.
a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între metafaza mitozei și metafaza I a meiozei.
b) Explicaţi rolul centrozomului în procesul de diviziune celulară.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Citoplasma – componentă celulară”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 5


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 6

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Lipaza pancreatică hidrolizează ............ în acizi graşi şi ............ .

B 6 puncte
Daţi două exemple de componente ale celulei procariote; scrieţi câte un rol pentru fiecare
component celular.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Gimnospermele aparțin regnului:


a) Fungi
b) Monera
c) Plante
d) Protiste

2. Boala Parkinson este o afecţiune a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) nervos central
d) reproducător masculin

3. Exemplu de fruct uscat indehiscent, întâlnit la angiosperme, este:


a) capsula
b) cariopsa
c) păstaia
d) silicva

4. Celulele cu conuri sunt:


a) absente în pata galbenă
b) celule chemosensibile
c) componente ale nervului optic
d) localizate în retină

5. La plante, fotosinteza:
a) are loc în absenţa pigmenţilor asimilatori
b) este un tip de nutriţie autotrofă
c) eliberează energie luminoasă
d) sintetizează substanţe anorganice

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 6


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Rinichii sunt alcătuiți în zona corticală din piramide renale.


2. SIDA este o boală cu transmitere sexuală specifică femeilor.
3. Urechea internă a mamiferelor conţine celule auditive cu cili.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sângele circulă într-un sistem închis de vase, reprezentate de artere, vene şi
capilare.
a) Comparaţi artera aortă cu venele pulmonare, precizând două deosebiri dintre ele.
b) Explicaţi rolul sângelui în apărarea organismului.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui adult, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului adultului este de 73 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează două plante care se deosebesc prin două perechi de caractere: forma şi
dimensiunea frunzelor. Frunzele rotunde (R) şi mari (M) sunt caractere dominante, iar frunzele
ovale (r) şi mici (m) sunt caractere recesive. Una dintre plante are frunze rotunde şi mari, fiind
homozigotă pentru ambele caractere, iar cealaltă plantă are frunze ovale şi mici. În F1 se obţin
descendenţi hibrizi. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 ,16 combinaţii de
factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor două plante;
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru dimensiunea frunzelor; genotipul indivizilor
din F2 cu frunze rotunde şi mici.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Respiraţia este una dintre funcţiile vitale ale organismelor.
a) Înlocuiți literele x şi y din relaţia de mai jos cu noţiunile corespunzătoare:
Substanța organică A → x + CO2 + y
b) Formulaţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Alveolele pulmonare sunt
specializate pentru schimbul de gaze respiratorii”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Fermentația alcoolică
- Ventilația pulmonară

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 6


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din măduva spinării şi encefal.
a) Precizați cele trei componente ale trunchiului cerebral.
b) Explicați afirmația următoare: „Leziuni la nivelul cerebelului pot afecta menţinerea
echilibrului corpului”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul măduvei spinării”, folosind informaţia ştiinţifică
adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 6


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 7

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Faringele, laringele şi ............ sunt căi ............. .

B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de fungi; scrieţi, în dreptul fiecărei grupe, câte un exemplu
reprezentativ.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Pneumonia este afecţiune a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator

2. Bacteriile aparţin regnului:


a) Animale
b) Fungi
c) Monera
d) Plante

3. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu


2n = 22 cromozomi, are:
a) 2n = 22 cromozomi
b) 2n = 11 cromozomi
c) n = 22 cromozomi
d) n = 11 cromozomi

4. Ovulul:
a) conţine numeroşi foliculi
b) este celulă haploidă
c) reprezintă gonada feminină
d) se formează în uter

5. Celulele fotosensibile:
a) fac sinapsă cu neuroni bipolari
b) lipsesc în pata galbenă
c) sunt localizate în coroidă
d) sunt lipsite de pigmenți
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 7
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Prin substanța albă din structura sa, măduva spinării îndeplinește funcție reflexă.
2. La mamifere, în timpul unei expiraţii normale, muşchiul diafragm se contractă.

3. Monocotiledonatele sunt angiosperme.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sistemul circulator sanguin este alcătuit din inimă și vase de sânge,
reprezentate de artere, vene şi capilare.
a) Caracterizaţi hipertensiunea arterială, precizând: o cauză, două măsuri de prevenire.
b) Explicaţi rolul mușchiului inimii.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui halterofil, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 8% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului halterofilului este de 99 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează un soi de crizanteme cu flori mari (M) şi petale roşii (R) cu un soi de
crizanteme cu flori mici (m) şi petale albe (r). Soiurile de crizanteme sunt homozigote pentru
ambele caractere. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 ,16 combinaţii de
factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul plantelor din F1;
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru dimensiunea crizantemelor; genotipul
indivizilor din F2 cu flori mici și petale roşii.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii.
a) Numiți două organite din structura celulei eucariote, precizând rolul îndeplinit de fiecare
dintre cele două organite celulare.
b) Formulaţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Între diviziunea celulară mitotică
și diviziunea celulară meiotică există asemănări”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Etapele meiozei
- Celula procariotă

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 7


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
În lumea vie există două moduri de nutriţie: autotrofă şi heterotrofă.
a) Scrieţi ecuaţia chimică a fotosintezei.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între nutriţia autotrofă şi nutriţia heterotrofă.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Glandele anexe ale tubului digestiv şi rolul lor”, folosind
informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 7


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 8

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Celulele fotosensibile din structura retinei mamiferelor sunt: ............. şi ............. .


B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de plante; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte o caracteristică.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Funcţia de nutriţie a organismelor se realizează cu participarea sistemelor:


a) nervos şi digestiv
b) excretor şi muscular
c) osos și muscular
d) respirator şi circulator

2. Cefalopodele sunt:
a) anelide
b) artropode
c) cordate
d) moluşte

3. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu


2n = 18 cromozomi, are:
a) 2n = 18 cromozomi
b) 2n = 9 cromozomi
c) n = 18 cromozomi
d) n = 9 cromozomi

4. Bronşita este boală a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator

5. Fermentaţia alcoolică este:


a) folosită la prepararea oţetului
b) produsă de ciuperci unicelulare
c) un tip de respiraţie aerobă
d) specifică angiospermelor

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 8


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Ereditatea şi variabilitatea sunt însuşiri ale lumii vii.


2. La mamifere, căile urinare sunt reprezentate de rinichi, uretere şi vezica urinară.
3. Faringele este organul la nivelul căruia se încrucişează calea circulatorie cu cea digestivă.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Sângele, component al mediului intern al mamiferelor, circulă prin sistemul circulator,
reprezentat de inimă şi vasele de sânge.
a) Numiţi două vase de sânge şi cele două compartimente ale inimii cu care comunică aceste
vase de sânge.
b) Precizaţi două deosebiri dintre hematii şi leucocite.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 77 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir
cu petale albe (r) şi frunze mari (M). Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele
caractere. Organismele din F1 se încrucişează între ele, obţinîndu-se, în F2, 16 combinaţii de
factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinților;
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoare; genotipul indivizilor din F2 cu petale
albe și frunze mici.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a organismelor, capabilă de diviziune.
a) Numiți cele patru faze ale mitozei.
b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Celula procariotă este lipsită de un nucleu tipic”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Nucleul
- Recombinarea genetică

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 8


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Sistemul digestiv al mamiferelor este alcătuit din tub digestiv şi glande anexe.
a) Enumeraţi trei componente ale tubului digestiv.
b) Caracterizaţi ulcerul gastro-duodenal, precizând: o cauză, o manifestare, o măsură de
prevenire.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Pancreasul exocrin”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 8


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 9

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Urechea internă este sediul receptorilor pentru ............ şi pentru ............ .


B 6 puncte
Numiți două grupe de protiste; scrieţi, în dreptul fiecărei grupe, câte un exemplu
reprezentativ.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Os al scheletului membrului inferior al omului este:


a) fibula
b) humerusul
c) radiusul
d) ulna

2. Amfibienii sunt:
a) artropode
b) cordate
c) monere
d) placentare

3. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu


2n = 32 cromozomi, are:
a) 2n = 32 cromozomi
b) 2n = 16 cromozomi
c) n = 32 cromozomi
d) n = 16 cromozomi

4. Bacilul Koch este cauza:


a) astmului bronşic
b) bronşitei
c) laringitei
d) TBC-ului

5. Respiraţia:
a) constă în sinteza de substanţe organice
b) este un proces specific organismelor animale
c) necesită prezenţa luminii
d) poate fi aerobă şi anaerobă
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 9
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Funcţia de nutriţie a organismelor se realizează cu participarea sistemelor circulator și


muscular.
2. La mamifere, în timpul expiraţiei, aerul pătrunde în plămâni.

3. Filicatele sunt plante.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Inima, organ tetracameral, alcătuieşte, împreună cu vasele de sânge, sistemul circulator.
a) Caracterizați venele pulmonare, având în vedere următoarele: cavitatea inimii cu care
comunică, tipul de sânge transportat, sensul circulaţiei sângelui prin aceste vase de sânge,
o asemănare cu artera aortă.
b) Explicați rolul valvulelor semilunare.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului copilului este de 41 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte

Se încrucişează două soiuri de lalele: unul cu flori galbene şi mari, heterozigot pentru ambele
caractere, cu unul cu flori albe şi mici. Ştiind că genele sunt: „G” pentru flori galbene și „g” pentru
flori albe, respectiv „M” pentru flori mari și „m” pentru flori mici, stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor două soiuri de lalele;
b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot pentru ambele caractere;
c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1, homozigoţi pentru culoare şi heterozigoţi pentru
mărimea florii.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Aparatul Golgi şi reticulul endoplasmatic sunt organite celulare.
a) Numiţi alte două organite celulare precizând, pentru fiecare organit, rolul îndeplinit.
b) Explicaţi rolul fusului de diviziune.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Importanţa meiozei
- Ciclul celular

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 9


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Autotrofia este un mod de nutriţie întâlnit în lumea vie.
a) Denumiţi cele două etape/faze ale fotosintezei, precizând o caracteristică pentru una dintre
cele două etape/faze.
b) Explicaţi necesitatea prezenţei clorofilei pentru realizarea fotosintezei.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Evidențierea procesului de fotosinteză”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 9


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 10

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Învelişuri ale globului ocular sunt ............ şi ............ .


B 6 puncte
Daţi două exemple de componente ale florii angiospermelor; scrieţi în dreptul fiecărei
componente câte o caracteristică structurală.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu


2n = 28 cromozomi, are:
a) 2n = 28 cromozomi
b) 2n = 14 cromozomi
c) n = 28 cromozomi
d) n = 14 cromozomi

2. Deficienţă senzorială la om este:


a) candidoza
b) epilepsia
c) laringita
d) miopia

3. Funcţia de relație a organismelor se realizează cu participarea sistemelor:


a) digestiv și circulator
b) excretor şi muscular
c) muscular şi respirator
d) osos și muscular

4. Component celular absent la celula animală, prezent la celula vegetală este:


a) aparatul Golgi
b) reticulul endoplasmatic
c) ribozomul
d) peretele celular

5. Hipotalamusul:
a) este componentă a trunchiului cerebral
b) este situat ventral faţă de măduva spinării
c) se leagă de bulb printr-o pereche de pedunculi
d) reglează conținutul în apă al organismului
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 10
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Tubul urinifer este component al nefronului.


2. Urodelele sunt reptile.
3. La plante, fotosinteza poate fi evidenţiată după CO2 eliminat.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Inima şi vasele de sânge sunt componente ale sistemului circulator al mamiferelor. Una
dintre bolile sistemului circulator al omului este accidentul vascular. O cauză a accidentului
vascular este ateroscleroza.
a) Precizaţi o altă cauză a accidentului vascular, două manifestări şi două măsuri de prevenire
a acestei boli.
b) Explicați rolul valvulelor atrio-ventriculare.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 55 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează două soiuri de piersic care se deosebesc prin două perechi de caractere:
dimensiunea florilor şi culoarea pulpei fructelor. Florile mari (M) şi culoarea albă a pulpei (A) sunt
caractere dominante, iar florile mici (m) şi culoarea galbenă a pulpei (a) sunt caractere recesive.
Un părinte are flori mari şi pulpa fructului de culoare albă, iar celălalt părinte are flori mici şi pulpa
fructului de culoare galbenă. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Prin încrucişarea
între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 ,16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul organismelor parentale;
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru dimensiunea florilor; genotipul indivizilor
din F2 cu flori mici şi culoarea albă a pulpei fructului.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Lumea vie are organizare celulară.
a) Precizaţi două componente ale nucleului.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mitocondrie şi cloroplast.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Influenţa mediului asupra eredităţii
- Profaza mitozei
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 10
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
În lumea vie există mai multe moduri de nutriţie.
a) Numiţi două moduri de nutriţie, precizând o deosebire dintre ele.
b) Explicaţi relaţia fotosinteză-producţie agricolă.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul sucului intestinal în digestie”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 10


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 11

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Boala ............ este afecțiune a sistemului ............ .

B 6 puncte
Numiţi cele două etape ale diviziunii celulare meiotice; scrieţi în dreptul fiecărei etape câte o
caracteristică.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Exemplu de fruct uscat indehiscent, întâlnit la angiosperme, este:


a) achena
b) capsula
c) păstaia
d) silicva

2. Urodelele sunt:
a) amfibieni
b) mamifere
c) păsări
d) reptile

3. Monocotiledonatele aparțin regnului:


a) Fungi
b) Monera
c) Plante
d) Protiste

4. Retina conține:
a) chemoreceptori
b) fotoreceptori
c) mecanoreceptori
d) vase de sânge

5. La mamifere, rinichiul este:


a) alcătuit din milioane de calice
b) cale urinară
c) organ pereche
d) situat în cavitatea toracică

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 11


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Ovarele mamiferelor conțin numeroși foliculi.


2. Candidoza este o boală cu transmitere sexuală specifică femeilor.
3. Urechea medie a mamiferelor conţine celule auditive cu cili.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sângele circulă într-un sistem închis de vase, reprezentate de artere, vene şi
capilare.
a) Comparaţi venele pulmonare cu artera aortă, precizând o asemănare și o deosebire dintre
ele.
b) Explicaţi rolul trombocitelor.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui adult, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului adultului este de 83 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează două plante care se deosebesc prin două perechi de caractere: culoarea şi
dimensiunea fructelor. Fructele galbene (G) şi mari (M) sunt caractere dominante, iar fructele
roșii (g) şi mici (m) sunt caractere recesive. Una dintre plante are fructe galbene şi mari, fiind
homozigotă pentru ambele caractere, iar cealaltă plantă are fructe roșii şi mici. În F1 se obţin
descendenţi hibrizi. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 ,16 combinaţii de
factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor două plante;
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoarea fructelor; genotipul indivizilor
din F2 cu fructe roșii şi mari.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Respiraţia este una dintre funcţiile vitale ale organismelor.
a) Înlocuiți literele A şi B din relaţia de mai jos cu noţiunile corespunzătoare:
A + O2 → CO2 + B + energie
b) Formulaţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Fermentația acetică este atipică”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Acidul adenozintrifosforic (ATP)
- Căile respiratorii

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 11


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din măduva spinării şi encefal.
a) Precizați trei funcții ale hipotalamusului.
b) Explicați afirmația următoare: „Funcția de conducere a măduvei spinării este asigurată de
substanța albă din structura sa”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Trunchiul cerebral”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 11


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 12

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La ............, respiraţia anaerobă se mai numește și ............ .

B 6 puncte
Daţi două exemple de boli ale sistemului excretor la om; scrieţi, în dreptul fiecărei boli, câte
o cauză.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Laringita este afecţiune a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator

2. Sporozoarele aparţin regnului:


a) Animale
b) Fungi
c) Monera
d) Protiste

3. Celulele cu conuri sunt:


a) componente ale coroidei
b) localizate în sclerotică
c) receptori chimici
d) răspunzătoare de vederea în culori

4. Exemplu de fruct uscat dehiscent, întâlnit la angiosperme, este:


a) baca
b) drupa
c) nuca
d) păstaia

5. Celenterate sunt:
a) cestodele
b) nematodele
c) oligochetele
d) scifozoarele

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 12


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Puritatea gameților este una dintre legile mendeliene ale eredităţii.

2. Receptorii auditivi sunt localizați în urechea externă.

3. La mamifere, în timpul unei expiraţii normale, cavitatea toracică își mărește volumul.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sistemul circulator sanguin este alcătuit din inimă și vase de sânge.
a) Caracterizaţi varicele, precizând: o cauză, două manifestări, două măsuri de prevenire.
b) Explicaţi rolul țesutului muscular special, excitoconductor, din peretele inimii.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 69 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează un soi de regina-nopții cu flori mici (m) şi petale roşii (a) cu un soi de
regina-nopții cu flori mari (M) şi petale albe (A). Soiurile de regina-nopții sunt homozigote pentru
ambele caractere. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 ,16 combinaţii de
factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul plantelor din F1;
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru dimensiunea florilor; genotipul
indivizilor din F2 cu flori mici și petale albe.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Metafaza și anafaza sunt faze ale diviziunii celulare mitotice.
a) Precizaţi alte două faze ale diviziunii celulare mitotice.
b) Comparaţi metafaza cu anafaza, precizând două deosebiri dintre aceste faze.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Etapele meiozei
- Mutații-clasificare

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 12


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
În lumea vie există două moduri fundamentale de nutriţie: autotrofă şi heterotrofă.
a) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Majoritatea plantelor au nutriție
autotrofă”.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între nutriţia saprofită şi nutriţia parazită.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Nutriția simbiontă”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 12


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 13

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemele digestiv și ............ participă la realizarea funcției de ............ a organismelor.

B 6 puncte
Daţi două exemple de țesuturi vegetale; scrieţi, în dreptul fiecărui țesut, câte o
caracteristică.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Gasteropodele sunt:
a) artropode
b) celenterate
c) cordate
d) moluște

2. Sunt Fungi:
a) Ascomicetele
b) Briofitele
c) Filicatele
d) Monocotiledonatele

3. Boală cu transmitere sexuală este:


a) astmul bronșic
b) litiaza urinară
c) sifilisul
d) strabismul

4. Exemplu de fruct uscat dehiscent, întâlnit la angiosperme, este:


a) achena
b) cariopsa
c) drupa
d) silicva

5. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu


2n = 8 cromozomi are:
a) 2n = 8 cromozomi
b) 2n = 4 cromozomi
c) n = 8 cromozomi
d) n = 4 cromozomi
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 13
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Pneumonia este boală ereditară.

2. Celulele fotosensibile sunt localizate în coroidă.

3. Măduva spinării este componentă a sistemului nervos central.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sistemul circulator sanguin este alcătuit din inimă și vase de sânge,
reprezentate de artere, vene și capilare.
a) Caracterizaţi accidentul vascular cerebral, precizând: două cauze, două manifestări, o
măsură de prevenire.
b) Explicaţi relația structură - funcție, în cazul capilarelor.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 66 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează un soi de păr cu fructe mari (M) de culoare roșu-gălbui (R) cu un soi de păr
cu fructe mici (m) şi de culoare galbenă (r). Soiurile de păr sunt homozigote pentru ambele
caractere. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 ,16 combinaţii de factori
ereditari. Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul descendenților din F1;
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, heterozigote pentru dimensiunea fructelor; genotipul indivizilor
din F2 cu fructe mici și de culoare roșu-gălbui.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Mamiferele au nutriție heterotrofă.
a) Precizaţi o deosebire dintre nutriția heterotrofă și nutriția autotrofă.
b) Caracterizați un suc digestiv precizând: numele sucului digestiv, segmentul tubului digestiv
unde acționează, două exemple de enzime din compoziția acestui suc digestiv.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Digestia intracelulară
- Hepatita virală acută

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 13


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Eucariotele au organizare celulară.
a) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi celula animală.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Celula procariotă are o structură mai
simplă decât celula eucariotă”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Structura, ultrastructura nucleului”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 13


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 14

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemele nervos și ............ participă la realizarea funcției de ............ a organismelor.

B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de angiosperme; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un
exemplu de reprezentant.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Păsările sunt:
a) artropode
b) celenterate
c) cordate
d) trematode

2. Avitaminoza, alimentația bogată în carne pot fi cauze ale:


a) bronșitei
b) candidozei
c) litiazei urinare
d) TBC-ului

3. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu


2n = 44 cromozomi are:
a) 2n = 44 cromozomi
b) 2n = 22 cromozomi
c) n = 44 cromozomi
d) n = 22 cromozomi

4. Mamiferele placentare sunt:


a) artropode
b) cordate
c) monere
d) protiste

5. Caliciul florii angiospermelor este alcătuit din totalitatea:


a) carpelelor
b) petalelor
c) sepalelor
d) staminelor
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 14
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Rinichii sunt localizați în cavitatea abdominală.

2. Respirația aerobă constă în oxidarea parțială a substanțelor organice.

3. Celulele fotosensibile fac parte din structura coroidei.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Inima și vasele de sânge, reprezentate de artere, capilare și vene, sunt componente ale
sistemului circulator sangvin al mamiferelor.
a) Caracterizaţi infarctul miocardic, precizând: două cauze, două manifestări, o măsură de
prevenire.
b) Explicaţi variația grosimii miocardului din pereții atriilor și ai ventriculelor.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului copilului este de 33 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă (T) și flori roșii (R) cu un soi de mazăre
cu tulpina scundă (t) şi flori albe (r). Soiurile de mazăre sunt homozigote pentru ambele caractere.
Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 ,16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul plantelor din F1;
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, dublu heterozigote; genotipul indivizilor din F2 cu tulpina înaltă și
flori albe.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Organizarea celulară este o caracteristică a lumii vii.
a) Precizaţi o asemănare și o deosebire între celula procariotă și celula eucariotă.
b) Explicați relația structură - funcție, în cazul mitocondriei.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Carioplasmă-cromatina
- Fusul de diviziune

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 14


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Heterotrofia este un mod de nutriție întâlnit și la mamifere.
a) Stabiliţi o deosebire dintre nutriția heterotrofă și nutriția autotrofă.
b) Explicați rolul bilei în digestia intestinală.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Stomacul mamiferelor”, folosind informaţia ştiinţifică
adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 14


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 15

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Componente ale sistemului optic al globului ocular sunt ............ și ............ .

B 6 puncte
Numiți două grupe sistematice diferite din regnul vegetal; scrieţi, în dreptul fiecărei grupe,
câte un exemplu de reprezentant.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Corola florii angiospermelor este alcătuită din totalitatea:


a) carpelelor
b) petalelor
c) sepalelor
d) staminelor

2. Ascomicetele şi Bazidiomicetele aparţin regnului:


a) Fungi
b) Monera
c) Plante
d) Protiste

3. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu


2n = 32 cromozomi are:
a) 2n = 32 cromozomi
b) 2n = 16 cromozomi
c) n = 32 cromozomi
d) n = 16 cromozomi

4. Astmul bronşic este boală a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator

5. O alimentaţie bogată în lapte şi vegetale, tulburări ale metabolismului apei și al sărurilor minerale
sunt cauze ale:
a) astmului bronşic
b) litiazei urinare
c) pneumoniei
d) varicelor
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 15
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Rinichii, ureterele și uretra sunt căi urinare.

2. Filicatele sunt plante.

3. Pavilionul şi conductul auditiv sunt componente ale urechii medii.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sângele circulă într-un sistem închis de vase, reprezentate de artere, capilare
și vene.
a) Comparaţi venele cave cu venele pulmonare, având în vedere următoarele criterii: cavităţile
inimii cu care comunică, tipul de sânge transportat, sensul circulaţiei sângelui prin aceste
vase de sânge.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Sângele are numeroase funcții”.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 8% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 105 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează o plantă cu frunze ovale (O), cu peri (P), fiind homozigotă pentru ambele
caractere, cu o plantă cu frunze alungite (o), lipsite de peri (p). În F1 se obțin organisme hibride.
Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 ,16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul plantelor din F1;
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2, dublu homozigote; genotipul indivizilor din F2 cu frunze alungite,
cu peri.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
În lumea vie există două tipuri de celule: procariotă și eucariotă.
a) Precizați două componente comune celor două tipuri de celule.
b) Explicaţi rolul schimbului reciproc de gene, din timpul meiozei, în variabilitatea
organismelor.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Abateri de la segregarea mendeliană
- Determinismul cromozomal al sexelor

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 15


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Autotrofia și heterotrofia sunt moduri de nutriție întâlnite în lumea vie.
a) Precizați importanța fotosintezei.
b) Explicați rolul salivei în digestia bucală.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Tipuri de digestie întâlnite la animale”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 15


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 16

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sucul pancreatic conține ............ cu rol în digestia ............ .

B 6 puncte
Numiți două grupe de moluște; scrieţi, în dreptul fiecărei grupe, câte un exemplu de
reprezentant.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu


2n = 52 cromozomi are:
a) 2n = 52 cromozomi
b) 2n = 26 cromozomi
c) n = 52 cromozomi
d) n = 26 cromozomi

2. Oligochetele sunt:
a) anelide
b) nematelminți
c) platelminți
d) scifozoare

3. Anurele sunt:
a) amfibieni
b) mamifere
c) păsări
d) reptile

4. Candidoza este:
a) boală cu transmitere sexuală
b) prevenită printr-o alimentaţie echilibrată
c) provocată de virusul HIV
d) specifică sexului bărbătesc

5. Rinichii mamiferelor:
a) au ca unitate structurală și funcțională calicele
b) participă la realizarea funcţiei de relaţie
c) prezintă la exterior o capsulă fibroasă
d) sunt localizaţi în cavitatea toracică

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 16


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Umoarea apoasă și umoarea sticloasă sunt componente ale sistemului optic al ochiului
mamiferelor.

2. Prin fotosinteză, plantele sintetizează substanțe anorganice.

3. Nutriţia simbiontă se poate realiza saprofit şi parazit.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sângele circulă într-un sistem închis de vase.
a) Prezentaţi un vas de sânge care participă la realizarea circulaţiei mari a sângelui,
precizând: denumirea, tipul de sânge transportat, sensul circulaţiei sângelui prin vasul
respectiv.
b) Scrieți un argument în favoarea evidențierii relației structură-funcție, în cazul hematiei.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 87 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează un soi de petunie cu flori mari, de culoare albă, cu un soi de petunie cu flori
mici, de culoare roz. Florile mari (M) şi de culoare albă (A) sunt caractere dominante, iar florile mici
(m) şi de culoare roz (a) sunt caractere recesive. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere.
În prima generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se
obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) fenotipul organismelor din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 heterozigote pentru culoare; genotipul organismelor din F2 cu
flori mici, de culoare albă.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. 14 puncte
În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă.
a) Scrieţi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe.
b) Explicaţi motivul pentru care, în cazul inundării unor terenuri agricole cultivate, este
necesară drenarea rapidă a apei.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Fermentația acetică
- Respirația la plante
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 16
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

2. 16 puncte
Structural, celula vegetală și celula animală au asemănări și deosebiri.
a) Numiți trei componente comune celulei vegetale şi celulei animale.
b) Susțineți cu un argument afirmaţia următoare: „Organitele celulare au o structură
corespunzătoare rolului îndeplinit”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Plastidele”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 16


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 17

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Tripsina este componentă a sucului ............ şi are rol în digestia chimică a ............ .
B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de viermi; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un exemplu
reprezentativ.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Insuficiența renală cronică este afecțiune a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator

2. Cordate sunt:
a) cefalopodele
b) nematodele
c) peştii osoși
d) platelminţii

3. La mamifere, intestinul subţire:


a) este glandă anexă a sistemului digestiv
b) este localizat în cavitatea abdominală
c) participă la realizarea funcţiei de relaţie
d) secretă un suc digestiv care conţine colagenază

4. La plante, fotosinteza:
a) constă în sinteza de substanţe organice
b) este un tip de nutriţie heterotrofă
c) este independentă de prezenţa clorofilei
d) se realizează în absenţa luminii

5. Cale urinară este:


a) nefronul
b) piramida renală
c) uretra
d) zona medulară

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 17


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. La mamifere, în timpul inspiraţiei, muşchii intercostali și diafragma se relaxează.

2. Ereditatea este însuşire a lumii vii.

3. Ascomicetele aparţin regnului Plante.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Inima şi vasele de sânge sunt componente ale sistemului circulator al mamiferelor.
a) Caracterizaţi o boală a sistemului circulator la om, precizând: denumirea bolii, o cauză, o
manifestare, o măsură de prevenire.
b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între valvulele atrio-ventriculare şi valvulele
semilunare.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui adult, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului adultului este de 77 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează un soi de măr cu fructe mari (M), de culoare galbenă (r), fiind heterozigot
pentru mărimea fructelor, cu un soi de măr cu fructe mici (m), de culoare roşie (R), care este
heterozigot pentru culoarea fructelor.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi;
c) genotipul descendenţilor din F1 care au mere mari şi de culoare galbenă.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Organele de simţ au rol în realizarea sensibilităţii la mamifere.
a) Precizaţi relaţia dintre organele de simţ şi sistemul nervos în asigurarea sensibilităţii la
mamifere.
b) Comparaţi ochiul cu urechea, precizând o asemănare şi o deosebire între structurile
acestora.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Pielea
- Paralizia-manifestare, cauze, prevenire

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 17


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

2. 16 puncte

Conform Teoriei celulare, organismele vii sunt alcătuite din celule.


a) Caracterizaţi o componentă specifică celulei vegetale, precizând: denumirea acesteia, o
particularitate structurală, rol.
b) Explicați afirmaţia următoare: „Celulele realizează permanent schimburi de substanţe cu
mediul ambiant”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Diviziunea indirectă a celulelor”, folosind informaţia ştiinţifică
adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 17


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 18

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Prin fotosinteză, plantele sintetizează substanțe ............ şi eliberează ............ .


B 6 puncte
Daţi două exemple de boli ale sistemului nervos central la om; scrieţi în dreptul fiecărei boli
câte o caracteristică.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Componentă a tubului digestiv la om este:


a) ficatul
b) glanda salivară
c) pancreasul
d) stomacul

2. Coniferele sunt:
a) alge
b) gimnosperme
c) dicotiledonate
d) monocotiledonate

3. Rinichii:
a) conțin unităţi microscopice numite neuroni
b) participă la realizarea funcției de relație
c) primesc O2 prin venele renale
d) sunt componente ale sistemului excretor

4. Gonoreea este:
a) afecţiune specifică bărbaţilor
b) boală a sistemului excretor
c) prevenită prin evitarea consumului de ciuperci
d) provocată de o bacterie

5. Respiraţia anaerobă:
a) are rol în producerea de energie
b) constă în oxidarea substanţelor anorganice
c) este un proces specific plantelor
d) se finalizează cu formarea de O2

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 18


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Mamiferele sunt reprezentate de urodele şi anure.

2. La mamifere, în timpul expiraţiei normale, diafragma și muşchii intercostali se contractă.

3. Nutriţia heterotrofă se poate realiza saprofit şi parazit.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sângele circulă prin sistemul circulator alcătuit din inimă şi vase de sânge.
a) Caracterizaţi un vas de sânge prin care circulă sânge oxigenat precizând: numele vasului
de sânge, compartimentul inimii cu care comunică, sensul circulației sângelui prin acest vas
de sânge.
b) Explicați rolul valvelor atrio-ventriculare.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 46 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează un soi de cireş cu fructe mici (m), de culoare galbenă (G), fiind heterozigot
pentru caracterul „culoare galbenă”, cu un soi de cireş cu fructe mari (M), de culoare roşie (g), care
este heterozigot pentru caracterul „fructe mari”.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi;
c) genotipul descendenţilor din F1 care au cireşe mici şi de culoare galbenă.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Ochiul, urechea, nasul, limba sunt organe de simţ care au rol în realizarea sensibilităţii la
mamifere.
a) Enumeraţi componentele sistemului optic al ochiului mamiferelor.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Miopia se corectează cu lentile
divergente”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Mugurii gustativi
- Urechea internă
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 18
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

2. 16 puncte
Toate organismele vii cuprinse în cele cinci regnuri sunt alcătuite din celule.
a) Precizați trei componente celulare comune celulei vegetale şi celulei animale.
b) Explicați afirmaţia următoare: „În cazul organismelor unicelulare, celula îndeplineşte toate
funcţiile necesare vieţii”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Telofaza mitozei”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 18


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 19

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Faringele este organul la nivelul căruia se încrucişează calea ............ cu cea ............ .
B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de amfibieni; scrieţi în dreptul fiecărei grupe de amfibieni câte
un exemplu reprezentativ.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La realizarea funcţiei de nutriţie a organismelor participă sistemele:


a) circulator, digestiv, excretor
b) digestiv, muscular, osos
c) excretor, nervos, muscular
d) respirator, osos, muscular

2. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu


2n = 28 cromozomi, are:
a) 2n = 28 cromozomi
b) 2n = 14 cromozomi
c) n = 28 cromozomi
d) n = 14 cromozomi

3. Insuficienţa renală cronică este boală a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator

4. Glandă anexă, componentă a sistemului digestiv al mamiferelor este:


a) esofagul
b) faringele
c) pancreasul
d) stomacul

5. La plante, fotosinteza:
a) are sediul în mitocondrie
b) are loc în absența pigmenților clorofilieni
c) descompune apa în faza de întuneric
d) se poate evidenția după O2 produs

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 19


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Epilepsia este una dintre bolile sistemului digestiv al omului.

2. La mamifere, receptorii pentru auz sunt localizaţi în canalele semicirculare membranoase


ale urechii interne.

3. Corneea, umoarea apoasă, umoarea sticloasă şi cristalinul sunt componente ale sistemului
optic al ochiului mamiferelor.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

La mamifere, arborele vascular este alcătuit din vase de sânge grupate în artere, vene și
capilare.
a) Comparați artera aortă cu venele pulmonare, având în vedere următoarele criterii: tipul de
sânge transportat, sensul circulației sângelui prin aceste vase de sânge.
b) Formulați un argument în favoarea faptului că limfocitele au rol în asigurarea imunității
organismului.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului tânărului este de 79 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte

Se încrucişează un soi de lalea cu flori mari, de culoare galbenă cu un soi de lalea cu flori mici,
de culoare albă. Florile mari (M) şi de culoare galbenă (G) sunt caractere dominante, iar florile mici
(m) şi de culoare albă (g) sunt caractere recesive. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele
caractere. În prima generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor
din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) fenotipul organismelor din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu heterozigote; genotipul organismelor din F2 cu flori mici,
de culoare galbenă.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 19


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Organismele pot respira aerob şi/ sau anaerob.
a) Scrieţi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe.
b) Explicaţi motivul pentru care cantitatea de energie obţinută prin respiraţia aerobă este mai
mare decât cantitatea de energie obţinută prin respiraţia anaerobă.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Respirația la plante - evidențiere
- Boli ale sistemului respirator la om

2. 16 puncte
Viețuitoarele sunt încadrate în cinci regnuri: Monera, Protiste, Fungi, Plante și Animale.
a) Caracterizați Bazidiomicetele precizând: regnul din care fac parte, mediul lor de viață, tipul
de nutriție și un exemplu de reprezentant.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Lamelibranhiatele sunt moluște”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Bacterii”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 19


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Test 20

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere, în timpul ............ diafragma se ............, iar volumul cavităţii toracice creşte.
B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de vertebrate; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un exemplu
reprezentativ.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Coniferele sunt:
a) alge
b) dicotiledonate
c) gimnosperme
d) monocotiledonate

2. Briofitele aparțin regnului:


a) Fungi
b) Monera
c) Plante
d) Protiste

3. Sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA) este:


a) boală cu transmitere sexuală
b) provocat de Candida albicans
c) prevenit printr-o alimentaţie echilibrată
d) specific sexului femeiesc

4. Componentă a tubului digestiv la om este:


a) esofagul
b) ficatul
c) glanda salivară
d) pancreasul

5. Rinichii mamiferelor:
a) au hilul în partea convexă
b) participă la realizarea funcţiei de relaţie
c) prezintă la exterior zona medulară
d) sunt localizaţi în cavitatea abdominală

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 20


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Segregarea independentă a perechilor de caractere este una dintre legile eredităţii


descoperite de Mendel.

2. Fotosinteza este procesul prin care plantele verzi transformă substanţele organice în
substanţe anorganice, eliberând O2.

3. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt monozaharidele.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Inima mamiferelor, componentă a sistemului circulator, este localizată în cavitatea toracică,
între cei doi plămâni. Ea este un organ musculos, alcătuit din două atrii şi două ventricule.
a) Caracterizaţi ateroscleroza, precizând: două cauze, două manifestări, o măsură de
prevenire.
b) Evidențiați relația structură-funcție în cazul miocardului.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 88 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Se încrucişează un arbust cu frunze mari şi ovale (MMOO) cu un arbust cu frunze mici şi
alungite (mmoo). În prima generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a
hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul organismelor din F1;
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote; genotipul organismelor din F2 cu
frunze mici şi ovale.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Unul dintre organele de simţ cu rol în realizarea sensibilităţii la mamifere este urechea.
a) Numiţi două componente ale urechii externe a mamiferelor.
b) Comparaţi structura urechii mamiferelor cu structura unui alt organ de simţ (la alegere
organul de simţ), precizând o asemănare şi o deosebire între aceste structuri.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Nasul
- Hipermetropia
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 20
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

2. 16 puncte
Celula eucariotă animală are în structura sa numeroase componente, ca de exemplu:
membrana celulară, citoplasma, nucleul, ribozomii.
a) Numiţi un alt component al celulei animale, precizând o particularitate structurală şi rolul
îndeplinit de componentul celular respectiv.
b) Explicați afirmaţia următoare: „Mitocondriile sunt considerate sediul energetic al celulei”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Aparatul Golgi”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Test 20


Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și