Sunteți pe pagina 1din 2

E.2.5.

Fişa postului

Denumirea pozitiei din proiect: Responsabil tehnic

Cerinţe minime:
(În această secţiune se vor detalia cerinţele minime privind educaţia, specializările şi
experienţa relevantă a persoanei ce urmează să ocupe poziţia din proiect)
- Diplomă de licenţă
- cunoştinţe bune de operare calculator: Windows, Internet, baze de date.

Abilităţi şi deprinderi necesare:


• capacitate ridicată de colectarea a datelor referitoare la aria naturala protejata;
• confidenţialitate sporită privind documentele proiectului;
• disponibilitate pentru lucrul în echipă;
• capacitate remarcabilă de a lucra în condiţii de stres psihic cauzat de respectarea
termenelor limită.

Categoria de expert - Expert de tip B - experienţă profesională între 3 şi 5 ani

Relaţii funcţionale:
(În aceasta secţiune se vor descrie pe scurt relaţiile profesionale între persoana ce
urmeaza să ocupe poziţia şi ceilalţi membri ai UIP sau echipei de implementare având în
vedere schema de implementare a proiectului şi organigrama)

- cu personalul de executie al Asociatiei;


- se subordoneaza presedintelui Asociatiei si managerului de proiect.

Sarcini şi responsabilităţi:
(În această secţiune se vor descrie sarcinile ce vor fi îndeplinite de către persoana ce
urmează să ocupe poziţia din proiect, precum şi responsabilităţile acesteia)
- va fi membru în comisia de licitaţie pentru achiziţiile publice;
- va urmări realizarea activităţilor/acţiunilor
- va raporta managerului proiectului, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalităţi în
realizarea activităţilor/acţiunilor la care participă şi va propune măsuri de remediere;
- va întreprinde măsuri de remediere a eventualelor disfuncţionalităţi, dupa
consultarea şi aprobarea managerul proiectului;
- va răspunde de realizarea în condiţii de legalitate, de calitate şi în termenul stabilit a
tuturor acţiunilor la care va participa şi pentru care are responsabilităţi potrivit
graficului întocmit de managerul proiectului
- furnizeaza informaţii către subcontractanţi
- gruparea documentelor în dosare cronologic şi sistematic pentru elaborarea planului
de managemenr, inventarierea speciilor de si habitatelor de importanţă
comunitară/nationala, evaluarea stării actuale de conservare, cartografierea şi
elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor si habitatelor.
- Participă la campania de informare (seminarii, pagina web) şi conştientizare a
populaţiei şi a factorilor interesaţi;
- îndosariază şi păstrează toate documentele originale, inclusiv documentele contabile
aferente proiectului, privind activităţile şi cheltuielile aferente acestuia, în vederea
facilitării controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare şi
naţionale, astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor;
- păstrează documentele într-o locaţie unică, de unde să poată fi recuperate cu
uşurinţă atunci când acest lucru se impune, pe perioada implementării, inclusiv pe o
perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a POS Mediu în cadrul căruia este
finanţat prezentul proiect.

Remuneraţie:
(În această secţiune se va descrie în termeni de timp (ore, zile, luni) implicarea persoanei
ce urmează să ocupe poziţia în proiect, precum şi cheltuiala salarială asociată. Această
secţiune va fi corelată cu bugetul.

În calitate de membru al UIP se va întocmi un contract individual de muncă. Plata se va


face corelat cu pontajul lunar si cu Cererea de finantare aprobata.

24 luni, 5 ore/zi, 22 zile medie, 2.000 lei/luna