Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea şcolară: Scoala gimnaziala Nr.

1 Novaci

Profesor : Murg Roxana Maria


Disciplina : Istorie
Clasa : a VI-a, 1 ora/saptamana

PLANIFICARE ANUALĂ 2021-2022 DISCIPLINA


ISTORIE – CLASA A VI-A 1h-săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
SEMESTRUL I - 14 săptămâni
Nr.Crt UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂRE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. Săptămâna OB
ORE S

Test initial 1 S1
13-17 IX

1. CĂLĂTORI ŞI 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Călătoriile şi percepţia spaţiului în 1 S2


CĂLĂTORII – EUROPA ŞI diferite perioade istorice Evul Mediu; mijloace de transport 20-24 IX
LUMEA NOUĂ 2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor Marile descoperiri ale europenilor:
de informare drumuri şi teritorii; consecinţe asupra 2 S3 -S4
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii vieţii oamenilor
27 IX-08 X
umane Studiu de caz:
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor  Lumea Nouă: cunoaştere,
S5 11-15 X
multimedia misionarism şi exploatare 1
RECAPITULARE/EVALUARE CĂLĂTORI ŞI CĂLĂTORII – EUROPA ŞI LUMEA NOUĂ S6 -S7
2
18-29 X
2. GENEZA SPIRITULUI 1.2. Utilizarea coordonatelor Renaşterea: geneza spiritului
MODERN temporale referitoare la faptele și procesele modern, umanismul 1 S8 01-05 XI
istorice Studii de caz:
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor  Leonardo da Vinci şi
istorici/limbajului de specialitate în prezentarea Michelangelo S9
unui fapt/proces istoric Buonarroti 1
08-12XI
3.1. Utilizarea dialogului intercultural  Niccolo Machiavelli

3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare Giordano Bruno şi Galileo S10
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor Galilei 1
15-19XI
multimedia  William Shakespeare
4.2. Asumarea critică a unui set de valori
recunoscute social
1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Reforma. Contrareforma. 2 S11 - S12
diferite perioade istorice 22 XI - 03 XII
2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor
de informare Studiu de caz: S13
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate  Barocul 1 06- 10 XII
prezente în surse variate
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii
umane
RECAPITULARE/EVALUARE GENEZA SPIRITULUI MODERN 1 S14
13-22 XII

SEMESTRUL AL II-LEA - 20 săptămâni


1. GENEZA SPIRITULUI 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Absolutismul 1 S15
MODERN diferite perioade istorice 10- 14 I
1.2. Utilizarea adecvată a termenilor Studii de caz:
istorici/limbajului de specialitate în prezentarea  Soliman Magnificul
unui fapt/proces istoric S16
2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor  Ludovic al XIV-lea. Palatul 1 17-21 I
de informare de la Versailles
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor
multimedia  Petru cel Mare

2. SPRE O NOUĂ 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în


SOCIETATE diferite perioade istorice
1.2.Utilizarea adecvată a termenilor Revoluţia Glorioasă 1 S17
istorici/limbajului de specialitate în prezentarea 24–28I
unui fapt/proces istoric
2.2.Utilizarea gândirii critice în analiza surselor
de informare
1.2.Utilizarea coordonatelor temporale referitoare Iluminismul – raţiune, drepturi, 1 S18
la faptele și procesele istorice implicarea oamenilor în viaţa publică 31I–04II
2.2.Utilizarea gândirii critice în analiza surselor
de informare Studiu de caz: 1 S19
3.1.Utilizarea dialogului intercultural  Montesquieu, J.J. Rousseau, 07-11 II
Asumarea cooperării în grupuri de învățare Voltaire
4.1.Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor
S20
multimedia Viaţa cotidiană. Opinia publică în 1
14 -18 II
4.2. Asumarea critică a unui set de valori secolul al XVIII-lea
recunoscute social
1.2.Utilizarea coordonatelor temporale referitoare Constituirea SUA. Declaraţia de S21
la faptele și procesele istorice Independenţă. Constituţia. 1 21-25II
2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor
de informare Revoluţia franceză. De la supus la S22
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate cetăţean 1
28 II - 04 III
prezente în surse variate Studiu de caz:
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare  Declaraţia drepturilor
3.3.Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii omului şi ale cetăţeanului 2 S23-S24
umane  Napoleon I şi răspândirea 07 – 18 III
4.1.Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor ideilor revoluţiei franceze în
multimedia Europa
4.2. Asumarea critică a unui set de valori S25
recunoscute social Revoluţia industrială. Impactul în 1 21 -25 III
viaţa oamenilor
RECAPITULARE/EVALUARE - SPRE O NOUĂ SOCIETATE 2 S26-S27
28 III - 07 IV

“ŞCOALA Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S28


ALTFEL” “Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun 08-14IV

3. SECOLUL 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Statele moderne: revoluţie şi 1 S29
NAŢIONALITĂŢILOR emancipare naţională
diferite perioade istorice 02-06V
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate
Studii de caz:
prezente în surse variate
 1848 în Europa
3.1. Utilizarea dialogului intercultural S30-S32
 Românii şi modernitatea 3
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de 
învățare
Formarea statelor naţionale 09-27V

în secolul al XIX-
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii
lea:Germania
umane
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul
resurselor multimedia Epoca victoriană. La Belle Époque 1 S33
30V-03VI

S34
RECAPITULARE/EVALUARE ANUALĂ 1 S34 6-10VI

VACANTA DE VARA