Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea şcolară: Scoala gimnaziala Pociovalistea

Profesor : Murg Roxana Maria


Disciplina : Istorie
Clasa : a V-a, 2 ore/saptamana

PLANIFICARE ANUALĂ 2021-2022 DISCIPLINA


ISTORIE – CLASA A V-A 2h-săptămână

1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
SEMESTRUL I - 14 săptămâni
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
1.1.Utilizarea termenilor specifici cronologiei,
INTRODUCERE Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de Test predictiv
1. ÎN STUDIUL comunicare scrisă sau orală Prezentarea disciplinei şi a manualului 2 S1 13-17 IX
ISTORIEI 3.1.Identificarea şi clasificarea surselor istorice.

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a Izvoare istorice 2 S2 20-24 IX


Alfabetul istoriei – faptelor/proceselor istorice Perceperea timpului şi a spaţiului; cronologia
2. reconstituirea 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau istoriei; periodizare; spaţiul istoric
trecutului proceselor istorice 2 S3 27 IX-01 X
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Primii oameni 1 S4 04-08 X
proceselor istorice Revoluţia neolitică – viaţa oamenilor, 1
3. PREISTORIA 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea sedentarizare, economie.
unui eveniment/proces istoric Inventarea metalurgiei – tehnologie şi 1 S5 11-15 X
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru consecinţe asupra vieţii oamenilor
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice Mediul natural şi viaţa cotidiană: locuinţa, 1 S5 11-15X
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea hrana, familia, aşezări (sat şi oraş), economia,
unui eveniment/proces istoric practici sociale.
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Studii de caz: Oraşul-stat Babilon, 2
S6 18-22 X
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse Temple şi piramide
diferite
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învăţării
1.2. Identificarea diferenţelor temporare dintre
evenimente şi procese istorice Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului
ORIENTUL
4. 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Antic
ANTIC unui eveniment/proces istoric Studii de caz: Chinezii 2 S7 25-29 X

2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Evreii


utilizând informaţii din surse istorice
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Inventarea scriereii – de la pictograme la
proceselor istorice alfabet 2 S8 01-05 XI
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Studii de caz: Epopeea lui Ghilgameş
utilizând informaţii din surse istorice Codul lui Hammurabi
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în

2
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
desfăşurarea evenimentelor istorice
3.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice Recapitulare şi evaluare
din Antichitate, pe baza surselor istorice. ORIENTUL ANTIC
3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o Evaluare sumativă 2 S9 08-12XI
sursă istorică, într-o expunere scrisă, sau orală.

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a Mediul natural şi ocupaţiile grecilor


faptelor/proceselor istorice Studiu de caz : Ceramica între utilitate şi artă 1 S10 15-19 XI
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric,
utilizând informaţii din surse istorice Adevăr şi legendă: Legendele Olimpului; 1 S10 15-19 XI
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea Războiul troian
sarcinilor de lucru

1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau


CIVILIZAŢIA proceselor istorice Polis-ul: organizarea internă: Atena şi Sparta. S11 22-26 XI
GREACĂ ŞI 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Procesul de colonizare
5. SINTEZA unui eveniment/proces istoric
3
ELENISTICĂ 2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Studiu de caz: Histria, Tomis şi Callatis S12 29 XI - 03 XII
utilizând informaţii din surse istorice
4.1.Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
faptelor/proceselor istorice Războaiele grecilor: războaiele medice, S12 29 XI - 03 XII
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, utilizând războiul peloponesiac 2
informaţii din surse istorice S13 06- 10 XII
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul Studiu de caz: Bătălia de la Marathon
învăţării
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau S13 06- 10 XII
CIVILIZAŢIA proceselor istorice Alexandru Macedon şi civilizaţia elenistică 1
5 GREACĂ ŞI 3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în
SINTEZA desfăşurarea evenimentelor istorice
ELENISTICĂ 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Frumos şi cunoaştere în lumea greacă
unui eveniment/proces istoric Studii de caz: Acropola ateniană
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Moştenirea lumii greceşti (sculptura, teatrul, 2 S14 13- 22 XII
utilizând informaţii din surse istorice cunoaşterea ştiinţifică)
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Jocurile Olimpice în Antichitate
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învăţării
Recapitulare - Evaluare semestrială Civilizaţii ale antichităţii - ORIENTUL ANTIC 1 S14 13-22 XII
- CIVILIZAŢIA GREACĂ ŞI SINTEZA ELENISTICĂ

SEMESTRUL AL II-LEA – 20 Săptămâni

2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric,


utilizând informaţii din surse istorice Fondarea Romei: istorie şi legendă 2 S15 10- 14 I
4.1.Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.2. Identificarea diferenţelor temporare dintre
evenimente şi procese istorice
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea
unui eveniment/proces istoric Statul roman: războaie şi expansiune 4 S16 17-21 I
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, teritorială; decăderea.
LUMEA utilizând informaţii din surse istorice S17 24–28I
7. ROMANĂ 2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Viaţa cotidiană în lumea romană: familia şi S18 31I–04II
proceselor istorice virtuţile romane; educaţia; jocurile S19 07-11 II
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Studii de caz: Oraşul şi monumentele publice 7 S20 14 -18 II
unui eveniment/proces istoric (forul, apeducte, termele, etc) S21 21-25 II
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Colosseum şi gladiatorii
utilizând informaţii din surse istorice Pompei. Armata romana
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Zeii romanilor.Templele
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării Creştinismul
1.2. Identificarea diferenţelor temporare dintre
evenimente şi procese istorice Romanizarea 1 S22 28II - 04 II
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea
unui eveniment/proces istoric
8. 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Geţii şi dacii. Rânduieli, obiceiuri, credinţe
utilizând informaţii din surse istorice 2 S23 7-11 III
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
GETO-DACII
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în Burebista şi Decebal; războaiele daco-romae
desfăşurarea evenimentelor istorice
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învăţării

RECAPITULARE/EVALUARE / LUMEA ROMANĂ/ GETO-DACII 2 S24 14 – 18 III


1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
CIVILIZAŢIA proceselor istorice Apariţia islamului; credinţa musulmană; S25 21 – 25 III
9.
ISLAMICĂ 2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, expansiunea culturală şi militară a Islamului 2
utilizând informaţii din surse istorice
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
10. EUROPA 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
MEDIEVALĂ proceselor istorice Formarea popoarelor europene. Etnogeneza S26
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea românească 4 28 III-01 IV
unui eveniment/proces istoric Europa creştină în mileniul I S27
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Studii de caz: Creştinarea francilor
04-07IV
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse Imperiul bizantin
diferite
11. “ŞCOALA Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S28
ALTFEL” “Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun 08-11 IV
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
12. EUROPA 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Viaţa cotidiană în Evul Mediu: familia, S29
MEDIEVALĂ proceselor istorice aşezările, alimentaţia, sărbătorile, economia şi 2 02-06IV
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea tehnologia, credinţa şi biserica, proprietatea,
unui eveniment/proces istoric libertatea şi independenţa
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric,
S30
utilizând informaţii din surse istorice Studii de caz: Domeniul feudal
09-13V
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Oraşul medieval – spaţiu al libertăţii; oraşele
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse italiene şi oraşele germane 4
diferite Cavalerism şi onoare S31
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Cruciadele 16–20V
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea Catedrale şi universităţi
sarcinilor de lucru
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării Statele medievale: Franţa, Anglia, Imperiul
Romano-German S32
Studii de caz: Lumea românească şi statele 23-27 V
medievale în secolele XIV-XVI 4
Târgovişte, Suceava S33
Diversitate culturală în lumea românească:
30V-03VI
Braşov şi Cluj

13. RECAPITULARE ŞI EVALUARE SEMESTRIALĂ 2 S34 6-10VI

Vacanţă de vară