Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi


Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra de ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială

CURRICULUMul unității de curs


Asistența socială a persoanelor dependente
Ciclul I – studii de licență

Autor: asistent universitar, Ala Iațco

Bălți 2019
Discutat şi aprobat la Şedinţa Catedrei de ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială din
______________________________ 2019, proces-verbal nr._____
Ș eful de catedră , conf. univ., dr. Olga Jacota _______________
Confirmat în şedinţa Consiliului Facultă ţii de Drept şi Ş tiinţe Sociale__________________2019
Proces-verbal nr.______
Decanul Facultă ții, conf. univ., dr. Vitalie RUSU__________________
I. Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra: ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială
Domeniul general de studiu: Ș tiințe sociale
Ciclul I, Studii de licență
Statutul: unitate de curs obligatorie

Administrarea unităţii de curs:


a) studii cu frecvenţă la zi
Repartizarea orelor Forma
Codul unită ţii de Credite Total Limba de
L. de
curs ECTS ore Curs Sem. Lab. predare
ind. evaluare
12 12 Examen Româ na

II. Informaţii referitoare la cadrul didactic:


Numele, prenumele titularului cursului: Ala Iațco, master în asistența socială, master în
sătătatea publică
e-mail: protineret@yahoo.com

III. Integrarea cursului în programul de studii


În procesul predă rii unită ții de curs Asistența socială a persoanelor dependente se
proiectează realizarea urmă toarelor obiective:
- Conturarea la studenți a cunoștințelor cu privire la dependențele de substanțe psiho-
active, strategiile Republicii Moldova în domeniul antidrog și principiile de prevenire a
consumului de droguri;
- Dezvoltarea abilită ților de identificare a riscurilor și a vulnerabilită ților în contextul
consumului de droguri;
- Dezvoltarea abilită ților de asistență socială a consumatorilor de substanțe psiho-
active și a persoanelor marcate de dependență ;
- Valorificarea experienței și a bunelor practici existente în domeniul asistenței
persoanelor marcate de substanțe psiho-active.

Disciplina are menirea de a dezvolta competenţele profesionale ale studenţilor în


ceea ce priveşte organizarea programelor, serviciilor și intervențiilor de prevenire și
asistență socială a persoanelor marcate de consumul și dependența de
substanțe psiho-active. Cursul pune în evidenţă specificul activită ţii asistentului social în
cadrul serviciilor adresate acestui grup caracterizat de multiple vulnerabilită ți sociale. De
asemenea această disciplină universitară de specializare are menirea de a forma la viitorii
asistenţi sociali abilită ţi practice de identificarea a consumului de droguri și
elaborare/implementare a programelor de prevenire consumului de droguri. Un loc
aparte revine studierii aspectelor legate factorii de risc și cei de protecție, abordă rile și
strategiile în prevenire și reducerea riscurilor asociate comportamentelor de consum.
Pentru fiecare din aspectele menţionate cursul prezinta aspecte relevante ale asistenţei în
contextul Republicii Moldova și a politicilor antidrog naționale/locale.
Disciplina se promovează la studii fă ră frecvenţă , ciclul I de studii, conform
planului de studii.

IV. Competenţe dobândite:


Cunoaştere înţelegere
 Identifică cauzele consumului de droguri și modalită țile de identificare a unui potențial
consum;
 Cunoaşte funcţiile de conducere a organizaţiilor ce prestează servicii sociale pentru
familie şi copil;
 Cunoaşte abordă rile în prevenirea consumul de substanțe psiho-active în mediul
adolescenților și persoanelor tinere;
 Cunoaşte abordă rile în asistență consumatorilor de substanțe psiho-active;
 Identifică modalită ţile de sporire a implică rii comunită ţii în soluţionarea problemelor
asociate consumului de substanțe psiho-active;
 Cunoaşte instituțiile și serviciile specializate în domeniu.

Explicare şi interpretare
 Descrie şi elaborează intervenții și programe educaționale în contextul consumului de
droguri cu luarea în considerare a factorilor relevanți de risc și de protecție;
 Exemplifică şi argumentează situațiile de risc în contextul consumului de droguri;
 Argumentează și exemplifică intervențiile de asistență și suport a persoanelor
consumatore de substanțe psiho-active, inclusiv a celor de prevenire a recă derilor și
recidivelor.

Instrumental – aplicativ
 Proiectează intervenții educaționale și de asistență a consumatorilor de substanțe
psiho-active;
 Stabileşte planuri de acţiune pentru serviciile de asistență a persoanelor consumatoare
de substanțe psiho-active;
 Organizează referirea persoanelor cu problem de consum că tre serviciile specializate
de asistență ;
 Determină criteriile de apreciere a calită ţii pentru asistența persoanelor
consumatoare de droguri și marcate de dependență .

Atitudinale
 Dezvoltă capacitatea studenţilor de a lucre cu persoanelor consumatoare de droguri
și marcate de dependență în baza unor attitudini corecte, libere de stigma,
discriminare și percepții sociale ironate;
 Manifestă responsabilitate, toleranţă , solidaritate umană, sensibilitate, creativitate în
activitatea asistenţială profesionistă ;
 Consolidează parteneriatele și colaboră rile în contextul asistenței persoanelor
consumatoare de droguri și marcate de dependență .
a) Conţinutul cursului: Noțiuni și definiții în domeniul dependențelor și asistenței
specializate oferite consumatorilor de substanțe psiho-active. Factorii de risc si
factorii de protecție! Strategii de prevenire a consumului de droguri. Strategii de
prevenire a recidivelor, declanșatori ai recă derilor. Criterii și principii de
elaborare și organizare a programelor de prevenire. Abordă ri educaționale
utilizate in prevenirea consumului de droguri. Criterii și principii in elaborarea și
organizarea programelor de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri și
marcate de dependență .
b) Strategii didactice :
Curs: expunerea prin intermediul prezentă ii electronice, exemplul demonstrativ,
dezbatere, analiză comparativă , sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată .
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală , activită ţi de grup, descoperire dirijată ,
sinteza cunoştinţelor, studiu de caz, joc de rol, elaborarea referatelor.

V. Calendarul desfăşurării unităţii de curs

Te Unitățile tematice ale cursului Nr. de ore 12/12


ma Studii cu frecvenţă la zi
Prelegeri Seminare
Plan (puncte de reper, aplicaţii Aud. l.i.dir Aud. l.i.di
practice pentru seminare) r

1. Noțiuni și definiții în domeniul 2 2


dependențelor și asistenței
specializate oferite consumatorilor
de substanțe psiho-active.
1. Generalită ți și statistici privind
consumul de substanțe psiho-active
2. Problematica și terminologia în
domeniul consumului de droguri.
3. Cauzele consumului de
droguri.
4. Modalită ți de identificare a
consumului de droguri.
5. Tipurile consumului de droguri –
experimental, recreațional,
problematic/dependent.
Aplicaţii practice:
- Elaborarea şi prezentarea
referatelor;
- Analiza situației și colectarea
datelor statistice cu privire la
consumul de droguri în localitatea
de referință/RM.
- Conturarea portretului unui
adolescent consumator de droguri:
caracteristici fizice și
comportamentale.

2. Strategii de prevenire a 2 4
consumului și dependenței de
droguri.
1. Descrierea și analiza factorilor de
risc și a factorilor de protecție
2. Tipurile profilaxiei consumului de
droguri – (a) primară , secundară și
terțiară ; (b) reducerea cererii,
reducerea ofertei, reducerea
riscurilor;
3. Abordă rile în prevenire – ce are
efect?
4. Strategii de prevenire a consumului
de droguri.

Aplicaţii practice:
- Dezbateri: (1) Rolul asistentului
social în prevenirea consumului de
droguri versus asistența
persoanelor
consumatoare/dependente de
droguri; (2) Rolul școlii versus rolul
familiei în prevenirea consumului
de droguri la adolescenți.
- Vizita Centrului de sănătate
prietenos tinerilor ATIS – inițiative
și programe de prevenire
vulnerabilității în contextual
consumului de droguri și asistență
a adolescenților marcați de riscul
de consum.

3. Elaborarea, organizarea și 4 2
implementarea programelor de
prevenire a consumului de droguri.
1. Abordări educaționale utilizate în
prevenirea consumului de droguri –
clasificarea OSAP:
- Programe centrate pe persoană
- Programe centrate pe grupul de
egali
- Programe centrate pe familie
- Programe centrate pe școală
2. Programe de dezvoltare
emoțională
3. Teorii și modele explicative ale
consumului de droguri.
4. Abordă ri educaționale utilizate în
prevenirea consumului de droguri.
5. Formarea în prevenire.
Aplicaţii practice:
1. Prezentarea Metodelor de
comunicare și formare în domeniul
antidrog specifice:
- copiilor;
- adolescenților;
- adulților;
2. Elaborarea structurii unei sesiuni de
prevenire a consumului de droguri
(45 min), adresate:
- Adolescenților
- Părinților
- Cadrelor didactice
- Asistenților sociali
4. Modalități și etape în asistența 2
dependenței de substanțe psiho-
active:
1. Sistemul Național de Asistență în
RM
2. Furnizorii de servicii
3. Serviciile medicale, psihologice,
spciale și educaționale.
4. Servicii pentru pă rinți și
reprezentanți legali
5. Etapele furniză rii serviciilor – etapa
pretratament/identificare,
informare, referire; etapa de
asistență - evaluare, planificarea
asistenâ ei, frunizarea de servicii,
M&E, integrarea
5. Strategia Reducereasociala.
Riscurilor – 2 4
modalitate eficientă de ocrotire a
sănătății publice și asistență socială
a persoanelor consumatoare și
dependente de droguri.

1. Filosofia Strategiei de Reducere a


Riscurilor
2. Principiile Strategiei de Reducere a
Riscurilor
3. Pachetul comprehensiv de servicii de
reducere a riscurilor
4. Importanța implică rii comunită ții
consumatorilor de droguri în
activită țile de reducere a riscurilor
asociate consumului de droguri.
Aplicaţii practice:
- Vizita Asociației Tinerii pentru
Dreptul la Viață, Bălți – programul
de reducere a riscurilor asociate
consumului de droguri injectabile.
Interacțiune organizată cu
comunitatea consumatorilor de
droguri din mun. Bălți.

Total: 12 12

VI. Lucrul individual dirijat

Timpul total (ore pe semestru) al activită ţilor de studiu individual


(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1 Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8 8. Pregă tire prezentă ri orale 10


.
2 Studiu după manual, suport de curs 1 9. Pregă tire examinare finală 10
. 0
3 Studiul bibliografiei minimale indicate 8 10 Consultaţii -
.4 .11
Documentare suplimentară în 0 Documentare pe teren -
. bibliotecă .
5 Activitate specifică de pregă tire (ore) 1 12 Documentare pe 8
. – elaborarea prezentă rilor 0 . INTERNET
electronice, monitorizarea
6 Realizare teme, referate, traduceri 1 13 Alte activită ţi -
. 0
7 Pregă tire lucră ri de control 8 14 -
.TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = . 82
VII. Evaluare:
Evaluarea curentă are loc la seminarii prin note acumulate pentru sarcinile de lucru
independent, lucră ri de control, teste, prezentă ri de referate, comunică ri.
Evaluarea finală se va desfă şura sub forma unui examen cu bilete sau chestional de
evaluare finală. Subiectele de examinare vor fi formulate reieşind din finalită ţile unită ţii de
curs şi competenţele speciale. Nota de la examen constituie 50% din nota finală , iar 50 %
revin notei medii acumulate la seminarii,

Cerinţe pentru întrebările teoretice:


1. Expunerea logică , consecventă a materialului din curriculum;
2. Referinţe la opinii ştiinţifice consacrate;
3. Utilizarea propriilor argumente în baza cercetă rilor individuale ;
4. Nivelul lingvistic al expunerii (Utilizarea terminologiei ştiinţifice a disciplinei).
Cerinţe faţă de întrebarea practică
1. Corectitudinea soluţionă rii sarcinilor;
2. Argumentarea textuală a sarcinii;
3. Originalitatea metodei de prezentare.

VIII. Bibliografie:
1. Pavel Abraham, Daniela Georgescu, Ana Maria Moldovan. Ghid de prevenire a
consumului de droguri în rândul adelescenților și tinerilor, Editura detectiv 2007.
2. Observatotul național pentru droguri/Ministerul Să nă tă ții, Munciii și Protecției Sociale
al RM. Consumul și traficul ilicit de droguri. Raportul Anual 2017.
3. Denis Richard, Jean-Louis Senon. Dicționar de droguri, toxicomanii și dependențe.
București: Editura Ș tiințelor Medicale, 2005.
4. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA). Raportul
european privind drogurile.Tendenții și evoluții. Luxemburg: Oficiul pentru
Publicații al Uniunii Europene, 2017.
5. European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction. New psychoactive
substances in Europe. Legislation and prosecution- current challenges and
solutions. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016.
6. European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction. Prevention of addictive
behaviours. Updated and expanded edition of Prevention of substance abuse.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
7. Ирина Куртикова, Калерия Лаврова, Всеволод Ли. Тренинг: руководство к
действию. Теория и практика. Москва: “СПИД Фонд Восток-Запад “, 2005.
8. Людмила Шульга. Учебное пособие: Уроки снижения вреда. МБФ
“Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине”, 2012.
9. Отчет ЮНЭЙ ДС: Здоровье, права и наркотики. Снижение вреда,
декриминализация и нулевая дискриминация людей, употребляющих
наркотики. Женева: Объединенная программа Организаций Объединенных
наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙ ДС), 2019.
10. Strategii didactice pentru predarea cursului : „Terapie ocupațională și reabilitare
psihosocială”. Ministerul să nă tă ții al Republicii Moldova. Chișină u, 2008.
11. Руководство по фармакологическому лечению опиоидной зависимости с
психосоциальным сопровождением. Женева: Всемирная организация
здравоохранения, 2010.

S-ar putea să vă placă și