Sunteți pe pagina 1din 4
COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI CHISINAU HOTARARE nr, 50 din 13 ianuarie 2022 in temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sanatitii publice, cu modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia extraordinara de sanitate publicd”, in conformitate ca recomandarile actualizate ale Organizatiei Mondiale a Sanatajii privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea masurilor de sdndtate publicd in contextul COVID-19, precum si a bunelor practici europene si internationale, a prevederilor Dispozitiilor Primarului General a municipiului Chisinau cu nr. 215-d din 15.05.2020 .,Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de séndtate publica a mun, Chisinau si a Regulamentului acesteia”, nr. 404-d din 14 iulie 2021 Cu privire la modificarea dispozitiei nr. 215-d din 15.05.2020 si aprobarea unei noi componente a Comisiei extraordinare de siniitate public’ a municipiului Chisinau”, in contextul evolutici situatiei epidemiologice nefavorabile si alarmante prin infectia cu noul coronavirus in regiune si in tarile limitrofe, prognozele de majorare a riscului de import cu o raspandire rapida si dominanta la rivel national si in mun. Chisinau a tulpin:i mutante Omicron cauzate de virulenta inalta, Comisia extraordinara de sanatate publica (CESP) a mur. Chisinau HOTARASTE: - Se declara Starea de urgenta in sinatate public pe teritoriul administrativ al mun. Chigindu pana la 15 martie 2022. 2. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sanatate Publica Chisinau privind situatia epidemiologica prin infectia cu COVID-19 pe teritoriul administrativ Chisinau, cu incidenfa nivelului de risc ,Alerti cod Portocaliu” si situatia epidemiologica nefavorabila de transmitere comunitara a noii tulpini Omicron. 3. Se ia act de prognozele cresterii numarului de cazuri COVID-19 (persoane infectate), de pana la 1000 cazuri si mai mult inregistrate zilnic in armatoarele 7 zile in mun. Chisinau dintre care 20% vor necesita spitalizare. 4, Centrul de Sanitate Publicd Chisinau si Directia generali asistenta medicala gi sociala (DGAMS) a Consiliului Municipal Chiginéu vor realiza actiunile 6. necesare pentru fortificarea capacitatilor de control a situafiei epidemiologice cauzate de SARS CoV-2, inclusiv a noii tulpini Omicron. - Se mentin si se reitereazd masurile importante obligatorii de sanatate publica, de precautie, prevenire gi control epidemiologic: 5.1. purtarea migtilor de protectie in toate spatiile publice inchise, in transportul public, la statiile de asteptare, la toate evenimentele publice in spafiile deschise cu aglomeratii umane, in cadrul intrunirilor cu caracter unic, adunarilor in masa cu respectarea in aceste cazuri a distantei fizice de minim un metru, Masca trebuie si acopere atdt gura cat si nasul: 5.2. dezinfectia si igienizarea -ndinilor, cu asigurarea produselor gi preparatelor virucide in toate institatiile si organizatiile de drept public si privet, inclusiv in centrele comerciale, magazine, institutii HORECA, alte structuri care presteaza servicii publice; 5.3. evitarea evenimentelor cu prezenta aglomeratiilor umane, pastrarea distanfei de minim 1 m la evenimentele publice organizate. Se solicité suportul Ministerului Afazerilor Interne in monitorizarea respectarii de ciitre persoanele fizice si juridice a regulilor de sinitate publica pentru prevenirea si controlul infectiei COVID-19, inclusiv in piete si centre comerciale, stati de asteptare si in transportul public de pe teritoriul mun, Chisinau. DGAMS, de comun cu conducatorii institutiilor medico-sanitare municipale, vor realiza actiunile care se impun pentru gestionarea eficienté a noului val pandemic COVID-19 la nivel de asistenti medicala primar si de asistenti medical’ spitaliceasca, cu pregatirea spatiilor medicale, sporirea capacititii de internare pentru adul si copii, mobilizarea resurselor medicale umane, securizarea rezervelor de medicamente, a consumabilelor si a mijloacelor de protectie. DGAMS de comun cu directorii spitalelor clinice municipale, conform Planului municipal de control si raspuns la infectia COVID-19, vor dispune crearea circuitelor COVID si non-COVID prin reorganizare interna si activare graduala a secfiilor COVID-19, cu asigurarea tratamentului pentru pacientii cu infectia de coronavirus si asistenta medicala pacientilor de profil in volum deplin, cu efectuarea modificarilor necesare in statele de functii si in devizul de cheltuieli al institutiei medicale subordonate. S. Comisia extraordinara de sindtate public’ a mun. Chisinau solicita Ministerului si Companiei Nationale de Asigurairi Medicale asigurarea, in regim de maxima urgenfi, a spitalelor clinice municipale COVID-19, cu medicamente si Preparate antivirale pentru tratamentul infectiei cu coronavirus de tip nou conform Protocolului Clinic Naticnal Infectia cu coronavirus de tip nou (COVID-19), precum si cu echipamente medicale si de protectie, dezinfectante si detergenti. 10. Comisia extraordinari de sinztate publicd a mun. Chis:ndu_ solicit Ministerului Sanatafii instituirea unci centru (dispecerat) unic de coordonare a spitalizarilor COVID-19 in spitalele republicane si municipale. 11, DGAMS va asigura, prin intermediul Asociafiilor Medica‘e Teritoriale, Centrelor de Saniitate din suburbii, Centrelor medicale private de asistenta medicala primara din mun. Chisinau, monitorizarea gi tratamentul la domiciliu de citre medicii de familie a pacientilor confirmati cu COVID-19 cu forme usoare si medii. 12. DGAMS gi directorul Spitalului Clinic Municipal "Sf. Treime” (O. Crudu) vor spori capacitatile pentru triaj gi rezervele de paturi pentru tratament stationar la Departamentul COVID-19 de la Moldexpo. 13. Se solicit Ministerului Sanatatii revizuirea recomandarilor privind testarea in scop diagnostic la COVID-19 prin metoda Timp-Real PCR si prin testarea rapid Ag SARS CoV-2, cu stabiliree criteriilor clare de aplicare a acestor teste in contextul ratei inalte a rezultatelor fals-negative la testarea rapida fapt care duce Ja stabilirea tardivi a diagnosticului corect si intarzierea initierii tratamentului. 14, in contextul morbidititii inalte prin COVID-19 la copii in mun, Chisindu, DGAMS va spori capacitiile de spitalizare a pacientilor pediatrici cu COVID- 19 cu forme grave. Totodati, DGAMS va solic:ta Ministerului Sinatatii implicarea directa si suportul imediat pentru mentinerea obligatorie a nivelului III de asistentd medicala pediatricd pentru formele extrem de grave, cu maladii concomitente sau insuficienta poliorganica. 1s. Managerii Asociatiilor Medicale Teritoriale, Centrelor de Sanatate din suburbii, Centrelor medicale private de asistenti medicala primaxi din mun. Chisinau vor asigura accelerarea procesului de imunizare in mun. Chisinau in scopul atingerii ratei de vaccinare a populatici generale de minim 70% din teritoriul deservit catre data de 31.03.2022. 16. Nerespectarea misurilor obligatori de sindtate publicd expuse in prezenta Hotarare constituie pericol pentru sanatatea publicd si serveste temei pentru aplicarea masurilor de rispundere contraventionala si/sau penal a persoanelor fizice si juridice. 17, Directia Relajii Publice si Buget Civil a Primariei mun. Chisiniiu va asigura informarea populatiei despre prevederile prezentei Hotarari. 18. in functic de evolutia situat:ei epidemiologice, masurile de sinatate publica vor fi revizuite. 19. Prezenta Hotardre intri in vigoare din momentul emiterii i se publicd pe pagina oficial a Primdriei municipiului Chisinau, Presedinte al Comisiei, = — «2 Primar General Ser Ton CEBAN icepresedinte al Comisi Viceprimar Olga URSU Seeretar al Comisiei Boris GILCA

S-ar putea să vă placă și