Sunteți pe pagina 1din 2

NR.___________________ NR.

_________________

AVIZUL UNITĂȚII ŞCOLARE AVIZUL UNITĂȚII ȘCOLARE


DE PROVENIENŢĂ LA CARE SOLICITĂ TRANSFERUL

DIRECTOR, DIRECTOR,
PROF.____________________________ PROF.____________________________

CERERE DE TRANSFER

Subsemnatul/a ......................................................................................................domiciliat în
.................................................., str. ..................................................., nr. ..............., bl..............,
sc...................., ap.............., telefon........................................, vă rog să aprobaţi transferul fiului/
fiicei mele ...............................................................................................................născută în
localitatea............................, la data de .....................................CNP........................................,
naţionalitatea...........................................în clasa..................în anul şcolar ...................................
de la ................................................................................................................................................la
............................................................................................................................................................

Solicit acest transfer din următorul/următoarele motive:


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Menționez că am studiat:
Limba modernă 1......................................................
Limba modernă 2 .....................................................

Anexez prezentei cereri următoarele documente:


 Copie certificat naştere copil
 Copie Bl/CI părinţi, din care rezultă adresa actuală
 Adeverință medic
 Altele

Data
Semnătura ..............................