Sunteți pe pagina 1din 8

Studii de caz rezolvate – pentru clasele 6 şi 7

1. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din exploatare


1.1. O entitatea juridică (cumpărătoare) achiziţionează de la o altă entitate juridică (vânzătoare) conform facturii,
consumabile (hârtie, dosare, pixuri) în sumă de 500 lei şi 19% TVA, costul de achiziţie fiind de 300 lei, plata
facturii efectuându-se în numerar, conform chitanţei. Să se efectueze înregistrările contabile aferente în
contabilitatea ambelor firme..
Rezolvare
În contabilitatea entităţii juridice vânzătoare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Vânzare mărfuri (Factură) 4111 = % 595
707 500
4427 95
2. Descărcare gestiune pt. mărfuri 607 = 371 300
vândute (AÎM)
3. Încasarea cash a creanţei (Chitanţă, 5311 = 4111 595
Registrul casă)

În contabilitatea entităţii juridice cumpărătoare


Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Achiziţie consumabile de la % = 401 595
furnizor (Factură) 604 500
4426 95
2. Plată cash furnizor (Chitanţă, 401 = 5311 595
Registrul de casă)
1.2. O entitate juridică care are ca obiect de activitate administrarea de imobile, refacturează unei alte entităţi
juridice, conform facturii, următoarele cheltuieli: energie electrică în sumă de 1.000 lei, servicii curăţenie 300 lei,
servicii de pază 500 lei (toate cheltuielile sunt facturate cu 19% TVA), plata facturii efectuându-se pin bancă. Să
se efectueze înregistrările contabile aferente în contabilitatea ambelor entităţi juridice.
Rezolvare

În contabilitatea entităţii juridice ce administrează imobile


Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Refacturare costuri admi-nistrative: 4111 = % 2.142
energie electrică, curăţenie, 708 1.000
servicii pază (Factură) 708 300
708 500
4427 342
2. Încasare creanţă prin bancă (OP al 5121 = 4111 2.142
clientului şi Extras de cont bancar)
În contabilitatea entităţii juridice beneficiară de servicii
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrare costuri administrative: % = 401 2.142
energie electrică; curăţenie; servicii 605 1.000
pază (Factură) 611 300
628 500
4426 142
2. Plată furnizor prin bancă (OP, 401 = 5121 2.142
Extras cont bancar)
1.3. O entitatea juridică transmite către o altă entitate juridică factura privind cheltuieli de reparaţii la un
autoturism în sumă de 1.500 lei şi 19% TVA, plata facturii efectuându-se prin bancă, comisionul bancar aferent
plăţii fiind de 10 lei, iar comisionul bancar aferent încasării fiind de 8 lei. Să se efectueze înregistrările contabile
corespunzătoare, în contabilitatea ambelor entităţi juridice.
Rezolvare

În contabilitatea entităţii juridice prestatoare de servicii


Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Prestarea serviciului de reparaţii 4111 = % 1.785
(Factură) 704 1.500
4427 285
2. Încasare creanţă prin bancă (OP al 5121 = 4111 1.785
clientului şi Extras de cont bancar)
3. Plata comisionului bancar (Extras 627 = 5121 8
de cont bancar)

În contabilitatea entităţii juridice beneficiară de servicii


Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrare cheltuieli de reparaţii % = 401 1.785
(Factură) 611 1.500
4426 285
2. Plată furnizor prin bancă (OP, 401 = 5121 1.785
Extras cont bancar)
3. Plată comision bancar (Extras de 627 = 5121 10
cont bancar)

1.4. O entitatea juridică transmite către altă entitatea juridică factura privind chiria lunară a imobilului închiriat în
sumă de 3.000 lei şi 19% TVA, plata acesteia efectuându-se prin bancă, comisionul bancar aferent plăţii fiind de
50 lei, iar comisionul bancar aferent încasării fiind de 20 lei. Să se efectueze înregistrările contabile aferente în
contabilitatea ambelor entităţi juridice.
Rezolvare
În contabilitatea entităţii juridice proprietară
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Transmitere factură pt. chiria 4111 = % 3.570
imobilului (Factură) 706 3.000
4427 570
2. Încasare client prin bancă (OP al 5121 = 4111 3.570
clientului, Extras de cont bancar în
lei)
3. Plata comisionului bancar (Extras 627 = 5121 20
de cont bancar)

În contabilitatea entităţii juridice chiriaş


Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrare cheltuieli de reparaţii % = 401 3.570
(Factură) 612 3.000
4426 570
2. Plată furnizor prin bancă (OP, 401 = 5121 3.570
Extras cont bancar)
3. Plata comision bancar (Extras de cont 627 = 5121 50
bancar în lei)

1.5. O entitate juridică achită prin bancă în luna decembrie anul N, contravaloarea poliţei de asigurare RCA
aferentă anului N+1 de sumă de 600 lei, comisionul bancar aferent plăţii fiind de 20 lei. Să se efectueze
înregistrările contabile aferente.

Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Plata prin bancă a poliţei de asigurare 471 = 5121 600
(OP, Extras de cont bancar în lei)
2. Plata comision bancar (Extras de 627 = 5121 20
cont bancar)
3. Trecerea pe cheltuielile lunii 613 = 471 50
curente a c/valorii poliţei de
asigurare (Fişă cont 471) -se repetă
de 12 ori

1.6. O entitate juridică realizează pentru o altă entitate juridică un spot publicitar în sumă de 6.000 lei şi
19%TVA, plata facturii efectuându-se prin bancă, comisionul bancar aferent plăţii fiind de 80 lei, iar comisionul
bancar aferent încasării fiind de 50 lei. Să se efectueze înregistrările contabile, în contabilitatea ambelor entităţi
juridice.

Rezolvare
În contabilitatea entităţii juridice prestatoare de servicii
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Realizare spot publicitar pentru 4111 = % 7.140
client (Factură) 704 6.000
4427 1.140
2. Încasare client prin bancă (OP al 5121 = 4111 7.140
clientului, Extras de cont bancar în
lei)
3. Plata comisionului bancar (Extras 627 = 5121 50
de cont bancar)

În contabilitatea entităţii juridice beneficiare de servicii


Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrarea facturii privind spotul % = 401 7.140
publicitar (Factură) 6232 6.000
4426 1.140
2. Plata prin bancă furnizor (OP, Extras de 401 = 5121 7.140
cont bancar)
3. Plata comisionului bancar (Extras de 627 = 5121 80
cont bancar)
1.7. O entitate juridică realizează pentru o altă entitate juridică un serviciu de transport în sumă de 700 lei şi 19%
TVA, plata facturii efectuându-se printr-un bilet la ordin scadent după 30 de zile. La scadenţă, entitate juridică îşi
încasează creanţa. Să se efectueze înregistrările contabile aferente, în contabilitatea ambelor firme.
Rezolvare
În contabilitatea entităţii juridice prestatoare de servicii
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Realizarea serviciului de transport 4111 = % 833
(Factură) 704 700
4427 133
2. Primire bilet la ordin cu scadenţă 413 = 4111 833
peste 30 de zile
3. Încasare bilet la ordin la scadenţă 5121 = 413 833
(Extras de cont bancar în lei)

În contabilitatea entităţii juridice beneficiară de servicii


Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrare serviciului de transport % = 401 833
(Factură) 624 700
4426 133
2. Emitere bilet la ordin (Bilet la 401 = 403 833
ordin)
3. Achitare bilet la ordin la scadenţă 403 = 5121 833
(Extras de cont bancar în lei)
1.8. O entitate juridică acordă din casierie unui angajat un avans de trezorerie în scopul unei deplasări în ţară în
sumă de 2.000 lei.
La întoarcerea din delegaţie, angajatul justifică avansul astfel:
- cheltuieli de transport: 600 lei şi 19% TVA;
- cheltuieli de cazare: 300 lei şi 9% TVA;
- masă servită în interes de serviciu: 150 lei şi 19% TVA;
- diurnă: 200 lei;
- diferenţa neutilizată se depune la casieria entităţii juridice, care ulterior se depune la bancă.
Se cere să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare.

Rezolvare

Nr. Explicaţie Cont Cont Sume


crt. debitor creditor
1. Acordare avans de tre-zorerie 542 = 5311 2.000
pentru deplasare (Dispoziţie de
plată din casierie, Ordin de depla-
sare, Registrul de casă în lei)
2. Justificare avans: % = 542 2.000,00
- transport (Factură) 624 600,00
4426 114,00
- cazare (Factură) 625.01 300,00
4426 27,00
- masă servită (Factură) 623.02 150,00
4426 28,50
- diurnă (Ordin de deplasare) 625.02 200,00
- restituire numerar (Chitanţă) 5311 580,50
3. Depunere numerar la bancă (Foaie 581 = 5311 580,50
de vărsă-mânt-chitanţă, Extras cont
bancar în lei)
4. Încasare bani în cont (Extras de 5121 = 581 580,50
cont bancar)

1.9. O entitatea juridică emite factura de servicii telefonice unei alte entităţi juridice în sumă de 800 lei şi 19%
TVA, factura achitându-se în numerar. Să se efectueze înregistrările contabile aferente în contabilitatea ambelor
entităţi juridice.
Rezolvare

În contabilitatea entităţii juridice prestatoare de servicii


Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Emitere factură privind serviciile 4111 = % 960
telefonice (Factură) 704 800
4427 160
2. Încasarea cash a creanţei (Chitanţă 5311 = 4111 960
şi Registrul de casă în lei)

În contabilitatea entităţii juridice beneficiară de servicii


Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrarea facturii privind % = 401 952
serviciile telefonice (Factură) 626 800
4426 152
2. Plata cash furnizor (Chitanţă şi 401 = 5311 952
Registrul de casă în lei)

1.10. O entitate juridică achiziţionează de pe internet cărţi de specialitate conform factură, în sumă de 500 lei şi
9% TVA, plata efectuându-se prin poştă la livrarea cărţilor, în acest sens plătindu-se taxe poştale în sumă de 20
lei şi 19% TVA. Cărţile achiziţionate se dau în consum. Se cere să se efectueze înregistrările contabile
corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Achiziţie cărţi de specialitate de la % = 401 545
furnizor (Factură) 303 500
4426 45
2. Plată furnizor prin poştă, inclusiv % = 5311 56,80
taxe poştale (Factură-chitanţă de la 401 545,00
poştă) 626 20,00
4426 3,80
3. Dare în consum cărţi de 603 = 303 500
specialitate (Bon consum)
4. Evidenţiere extrabilanţieră a D 8035 500
stocurilor (Fişă cont 8035)

1.11. O entitate juridică este verificată de Curtea de Conturi, dar în urma controlului entitatea juridică fiind
amendată cu suma de 2.000 lei, care se achită prin bancă. Să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrare amendă instituită de 6581 = 4481 2.000
Curtea de Conturi (Proces verbal
control)
2. Plată amendă prin bancă (Ordin de 4481 = 5121 2.000
plată şi Extras de cont bancar în
lei)
1.12. O entitate juridică acordă unei fundaţii o sponsorizare în sumă de 5.000 lei, achitată prin bancă, respectiv
cărţi de specialitate în sumă de 300 lei. Să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Acordare donaţie în bani (OP, 6582 = 5121 5.000
Extras cont bancar)
2. Acordare donaţie în natură (Proces 6582 = 303 300
verbal de predare)
3. Înregistrare TVA aferentă donaţiei 635.04 = 4427 57
în natură (Notă de contabilitate)

2. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor financiare


2.1. O entitate juridică achiziţionează 45.000 acţiuni cu preţul de 7 lei /bucată achitate prin bancă, cu scopul de a
obţine o influenţă notabilă asupra gestiunii entităţii juridice emitente de titluri şi pentru obţinerea unui venit
financiar sub formă de dividende. Comisionul achitat în numerar entităţii juridice care a instrumentat tranzacţia
este de 0,5%. În anul următor se încasează cu ordin de plată dividende în sumă de 60.000 lei. Ulterior se vând
15.000 acţiuni cu preţul de 12 lei /bucată, încasarea făcându-se ulterior prin bancă. Se cere să se efectueze
înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice.

Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Achiziţionare titluri cu influenţă 261 = 5121 315.000
notabilă (OP, Extras cont bancar în
lei)
2. Achitare comision de intermediere 622 = 5311 1.575
(Chitanţă şi Registrul de casă în lei)
3. Încasarea dividende (Extras de cont 5121 = 7611 60.000
bancar)
4. Vânzare acţiuni (Ofertă publică de 461 = 7641 180.000
vânzare)
5. Scoatere din evidenţă ac-țiuni 6641 = 261 105.000
vândute (Fişă cont 261)

2.2. O entitate juridică contractează un credit bancar pe o perioadă de 4 luni în valoare de 16.000 lei, rambursabil
în rate lunare egale. Rata dobânzii este de 8% pe an, se achită lunar, odată cu rata de credit aferentă lunii
respective. Datorită unei lipse de lichidităţi înregistrate de entitate, rata şi dobânda aferente ultimei luni se achită
cu o întârziere de 60 zile calendaristice.Se cere să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare,pe baza
documentelor justificative specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrare credit primit (Extras 5121 = 5191 16.000
cont bancar în lei)
2. Achitarea dobânzii pt.1 lună (Grafic 666 = 5121 106,67
împrumut)
16.000  8%/12= 106,67 lei
3. Rambursare rată 1 credit (OP, 5191 = 5121 4.000
Extras cont bancar)
4. Achitare dobândă pt.luna 2-a 666 = 5121 80
12.000  8%/12 = 80 lei
(OP, Extras cont bancar)
5. Rambursarea ratei a 2-a a 5191 = 5121 4.000
creditului (OP, Extras de cont
bancar în lei)
6. Achitare dobândă pt.luna a 3-a 666 = 5121 53,33
8.000  8%/12 = 53,33 lei
(OP, Extras cont bancar)
7. Rambursarea ratei a 3-a a 5191 = 5121 4.000
creditului (OP, Extras de cont
bancar în lei)
8. Înregistrarea dobânzii neachitate la 666 = 5198 26,67
scadenţă
4.000  8%/12 = 26,67 lei
(Extras de cont bancar)
9. Înregistrarea creditului restant 5191 = 5192 4.000
(Fişă cont 5191)
10. Achitarea după 60 de zile a 5198 = 5121 26,67
dobânzii restante (OP, Extras de
cont bancar)
11. Rambursarea ratei de credit restant 5192 = 5121 4.000
(OP, Extras de cont bancar în lei)
2.3. O entitate juridică înregistrează la finele lunii, conform extrasului de cont bancar în lei, comisionul bancar
lunar plătit în sumă de 100 lei şi dobânda încasată pentru disponibilul din cont în sumă de 30 lei. Să se efectueze
înregistrările contabile specifice.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Înregistrare comision bancar lunar 627 = 5121 100
(Extras de cont bancar în lei)
2. Înregistrare dobândă pt.disponibil 5121 = 766 30
(Extras de cont bancar)

Problema recapitulativă pentru clasele 6 şi 7


O societate comercială înregistrează în contabilitatea proprie următoarele operaţii economice:
1. achiziţionare de la o altă entitatea juridică conform facturii, consumabile (hârtie, dosare, pixuri) în
sumă de 800 lei şi 19%TVA, plata facturii efectuându-se în numerar, conform chitanţă.
2. înregistrare factură privind anunţurile publicitare realizate în mass-media în sumă de 1.650 lei şi 19%
TVA, plata acesteia efectuându-se printr-un bilet la ordin scadent peste 10 zile.
3. primire factură de servicii telefonice în sumă de 800 lei şi 19%TVA, care se achită prin bancă.
Să se efectueze înregistrările contabile aferente, pe baza documentelor justificative specifice.