Sunteți pe pagina 1din 9

(19) OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII $1 MARCI Bucure,ti

ROMANIA

(11) Nr brevet 114439 B (51) Int CI 6 C 02 F 1/42

(12) BREVET DE INVENTIE

I

Hotararea de acordare a brevetului de inven~ie poate fi revocata in termen de 6 luni de la data publicirii

(21) Nr cerere 9702036

[22) Data de depozit 31 10 1997

(3~) Prioritate

(41) Data publicsrii cererii

29 05 1998 BOPI nr 5/1998

(42) Data publicarii hotararii de acordara a brevetului

3D 04 1999 BOPI nr 4/1999

(45) Data eliberarii si publicarii brevetului BOPI nr

(81) Parfactionare la brevet Nr

[82) Divizata din cererea Nr

(88) Cerere internationela PCT

Nr '

(87) Publi are intemationale Nr

[58) Documente din tadiul tehnicii

RD 111871j FR 2838940

(71) Solicitant A P SYSTEMS PRDDSERV 5 R L BUCURE!?TI RDj

(73) Titular A P SYSTEMS PRODSERV S R L BUCURE!?TI RDj

(72) Inventatori CHI RICA MIHAl BUCURE!?TI ROj CHIRICA BOGDAN BUCURE!?TI RDj

(74) Mandatar

(54) INSTALATIE CU DEBIT MIC, DE TRATARE A FLUIDELOR CU

. ~

SCHIMBATORI DE IONI

(57) Rezumat: Inventia se refera la 0 instalatie cu debit mic de tratare a fluidelor folosind schrnbatori de ioni sau alte materiale granulare lnstalatia conform inventiei este constituita din doua sau mai multe recipiente (1) legate Tn serie !?i!sau Tn para lei cu volumul de 05 2 5 I din material plastic recuperat rezistente la functionare sub presiune la care este Tnfiletat un capac de etansare (2) pre vazut cu doua stuturi (3 si 4) din care un stut (3) este utilizat la introducerea si distribuirea fluidului de tratat iar al doilea stut (4] este racordat cu ajutorul unui manson (5] 'din' material plastic elastic la un tub (6] din plastic care este imersat Tntr un strat filtrant (7) eventual !iii Tntr un strat din ma terial inert (8) pentru a colecta fluidul tratat de la partea inferioara a recipientelor Capatul inferior al primului stut (3) precurn ei capatul inferior al tubului (6), sunt prevazute cu un dispozitiv (9] cu fante de circa 0,2 mm pentru prevenirea antre narii granulelor Tn fluid iar pentru regenerarea suspensiilor din fluidul de tratat, este prevazut un recipient (1) similar celor rnentionate echipat cu schimbatori de ioni uzati din punct de vedere chimic Recipientele cu toate leqaturile aferente sunt introduse lntr un ambalaj din material plastic pentru a forma a instalatie portabils care are la exterior doar racordurile de intrare si iesire, nurnarul recipientelor racordate precurn si tipul schimbatorilor de ioni depind de calitatea !iii debitul fluidului de tratat

Hevendicari 1 Figuri 5

~S 2._

--6

--9

8-

Fig 1

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111

RO 114439 B

1

lnventia se refera la a instslatie cu debit mic de tratare a fluidelor folosind schirnbatori de ioni sau alte materiale granulare destinate ln special produce

rii apei demineralizate a apei dedurizate 5

tratarii apei potabile 9i a apelor de la baile de acoperiri galvanice precum si recuperarf unor metale pretioase

Se cunosc instalatii cu debit mic care utilizeaza schimbatori de ioni sau 10 alte materiale granulare 9i care constau

din coloane cilindrice la care racordurile sunt prevszute atat la partea superioara

cat 9i la partea interioara pre cum si alte instalatii care folosesc recipiente tip bu 15 telie contactionate din poliester armat

cu fibra de sticla avand racordurile la partea superioara a acestora La can structia acestor instalatii se fnlosesc tu

buri din materiale plastice sau butelii 20 contectionata din produse sintetice scumpe

Problema pe care a rezolva inven

tia consta in realizarea unei instalatii de tratare a fluidelor cu schirnbatorida ioni 25 care sa permits utilizarea eficienta a re cipientelor recuperate din material plas

tic rezistent la functionare sub presiune racordate In serie sau in paralel permi tand de asemenea folosirea unui mate 30 rial recuperat si pentru reducerea sus pensiilor din fluidul de tratat

Problema este rezolvata cu ajuto rul unei instalatii constituite din doua sau

mai multe recipiente cu volumul de 0 5 35 2 5 I din material plastic recuperat re zistente la functionare sub presiune fie care recipient fiind etansat cu un capac fixat prin Tnfiletare 9i prevazut cu doua stuturi din care un stut este utilizat la 40 introducerea si distributia fluidului de tratat In recipientele echipate cu schim batori de ioni sau cu alte materiale gra nulometrice iar al doilea stut este ra cordat cu ajutorul unui manson din ma 45 terial elastic la un tub din plastic care este imersat pana la partea interioara a stratului de material filtrant cu scopul

de a colecta fluidul tratat de la partea inferioara a recipientelor capatul inferior 50 al stutului de intrare fluid si cel al tubului colector imersat In materialul filtrant

2

sunt prevazute cu un dispozitiv cu fante de circa 0 2 mm pentru preveni rea antrenerii granulelor de material fil trant ln fluidul tratat numarul recipien telor care se racordeaza Tntre ele In se rie sau ln para lei depinzand de calitatea fluidului de tratat si de debitul necesar aceste recipiente fiind introduse intr un arnbals] de plastic pentru a forma 0 in stalatis unitara portabila

lnstalatia conform inventiei pre zinta urmatosrele avantaje

permite realizarea unor economii de materia Ie datorita utilizarii recipiente lor recuperate materialul granular care se utilizeaza pentru reducerea continutu lui de suspensii putand fi de asemenea un prod us recuperat

poate trata fluide cu caracter acid sau alcalin care au un continut de suspensii este U90r de exploatat si de Intretlnut avand toate racordurile la par tea superioars a recipientelor evitand astfel golirea recipientelqr de apa (fluid de tratat)

nu necesita automatizare

Se dau in continuare dous exem pie de realizare a inventiei in leqatura si cu fig 1 5 care reprezinte

fig 1 sectiune In plan vertical printr un recipient din material plastic echipat cu schimbatori de ioni ca parte inteqranta a oricarei mstalatii de tratare a fluidelor conform inventiei

fig 2 instalatie de dedurizare a fluidelor ln regim de functionare

fig 3 instalatie de dedurizare a fluidelor ln regim de regenerare

fig 4 instalatie de deminerali zare a fluidelor ln regim de functicnare fig 5 instalatie de deminerali zare a fluidelor ln regim de regenerare

lnstalatia de tratare a fluidelor cu schirnhatori de ioni conform inventiei este formate din doua sau mai multe re cipiente 1 cu volumul de 0 5 2 5 I din material plastic rezistente la functionare sub presiune la care se lnfileteaza un capac de etansara 2 prevszut cu doua stuturi 3 si 4 din care stutul 3 este utilizat la introducerea si distributia fluidului de tratat in recipientele care

RO 114439 B

3

sunt echipate cu schimbatori de ioni sau alte materiale granulare iar stutul 4 este racordat cu ajutorul unui manson 5

din material plastic elastic la un tub din material plastic 6 care este imersat 5 Tntr un strat de materialul de filtrare 7

La partea interioara a recipientului 1 este amplasat eventual si un material inert 8 pentru a colecta fluidul tratat de

la partea lnterioera a recipientelor Ca 10 patul inferior al stutului 3 9i al tubului 6 sunt prevazute cu un dispozitiv 9 cu fante de circa 0 2 mm pentru preveni

rea antrenarii granulelor de filtrare ln fluidul tratat Pentru retinerea sus 15 pensiilor din fluidul de tratat ln fats instalatiei de tratare cu schimbatori de

ioni se prevede un recipient 1 echipat cu schimbator de ioni uzat din punct de ve dere chimic Nurnarul recipientelor care 20 se racordeaza Tntre ele In serie sau In paralel precum si tipul achimbatorilor de

ioni depind de calitatea fluidului de tratat

9i de debitul necesar recipientele cu toate legaturile aferente fiind introduse 25 lntr un ambalaj din material plastic pen

tru a forma 0 instalatie portabila avand

in exterior doar racordurile de intrare si

de iesire din instalatie Epuizarea si scoa terea din functiune a inatalatiilor pentru 30 regenerarea schimbatorilor de ioni se face prin control chimic 9i/sau prin va riatia volumului schirnbatorilor de ioni Schimbatorii de ioni se pot regenera ln echicurent sau ln contracurent iar ope 35 ratia se poate executa la furnizorul insta latiei sau la beneficiar

Exemplul 1 Tn cazul Tn care se urmareste dedurizarea fluidelor adica de retinere a calciului si a magneziului in 40 stalatia conform inventiei este torrnata

din niste recipiente 10 si 11 consti tuite asa cum a fost descris anterior care sunt racordate ln serie astfel ca fluidul de tratat sa intre mai Intai In 45 recipientul 10 91 apoi in recipientul 11 Recipientul1D are rolul de filtru mecanic pentru retinerea irnpuritatilor mecanice

din fluidul de tratat si este echipat cu material granular cu diametrul cuprins 50 Tntre 0 3 9i 1 2 mm care poate fi de

4

exemplu echimbator de ioni cationic sau anionic uzat din punct de vedere chimic iar recipientul 11 este un filtru de dedu rizare care este echipat cu schlrnbatorcationic puternic acid si lucreaza In forma sodiu Prin racordarea in para lei a mai multor cupluri de recipiente pre zentate in fig 2 se poate mari corespun zator debitul tratat de instalatie Materia lui granular din recipientul 10 se afa neaza periodic dupa tehnologia cunos cuts iar schirnbatorul de ioni din reci pientul 11 se regenereaza cu clorura de sodiu 10% din vasul 12 (amplasat la a cots superioara] si se face Tn echicurent

sau ln contracurent strat compact

dupa tehnologiile cunoscute iar efluentul de la regenerare se colecteaza In vasul 13 La tratarea fluidelor pentru retina rea altor cationi anioni sau alte sub stante se poate utiliza aceiasi schema sau mai complexa iar recipientele de tip 11 se echipeaza cu schimbatorii adec vati utilizandu se pentru regenerare reactivii cor-espunzatori

Exemplul 2 Pentru deminerali zarea totals a fluidului adica retinerea tuturor ionilor a silicei si a substantelor se folosesta 0 instalatie forrnata din niste recipiente 14 15 16 17 18 91 19 care sunt racordate Tn serie astfel ca fluidul de tratat sa tr-eaca dintr un reci pient in altul Recipientul 14 are rolul de filtru mecanic si este echipat cu material granular cu diametrul cuprins Tntre 0 3 si 1 2 mm [de exemplu schirnbator de ioni cationic sau anionic uzat din punct de vedere chimic) Recipientul 15 este echipat cu schimbetor slab acid reci pientul 16 este echipat cu schirnbator puternic acid recipientul 17 este echi pat cu schimbator slab bazic recipientul 18 este echipat cu schirnbator puternic bazic iar recipientul 19 este echipat cu un amestec de schirnbator- cationic pu ternic acid si un schirnbator anionic pu ternic bazic [filtru cu pat mixt) La fluidele de tratat care au continue mare in bicar bonati Tntre recipientele 16 si 17 se poate intercala un degazor de bioxid de carbon urmat de un recipient si 0 pornpa

RO 114439 B

5

(sau prin cadere libera daca degazorul si recipientul de colectare sunt ampla sate la 0 cota supericara] Prin racorda rea in paralel a mai multor cuplete pre

zentate in fig 4 se poate rnari cores 5

punzator debitul de fluid demineralizat produs

Materialul granular din recipientul

14 se afaneaza periodic dupa tehnologia cunoscuta iar schimbatorii de ioni din 10 recipientul 19 [filtru cu pat mixt) se in locuiesc dupa epuizare sau se trimite la furnizor pentru regenerare Schirnbatorii

de ioni din recipientele 15 16 17 9i 18

se reqenereeza dupa schema de princi 15 piu prezentata in fig 5 Se r-acor-deaza recipientele 15 si 16 astfel ca regene rantul (Hel 5%) dintr un vas 20 sa intre

mai intai in recipientul 16 (echipat cu schirnbator cationic puternic acid) iar 20 efluentul acestuia sa treaca prin recipien

tul 15 [echipat cu schirnbator cationic slab acid) 9i apoi intr un vas 21 pentru neutralizare Se r-acordeaza recipientele

17 si 18 astfel ca regenerantul [NaOH 25 4%) dintr un vas 22 sa intre mai intai

in recipientul18 (echipat cu schimbator anionic puternic bazic) iar efluentul aces

tuia sa treaca prin recipientu117 [echi

pat cu schimbetor anionic slab bazic] si 30 apoi in vasul 21 pentru neutralizare Dupa dozarea volumelor de reactivi se trece la spalarea lenta cu ape deminera lizata folosind schema din fig 5 dupa care se face spalarea finale in circuit 35 deschis sau inchis (fara consum de apa) dupa tehnologia cunoscuta racordand re cipientele corespunzator pentru aceasta taza a procesului tehnologic Pentru re ducerea consumurilor de reactivi se 40 poate ca schimbatorii de ioni din reci pientele 16 9i 18 sa fie regenerate In contracurent deoarece recipientele conform inventiei permit aplicarea aces

tei tehnologii Dupa ce schirobatorii de 45 ioni au fost reqenerati se racordeeza recipientele conform fig 4 9i se reia un nou ciclu de functionare

Tn functie de debitul necesar de cornpozitia chimica a fluidului de tratat 50

6

de conditiile de calitate impuse pentru fluidul tratat 9i de tipul reactivilor de re generare se vor alege nurnarul 9i volu mele recipientelor tipul si volumul schim batorilor de ioni precum si nurnarul de linii de tratare care vor functiona in pa ralel

Revendicare

lnstalatia de tratare a fluidelor cu schirnbatori de ioni destinate in special dernineralizarii sau dedurizarii apei schirnbatorii de ioni sub forma granulara fiind arnplasati ln niste recipiente de tip butelie caracterizata prin aceea ca este formate din doua sau mai multe re cipiente (1) racordate In serie 9i/sau In paralel cu volumul de 0 5 2 5 I din ma terial plastic recuperat rezistente la functionare sub presiune la fiecare reci pient (1) fiind infiletat un capac de etan sara (2) prevazut cu doua stuturi (3 si 4) din care un stut (3] este utilizat la introducerea si distributia fluidului de tratat ln recipientele echipate cu schim batori de ioni sau alte materia Ie granu lare iar al doilea stut (4] este racordat cu ajutorul unui manson (5) din material plastic elastic la un tub (6] din plastic care este imersat pe un strat de material de filtrare (7) eventual si intr un strat de material inert (8) pentru a colecta fluidul tratat de la partea inferi oar-a a recipientelor capstul inferior al stutului (3) si eel al tubului (6) fiind pre vazute cu un dispozitiv (9) cu fante de circa 0 2 mm pentru prevenirea antre narii granulelor de filtrare in fluidul tra tat iar pentru retinerea suspensiilor din fluid in tata instalatiei de tratare cu schimbatori de ioni se prevede un reci pient similar celor rnentionate echipat cu scbirnbator de ioni uzat din punct de vedere chimic recipientele cu toate lega turile aferente fiind introduse tntr un am balaj din material plastic pentru a forma o instalatie portabils care are in exterior doar racordurile de intrare si iesire din instalatie

Pregedintele comisiei de examinare ing Anghel Radu Examinator ing Spataru Magdalena

RO 114439 B

(51) Int CI 6 C a

2 F 1/42

-1

-6

-9

Fig 1

RO 114439 B

(51, Int CI 6 C 02 F 1/42

o ......

N Cl u,

--'lI-
~
t ! l
1
i
1Xl
-
("')
C'l
LI..
......
..... -

RO 114439 B

(51) Int CI 6 C 02 F 1/42

4-

RO 114439 B

(51) Int CI 6 C 02 F 1/42

RO 114439 B

(51) Int CI 6 C 02 F 1/42

iF~ ===-~===.o:._ I

[[,_ -;

Editare 'iii tehnaredactare computerizata OSIM Tiparit la: Oficiul de Stat pentru Inven~ii 'iii Marci