Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 14.12.2021
Profesor: Blanca Modoranu
Clasa: a X-a D (filologie)
Titlul lecţiei: Moara cu noroc, Ioan Slavici – abordare din perspectiva inteligenţelor multiple
Tipul lecţiei: lecţie de formare de priceperi şi deprinderi
Competenţe generale:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare

3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice:
a) COGNITIVE:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
C1 – Să prezinte gândurile personajului prin intermediul unui monolog;
C2 - Să sintetizeze firul acţiunii într-o poezie;
C3 - Să reprezinte grafic relaţie dintre personajele nuvelei;
C4 - Să ilustreze secvenţe din nuvelă cu diverse melodii;
C5 - Să realizeze un afiş publicitar pentru Moara cu noroc;
C6 – Să încadreze personajele într-un tip temperamental, motivându-şi alegerea;
C7 - Să recunoască secvenţe din nuvelă pe baza unui joc de rol;
C8 – Să explice trăirile inetrioare ale personajelor ca şi cum ar fi în locul lor.

b) AFECTIVE :
C1 – Să dovedească receptivitate faţă de propunerea făcută prin acest demers didactic;
C2 – Să fie dispuşi să integreze cunoştinţele în sistemul propriu de valori estetice ;
1
C3 - Să-şi dezvolte gândirea creatoare şi gustul pentru literatură.

Strategia didactică:
Metode şi procedee :
învăţarea prin descoperire
învăţarea prin cooperare
problematizarea
conversaţia
metoda inteligenţelor multiple
Mijloace:
desene
prezentare Power Point
videoproiector, tablă Smart
afişe.
Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe
RESURSE
- umane: elevii clasei a X-a D;
- de timp: 50 de minute
- materiale: imagini, caiete de notiţe, suport magnetic, noile tehnologii

Bibliografie:AU
TRAND, Charles, Paris, Seghers, 1976.
1. oficiale:
 Curriculum şcolar naţional
2. metodice:
 Alexandru Bojin coordonator, Îndrumări metodice privind studierea limbii şi literaturii române în şcoală, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1980.
 Vistrian Goia şi Ion Drăgătoiu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1995.
 Cristina Chiprian, Alternative didactice – limba şi literatura română, Iaşi, Editura „Spiru Haret”, 2002.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Eveniment Conţinutul instructiv- Conexiune inversă Timp Strategia didactică Evaluare


instrucţional educativ
1. Moment - salut, pregătirea materialului - Elevii îşi pregătesc materialele necesare 1`
organizatoric necesar

2. Captarea - - Profesorul propune ca


atenţiei şi punct de plecare al discuţiei - Elevii ascultă cu atenţie cele două citate şi
actualizarea două citate despre inteligenţă: vor răspunde la întrebările profesorului .
informaţiilor „Nu e de ajuns să ai inteligenţă, 4’ - conversaţie frontală Observarea
ancoră ci trebuie să o şi foloseşti” sistematică a
(Descartes) şi „ Inteligenţa este elevilor
un combustibil inepuizabil al
omului” ( Vasile Ghica) ,
atrăgându-le atenţia elevilor că
demersul didactic va urmări
valorificarea potenţialului - conversaţie euristică
creator al fiecăruia dintre ei.
- - Se actualizează câteva
informaţii esenţiale legate de
nuvela Moara cu noroc :
specia, tema , rema.
3. Enunţarea - Se prezintă obiectivele lecţiei - Elevii notează titlul lecţiei pe caiete şi planul
temei şi a în termeni accesibili, aşa încât discuţiei. 2` - conversaţia
obiectivelor elevii să înţeleagă nu atât introductivă Observarea
finalitatea acesteia în ceea ce sistematică
priveşte cunoştinţele însuşite, cât - activitate frontală
mai ales la nivelul
comportamentelor aşteptate.

3
4. Prezentarea - Profesorul precizează că nuvela - Elevii vor preciza cele opt tipuri de
conţinutului: va fi analizată din diferite inteligenţă: lingvistică, naturalistă, vizual- 2`
perspective, corespunzătoare spaţială, muzical-ritmică, logico-matematică, - conversaţie frontală
celor opt tipuri de inteligenţă corporal-kinestezică, interpersonală şi
descoperite de Howard Gardner, intrapersonală şi se vor pregăti pentru
pentru a vedea că textul literar prezentarea muncii lor.
este un tot artistic, pentru
înţelegerea căruia putem apela şi
la alte metode decât cele propuse
de teoria literară.

5. Dirijarea - Elevii sunt solicitaţi să prezinte - Împărţiţi în opt grupe, corespunzătoare celor opt - activitate pe grupe şi
învăţării produsele muncii lor. tipuri de inteligenţă stabilite de Gardner, elevii individuală
(Repartizarea elevilor în opt rezolvă sarcinile primite (Anexa 1), prezentându- - 30’ - jocul de rol Observarea
grupe,fiecare reprezentând una şi produsele, solicitând sau dând lămuriri acolo
- învăţarea prin desco sistematică a
dintre dimensiunile inteligenţei a unde este cazul. elevilor
perire
avut loc într-o oră anterioară) - Fac aprecieri la adresa activităţii
- monologul
- rebusul
- graficul
- planşe şi afişe
- Se reia ideea iniţială: textul - Elevii vor preciza concluziile acestei
literar poate fi înţeles prin apelul activităţi, evidenţiind punctele tari şi punctele - activitate individuală
6. Obţinerea la alte arte sau la ştiinţe. slabe ale acesteia. Observarea
performanţelor - Punctele tari ale unui astfel de experiment sistematică a
şi a feed-back- - Se constată că atenţia autorului sunt multiple, deoarece acesta răspunde 6’ - conversaţia euristică elevilor
ului: e orientată spre personaje şi spre cerinţelor Curriculumului Naţional privind
transformările petrecute în fiinţa dezvoltarea învăţării active şi creative.
acestora. Aşadar, autorul Dezvoltă atitudinii activ-participative la - problematizarea
urmăreşte îndeaproape elev,oferă elevului posibilitatea de a munci
transformările prin care trec motivat, munca în grup stârneşte dorinţa unei Chestionare
personajele, prin intermediul atitudini comunicative. De asemenea dezvoltă orală
analizei psihologice. creativitatea, imaginaţia elevilor, permite
abordări originale ale textului literar în raport
cu un suport critic minimal, care permite
dezvoltarea competenţei argumentative.
- Punctele slabe ale unui astfel de experiment:
timpul proiectat pentru desfăşurarea etapelor
4
scenariului didactic să nu fie suficient,
atitudinea activ-participativă a unor elevi să fie
formală, comunicarea să stârnească unele
controverse, imaginaţia elevilor să nu fie
conformă cu aspiraţiile profesorului.
- Evaluarea se face ritmic, pe
7. Evaluarea: parcursul întregii ore, prin
aprecieri orale (Bine! Foarte 2’ - expunerea
bine! Etc.). De asemenea,
elevii cu o activitate - activitate frontală
însemnată vor fi apreciaţi cu
note în catalog.

- Se recapitulează principalele
8. Asigurarea aspecte discutate pe parcursul - Elevii răspund întrebărilor profesorului şi îşi
retenţiei şi a orei. notează tema pentru acasă. 3’ - conversaţia euristică Observarea
transferului: - Ca activitate independentă sistematică a
individuală acasă, elevii vor avea elevilor
de imaginat un alt deznodământ
al nuvelei, utilizând un alt tip de
inteligenţă decât cel deja
prezentat.

5
Anexa 1

1. Inteligenţa verbal-lingvistică:
 Creaţi un monolog interior al lui Ghiţă .
 Realizaţi o poezie care să valorifice firul narativ al nuvelei.
2. Inteligenţa logico-matematică:
 Reprezentaţi grafic relaţia dintre Ghiţă, Ana şi Lică, evidenţiind modificările suferite de aceasta pe parcursul acţiunii.
 Realizaţi un rebus care să sintetizeze şi să verifice cunoştinţele privitoare la nuvela psihologică discutată.
3. Inteligenţa vizual-spaţială:
 Realizaţi un afiş publicitar pentru Moara cu noroc şi împrejurimile acesteia.
4. Inteligenţa muzical-ritmică:
 Alegeţi secvenţe din nuvelă şi asociaţi-le o serie de melodii le-ar putea ilustra din punct de vedere auditiv.
 Prezentaţi firul narativ al nuvelei în ritm muzical.
5. Inteligenţa corporal-kinestezică:
 Jucaţi o secvenţă din operă, provocându-i pe ceilalţi să recunoască secvenţa.
6. Inteligenţa naturalistă:
 Încadraţi personajele principale – Ghiţă, Ana, Lică – în tipuri temperamentale, motivându-vă alegerea.
7. Inteligenţa interpersonală:
 Definiţi relaţia dintre personajele principale, subliniind modificările survenite pe parcursul acţiunii.
8. Inteligenţa intrapersonală:
 Analizaţi gândurile şi trăirile lui Lică din finalul nuvelei ( ca şi cum aţi fi în locul lui), explicând gestul acestuia de a
se sinucide.