Sunteți pe pagina 1din 9

I h I

d l! d
mrt ltltt' nd bu,L irl.a rgaqrDr
,
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA '].
incheiat si inregistrat sub nr. .....,..., din ........,.... , in registrul general de evidenta a saladatilor

Angajator - Persoana j uridica . cu sediul in . inregistrata la Registrul Comcrdulli din Timis sub nr. . cod unic de inregisrrare
, telefon 0372.56891l, reprezentata legal do in calitate de,

SI

Salariatul/sala ata Dna.,Ot, , domicitiat/domiciliata in localitatea , posesor/posesoare aya b[letinuiui/cartii de


identitate/pasaportului seria nr. , elibemt/eliberata de , la data de , CNP , am iniheiat prozentul"contract individual de
munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contactului: Prestaxea muncii salariate.

C, Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/sala ata , urmand.sa inceapa activitatea la. data t. de:
b) determinata, de Iuni. pe perioada cuprinsa.intre dara de si data de. conf. an. ......... Codul Vuncii.

D. Locul de munca
: ' ":! : -' : ' "''ir"'

2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura

E.

F. Atributiile postutui ,,.:;,i':-,i:: I '1'11 '1"' 'i"i;r-lirr ':i :'' l' '
.
Aaibutiile postului sunt prevazrrte in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

Fl. Criteriile de evaluare a activiratii prolesionale a salariatului


1.-calitatea muncii
.,,,.ir 1,, ,.tL 1,.,..i, j,,.. .,":,.,rt'::r,L
2.-volumul de munca
: i. :.,.1 i'- rrii,,i.r i r. .:l
3.-cunostinte profesionale ",:
4.-aompoltament
5.-evaluarca intregii activitati.

G. Condilii de munca
l in conformjtate cy p.r:v.eg:rltglg€ii
r4..-cJivitatea se desfasoara
T, 3!/19!l;,:
) Aclivitatea presrala se desfasoara in condi.rii
4ormale (e.un"i. por.iuit.Uegii nr..263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificirile si compietarile iitterioare,

li
H. Durara muncii
1 O norma inteaga, durata timpului de lucru fiind de ore/zi, Qre/saptamana ,

a) Repartjzarea programului de lucru se face duph cum urmeza: INEGAL'


bllrogramuldeluc.usestabilestedecakeconducatorulloculuidemunaasisalaliat,Sepoatemodificainconditiile
in vigoare'
regulamentului intem/contractului colectiv de munca aplicabil si legislatiei romane
2. O fraatiune de noma de ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ore/saptamana l
a) Repartizarea progamului de lucru se face dupa cum urmeaza: INEGAL'
se poate modifica in conditiile
;;-r;;;i;'r;_ se stabileste ile catre conducatorul locului de munca si salariat,
in vigoare'
regulairentului intem/contractului colectiv de munca apticabil si legislatiei romane
b1) Prestatii suplimentare in bani:
b2) Modalitatea prestatiilor suplimsntarc in natuta """"""" "'
c)Nusevorefectuaoresuplimentare,cuexceptiacazuriloldetbrtamajoraSaupentrualtelucladugentedestinate
prevenirii producerii unor accidente sau inlaturadi corlsEcintetor acestoia' :: ,

L Concediul
Durataconcediuluianualdeodihnaestede2lzileluclatoale,inlaportcuduratamuncii{normbintreag4fractiunede
norma),De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar
de zile :
r

.I. Salarizare

conform legislatiei in vigoare de la I ianuatie 2018,


Salariul de baza lunar brut mentional la art. J.l de mai sus corespundd,
prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr '7912017 ' cate
si anume Codul Fiscal, astfel cum a tbst modificat si completat
prevedeplataunorcontributiideasigurariSocialeincuantumde:CAS(contributiadeasigurarisociale)25%siCAss
(oontrlbutia munca) de
(cont butia de asigurari sociale de sanatate) 10%, ddtorate de'saladal si CAM 9e islgurT lelu
platit de Societate' Baza de
;,25yo datotuta unei baze de impozitare a venitului salarial ;1 Saladatului
de-A,gajator,
de
al contribqdilo( de asigurari sociale datorate
impozitare reprezinta diferenta dintre salariul trut si,cuarttumirl,total
pokivii dispozitjitor legaie, in vederea determinarii
salariat catle bugetul de stat, careia i se apliaa impozitulipervenit;
saladului net. t.
, l::, lil':l'ri 'i,i.
pdn lege/declamre drept
salariatul si societatea convin in mod expres caiin-raazul unar.mqdificqri/abrogari/neaprobari
mqdiflcalea si compleJalea Legii
neconstitutionale a dispozitiilor ordonantei de urgenta:a Guvemului nr'
7912017rpentru

nr.227l20l5privindCodulfiscalsauimplementariiallormodificaridemturafiscala'aleCoduluihscalsaualealtoracte
platii gontributiil or de cafe salariat si socigtate,
normative, care conduc la revenirea la structura antarioara a supp(arii
i.q cuar-ItuFui salariului brut datomt de
valabiia pana la 3 I decembrie 2017, se vor implementa modificarile necpsare,
de impozitare sa rarnana Ia valoarea specificata in
societale salariatului in baza contractului de muncgras$el inoat baza
majorat
,"" ," ra"."" *osec\renta rezultata din aplicarea contributiilor obligato i
la salariul
ilffii;;;;, _brut
de Societate sau agreate impreuna cu salariatul,
luu ii"ro.u, rrr.ur" u unor eventuale modificari subsecvente dispuse
funqliei si/sau atdbutiilor postului
legate de pedormanta sau neperformanta Salariatululla lpcql de,mlrr-rca, oodifi94ri,4le
sau sanctionari disciPlinarc.

De asemenea:
a cont butiilor
1) in cazul in care exista o qestere sau scadere
s1

exclusiv acestuial
datomt€ de Salariat, cresterea va fi supotata
a contributiilor datorate
2) in cazul in caxe exista o crestere sau scadere
acestuia; iar
de Angajator, cresterea va fi suportata exclusiv
datorate de
3) in cazul in care exista o crestere
datorate de Salariat, Angajatorul
Salariat, sau o scaderc a
in urma compensarii
si Salariatul vor compensa cresterea in caanl
ramanand in sarcina sau respectiv in beneficiul
mai impovaraloare.
it {:.-iit ir,1 ,.:, ,. ,, I ," .. l '

,,ii..i l r ii

',riilr i.,.-1.;.r.,,r,

, ,, i, .'l
K.

Alte clauze:
.i n"'"J1a3 0."11,"ii-11_:1""::t"*::itllt"i a"
gste de d" ,ir" ro*atoare, conrorm Lesii nr. s3/2003
- codul Muncii sau
il'p"rlouau a" p."-iz, in cazul concediedi
- codur Muncii sau
dp,de;zife ruqatoare. coqform,Lesiln s3l2003
.
esre
:;l::iJJ'JJl;,H,1!,IJli,1'u".,,,",
contactului colectiv de muncQ , :rrrIrir'-'riI -"lr'i ''i:i''
d)incazulincaresalaliatulurmeazasa-sia",r*ou,"-tiuitut"uinsrainatate,informatiileprevazutetaalt'18alin.(l)
individual de munta;
ilni"r"" -. trlroo3 - Codul Muncii se vor regasi si in cortmctul

''iri-- /. :r .':r-i 'irli'ril l


.,-,.,:t,, .,r.rr.r,.,

l. Salariatul are, in principal, umatoarele drgpJyrii '


I '

a) dreptul Ia salarizare pentu munca depusa;


b) &eptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anuall
d) dreptul la egalirate de sanse si de tratamefitl"
' '

e) dreptul la securitate si sanatate in muncai


f1 dreptul la acces la fomare profesionala; inreaga;
,rl a" partial se bucura de aceleasi drepturi ca si cei cu norma
g) salariatii incadrati
".in pdncipal, "nca obligatii;
"o"*u"i urmatoarelti i

2. Salariatului ii revin, ,
a) obrigatia de a realir" r".-" d;;;;;;,JiJ,il;e ba;, ag
r rildsplini atribuliile ce ii reyin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii; '
'
serviciu;
cj obliiatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor.de
in lnitate; '
di obli-gatia de a respecta masurile de securitat! si sarytEte arlquncii , '
e) obligatia de a respecta secretul de serviciui
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele
rezeNa legalltatll lor;
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pefitru saladat, sub
iu asupramodului de inlcpfiniry 3,qqiili!91Ce g"ryiei';
b.y
"*"r"it" "ont.olul ','",
ppligg lalctiunile ggfqspllnlatgare' potrrvlt legrl' conracturuL
c) sd constate savarsirca abatedlor disciplinar,g s1.sg

colectiv de munca aplicabil si regulamentului iniern; .


d) iaistabileasca obiectivele de performanta individuala a salariatului'

munca aplicabit si din lege;


normelor de munca si

respectiv aativitatea
,u un document care sa dt6ste cdrit;tea de salariat,a:bolicit;ntului,
['#3i,0"r"r", ""rerc, meserie si specialitate;
a"rfusirutu a" u""riu, durata activitatii, salariul' vlchimea in munaa'

\. DispoTitii llnale
PfevededleplezentuluicontlactindividualdemuncasecompleteazacudispozjtiileLLgiinr.53/2003_CodulMuncii
de angajatori/ramurii/nat'ional
si ale contrcctului col"cti, a"rnun"u
upii"uuiii*h"iut ru nir"lul angajarorului/gruputui
/municipiului
nr. tu tn'otttotarul Terilorial de Munca ajudetului
.' : -- "
inregisrrat sub
TimisAr4inisterul Muncii si Solidaritatii sociale'
oricemodificareprivino"ruu,"r""o,'.,u"t,aleintimpulexecutaliicontactuluiindiYi4ualde.muncaimpuneincheielea
in aarc o asemenea modificare este
;;;;;iiiiioo t"gut", oo ritiratiilor
unui act aditionar ra co.t u"t, "*""ptia
"o.fo;
orevazuta exPres de lege. penru fiecare parte'
caip unul
"'"';;;"il ;;;t;;ciindividual de munca s-a incheiat in doua exemptare'

individual de munca sunt solutionate de

I ,"1i. rl
Angaiqt?r, "'

Reprczentant legal,

o^," Ab, .1.1....) o 16


,: ir
'i ii , ,

53/2003
Pe data de
indeplinirii procedurii legale.
Angaiator'

,;l
j

,:]:.
I
l
d 'I i n
I
,'ai ietkl nrri trqlL (n.1 sDiaale

Declaratie pe proprie raspundere

subsemnatuu(a) rAcoB LENUTA, domiciriat in sAT.


coRLATEL (coM. coRLATEL), str.,
iudetur MErl EDrNTr, posesor al
u lurcartii de identitate seria ilH
buletin numarul 57669i, prin prezenta solicit angajarea la
s.c. pRoFr AoM FooD s.R.L. in functia de
vANZATO R MEZELURT (522io, incepind <u data
de 07.11,2o18.

Nr telefon:
An ul in cheie rii stud iilor este :

L Declar pe propria raspundere sisub san.tiur t'o 0"r",, o.;;indrarsurin decraratiica:


[ ]b€neri€rez/I nu ben*"-,
[ ] sunt/[ ] nu sunt pensiona r/a; ";:""'Jil:l',ji!".i1;;"
[ ] la data prezenteilucrez in cadrul alte i societati avand un program de lucru
de ore pe zi. Functia de baza
este declarata la societatea
] la oata
t[ J.d prezenteihu
data prezentel hu lucrez in---
cadrul
cacJrul altei socjetati;
[ ]detln / [ ]nu d€tin certificat de incadrare in grad de handicp. Am luat la
cunostinta ca, in situatia in care detin un certi
ficatde incadrare in gradde handicap, am obtigatia(i) deaprezenta
depa."r.;,;;;;";;"';;;ffi;;"'ffi;:';;:,
de handi(ap, pentru a beneficia de drepturire prevazute
de Legea nr. 448/2006, repubricata, cu modificarire
urterioare,
u p,",r" n r",orn*
certi'ic"tului
cenr rcarururde iq(adr.re -nn g-ad de t-andicdD sau orice mcd,f,care surveni(d
de rq(adr.re ""i"i,rn",.",
ulterior.
,.,.. .:
ll. De Eserenea.
asemenea, declar pe
D propria raspundere ca: .-..... .. ,
(i) in iermen d€ 5 zile de la data prezentei voi prezenta adeverinta cu stagiu de (otizare.(CAs)
pe ultimil€
ull r2lunide Ia loculde

*terior angaiarji cu privire ra chuzere vorifi jnscrise inicootr:act,Lindjviduat de munca, conform art.17
ll].:: I::::1-"
din CodulMuncii;
-ti
c.e,

(iii) am luat Ia cunostinta prevederile (a) Regulamentuluilntern


(cu toate anexele acestura rnctuzand fara timirarF.^d,n.ra.+i.,
* '.*
si conduita profesionata, chidLt privind conrorma."" ., t"g'irt"iirion<rro*",, ,r,ni,rro".,;;;"";,; ;"-
Lto ritdtiro r de con(u renta, c h idu r privrn d (
de conc ur" ni i,"n,Or,
a
om po rtanientul'iata pr".r; .i no.-5", ;.;.;;:;;";, ;;, , .,,"
interne are societatii e numerate ra Anexa nr- 1 ra
Regurdmentur intern - Lista procedunrorsi poriticiror
interne), (b) Nota de
informare cu privire la prelucrarea datelorcu
protectiamaternitati raro.,ra"".,n.", p.".,fiil;i;n:::'J:[:::::iffi:'j:ll:y:.::rr,:,.,::;,"il;:""::",,
disciplinara a angajatitor pROFt ROM FOOD S.R.L
(iv) am primit un exemptar din contracrul individult d111!,u
11"i*; a, ? il.:T de munca.
TllllgI",l".l::ur
lrr' Am luat ra cunostinta, de asemenea, sid€
urmato;r;r; dbrigatiice imirevin odata cu angajarea ra pRoFI
RoM FooD s.R.L:
(i) in situatia in care suntsomervoianunta in
termen de3 zileAJoFM dinjudetulde domicitiu cu privire
la angajarea mea;
(ii) sa declar dom iciliur corect sisa anunt
depart.mentutde ."sr,,,e L,rnune.,,r;f a domiciriutui.
1 113i11""i,1*.e

Semnatura

OBSERVATII:
1. La punctullse bifeaza in fundie desituatie . : 1,. ,:. it.,r.,t:,i iii n r

2. scop ul declaratiei de la punctul Ir(i) !'!! q!


\', e5te de q,,E
a ne as,Eu,d
asigura viitorulangajat
ca vrrrcrur
Ld angajar nu va beneticia
beneficia sim urtan
ultan de sarariu siindemnizatie de
somaj. :r ' r,:r,-.?, tt
.r,rLrn.rr. .:1.,.'1..i .rrii1
. .:1.(.r1_
"r:.: ",,. l ,-
S.C, PROFI ROM FOOD S R,L.
Fisa postului
Timisoara, Calea Sever Bocu nr.3l Departament operational
CUI: RO 11607939 , coR 522101

ORC: J35,/239/1999

DENUMIREA POSTULUI: VANZATOR MEZELURI

Locatia: Magazin,Profl nr 2733, localitatea VINJU MARE, adresa


str. REPUBLICII, nr. 91, juderhector
MEHFDINTI

Titularul postuluii IACOB LENUTA

I, MISIUNEA POSTULUI:
vanzatorul mezeluri are misiunea de
a asigum buna desfasurare
vitrinacuc:rnerefrigemtavracsiamba1ata,gastronomiesipanificatie. 4 activilatii de vanzare :n mionul de produse prospete: vitrina asistata,

II CERINTELE POSTULUt {Job s specj Iicar ionyreq uirements)


2.1 Sludii(Educarion):
Minim studii medii finalizate

2.2 Experienta(Experience):
Minim 3 luni experienta in luc.ul cu produsele
prcaspete

Cunostiinte operare pC
cunostinte de utilizare a echipanentelor
din raion: feliator, cuptor cu aburi, rotisor, gr 1, fripteuza, masina de tocat came, etc.
2.4 Cal jtati personale(personal
a6iliries) :
. Onestitate
. Rezistenta Ia elort ffzic
i

. Spirit comercial

2.6. Cerinte spe.ifire posrului(job,s


spe(ific requirements):
.Cunodsrerea sorlimenratiei specifice
raionului de produse proasoere:
'
cunoasterea modurui .orect de
,i .-*r#;l;;;#;;'tru
. Frstrrre
Cunoasterea modului de productie penrnr
fiecaie articor din sortimentatie;
sonimen,atiu Oin raiolrl
.. Cunostinre de utilizare si intrerirere
_. dl
"' Gastronomie si parrificarie:
a ecfupu ar,"fo, ai, raion-,
. Bune abililari de.omunicare cu
clipnrii din Eion:

.
din magazln:
: ::i::l:H ::: .Hil[::1i:i1?,:.,:i1"".,T:,fl"1"#nifl[ix,j,:i,::,"::i1i]izarorice
a socie,arii dar si cu c,ien,ii
:! Disponibilitatea la program de lucru prelungt;
" Disponibilitatea la deplasari in interes
de selrviciu.

III. LIMITE DE COMPETENTA (LIMITS OF


COMPETENCE)
Actjoneaza rn Iimita prevededlor p'ocedunlQr
prevederi; qi.B"gri";I'r,rl,, rn,"*, fara a depasi compelentele dispuse prin
aceste
. Pcntru orrce situatie neDrera
acestg va consulta cu casierul sef/seful
"onro,-,,u,".,
uproiii;;#;:T:::il11in -d.ocu{9nte, s-e
de raion si va lua o decizie in

rv. TNTEGRAREA rN srRUCruRA


oRcmrzironic,q rbnclr,lrzrrioxnr_ sinubruner
. Postul imediat superior: Casier
sef, sefde raion
. postul imediat
inferior Nu este cazul
Esle inlocuit de: CasiFr sef. scfraion.
casier
Inlocuieste pe: suplineste odce post
din magazin, la solicitar€a sefilor ierarhici superiori
ori de cate od este nevoie

V. CRITERII DE EVALUARE A PERFORMETTEI


. Reallzarea indicato.ilor econortuci bugetati ITVEIUITIqN CRITERIA)
. Aspecru I cornerr^ial d I magdzinuhi t"iir"A" rAa.", piira"i auno."r,. u, n""*oraurr),
(crrarcnie; plin ta ,an,.mel#,i_r*.
. Respecrarea proccdurilor. normelor interne
pf ano8rr.",."la.f
.
o .""*i"ld" ,"*n,r,
"a"plro""
:'i' ' i (;r ' ':r i i:'
S.C. PROFI ROM FOOD S.R,L,
:. ,Fisa postului Departament operational
Timisoara, Calea Sever Bocu nr.31
. .coR 522101 .l
CUL RO 1.1607939
ORC: J35,/239/1999

. Orientare catre client;


. lnregritate;
. Spirii de echipa.

VI, SARCINI SI RESPONSABILITATI {DUTiES AND RESPONS]BILITIES)


l. Sarcini
a) Aprovizionarea cu marfa a intregului mion,lcomunica scfirlui de,magazin sau adjunctuluirsef
lpernaront): de magazin necesarul de marfa

b) Realizarea procesului de productie a produselorde gastronomie


sj coacere a patiseriei congeiate;
c) Respectareapinciplului FIFO, atat pe de vairza-re, cat si in spatiut de depozitare a produsel<ir;
d) -sala
Mercartizarea core.td a rafiurilor, confL,rm proredurilor specil:ci:
e) Respectarea planogramelorsi a sortimentatj;i minirne
obligatorii; , . --: ,
0 Afisarea obrigatorie a preturur si a rermenelor de varabilitai, pentru
toati marfurile expu.e lu run"u..;
,

g) Verificarea si corectarca afisajului de prer si markedng


din zonaraionuUi ae proaspete;
h) AsiguG aprovizionarea raionului cu toate consumabil;le necesare
p*gi, manusi unica folosinta, etc.)j
1"tich"tu d"
i) Utilizarea si actualizarea caictului de termenedin mion "rr,tu.,
j)
Completarea rururor filelor de evidenta a productiei
npcesa,e conform procedurijor
k)
Retragerea de la vanzare in timp util, a tutu.o, p,odr."to,
n*ndublt. Gxpirate, deteriorate) din zona mionului de proaspete
si depozitarea acestora in spatiul special destinat:
l) fnformeaza clientii cu privire la produse si caractedsticiie
acestora:
rn) servirea clientilor dc la raion in cel mai scurt timp posibil: portjonare,
feliere, impachetare, etichetare corecta
n) Notarea corccta a pierderitor cunoscute din ,"ionul
ae p_uqp"r", i.p,;r";;;g;;;i
lada de PIotaI zilnic:
;;;;r,'.r'o"oiri.rJ'" **,r,, ,
o) Respectarea lantului de friglenlru toate produsele cu
temperatura controlata din raionul de proaspete;
p) Mentine curatenia in mion, frigider, magazin si in
locurile de depozitare;
q) Aranjarea marfii, conform procedurilor-sp."in.", in
ronu ae a.p'oriiu..;
in mod regulat temperatura din;itina si frigid.r.l"
urr.*u,.,.t)n,r,u""t'tu
,uirnulur d"."r"luri si le noteaza pe graficele amplasate pe

s) Se asigura ca marfa aflata in promotie este.corectprezentataj


semnalizata si este recomandata astfel clientilor;
t) Participa la receptiona'ea marfurilor di,, sortim;""r" *i"r"rri i" prilspete, avand raspunderea receptiei calitative a acestor
p,oorr",
Participa la buna desfasut*"u u ir,.ntur"tdJfilrificare
magazin, atirnci;nd;il;oilitat (rnclusiv partiare
in
u".ifi"u.,f) si de

.._
v) Ajuta la implementarca si rcspecta,"u *qfr;lf;;'*d;r,lo.'a. tr.* in
valabilitare, lucrul cu caietele de termene, impf.r*,u."Ii.".r""tu,.
.ugu"i, lp.incipirj ntFO, ,"rin.ure t..m.n.
pfifu;;;,;;.i;
w) Indeplineste sarcinile indedintate de carre qgpg{iorii i;;ii.i . " ''
,.
2. Responsabilitati
2.1. In raport cu alte persoane: .
a) Apara interesele magazinului in fata orgalalo-. Oe aonfal r*,
.b) Asigum o relatie profesionista, bazata ig.p..i..u q*i
momentul in care se
p,-e
pennanent suport clientilor in
afla pe
De raion;
raion: "tifnti
c) Colaboreaza cat mai deschis cu ceilalti angiuti ui'.o.i"taii. fam u.
in.u a-si
fura insa
,,1 -,.r^^,t,.: -^., - . ' , suplimentare,

in qare isidesfasoara activitatea, catre terte Delsoane


{prnvederi conrracruale. preruri d. achizidf. crlre de

2.2. In I dpon cu aparatura si echipamentele utilizate:


a)
Are responsabrritarpa de a urili?, aparatura i
echipamentelq num6 dupa ce a tost instruir
b)
va utiliza toate echipamentele numai in confprmiiete in acesr sens;
cu.nodul dJtr"rl, .o,".t, .onlo^ instrxctiunilor de utiliza.e,
suprasolicitarea sau defectarca acestora; r. .,. , .
evitand
c)
AsiSura integritatea aparaturii si echipamentelor
,
din dotareimpot.iva sustragerii sau dererioradi acestora;
d)
Se asigura ca odce defectiurle este raponata
in cel rrnai scurt' timp catre departamentele abilitate (tehnic,
casierulsefde orice prcblema constatata. IT, etc.) informand

2.3 In raport cu produsele muncii:

b) Areresponsabilitatea corectitudinii
-

S.C, PROFI ROM FOOD S,R.L,


Timisoara. Calea Sever Bocu nr.31
,,, . fip postului Departamert operational
CUI: RO 11607939 . . coR 522101

ORC: J35/23911999

2.4 In raport cu securitatea munciil


Fiecare angajat in postul de vanzator mezeluri [ebuie
sa isi desfasoare activitatea, in conformiiate cu pregatirea
precum si cu instructiunile primite din pattea ang+toruluj, 5i instruirea sa,
astlelincat sa nu expuna la pericol de accidentare sju tirt"rr""i* p."rrri""au
atat propria persoana, cat si alte peroane care pot fi afectate
de actiunile sau omisiunile-sale in timpul procesului demunca.

Titulatul postului are, in scopul rcalizarii obiecrivelor mai sus prevazute


u..u,our"l"'obirguiii,
sa utilizeze corect masiniie, aparatura, uneltele, substartele penculoase,
pchipa;entele.de transport si alte mUloace de
p.odu.ti"; .u),,
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acoidat
si, dupa utilizare, il inapoiezisau
sa sa il puna la locril
destinat peitm pasrmrei -- -
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune,,ii mpdifigarga, scfrimtqleq
proprii in'special ale masinilor, aparaturii, uneltelor qau inituSarea arbitrara a dispozitivelor de securitate
in stalati ;r tch;ice sr cladtilor, si'sa utilizeze corect aceste dispozitive;
. d) sa comunice imediat angajatorului si/sau angqlatilor
,
desemnati orice situatie de munca despre carc au motive intemeiate
considere un pericol pentru securitatea si sanatatea sa o
angalatiloi, precum si orice deficienta a sistpmelor de prctectie;
e) sa aduca la cunostinta condlcatorului locului de
munca pi/siu angajaiorului accidentele sulerite de propria persoara;
sd .oopnrele cLr MgaJarorui si/sau cu angajatii
dcsemnati, dret rfip .nr as" na""aur. penrru a face posibila
masuri sau cerinte dispuse de caire inspectorii de munca'si realizarea oricaror
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor:
g) sa coopereze, atat dmp cat este necesar, cu angajatoml
si/sau cu angajatii desemnaii, pentru a pennite angqjamrulul
asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sa se
sigute si fala riscuri pentru s"eJuritate si sanatate, in domeniul
sau de activitare;
sa isi insuseasca si sa respecte prevederilg legig,Jati4,din
aomeniul securit_atii si sanatatii in muncr.l.*ur a" upri.ur"
acestora; " "
i) sa dea relatiile solicitate de catre jnspectorii de munca si inspectorii
sanitari.
ca va rcspecta termenele Je efectuare a controalelor
meaiJe periodice obligatorii si conditiile de igiena impuse
o. ,,.,.In,ji ,ol"#lt*a
2.5 Privind precizia si punctualitatea:
a) Se asigura ca toate datele iaportate sunt
r.,,r,,:r.,.;..!r,
b) Se asigum ca activitatile dcadrate in
in fplpectivele termene, fara depasiri
nejustificate;

Angajator,
Reprezentant Angajat,
Nume si prcnume

i*eoD, /zNu,tl

/ry
i,r, .i,,
r0al ler(& rlrl !,un, nal aprpafe

.l
Anexa la CIM privind instruirea profesionala
in magazinele profi

Prin acest inscris _ salarjata / ul IACOB LENUTA, identificat


/ a cq Ct Seria: MH, Numar: 576693,: CNp
27506272s3rg2, ia ra cunostinta faptur
ca pentru instruirea profesionara
a angajatiror, s.c. profi Rom Food
S.R.L. pune la dispozitie o aplicatie
de invatar;An line, denumita profl Learnire. ,
salariaturuiiirevine responsabiritatea de
a respecta modaritatea de instruire, p; utirizarea apricatiei de
instruire pusa Ia dispo?itia sa.

Nivelurire de cariera stabirite in


acesta apricatie sunt pranifiaate pentru
parcu.gerea formarii profesionare si
alocarea unuitimp de invatare suficient,

Nivelurile de cariera stabilite in aceasta


apljcatie sunt planilicate pentrg parcufgerea
formarii profesionale si
alocareaunuitimpdeinvataresufficient....;......
Etapa de pregatire on tine se va reatiza
prin
int"rr"Olrt ilrfi""tiui p.fi1";r"inc..Api;;ti; profilearnjng
se
poateaccesadepecatcutatorutdinmagazinsarp*,"nour..rili"a"i;i,;;ri.,,"',

httos://www'orofi rolcariera/profi learnine


htmrsi instarata pe-carcuratoruTraptopurpersonar
(cu sistem de
operare windows) sau instarata pe
terefoane inteiigente si/sau'iaurete (cusistem
ae operar" r;a.l,or a,"
magazin u I Google play lhtt os://plav. eooele.
co m /sto.e/a oos/det a ils ?id= ro. orofi. learn in e)
Logarea se va face c! marca salariatului si o paroh fgmatidin.minimqm 6 (sase) cnractgre(.parola trebuie
sa
continacelputinoliteramaresicelputjnocifra).,,r..1.,;,
r:, ,: J, .i.i , irr

Pentru maimulte detalii consultati pagina-


www.prgqogdja{.o
: . i. , ,:: .1. ,j. . : .! .r. r

Data: ,rr i: r), :,_,:.. ...; | ,, .i,,,t.i i ,r:,,J ,,_,r


Am luat la cunostinta,

,Nume / te
, ,,r.r I .,! ,,: Semnatura

1 l1 Str Sever Bocu nr. 3.1,300242, TimisoalE,


C.U.t. .t 1607e39, Nr. Resisr*r Comurrrlui
Judei Tjl\,tls, Romanje
.tasredlrs;
,. .,,-

, rr iri.r iji .r .l

S-ar putea să vă placă și