Sunteți pe pagina 1din 10

N s ffi *d

& w ffi ilt ll il ilt il ll ]l lllllllll ll I lllllllll llll lll lillll


I ll I lllll llll lll
rnaiid,rtin?n*tbun,.n*j&{!r6*pe
rnai id'llin? ff.*l bun, rfl*j &{!r6*pe 1. COntfaCt de munca

CONTRACT INDIVIDUAL DE MLINCA


incheiat si inregistrat sub nr. .......... din ............. , in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partilecontractului
Angajator - Persoana juridica PROFI ROM FOOD SRL, cu sediul in Timisoara, str. Sever Bocu, nr. 31, judet TIMIS, cod g ul+( {

postal 300242, inregistrata la Registrul Comertului din Timis sub nr. J35/23911999, cod unic de inregistrare 11607939,
telefon 0372.568911, reprezentata legal de Cirstea Daniel in calitate de ADMINISTRATOR,

SI

Salariatul/salariata Dna./Dl. GOLICIU Af-fN plOnfN, domiciliat/domiciliata in localitatea SAT. DOBRA (COM.
BALACITA), judet MEHEDINTI, posesor/posesoare alla buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria MH nr. 533 193,
eliberatleliberata de SPCLEP VINJU MARE, la data de 28.02.201'7, CNP 1990216250032, am incheiat prezentul contract
individual <le munca in urmatoarele conditii asupra carora am conr8riit:

B. Obiectul contractului: Prestarea muncii salariate.

C. Duratacontractului:
a) nedeterrninata, salariatul/salariata GOLICIU ALIN FLORIN, urmand sa inceapa activitatea la data de: 09.12.2019
b) determinata, de ............... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ............... si data de conf. art.
Codul Muncii.

Locul de munca
1. Activitatea se des?asoara la PROFI ROM FOOD SRL nr. 2342 dinVINJU MARE.
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:

E. Felul muncii $ hir,r I

Functia/meseria: CASIER, cod COR: 523003, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului


1.-calitatea muncii
2.-volumul de munca
3.-cunostinte profesionale
4.-componament
5. -evaluarea intregii activitati.

G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 3ll199l.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale de munca, potrivit Legii nr. 26312010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O noma intreaga, durata timpului de lucru fiind <le 8 orelzt,40 ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urrneaza: INEGAL.
b) Programul de lucru se stabileste de catre conducatorul locului de munca si salariat, se poate modifica in conditiile
regulamentului intem/contractului colectiv de munca aplicabil si legislatiei romane in vigoare.
2. O fractiune de norma de ..... orelzi (cel putin 2 orelzi),..... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: INEGAL.
b) Programul de lucru se stabileste de catre conducatorul locului de munca si salariat, se poate modifica in conditiile
regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil si legislatiei romane in vigoare. 11 *eq
bl) Prestatii suplimentare in bani:
b2) Modalitatea prestatiilor suplimentare in natura
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate t':

prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de
norma). De asemenea, beneftciaza de un concediu suplimentar de - zile.

J. Salarizare
1. Salariul debaza lunar brut: 2,080 lei: i ,

Salariul de baza lunar brut mentionat la ar1. J.1 de mai sus .or".p,..d", .Lrrfo.,, tegistatiei in vigoare de la 1 ianuarie 2018,
si anume Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.7912077, care
prevede plata unor contributii de asigurari sociale in cuantum de: CAS (contributia de 6sigurari sociale) 25% si CASS
(contributia de asigurari sociale de sanatate) 10%, datoratgde Salariat si CAM (contributia de asigurari pentru munca) de
2,25o/o datorata de Angajator, unei baze de impozitare a venitului salarial al Salariatului platit de Societate. Baza de
impozitare reprezinta diferenta dintre salariul brut si cuantumul total al contributiilor de asigurari sociale datorate de
Salariat catre bugetul de stat, careia i se aplica impozitul pe venit, potrivit dispozitiilor legale, in vederea determinarii
salariului net.

Salariatul si Societatea convin in mod expres ca, in cazul unor modificartlabrogartlneaprobari prin lege/declarare drept
neconstituiionale a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 7912017 pentru modificarea si completarea Legii bPq
e
nr.22712015 privind Codul fiscal sau.implementarii altor modificari de natura fiscala, ale Codului fiscal sau ale altor acte
normative, care conduc la revenirea la structura anterioara a suportarii platii contributiilor de catre Saiariat si Societate,
valabila pana la 31 decembrie 2017, se vor implementa modificarile necesare in cuantumul salariului brut datorat de
Societate Salariatului in baza Contractului de munca, astfel incat baza de impozitare sa ramana la valoarea specificata in
paragraful de mai sus sau la valoarea subsecventa rezultata din aplicarea contributiilor obligatorii la salariul brut majorat
sau micsorat urmare a unor eventuale modificari subsecvente dispuse de Societate sau agreate impreuna cu Salariatul,
legate de performanta sau neperformanta Salariatului la locul de mr.utca, modificari ale functiei si/sau atributiilor postului
sau sanctionari disciplinare.

De asemenea:
l) in cazul in care exista o crestere sau scadere a contributiilor datorate de Angajator si o mentinere a contributiilor
datorate de Salariat, cresterea va fi suportata exclusiv de Angajator, iar scaderea va beneficia exclusiv acestuia;
2) h canil in care exista o crestere sau scadere a contributiilor datorate fle Salariat si o mentinere a contributiilor datorate
de Angajator, cresterea va fi suportata exclusiv de Salariat, iar scaderea va beneficia exclusiv acestuia; iar
3) in cazul in care exista o crestere a contributiilor datorate de Angajator, dar si o scadere a contributiilor datorate de
Saiariat, sau o scadere a contributiilor datorate de Angajator si o crestere a contributiilor datorate de Salariat, Angajatorul
si Salariatul vor compensa cresterea in caziil unuia cu scaderea in cazul celuilalt, restul rezultat in urma compensarii 'i.'
ramanand in sarcina sau respectiv in beneficiul partii, Angajator sau Salariat, pentru care modificarea contributiilor este
mai impovaratoare.

gf,i
d {

]:
Salariatul declara in mod expres ca si-a exprimat in mcd liber si in cunostinta de cauza consimtamantul si ca a inteles pe
deplin continutul clauzelor mai sus mentionate pe care in prealabil le-a citit si a acceptat integralitatea lor

2. Alte elemente constitutive:


3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de
sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv
de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. ': 'i' '

4.Dala la care se plateste salariul este 10 ale lunii urmatoare.

:i.
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie - ;
b) echipament individual de lucru -DA;
c) materiale igienico-sanitare - DA;
d) alimentatie de protectie - ;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca - ;

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de 90 zile Calendaristice; l,b
b) perioada de preaviz, in cazul concedierii este de 20 de zile lucratoare, conforni Legii nr. 5312003 - Codul Muncii sau
contractului colectiv de munca; :
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 20 de zile lucratoare, conform Legii nr. 5312003 - Codul Muncii sau
contractului colectiv de muncal
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 1 8 alin. (1)
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor


1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: { i''
a) drepful la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul Ia repaus zilnic si saptamanall
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul Ia egalitate de sanse si de tratament, ,

e) dreprul la securitate si sanatate in munca;


f) dreptul la acces la formare profesionala;
g) salariatii incadrati cu un contract de munca partial se bucura de aceleasi drepturi ca si cei cu norna intreaga;
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: ::1''i

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, d:upa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina mrmcii;
:
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
3. Angajatorul are, in principal, umatoarele drepturi:
i ,'@
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului
colectiv de munca aplicabil si regulamentului intem;
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala a salariatului.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatuiui un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
al) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuaie de munca, din contractul colectiv de S h${{

munca aplicabil si din lege;


b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si

::l
conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de
.:. ..:.::.
a, sa e.-:3:37e. : cerere. un docume:: ce.re sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea
destasurata.e a.e:::. cu:3:a acri\i:atri. saiar:ul. r'echimea in munca, meserie si specialitate;
e) sa asigure cLr:ildenilalitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
e'sc
fl in cazul salariariior cu contract de munca partial, angajatorul are obligatia de a anunta salariatul atunci cand exista
posibilrtatea ca acesta sa se mute la acelasi post. insa cu norrna intreaga;

N. Dispozitii frnale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii
si a1e contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatorTramurii/national
inregistrat sub nr. ........... ...............Ia Inspectoratul Teritorial de Munca .a judetului/municipiului
Timis/Ministerul Muncii si Solidaritatii. sociale.
Orice modihcare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea
unui act aditional la contract, conform dispozitiilorJegale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este
prevazuta expres de lege.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, S-rgpendarea sau incetarea prezenfului contract
individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator,
PROFI ROM FOOD SRL

Reprelentant legal, Salariat, s rlqs


ADMINISTRATOR GOLICIUALIN FLORIN .t.1

Cirstea Daniel
oata L..*....1..i...1.. :|4
w^arn L.-=.,
Pe data de .- prezentul contract inceteaza in temeiul art. _ din Legea nr. 53/2003 geipublicata in urma
indeplinirii procedurii legale.
legale. ,"/
Angajator,
PROFIROM FOOD SRL

u^ t"y i

:i
fl sltrt e

m s -M
ffiM e w
ffi illlilllilililill lilllil||il1|lll ,CM
!ilillltl illlilll !llll llll
mai i*frh" md buri; msl aproa*c
9. Declaratie iE
Declaratie pe proprie raspundere

Subsemnatul/(a) GOLICIU ALIN FLORIN, domiciliat in ,Or. OOB*O nOM, BALACITA), str., iudetul MEHEDINTI, posesor al
buletinului/cartii de identitate seria MH numarul i3319j, prin prezenta solicit angaiarea la S.C. PROFI ROM FOOD S.R,L. in functia de
CASIER (523oo3) incepind cu data de 09.12.2or9.

Nr telefon:
Anul incheierii studiilor este : ,.............
i
:l=

I. Declar pe propria raspundere si sub sanctiunea prevazuta de art.326 Cod penal, privind falsul in declaratii ca:

[ ] beneficiez/ [ ] nu beneficiez de indemnizatie de somaj;


[ ] sunt/ [ ] nu sunt pensionar/a; j
[ ] la data prezentei lucrez in cadrul altei societati avand un program de lucru de ore pe zi. Functia de baza
este declarata Ia societatea I [ ] la data prezentei nu lucrez in eadrul altei societati;
[ ]detin / [ ]nu detin certificat de incadrare in grad de handicap. Am luat la cunostinta ca, in situatia in care detin un certi I r''r: i

ficat de incadrare in grad de handicap, am obligatia (i) de a prezenta departamentului resurse umane certificatul de incadrare in grad
de handicap, pentru a beneficia de drepturile prevazute de,Legea nr.448l>oo6, republicata, cu modificarile ulterioare,
corespunzator gradului de handicap, si de (ii) a anunta departamentul de resurse umane cu privire la valabilitatea, revizuirea
certificatului de incadrare in grad de handicap sau orice modificare survenita ulterior.

ll. De asemenea, declar pe propria raspundere ca:


(i) in termen de 5 zile de la data prezentei voi prezenta adeverinta cu stagiu de cotizare (CAS) pe ultimile 12 luni de la locul de
munca anterior;
(ii) ' am fost informat anterior angajarii cu privire la clauzele ce vor fi inscrise in contractul individual de munca, conform art. 17

din Codul Muncii;


(iii) am luat la cunostinta prevederile (a) Regulamentului lntern (cu toate anexele acestuia incluzand fara limitare Codul de etica
si conduita profesionala,6hidul privind con{ormarea cu Iegislatia concurentei, Chidul privind inspectiile inopinate ale
autoritatilor de concurenta, Chidul privind comportamentul fata de concurenti, precum si normele, procedurile si politicile
interne ale societatii enumerate la Anexa nr. t la Regulamentul intern - Lista procedurilor si politicilor interne), (b) Nota de
informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale personalului Profi, (c) OUC nr. 96/2003 cu privire la
protectia maternitatii la locul de munca, precum si (d) Decizia generala nr. r/zoo9 cu privire Ia raspunderea patrimoniala si

disciplinara a angaiatilor PROFI ROM FOOD S.R.L


(iv) amprimitunexemplardincontractul individual demuncainaintedeaincepeactivitatealalocul demunca.

lll. Am luat Ia cunostinta, de asemenea, si de urmatoarele obligatii ce imi revin odata cu angajarea la PROFI ROM FOOD S.R.L:
(i) in situatia in care sunt somer voi anunta in termen de 3 zile fuOFM din judetul de domiciliu cu privire la angajarea mea;
(ii) sa declar domiciliul corect si sa anunt departamentul de resurse umane cu privire la orice schimbare a domiciliului.

Data .......,................. Semnatura

! '-a
OBSERVATII: W '
t. La punctul I se bifeaza in functie de situatie
/'/ .,,',
2. Scopul declaratiei de Ia punctul lll (i) este de a ne asigura ca viitorul angaiat nu va beneficia simul-tdn de salariu si indemnizatie de

somaj.
&
SE $ #w
N & w W
il | | I ll ll I I lll
}un''!r'&a*roi}+e
mfli i{fiin" snei hun, rfl,&l aproE+e
mnr,*r{1n'sn,'}r
I ll I I llI ll ll l ll I I I ll lll ll I I llllll I l ll I ll il ll I I lll
1s. Alte documentg

Anexa la CIM privind instruirea profesionala in magazinele Profi

Prinacestinscris-salariata/ul GOLlClUALlNFLORlN,identificat/acuCl Seria:MH,Numar: S:Sfg:, C*p

7990216250032, ia la cunostinta faptul ca pentru instruirea profesionala a angajatilor, S.C' Profi Rom Food

S.R.L. pune la dispozitie o aplicatie de invatare on lini denumita Profi Learning.

Salariatului ii revine responsabilitatea de a respecta modalitatea de instruire, prin utilizarea aplicatiei de

instruire pusa la dispozitia sa. i ,{


:.:

Nivelurile de cariera stabilite in acesta aplicatie sunt planificate pentru parcurgerea formarii profesionale si

alocarea unui timp de invatare suficient. :'

Niveluriledecarierastabiliteinaceastaaplicatiesuntplanificatepentruparcurgereaformariiprofesionale

alocarea unui timp de invatare sufficient.

Etapa de pregatire on line se va realiza prin intermediul aplicatiei ProfiLearning. Aplicatia ProfiLearning se

poate accesa de pe calculatorul din magazin sau poate fi descarcata de la linkul


1

h..ttp-p-;llly!gy,pi,*-i.LoJ-AAI1e1ql!1:af.r*k--a.fl1i5g.tt-mj si instalata pe calculatorul/laptopul personal (cu sistem de

operare Windows) sau instalata pe telefoane inteligente si/sau tablete (cu sistem de operare android) din

magazinu| Google Play (lf$p.9:l/niav.qoCIgle.cq-{il1-$Lo[e/aiips )

Logarea se va face cu marca salariatului si o parola formata din minimum 6 (sase) caractere ( parola trebuie sa

contina cel putin o litera mare si cel putin o cifra).

i,,"i:

Pentru mai multe detalii consultati pagina www.profipedia.ro .

Data: Am luat la cunostinta, :1*

Nume $ flt t ct* /rLl 0 F/0P t"tt


z"o-
Semnatura
ql'
7
:

",,"

:18
.a

1 t1 Str. SeverBocu nr.31,300242, Timisoara, JudetTIMIS, Romania


C.U.l, 1 1607939, Nr. Registrul Come(ului J35/239/1999
a-

s w
$
d
m8a
&

l*ltlrL m*l hun rnal rplsap€


ilr ililrillilr ilI]rlruflllllilill ilr il]lilr ::"j&.

S C PROFI ROM FOOD S R L Fisa postulul llepartament operational


Timrsoara. Calea Sever Bocu nr.31 coR 523003
CUI: RO 11607939
ORC: J35i239i 1999

DENUMIREA POSTULUI: CASIER :€,


Locatla: Magazin Profi nr. Z34l,localitarea VINJU MARE, adresa str. REPUBLICI, nr. 82, judeVsector
MEHEDINTI
I
Titularul postului: GOLICIU ALIN FLORIN

L MISIUNEA POSTULUI: t
4
Casierul are misiunea de a asigura buna desfasurare a procesului de vanzare din magazin prin operarea directa a caselor de marcat.

IL CERINTELE POSTULUI (Job's specifications/requirements) :

2.1 Studii(Education):
Minim studii medii finalizate

2.2 Experienta(Experience) :

Minim 3 luni experienta in retail.

2.3 Cunostlnte profesionale (Professlonal/technical skills):


Cunostiinte de operare pe casa de marcat fiscala.
Cunostiinte bune de folosire a programelor MS Office (Excel, Word, etc.) i .!,.

2.4 Calitatipersonale(Personal abllities) :

. Onestitate
. Spirit de echipa
. Spirit comercial

2.5. Cerinte specifice postuluif ob's specific requirements):


. Cunostinte foarte bune de operare pe casele de marcat fiscale;
' Abilitati
de a lucra cu valori (bani, tichete, etc.) gestionare corecta a valorilor(preluarea incasarilor de 1a casiere, inregistrarea
lor tn documentele firmei, depunerea valorilor la banca sau tdmiterea 1or in siguranta 1a sediul societatii)
' Capacitatea de a lucra cu proceduri, de a intelege si implementa procedurile societatil;
' Capacitatea de a comunica eficient pe verticala si orizontala in cadrul structurii organlzatorice a societatii, dar si cu clientii
din magazin; r.
. Disponibilitatea la program de lucru prelungit; 3

. Disponibilitatea 1a deplasari in interes de serviciu.

III LIMITE DE COMPETENTA (LIMITS OF COMPETENCE)


' Actioneaza in limita prevederilor procedurilor si Regulamentului Intern, fara a depasi competentele dispuse prin aceste
prevederi.
.PentruoriCeSituatienepreVazutainaCeStedocumente,sevaconsu]tacucaSieru1sefsiva1uaodecizieinconformitatecu
aprobarile primite de la acesta;
. Are competente doar in legatura cu magazinul in care isi desfasoara activitatea, nu poate reprezenta alte magazine sau S,C.
Profi Rom Food S.R.L. decat in conditiile in care este imputernicit special in acest sens. :ri

X. LiIli
IV. INTEGRAREA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA (ORGANIZATIONAL STRUCTURE)
. Postul imedial superior: Casier sef. sef de raion
. Postul imediat inferior: Nu este cazul

Este inlocuit de: casierul sef sau sef raion fresh


! t -1'
Inlocuieste pe: suplineste orice post din magazin, la solicitarea sefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie.
* *
N * $ N ill ililllillill ffillllllill llll lllllllll
ililil| lllllllpottului
mna i*ith, fi,*,ibun, sn*i aproepe 4- Fisa
i
S C PROFI ROM FOOD S R.L Fisa postului Departament operational'"''
Timisoara. Calea Sever Bocu nr.3l coR 523003
CtlI: RO 11607939
ORC: J351239r1999

l,

V. CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANTEI (EVALUATION CRITERIA)


. Realizarea indicatorilor economici bugetati (cifra de afaceri, pierderi cunoscute si necunoscute);
. Aspectul comercial al magazinului (curatenie, plin ia raft, mercantizare, planograme, etc.); jr:

. Acuratetea operatiunllor efectuate la casa de marcat


. Respectarea procedurilor, normelor interne si ifldeplinirea sarcinilor de serviciu;
. Orientare catre client;
. Integritate;
' Spirit de echipa
,.r:.
VI. SARCINI SI RESPONSABILITATI (DUTiES AND RESPONSIBILITIES)
,.^---r -r--
L Sarcini
a) Preia in gestiune, prin numarare, banii marunti, la intrarea in tura de lucru pe casa de marcat si asigura securitatea acestora in
timpul programului de lucru; .::,

b) Saluta clientii pe care ii serveste, in momentul prezentei acestora la casa de marcat;


c) Realizeaza procesul de scanare a tuturor produselor din cosul clientului si incasarea corecta a valorii bonului de casa;
d) Verifica, in timpul procesului de scanare, corectitudinea codurilor si cantitatilor introduse in special la produsele cu greutate
variabila. Se asigura ca eticheta de pret corespunde cu continutul si greutatea aproximativa a pungii clientului;
e) Inmaneaza fiecarui cllent bonul de casa si restul corect;
f) Seasigurainaintedeintrareainturadenecesaruldeconsumabilelacasademarcat: roledecasa,rolePOS,stampila,pungi :'r'
unica folosinta, (pentru situatii de furgenta);
d Supravegheaza randul de asteptare 1a casa si solicita deschiderea unei noi case atunci cand este cazul;
h) Reactioneaza prompt la semnalul sonor pentru deschiderea casei de marcat;
i) Cunoaste toate promotiile care se desfasoara in magazin si informeaza clientii cu privire la produse si caracteristicile lor;
.i)Raspunde de buna gestionare a standului cu trgari de la casa pe care lucreaza(aprovizionarea standului, deschiderea/ 1

inchiderea standului, verificarea stocului la intrarea si iesirea din tura);


k) La sfarsitul turei, preda casierului sef, pe baza de monetar si semnatura, toate valorile incasate pe casa de marcat, plus fondul
de sertar primit la intrarea in tura;
l) Aplica permanent toate procedurile specifice (solicitare/ oferire card client, ofera/ anuleaza galbenuti, etc...);
m) Atunci cand nu opereaza pe casa de marcat, va prelua sarcini si atributii de lucrator comercial, lucrand la mercantizarea sau . .,

curatenia magazinu)ui ;

n) Participa la buna desfasurarea a inventarelor planificate in magazin, atunci cand este solicitat (inclusiv partiale si de
vcrificare. ex.: tigari) :

o) La plecarea de la casa de marcat inchide trecerea pentru clienti, aranjeaza in magazin produsele lasate de clienti si anunta
seful direct in vederea alocarii unor alte sarcini;
p) Ajuta la implementarea si respectarea tuturor procedurilor de iucru,in magazin (principiul FIFO, verificare termene
valabilitate, lucrul cu caietele de termene, implementare/ respectare planograme, etc.).
q) Stampileaza tichetele de masa in momentul incasarii;
r)Indeplinestesarcini1eincredintatedecatresuperioriiierarhici

2. Responsabilitati
2.1. In raport cu alte persoane:
a) Apara interesele magazinului in fata organe'lor de control sau a reprezentantilor furnizorilor; i
b) Asigura o relatie profesionista, cu toti clientii magazinului; r. u,,{:
c) Colaboreaza cat mar deschis cu ceilalti angajati ai societatii, fara insa a-si depasi atributiile sau a angaja sarcini
suplimentare, fara acordul casierului sef;
d) Se asigura ca nu sunt divulgate informatii confidentiale dln magazinul in care isi desfasoara activitatea, catre terte
persoane (prevederi contractuale, preturi de achizitie, cifre de afaceri, viitoare promotii, etc.).
t
2.2. ln raport cu aparatura si echipamentele utillzate:
''"
a) Are responsabilitatea de a utiliza aparatura si echipamentele numai dupa ce a fost instruit in acest sens;
b) Va utiliza toate echlpamentele numai in conformitate cu modul de lucru corect, conform , instructiunilor de utilizare,
,+
# s c
ffi .-_,*

ill illilillll ililililt llllllffillllllllll


W
s
llll llllll lll
mii i*itln m€i bon, mai apr+epe 4- Fisa postului
il !"rl i

S C PROFI ROM FOOD S R.L Fisa postului Departament operational


Timisoara. Calea Sever Bocu nr.31 coR 523003
CUl: RO 1 1607939
ORC: J351239,-1999
:

evitand suprasolicitarea sau defectarea acestora;


c)
Aslgura integritatea aparaturii si echipamentelor dln dotare impotriva sustragerii sau deteriorarii acestora;
d)
Se asigura ca orice defectiune este raportata in ce1 mai scurt timp catre departamentele abilitate (tehnic, IT, etc.)
informand casierul sef de orice problema constatata.

I -
2.3 In raport cu produsele muncii:
a) Isi asuma raspunderea fata de rezultatele muncii sale (diferentele de sertar, lipsa tigari din stand, neefectuarea rotatiei de
termen, etc...) ;

b) Are responsabilitatea corectitudinii datelor raportate si a rezultatelor inventarelor realizate personal:


(
2.4 In raport cu securitatea muncii:
Fiecare angajat in postul de casier trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si
cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incdt sa nu expuna la pericol de acciddntare sau imbolnavire profesionala atat
propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omislunile sale in timpul procesului de munca.

Titularul postului are, in scopul realizarii obiectivelor mai sus prevazute urmatoarele obligatii:
a) sa utiiizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de
productiet
b) sautilizezecorectechipamentul individualdeprotectieacordatsi,dupautilizare,sail inapoiezesausai1 puna1alocul I "'r, r

destinat pentru pastrare;


, c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de
securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d)
sa comunice imediat angajatorului si./sau angajatilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un perrcol pentru secudtatea si sanatatea angajatilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; !

sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sVsau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
e)
f)
sa coopereze cu angajatorul si./sau cu angajatii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea
oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g)
sa coopereze, atat fimp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu angajatii desemnati, pentru a permite angaiatorului sa se
asigure ca mediui de munca si conditille de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile leglslatiei ditr domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare
a acestora:
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j) Se asigura ca va respecta termenele de efectuare a controalelor medicale periodice obligatorii;

2.5 Privind precizia si punctualitatea:


a) Se asigura ca toate datele raportate sunt corecte si confome cu realitatea;
b) Se asigura ca activitatile incadraie in anumite termene bine stabilite, se desfasoara in respectivele termene, fara depasiri
nejustificate;
c) Va respecta prezenta la lucru, conform orarului intocmit de catre seful de magazin.

2.6 Privind relatirle cu altii / comunicarea


a) Este deschis comunicarii si ofera raspunsuri prompte solicitarilor venite de la superiori sau de la ceilalti colegi din
societate; ,: rJn.
b) Colaboreaza cu angajatii firmei de paza din magazin si verifica respectarea proceduril:r de catre acestia;
c) Informeaza in permanenta superiorii ierarhici despre toate evenimentele ce pot afecta buna desfasurare a activitatii in
magazin sau imaginea societatii;
d) Asigura accesul oricarui client la Registrul de Sugestii si Reclamatii.
l

::;
sI s & ffi
w ffi
6
ilt ffilllllIll llllllll lllllllllllllllllllll
4. Fisa postului
llll lllllle lll !,+4 I
nlii i*liln, {$8i bun. in*i s$rqt$€

S C PROFI ROM FOOD S R L. Fisa postului Departament operational


Timisoara. Calea Sever Bocu nr.31 coR 523003
CUI: RO 11607939
ORC: J35i239i 1999

a
,,b :

,.F:

Angajator, Anga3'at,
Reprezentant Nume si prenume

6cLi"i ufiLl(l'*'
btoL(1

I 1t:
'I

s hits{

' .1:

'=
,.€

S-ar putea să vă placă și