Sunteți pe pagina 1din 5

SISTEME ȘI RAPORTĂRI FINANCIARE

SEMINAR 4

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE

• Bilanţul contabil
• Contul de profit şi pierdere
• Situaţia modificării capitalurilor proprii

Teste grilă:

1. În cadrul bilanțului contabil, clasificarea activelor și pasivelor se face după:


a) Natura și destinația activelor și pasivelor;
b) Activele după destinație și lichiditate, pasivele după originea și exigibilitatea lor;
c) Natura juridică a activelor și pasivelor;
d) Lichidarea activelor și pasivelor.

2. Care din grupele bilanțului contabil enumerate mai jos cuprinde un singur post:
a) Datorii;
b) Capitaluri proprii;
c) Active imobilizate;
d) Prime de capital;
e) Active circulante.

3. Dacã o entitate depãșește douã dintre cele trei criterii de mãrime stabilite, aceasta întocmește:
a) situații financiare simplificate
b) situații financiare prescurtate
c) situații financiare anuale cu trei componente
d) situații financiare în formã lungã
e) situații financiare anuale dezvoltate.

4. Persoanele juridice care întocmesc situații financiare anuale prescurtate sunt:


a) persoanele juridice care nu îndeplinesc douã din criteriile de mãrime stabilite
b) entitãți ce nu depãșesc plafonul de 350.000 euro pentru CA și total active
c) entitãți care îndeplinesc două din criteriile de mãrime stabilite
d) entitãți care nu au efectuat niciun fel de activitate
e) persoane juridice strãine cu sediul în România.

5. Situațiile financiare depuse de microentități conțin:


a) douã componente: bilanț prescurtat și note explicative
b) trei componente: bilanț, cont de profit și pierdere, note explicative
c) douã componente: bilanț prescurtat și cont de profit și pierdere
d) patru componente: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor
imobilizate
e) cinci componente: bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația
modificãrilor capitalului propriu, note explicative.

6. Care din entitãțile de mai jos nu au permisiunea sã întocmeascã situații financiare prescurtate:
a) societãțile comerciale cu rãspundere limitatã

1
SISTEME ȘI RAPORTĂRI FINANCIARE
SEMINAR 4

b) societãți de grup, în cadrul cãruia societatea – mamã are obligația sã întocmeascã situații
financiare consolidate
c) entitãți ale cãror valori mobiliare nu sunt tranzacționate pe o piațã reglementatã
d) societãți pe acțiuni, ale cãror titluri de valoare sunt tranzacționate sau admise spre a fi
tranzacționate pe o piațã reglementatã
e) societãți mici și microentitati.

7. Care este termenul de depunere al situațiilor financiare anuale?


a) 100 de zile de la încheierea exercițiului financiar
b) 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar
c) 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar
d) 155 de zile de la încheierea exercițiului financiar
e) 170 de zile de la încheierea exercițiului financiar

8. Situațiile financiare anuale se depun la organul fiscal teritorial însoțite de:


a) proces verbal de constatare a diferențelor la inventariere
b) raportul administratorilor
c) declarația de avere a acționarilor/asociaților
d) declarație scrisã de asumare a rãspunderii de cãtre conducerea entitãții
e) situația activelor casate.

9. Care dintre indicatori nu se regăsește ca poziție distinctă în contul de profit și pierdere?


a) Valoarea adăugată;
b) Cifra de afaceri;
c) Rezultatul din exploatare;
d) Producția exercițiului;
e) Rezultatul curent.

10. În contul de profit și pierdere alcătuit pe criteriul naturii cheltuielilor și veniturilor nu figurează
unul din următorii indicatori:
a) Cifra de afaceri;
b) Producția exercițiului
c) Rezultatul din exploatare
d) Rezultatul curent al exercițiului
e) Costul de producție al bunurilor vândute.

11. Nu sunt capitaluri proprii:


a) subvenţiile pentru investiţii;
b) rezerva legală;
c) primele de conversie a obligaţiunilor în acţiuni;
d) rezervele din reevaluare;
e) rezultatul reportat;

12. Nu există posturi distincte în bilanţ pentru următoarele elemente:


a) amortizarea, provizioanele pentru deprecierea activelor; primele de rambursare a
împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni;
b) amortizarea; provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi repartizarea profitului;
c) cheltuieli în avans, subvenţii pentru investiţii; cheltuieli de cercetare;
d) amortizarea; provizioanele pentru deprecierea activelor; repartizarea profitului;
2
SISTEME ȘI RAPORTĂRI FINANCIARE
SEMINAR 4

e) repartizarea profitului; cifra de afaceri; obligaţiuni;

13. Nu există post distinct în Contul de profit şi pierdere pentru:


a) veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri;
b) veniturile din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile;
c) venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante;
d) cifra de afaceri netă;
e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale;

14. Nu este post specific modelului de Cont de profit şi pierdere:


a) rezultatul pe acţiune;
b) rezultatul financiar;
c) variaţia stocurilor;
d) rezultatul excepţional;
e) ajustarea valorii activelor circulante;

16. Precizaţi care dintre urmăroarele operaţii nu afectează varianta simplificată a situaţiei
modificărilor capitalurilor proprii:
a) reevaluarea imobilizărilor corporale;
b) conversia conturilor filialelor străine;
c) schimbările de metode contabile;
d) investiţiile proprietarilor şi rambursările de capital;
e) reevaluarea participaţiilor.
17. Retratările şi eliminările ocazionate de aplicarea pentru prima dată a standardelor contabile
internaţionale au fost imputate:
a) contului de profit şi pierdere;
b )rezultatului reportat;
c) capitalului social;
d) cheltuielilor şi veniturilor în avans;
e) rezultatului exerciţiului;

18. Care din următoarele operaţii nu duce la variaţia capitalurilor proprii:


a) încasarea unei creanţe;
b) reevaluarea unui imobil;
c) actualizarea creanţelor în devize la cursul de închidere al exerciţiului financiar;
d) retragerea unor asociaţi;
e) distribuirea de dividende;

Întrebări:

1. Care sunt informațiile ce trebuie prezentate în situația variației capitalurilor propria,


conform IAS 1?
2. Care sunt cauzele modificării capitalurilor proprii ale unei entități?
3. Cum sunt tratate din punct de vedere contabil ajustările elementelor de capitaluri proprii
ale perioadelor anterioare (corectări de erori sau schimbări de politici contabile)?

3
SISTEME ȘI RAPORTĂRI FINANCIARE
SEMINAR 4

Aplicații

Aplicaţia 1: Calculaţi valoarea cifrei de afaceri nete şi total venituri din exploatare, pe baza
următoarelor informaţii:
- venituri din producţia de imobilizări 64.200 u.m.;
- venituri din vânzarea mărfurilor 195.600 u.m.;
- venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 34.700 u.m.;
- venituri din lucrări executate şi servicii prestate 59.300 u.m.;
- venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 26.000 u.m.;
- venituri din provizioane pentru deprecierea mărfurilor vândute 3.000 u.m;
- venituri din dobânzi 28.600 u.m.;
- venituri din subvenţii primite pentru materii prime 30.000 u.m.;
- venituri din creanţe reactivate 15.800 u.m.;
- venituri din sconturi obţinute 42.300 u.m.

Aplicaţia 2. Pe baza următoarelor informaţii, determinaţi valoarea cheltuielilor de exploatare:


- cheltuieli privind mărfurile 265.325 u.m.;
-cheltuieli cu materiile prime 69.625 u.m.;
- variaţia stocurilor 38.875 u.m.;
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 26.500 u.m.;
-venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 54.300 u.m.;
-venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare 23.500 u.m.;
- venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime 12.500 u.m.;
-cheltuieli cu personalul 85.400 u.m.;
- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 26.000 u.m.

Aplicația 3. Rezultatul pe acțiune


Presupunem o entitate care obtine urmatoarele rezultate in doi ani consecutivi:
2016 2017
Profit net atribuibil 500.000 lei 550.000 lei
actiunilor ordinare
Numar de actiuni in sold 300.000 400.000

Cresterea de 100.000 a numarului de actiuni ordinare s-a datorat unei emisiuni de actiuni
efectuata în 31 august 2017.
Cum a evoluat EPS in cei doi ani ?

Raspuns:
Problema este determinarea mediei ponderate a numarului de actiuni ordinare pe 2017 (M)
Astfel , M= 300.000 * 8/12 + 400.000 * 4/12 = 333.333

2016 2017
EPS 500.000/300.000= 1.66 550.000/333.333= 1.65

Ca si concluzie, se poate observa ca desi profitul a crescut in 2017 fata de 2016, totusi EPS a
cunsocut o usoara scadere, pe seama faptului ca entitatea a angajat un capital suplimentar.

4
SISTEME ȘI RAPORTĂRI FINANCIARE
SEMINAR 4

Acesta este un exemplu in care emisiunea de actiuni s-a efectuat prin punerea in vanzare a
actiunilor si atragerea unor resurse suplimentare in acest fel. Dar, exista si modalitati de a
creste/scadea numarul de actiuni , fara ca aceasta sa fie urmata de o crestere/diminuare a resurselor .
Astfel de evenimente sunt: majorarea capitalului prin incorporarea unor rezerve, divizarea numarului
de actiuni, etc.

Aplicația 4. Emisiunile de drepturi de subscriere (ds)


SC Alpha S.A. raportează următoarele rezultate pentru anii încheiaţi la 31/12/N2; 31/12/N3
şi 31/12/N4. Se presupune că toate drepturile au fost exercitate la 1 martie N3.

Anul N2 N3 N4
Profit net 90.000.000 lei 114.000.000 lei 135.000.000 lei

Numărul de acţiuni în circulaţie înainte de emisiunea de drepturi 500.000 acţiuni.


Termenii emisiunii de acţiuni – O acţiune nouă pentru fiecare cinci acţiuni în circulaţie
(100.000 acţiuni noi emise)
Preţul de exercitare: 150 lei
Data limită de exercitare a drepturilor: 1 Martie N3
Valoarea justă a unei acţiuni comune înainte de exercitare la data de 1 martie N3 este 330 lei.

Solutie:
Calculul valorii teoretice pe acţiune după exercitarea drepturilor este următorul:
𝑉𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐ă
𝑉𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑠𝑡ă 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 + 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡ă 𝑝𝑡 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟
=
𝑁𝑟 𝑎𝑐𝑡 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 î𝑛𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 + 𝑛𝑟 𝑎𝑐𝑡 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒

330 × 500.000𝑎𝑐𝑡 + 150 × 100.000𝑎𝑐𝑡


𝑉𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐ă = = 300 𝑙𝑒𝑖
500.000𝑎𝑐𝑡 + 100.000 𝑎𝑐𝑡

Calcularea factorului de ajustare:


𝑉𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑠𝑡ă 𝑝𝑒 𝑎𝑐𝑡 î𝑛𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 330
= = 1,1
𝑉𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐ă 𝑝𝑒 𝑎𝑐ţ 𝑑𝑢𝑝ă 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 300
Calculul rezultatului pe acţiune (EPS)
N2: Rezultat pe acţiune =90.000.000/500.000 acţ=180 lei
N2: Rezultat pe acţiune recalculat =90.000.000/(500.000 acţ *1,1)= 163,64 lei
N3: Rezultat pe acţiune = 114.000.000/(500.000 acţ*1,1*2/12)+(600.000
acţ*10/12)=192,68 lei
N4: Rezultat pe acţiune =135.000.000/600.000 acţ=225 lei

S-ar putea să vă placă și