Sunteți pe pagina 1din 16

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Prof. univ. dr.
WILLI PĂVĂLOAIA

DOCTORAND:
OLARU GABRIELA-DANIELA

BUCUREŞTI
2008
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE ŞI A


PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERILOR DIN
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Prof. univ. dr.
WILLI PĂVĂLOAIA

DOCTORAND:
OLARU GABRIELA-DANIELA

BUCUREŞTI
2008
CUPRINS
INTRODUCERE……………………………….……………………………….……… 5

CAPITOLUL 1 INFORMAŢIA CONTABILĂ – SUPORT COGNITIV PENTRU


ANALIZA POZIŢIEI ŞI PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE
ÎNTREPRINDERII……………………………….………………….………………... 7
1.1. Informaţia contabilă şi informaţia financiară ……………………………………… 7
1.2. Utilizatorii informaţiei contabile şi financiare …………………………………….. 12
1.3. Calităţile informaţiei contabile şi financiare ………………………………………. 18
1.4. Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii ……………………………………… 25
1.4.1. Conceptul de poziţie financiară………………………………………… 26
1.4.2. Abordări privind bilanţul……………………………………………….. 29
1.4.3. Norme contabile internaţionale privind bilanţul………………………... 37
1.4.4. Directivele Uniunii Europene şi bilanţul contabil……………………… 43
1.4.5. Model de prezentare a bilanţului contabil în ţara noastră………………. 45
1.4.6. Delimitări referitoare la elementele componente ale bilanţului contabil.. 49
1.5. Contul de profit şi pierdere şi performanţele întreprinderii………………………… 60
1.5.1. Conceptul de performanţă………………………………………………. 60
1.5.2. Contul de profit şi pierdere în viziunea normelor contabile 66
internaţionale…………………………………. . . . . …………………………
1.5.3. Contul de profit şi pierdere în viziunea europeană…………………….. 68
1.5.4. Contul de profit şi pierdere în viziunea românească…………………… 73
1.6. Metode şi tehnici folosite în analiza economico-financiară……………………….. 78

CAPITOLUL 2 VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE ÎN ANALIZA


POZIŢIEI FINANCIARE……………………………….…………………………….. 90
2.1. Analiza poziţiei financiare cu ajutorul ratelor……………………………….…….. 90
2.1.1. Conţinutul sistemului de rate……………………………….………….. 90
2.1.2. Ratele de structură ale bilanţului……………………………….………. 93
2.1.3. Ratele de structură pentru analiza lichidităţii şi solvabilităţii………….. 100
2.2. Indicatorii echilibrului financiar-contabil……………………………….…………. 104
2.2.1. Analiza fondului de rulment……………………………….…………… 105
2.2.2. Analiza necesarului de fond de rulment………………………… …….. 108
2.2.3. Analiza trezoreriei nete……………………………….………………… 111
2.3. Modelarea analizei indicatorilor de gestiune……………………………….……… 118
2.4. Analiza poziţiei financiare prin metoda scorurilor……………………………….… 125
2.5. Tablourile fluxurilor de trezorerie – instrumente de analiză a modificării poziţiei 129
financiare a întreprinderii……………………………….…………………………

CAPITOLUL 3 ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII……………. 138


3.1. Analiza performanţelor pe baza soldurilor intermediare de gestiune……………… 138
3.2. Analiza rentabilităţii întreprinderii……………………………….………………... 154
3.2.1. Profitul – factor principal al sporirii rentabilităţii întreprinderii……….. 155
3.2.2. Sistemul de rate folosit în analiza rentabilităţii………………………… 162
3.2.3. Analiza cost-volum-profit……………………………….……………… 171
3.3. Analiza performanţelor întreprinderii folosind indicatorii de creare de valoare…… 176
3.4. Analiza financiară bursieră şi bancară a întreprinderii…………………………….. 183
3.4.1. Analiza financiară bursieră……………………………….…………….. 183
3.4.2. Analiza financiară a creditorului……………………………….……..... 186
3.5. Rentabilitatea şi modele de analiză a portofoliului de activităţi…………………… 194
CAPITOLUL 4 DIAGNOSTICUL PIEŢEI PRODUSELOR FARMACEUTICE…… 208
4.1. Diagnosticul mediului extern al SC Antibiotice SA Iaşi…………………………… 208
4.1.1. Prezentarea generală a pieţei produselor farmaceutice…………………. 208
4.1.2. Piaţa produselor farmaceutice din România……………………………. 211
4.1.3. Particularităţi ale consumului de produse farmaceutice………………… 214
4.1.4. Concurenţa pe piaţa produselor farmaceutice din România……………. 218
4.2. Diagnosticului mediului intern al SC Antibiotice SA Iaşi…………………………. 220
4.2.1. Portofoliul de produse……………………………….……………… …. 220
4.2.2. Analiza evoluţiei vânzărilor……………………………….……………. 224
4.2.3. Principalii indicatori economico-financiari…………………………….. 230
4.2.4. Analiza clienţilor firmei……………………………….……………….. 239
4.2.5. Analiza furnizorilor şi a pieţei de aprovizionare……………………….. 242

CAPITOLUL 5 STRATEGII DE MANAGEMENT FINANCIAR ÎN CAZUL SC


ANTIBITOCE SA IAŞI…………………………………….………………………….. 251
5.1. Analiza ratelor de structură ale bilanţului…………………………………….……. 251
5.1.1. Analiza ratelor de structură din activul bilanţului……………………… 252
5.1.2. Analiza structurii surselor de finanţare…………………………………. 257
5.2. Analiza ratelor de lichiditate şi solvabilitate……………………………………..... 260
5.3. Analiza echilibrului financiar al SC Antibiotice SA Iaşi………………………….. 264
5.3.1. Analiza echilibrului financiar în accepţiunea patrimonială…………….. 264
5.3.2. Analiza echilibrului financiar în accepţiunea funcţională……………… 268
5.3.3. Situaţia fluxurilor de trezorerie – instrument de analiză a variaţiei 272
trezoreriei nete…………………………………….…………………………..
5.4. Analiza ratelor de gestiune…………………………………….………………….. 274
5.4.1. Analiza ratelor de gestiune ale activului şi pasivului………………….. 274
5.4.2. Analiza vitezei de rotaţie a stocurilor………………………………….. 276
5.4.3. Analiza vitezei de rotaţie a creditului-client…………………………… 278
5.4.4. Analiza vitezei de rotaţie a creditului-furnizor………………………… 279
5.5. Analiza poziţiei financiare prin metoda scorurilor. Riscul de faliment………….... 282
5.6. Analiza structurală a Contului de profit şi pierdere. Soldurile intermediare de 283
gestiune…………………………………….……………………………….……..
5.7. Rentabilitatea – criteriu de apreciere a performanţelor întreprinderii…………….. 306
5.7.1. Modelarea factorială a profitului…………………………………….… 306
5.7.2. Analiza diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate…………………….. 312
5.7.3. Analiza rentabilităţii utilizând pragul de rentabilitate……………….... 323
5.8. Analiza performanţelor întreprinderii cu ajutorul valorii economice adăugate…... 324
5.9. Analiza performanţelor întreprinderii pe baza indicatorilor bursieri……………… 328
5.10. Analiza externă a performanţelor întreprinderii de către instituţia de credit…….. 331
5.11. Strategii de creştere a performanţelor întreprinderii……………………………... 332

CONCLUZII …………………………………………………………………………. 340

ANEXE ……………………………………………………………………………..…. 352

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………… 357

REZUMAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ …………………………………………………… 367

REZUMAT ÎN LIMBA ENGLEZĂ (ABSTRACT) ………………………………….. 375

CURRICULUM VITAE ………………………………………………………………. 384


CUVINTE – CHEIE

Informaţie contabilă, informaţie financiară, poziţie financiară, bilanţ contabil, cont de


profit şi pierdere, performanţă, analiză financiară, rate de structură, lichiditate, solvabilitate,
echilibru financiar, indicatori de gestiune, scoruri, fluxuri de trezorerie, rentabilitate, profit,
solduri intermediare de gestiune, indicatori de creare de valoare, analiză financiară bursieră
şi bancară, prag de rentabilitate, diagnosticul mediului intern şi extern, strategii.

SINTEZE
Teza de doctorat Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderilor din
industria farmaceutică îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de
situaţiile financiare sunt prezentate şi valorificate în demersul lor, pentru a caracteriza
activitatea unei entităţi, poziţia financiară şi performanţele acesteia, atât pentru nevoile
proprii, cât şi pentru terţi.
Globalizarea economiilor face ca informarea financiară clasică, articulată în jurul
conceptelor contabile să nu mai răspundă aşteptărilor diferitelor categorii de utilizatori.
Adesea, principiile contabile admise produc distorsiuni care deformează realitatea economică,
diversitatea practicilor contabile făcând dificil demersul analizei financiare, mai ales în cazul
unor entităţi multinaţionale.
Prin trecerea la aplicarea IFRS, societăţile vor adopta un limbaj global de raportare
financiară care le va permite sa fie percepute corect, indiferent de originea utilizatorilor.
Apare, în acest mod, fenomenul de comunicare financiară, definit ca posibilitatea de a
furniza informaţii contabile şi financiare cu ajutorul situaţiilor financiare şi analizei
financiare, astfel încât mediul extern al întreprinderii să fie satisfăcut.
Teza militează pentru o abordare interdisciplinară a întreprinderii şi a mediului său,
care să permită o bună cunoaştere a poziţiei şi performanţelor financiare. În acest sens,
argumentaţia teoretică este completată de documentarea realizată în cadrul SC Antibiotice SA
Iaşi, firmă care printr-un management performant, a reuşit să facă faţă cu succes unui mediu
caracterizat prin numeroase schimbări de ordin economic, tehnic, politic, social, concurenţă
acerbă şi accentuarea fenomenelor de concentrare şi globalizare a afacerilor.
Teza de doctorat este structurată pe cinci capitole distincte care acoperă problematica
vastă a temei.
În primul capitol intitulat „Informaţia contabilă – suport cognitiv pentru analiza
poziţiei şi performanţelor financiare ale întreprinderii” am evidenţiat rolul şi importanţa
situaţiilor financiare şi a analizei financiare în luarea deciziilor economice de către diferitele
categorii de utilizatori. Aplicaţiile posibile ale analizei financiare sunt foarte numeroase,
vizând toţi partenerii interni şi externi ai întreprinderii: managerii, acţionarii, salariaţii,
investitorii, furnizorii, clienţii, organismele publice, etc.
În concordanţă cu mutaţiile produse în aşteptările diverşilor parteneri ai întreprinderii,
analiza trebuie să furnizeze concluzii pertinente cu privire la:
 Performanţele realizate şi perspectiva acestora;
 Poziţia financiară şi modificarea acesteia;
 Modul de gestionare a resurselor;
 Capacitatea întreprinderii de a genera lichidităţi sau echivalente de lichidităţi.
Rezultatul cercetării are menirea să susţină ideea că analiza având la bază informaţia
contabilă devine un instrument indispensabil procesului decizional, în măsură să asigure:
identificarea oportunităţilor de dezvoltare; identificarea diferitelor tipuri de risc; alegerea
strategică cea mai oportună; identificarea factorilor susceptibili de a crea valoare.
Capitolul doi este intitulat „Valorificarea informaţiilor contabile în analiza poziţiei
financiare”. Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă analiza de ansamblu a
poziţiei financiare în cadrul căreia sunt abordate evoluţia şi mutaţiile structurale produse în
cadrul structurii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la
dispoziţie prin situaţiile financiare. Sporirea valorii unei astfel de analize necesită investigarea
situaţiilor financiare pe mai multe exerciţii financiare succesive.
Poziţia financiară a unei întreprinderi este influenţată de resursele economice pe care
le controlează, de structura sa financiară, lichiditatea şi solvabilitatea sa, şi de capacitatea sa
de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi desfăşoară activitatea.
Analiza poziţiei financiare trebuie să răspundă în principal următoarelor probleme:
analiza ratelor de structură ale bilanţului, analiza lichidităţii şi solvabilităţii, analiza
indicatorilor echilibrului financiar, modelarea analizei indicatorilor de gestiune precum şi
analiza tablourilor fluxurilor de trezorerie.
În capitolul trei „Analiza performanţelor întreprinderilor” am studiat modele de
analiză a performanţelor întreprinderii prin intermediul: soldurilor intermediare de gestiune,
profitului şi sistemului de rate folosit în analiza rentabilităţii, indicatorilor de creare de
valoare, indicatorilor bursieri şi a indicatorilor folosiţi de către o instituţie de credit.
Informaţiile despre performanţa unei întreprinderi, în special profitabilitatea acesteia,
sunt necesare pentru evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor economice pe care
întreprinderea le va putea controla în viitor. În acest sens, informaţiile despre variabilitatea
performanţelor sunt importante şi sunt utile în a anticipa capacitatea întreprinderii de a genera
fluxuri de trezorerie cu resursele existente, dar şi pentru formularea raţionamentelor despre
eficienţa cu care întreprinderea poate utiliza noi resurse.
În capitolul patru „Diagnosticul pieţei produselor farmaceutice” am analizat piaţa,
pe care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, prin intermediul diagnosticului extern, care
urmăreşte prezentarea caracteriscilor generale ale pieţei, concurenţa, aspecte ale consumului
produselor firmei. După cunoaşterea mediului extern, am studiat situaţia întreprinderii pe piaţa
produselor farmaceutice, a punctelor forte şi a slăbiciunilor acesteia, în cadrul diagnosticului
intern. În această etapă am analizat produsele şi serviciile firmei urmărind în principal evoluţia
vânzărilor, analiza structurală a vânzărilor pe produse, pieţe de desfacere, analiza clienţilor şi
furnizorilor întreprinderii precum şi analiza concurenţei.
Diagnosticul mediului extern a permis identificarea următoarelor aspecte:
 În anul 2008 piaţa farmaceutică mondială va creşte cu 5-6%, la peste 476 miliarde
euro, potrivit studiului IMS Health. Acest ritm este inferior avansului de 6-7%,
raportat în 2007, în contextul intensificării incertitudinii legate de siguranţa
medicamentelor, de preţuri şi de accesul pe piaţă, precum şi de problemele generate de
expirarea patentelor.
 În ceea ce priveşte clasamentul companiilor producătoare de produse farmaceutice,
cuvântul cheie este stabilitatea, cu Pfizer, GSK, Sanofi-Aventis, Novartis,
AstraZeneca, Johnson&Johnson şi Merck la vârful topului pentru a patra oară, în timp
ce Wyeth, Roche, Lilly şi Bristol-Myers Squibb ocupă locurile imediat următoare.
 Piaţa farmaceutică românească şi-a accelerat rata de creştere, în primul trimestru al
anului 2007, la 23,4% faţă de 19,2%, la sfârşitul anului 2006. Vânzările totale de
medicamente înregistrate în primul trimestru al anului 2007 au fost potrivit Cegedim
de 1.564,8 milioane de lei, iar valoarea totală a pieţei în ultimul an (ultimele 12
luni) a ajuns la 5.792,4 milioane lei.
 Vânzările prin intermediul farmaciilor au consemnat un avans de 30,4%, iar cele prin
intermediul spitalelor cu numai 6,8%.
 Se estimează că piaţa produselor farmaceutice va continua să crească cu o medie de
15% până în anul 2010.
 Medicamentele eliberate pe bază de prescripţie au reprezentat 82% din consum, iar
cele fără prescripţie, între 16 şi 18%.
 Potrivit unui studiu realizat la nivel european, România ocupa ultimul loc în Europa în
privinţa consumului de medicamente cu doar 70 de euro pe cap de locuitor.
 Piaţa farmaceutică românească va înregistra o creştere medie anuală de 13,3% până în
2010, estimează analiştii societăţii de brokeraj KBC Securities, care se aşteaptă la o
apropiere rapidă a consumului de medicamente pe cap de locuitor de media din
regiunea Europei Centrale şi de Est şi, ulterior, de cea din vestul Europei etc.
Diagnosticul mediului intern al SC Antibiotice SA Iaşi a evidenţiat următoarele aspecte:
 Portofoliul de produse al companiei Antibiotice cuprinde peste 120 de medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, substanţe active şi biofertilizatori. În
prezent, compania deţine 130 de mărci înregistrate în sistemul naţional, la OSIM şi 20
de mărci internaţionale înregistrate în peste 45 de state ale lumii.
 Antibiotice se află pe locul nouă în top 10 producători farmaceutici prezenţi pe piaţa
românească, cu o cotă de piaţă de 3,1 %.
 În prezent, Antibiotice se poziţionează ca fiind al doilea producător mondial de
Nistatină, cu o cotă de piaţă de 25%.
 În anul 2007, cifra de afaceri înregistrează o creştere de aproape 6 ori comparativ cu
anul 1999, profitul net o creştere de peste 23 ori iar activul net o creştere de 10 ori în
aceeaşi perioadă.
 Ponderea majoră este deţinută de vânzările pe piaţa internă, totalizând 211,6 milioane
lei, în creştere cu 18,5% faţă de 2006 etc.
Pornindu-se de la aspectele teoretice prezentate în cadrul primelor trei capitole, în
capitolul cinci „Strategii de management financiar în cadrul SC Antibiotice SA Iaşi” am
realizat diagnosticul financiar al SC Antibiotice SA Iaşi, luându-se un interval de analiză de
cinci ani, respectiv 2003-2007. Acesta a evidenţiat următoarele aspecte:
Poziţia financiară a întreprinderii, analizată pe baza indicatorilor de structură a
activului şi a surselor de finanţare, indicatorilor de lichiditate, solvabilitate, echilibru financiar
şi a ratelor de gestiune s-a menţinut în parametrii recomandaţi, după cum urmează:
 Analiza ratelor de structură ale activului evidenţiază faptul că, în perioada analizată,
ponderea cea mai mare o deţin activele circulante (între 60,24% în anul 2003 şi
52,48% în anul 2007), urmate de activele imobilizate, care deţin o pondere cuprinsă
între 39,76% în anul 2003 şi 47,52% în anul 2007. Această situaţie se datorează
specificului activităţii întreprinderii (proces tehnologic de durată) şi restructurării
activităţii ca urmare a renunţării la fabricarea unor produse cu o cotă de piaţă redusă.
Resursele degajate în urma acestei restructurări au fost direcţionate spre activităţi
considerate mai profitabile.
 Ponderea stocurilor în totalul activelor circulante a scăzut de la 12,73% în anul 2003
la 6,30% în anul 2007, fapt ce evidenţiază creşterea vitezei de rotaţie a stocurilor.
 Rata creanţelor a înregistrat valori destul de mari în perioada analizată (de la 44,79%
în anul 2003 la 35,55% în anul 2007), peste nivelul recomandat al acestui indicator
(20-30%) datorită politicii comerciale practicate.
 Analiza ratelor surselor de finanţare evidenţiază o situaţie financiară stabilă,
caracterizată de creşterea capitalurilor proprii, concomitent cu scăderea ponderii
datoriilor societăţii în total pasiv. Rata autonomiei globale a crescut de la 61,59% în
anul 2003 la 74,49% în anul 2007, concomitent cu scăderea gradului de îndatorare de
la 38,41% în anul 2003 la 25,51% în anul 2007.
 Ratele lichidităţii s-au încadrat în limitele normale, înregistrând valori crescătoare,
fapt care reflectă capacitatea întreprinderii de a-şi achita facturile şi de a rambursa
creditele contractate. Analiza ratei lichidităţii imediate evidenţiază în perioada 2003-
2005 un nivel redus al disponibilităţilor în raport cu datoriile curente ale societăţii
(ceea ce însemnă că societatea nu este capabilă să-şi acopere satisfăcător datoriile pe
termen scurt pe seama disponibilităţilor băneşti).
 Ratele solvabilităţii scot în evidenţă, de asemenea o situaţie favorabilă, înregistrând
pe toată perioada analizată valori peste limita minimă admisă, aflate în continuă
creştere: solvabilitatea generală creşte de la 2,60 în anul 2003 la 3,92 în anul 2007, iar
solvabilitatea patrimonială înregistrează o medie de 0,8 cu mult peste limita admisă
care este cuprinsă între 0,3 şi 0,5.
 Fondul de rulment determinat pe baza bilanţului financiar şi funcţional a înregistrat
valori pozitive, crescătoare, fapt ce evidenţiază capacitatea întreprinderii de a face
faţă datoriilor scadente. Totodată, fondul de rulment propriu deţine ponderea cea mai
mare în total fond de rulment, în creştere de la 72,35% în anul 2003 la 96,07% în anul
2007. Trezoreria netă înregistrează valori negative pe parcursul perioadei analizate, ca
urmare a valorilor mult mai mari înregistrate de nevoia de fond de rulment
comparativ cu fondul de rulment. Această situaţie semnifică un dezechilibru financiar
concretizat într-un deficit monetar care a trebuit acoperit prin angajarea de noi credite
pe termen scurt.
 Analiza duratelor de rotaţie a principalelor elemente de activ evidenţiază o situaţie
nefavorabilă caracterizată printr-o creştere a gradului de imobilizare a elementelor de
activ. În ultimii trei ani ai perioadei analizate, s-a manifestat o tendinţă de scădere a
numărului de rotaţii a activelor imobilizate şi activelor circulante prin cifra de afaceri,
respectiv o creştere a duratei medii a unei rotaţii a activelor imobilizate şi a activelor
circulante, ceea ce semnifică reducerea eficienţei utilizării activelor imobilizate şi
circulante, respectiv mărirea duratei medii de transformare a lor în forma bănească
iniţială. Această situaţie determină o presiune financiară ridicată asupra întreprinderii.
Analiza indicatorului durata de rotaţie a stocurilor evidenţiază o situaţie normală. În
perioada 2003-2007 durata de rotaţie a stocurilor a crescut ca urmare a diminuării
stocurilor medii şi a creşterii cifrei de afaceri. Astfel, este de remarcat faptul că, în
anul 2007 durata în zile a unei rotaţii a stocurilor a scăzut cu 5,86 zile faţă de anul
precedent, iar numărul de rotaţii a crescut cu 1,8 rotaţii. În ceea ce priveşte creditul-
client şi creditul-furnizor, pe toată perioada analizată durata rotaţiei clienţilor este mai
mare decât durata rotaţiei furnizorilor, situaţie nefavorabilă pentru întreprindere, ceea
ce înseamnă un deficit de resurse financiare. Acest decalaj între încasări şi plăţi este
nefavorabil pentru activitatea firmei, ducând la diminuarea trezoreriei şi se datorează
pe de o parte duratei ciclului de fabricaţie şi, pe de altă parte politicii financiare a
întreprinderii şi dificultăţilor întâmpinate în recuperarea creanţelor. Analiza vitezei de
rotaţie a capitalurilor proprii evidenţiază o situaţie nefavorabilă şi anume o diminuare
a duratei de rotaţie în ultimii trei ani de analiză, ceea ce înseamnă reducerea eficienţei
utilizării capitalurilor proprii.
 Analiza riscurilor întreprinderii pe baza pragului de rentabilitate, a coeficientului
levierului financiar şi a metodelor bazate pe funcţia scor (modelul Altman, modelul
Conan şi holder şi modelul BRD) evidenţiază un risc scăzut aferent activităţii
desfăşurate şi un risc de faliment nesemnificativ, fapt care atestă o situaţie
economico-financiară stabilă.
Analiza performanţelor financiare ale SC Antibiotice SA Iaşi cu ajutorul soldurilor
intermediare de gestiune, modelelor de analiză ale cifrei de afaceri, ale profitului, ratelor de
rentabilitate au evidenţiat următoarele aspecte:
 În perioada analizată cifra de afaceri a înregistrat o tendinţă constantă de creştere, de la
121.495.052 lei în anul 2003 la 229.415.602 lei în anul 2007. În toţi anii de analiză
ponderea cea mai mare în cifra de afaceri o deţine producţia vândută, ceea ce reflectă
o situaţie pozitivă şi scoate în evidenţă importanţa ridicată a activităţii de bază a
societăţii faţă de activitatea strict comercială. Analiza gradului de diversificare a
portofoliului de produse, realizată pe baza indicelui Herfindhal şi a coeficientului
Gini-Stuck, evidenţiază o creştere a valorii indicatorului în perioada analizată ca
urmare a diversificării continue a gamei de produse, fapt ce a determinat îmbunătăţirea
poziţiei firmei pe piaţă.
 Analiza strategică pe baza matricei BCG evidenţiază următoarele categorii: produsele
dermatologice reprezintă surse de finanţare ale companiei („izvoare de numerar”) şi
contribuie în proporţie de 11% la totalul cifrei de afaceri; produsele antiinfecţioase şi
produsele destinate sistemului muscular fac parte din categoria produselor „vedetă”,
necesitând în continuare investiţii considerabile pentru dezvoltarea şi promovarea lor;
produsele destinate tractului digestiv, sistemului nervos şi sistemului cardiovascular
fac parte din categoria „produse dilemă”, impunându-se o analiză atentă în vederea
fundamentării deciziei de dezvoltare sau de renunţare la aceste produse.
 În Tabloul soldurilor intermediare de gestiune toţi indicatorii au înregistrat evoluţii
favorabile, crescătoare, fapt ce evidenţiază creşterea eficienţei activităţii societăţii.
 Profitul net şi profitul brut prezintă aceeaşi evoluţie crescătoare atingând nivelul
maxim în anul 2007, în timp ce profitul aferent cifrei de afaceri scade în perioada
2006-2007 sub influenţele nefavorabile ale structurii producţiei vândute şi costurilor
complete unitare.
 Ratele rentabilităţii au înregistrat următoarea evoluţie:
 Rata marjei brute a exploatării a înregistrat o evoluţie fluctuantă,
atingând un nivel minim în anul 2004 de 24,07% şi un nivel maxim de
31,64% în anul 2005.
 Rata rentabilităţii resurselor consumate a înregistrat de asemenea o
evoluţie oscilantă, atingând nivelul maxim în anul 2007 de18,38%.
 Rata rentabilităţii economice a crescut în perioada 2003-2006, de la
9,25% la11,54%, ca urmare a creşterii nivelului profitului brut şi a
activelor totale.
 Rata rentabilităţii financiare în perioada 2004-2007 a înregistrat o
creştere continuă de la 9,48% la 12,62%, înregistrând o valoare maximă de
12,65% în anul 2005. Această creştere a rentabilităţii financiare a apărut ca
urmare a efectului de levier financiar pozitiv, obţinut ca urmare a finanţării
activităţii societăţii pe baza unor credite cu o dobândă inferioară ratei
rentabilităţii economice.
 În perioada analizată indicatorii care stau la baza analizei bursiere a SC Antibiotice SA
Iaşi au înregistrat evoluţii favorabile. Evoluţia de pe piaţa bursieră, datorată
rezultatelor economice în creştere a determinat majorarea valorii capitalizării bursiere
la sfârşitul anului 2007, la peste 900 de milioane lei, cu 20% mai mare decât în 2006.

Redactarea tezei a presupus un demers ştiinţific complex care pe lângă o amplă


documentare, sintetizare şi resistematizare a informaţiilor culese a necesitat şi numeroase
analize, identificarea unor particularităţi, stabilirea unor corelaţii etc.
Corespunzător obiectivelor şi direcţiilor de cercetare propuse, contribuţiile proprii
regăsite în cadrul tezei de doctorat sunt:
 S-a întreprins o cercetare asupra rolului şi importanţei situaţiilor financiare şi a
analizei financiare în luarea deciziilor economice de către diferitele categorii de
utilizatori.
 S-a realizat o cercetare asupra modului de valorificare a informaţiilor contabile în
analiza poziţiei financiare.
 Au fost identificate şi sistematizate multiple modele de analiză a performanţelor
întreprinderii.
 S-a elaborat un studiu de caz, care a avut în vedere: diagnosticul mediului extern şi
intern al SC Antibiotice SA Iaşi, analiza poziţiei şi a performanţei financiare în cazul
SC Antibiotice SA Iaşi cu ajutorul indicatorilor specifici şi s-a realizat analiza SWOT
a organizaţiei.
 Ţinând cont de aspectele identificate în cadrul analizei diagnostic apreciem că în
perioada 2008-2012 SC Antibiotice SA Iaşi trebuie să se preocupe de consolidarea
poziţiei sale pe piaţă şi de realizarea următoarelor obiective strategice:
 creşterea cifrei de afaceri de la 68,5 milioane euro în anul 2007, la 170,45
milioane euro în anul 2012. Rata de creştere avută în vedere pentru perioada
2008-2012 a fost de 20%, conform evoluţiei estimate a pieţei de medicamente
din România şi a potenţialului intern al firmei;
 creşterea cotei de piaţă în România de la 3,1% în anul 2007 la 5,62% în anul
2012;
 creşterea profitului net de la 8,5 milioane de euro în anul 2007, la 29,4
milioane euro în anul 2012;
 creşterea productivităţii muncii de la 35.000 euro pe angajat la 120.000 euro pe
angajat ca urmare a restructurării personalului prin reorganizarea activităţilor
de platformă astfel încât în anul 2011 numărul mediu de salariaţi să ajungă la
1.100;
 intensificarea activităţii de cercetare-dezvoltare în scopul introducerii în
fabricaţie a unor noi produse farmaceutice;
 încheierea unor parteneriate strategice cu firme de prestigiu în vederea
realizării în comun a unor activităţi de cercetare, dezvoltare şi lansare de noi
produse;
 intensificarea preocupărilor pentru protecţia mediului şi alinierea tehnologiilor
la standardele internaţionale.
Considerăm că în studiul realizat am abordat nivelul teoretic şi practic al cerinţelor de
prelucrare şi tratare a informaţiilor contabile pentru analiză şi diagnosticare. De asemenea
acest studiu poate fi acceptat ca model în ceea ce înseamnă responsabilitatea cercetătorului în
aplicarea raţionamentului profesional în dezvoltarea contabilităţii şi analizei financiare, ca
surse eficiente de informaţii utilizate în managementul întreprinderii.
Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume/Prenume Olaru (Bordeianu) Gabriela-Daniela


Adresa 2, Carpaţi, 600083, Bacău, România
Telefon Mobil: +4 (0) 742 929 806 ; +4 (0) 732 403 759
E-mail olarugabrieladaniela@yahoo.com

Cetăţenia Română

Data naşterii 15-01-1980

Sex Feminin

Experienţa profesionala

Perioada În prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent doctorand
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Titularul seminariilor: Analiză economico-financiară,
Evaluări patrimoniale, Contabilitatea instituţiilor de
credit, Marketing bancar
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „George Bacovia” Bacău
str. Pictor Aman, nr. 96
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare

Perioada 2004-2005
Funcţia sau postul ocupat Preparator doctorand
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „George Bacovia” Bacău
str. Pictor Aman, nr. 96
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare

Perioada 2003-2004
Funcţia sau postul ocupat Preparator
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „George Bacovia” Bacău
str. Pictor Aman, nr. 96
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare
Educaţie şi formare
Perioada 2004 - în prezent
Calificarea / diploma obţinută Doctorand
Domenii principale studiate / Domeniul fundamental: Ştiinţe economice
competenţe dobândite Domeniul: Contabilitate
Specializarea: Analiză economico-financiară
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice Bucureşti
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ postuniversitar
învăţământ / formare

Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat de specializare
Domenii principale studiate / ECDL
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „George Bacovia” Bacău
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ postuniversitar
învăţământ / formare

Perioada 2006-2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat de specializare
Domenii principale studiate / Analiza riscului în activitatea de creditare
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Bancar Român
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ postuniversitar
învăţământ / formare

Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă LCCI
Domenii principale studiate / Business English
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „George Bacovia” Bacău
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ postuniversitar
învăţământ / formare

Perioada 2004-2005
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master
Domenii principale studiate / Management financiar-contabil
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „George Bacovia” Bacău
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ postuniversitar
învăţământ / formare
Perioada 2003-2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursurilor de profesionalizare
didactică
Domenii principale studiate / Pregătire psihopedagogică, metodică şi practică
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din
/ furnizorului de formare cadrul Universităţii Bacău
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ postuniversitar
învăţământ / formare

Perioada 1999-2003
Calificarea / diploma obţinută Economist / Licenţă
Domenii principale studiate / Contabilitate şi Informatică de Gestiune
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „George Bacovia” Bacău
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ superior
învăţământ / formare

Perioada 1995-1999
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Domenii principale studiate / Discipline teoretice fundamentale
competenţe dobândite Limbi străine
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul liceal „Gheorghe Vrânceanu” Bacău
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ liceal
învăţământ / formare

Aptitudini şi competente personale


Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute


Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Nivel european (*)
Abilităţi de Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare
ascultare

Limba Engleză X X X X X

Limba Franceză X X
(*)
Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale DA, dobândite din experienţă.

Competenţe şi aptitudini organizatorice DA, dobândite din experienţă

Competenţe şi aptitudini tehnice DA, dobândite din facultate şi experienţă


Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a DA, dobândite din facultate
calculatorului
Permis de conducere Cat. B