Sunteți pe pagina 1din 38

MANUALUL MANAGEMENTULUI

CALITATII

Profesor indrumator Prof. dr. ing. BURADA CRISTIAN

Masterand ing. IVANCEA ION


S.C. CONSTRUCTOR S.R.L.
Craiova

Romania

MANUALUL CALITATII
Standard aplicat SR EN ISO 9001:2015

Sisteme de management al calităţii. CERINŢE.

Nume /
Functia Data Semanatura
Prenume
Responsabil cu
Ing. Glavan
Intocmit Asigurarea 20.12.2021
Octavian
Calităţii
Verificat /
Administrator Ivancea Ion 20.12.2021
Aprobat

Exemplar Nr. 1

Distribuit la: Administrator

Adresa:
Str. ...nr...., Craiova, Romania
Nr. Inregistrare: J00/000/0000
Cod unic de inregistrare RO 0000000
Tel:
Email: office@
CUPRINS

1. Introducere
1.1 Prezentarea generala a firmei
1.2 Prezentarea generala a sistemului calitatii

2.Referinte

3. Definitii si abrevieri

4. Sistemul de management al calităţii


4.1 Generalităţi
4.2 Documentaţia

5. Responsabilitatea managementului
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Analiza contractului
5.3 Control date si documente
5.4 Aprovizionare
5.5 Control produs furnizat de client
5.6 Identificare si trasabilitate
5.7Control produse servicii
5.8 Inspectii si incercari
5.9 Controlul echipamentelor
5.10Actiuni corrective si preventive
5.11Manipulare depozitare conservare
5.12 Controlul inregistrarii calitatii
5.13 Audit intern
5.14 Instruirea

6. Managementul resurselor
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane
6.3 Infrastructură
6.4 Mediu de lucru

7. Realizarea produsului
7.1 Planificarea realizării produsului
7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul
7.3.1 Planul proiectarii si dezvoltarii
7.3.2 Elemente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii
7.3.3Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii
7.3.4 Analiza proiectarii si dezvoltarii
7.3.5Verificarea proiectarii si dezvoltarii
7.3.6 Validarea proiectarii

7.4 Aprovizionare
7.5 Producţie
7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire


8.1 Generalităţi
8.2 Monitorizare şi măsurare
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 Îmbunătăţire
1. INTRODUCERE

Prezentul manual al calităţii explică şi face cât mai accesibil persoanelor interesate
sistemul de management la calităţii.

Manualul calităţii este un document care prezintă politica în domeniul calităţii şi


descrie sistemul de management al calităţii.
Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SC CONSTRUCTOR SRL este o expunere a
politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2015.

Utilizarea principiilor, procedurilor şi instrucţiunilor reprezintă o directivă obligatorie


în producţia şi comercializarea produselor SC CONSTRUCTOR SRL. şi se aplică la toate
nivelele specificate, atât la nivel managerial cât şi la nivel de executanţi.

1.1 Prezentarea generală a firmei SC CONSTRUCTOR S.R.L. este organizata pentru a


desfasura activitatile specifice de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Orientarea noastra este pentru satisfacerea conditiilor de calitate la cel mai inalt nivel.
Totodata conducerea manageriala a firmei acorda o importanta deosebita calitatii , respectarea
termenelor dorite de clienti si consemnate prin contracte si nu in ultimul rand, practicarii unor preturi
competitive.

1.2 Prezentarea generala a Sistemului de management al Calitatii

Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SC CONSTRUCTOR SRL. este o
expunere a politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO
9001:2015.; SR EN ISO 14001:2015 ; SR EN ISO 45001:2018

2. REFERINŢE

Elaborarea prezentului manual al calităţii, a procedurilor de sistem , a procedurilor


operaţionale, se bazează pe următoarele standarde de referinţă :

• SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2001)- Sisteme de management al calităţii.Cerinţe.


• ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular
• ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu Principii fundamental
• ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale
3.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

3.1 TERMENI SI DEFINITII

3.1.1. Termeni generali


Antreprenor general: societate care are capacitatea tehnica si organizatorica de a se angaja
exclusiv in numele propriu in relatiile contractuale pe care urmeaza sa le execute prin forte
proprii sau pe baze contractuale impreuna cu alti antreprenori de specialitate si furnizori.

Antreprenor de specialitate : este societatea care are ca obiect de activitate executia unui
anumit gen de activitate din domeniul lucrarilor publice pentru care este specializat.

Licitatia : este un concurs la care investitorul,direct sau prin intermediul organizatorului,pe aza
documentelor licitatiei,invita ofertantii care sa prezinte oferte in scopul organizarii licitatiei si
adjudecarii contractarii lucrarii publice,in favoarea celui mai competitiv ofertant.

Caietul de sarcini : este documentatia scrisa care insoteste proiectul elaborat de consultant si
care detaliaza conditiile tehnice de executie si montaj a lucrarilor.

Proiectul tehnic : este documentatia scrisa si desenata ce se elaboreaza la solicitarea


investitorului pe baza de contract,de catre regii autonome,societati comerciale de proiectare sau
consulatanta,care fac parte din documentele licitatiei si pe baza careia se elaboreaza ofertele.

Adjudecarea executiei lucrarilor publice : stabilirea pe baza de licitatie,a ofertantului caruia


se incredinteaza lucrarea publica pe care urmeaza sa o realizeze pe baza de contract incheiat cu
investitorul.

 furnizor - organizatie sau persoana care furnizeaza un produs;


 client – organizatie sau persoana care primeste un produs;
 contract - conditii convenite intre un furnizor si un client, transmise prin orice mijloace.
 oferta (pentru licitatie) - oferta facuta de un furnizor ca raspuns la o cerere de oferta in vederea
adjudecarii unui contract pentru furnizarea unui produs.
 organizatie –ansamblu de persoane si facilitati cu responsabilitati,autoritate si relatii definite;.
 produs - rezultat al activitatilor sau proceselor;

3.1.2. Termeni referitori la calitate


 calitate –masura in care un ansamblu de caracteristici intriseci indeplinesc cerintele;
 capabilitate – abilitatea unei organizatii, sistem, sau proces de a realiza un produs care sa
indeplineasca cerintele pentru produs.
 cerinta – nevoie sau asteptare care este declarata,in general implicit sau obligatorie;
 cerinta in domeniul calitatii - cerinta pentru caracteristici esentiale ale unui produs, proces sau
sistem.
 clasa – categorie sau rang dat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produse, procese,
sisteme avand aceeasi utilitate functionala.
 insatisfactie a clientului – opinie a clintului despre gradul in care o tranzactie nu a indeplinit nevoile
si asteptarile clientului.
 satisfactie a clientului - perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost
indeplinite;

3.1.3. Termeni referitori la management


 controlul calitatii – parte a managementului calitatii, concentrata pe indeplinirea cerintelor calitatii ;
 imbunatatirea calitatii - parte a managementului calitatii, concentrata pe cresterea abilitatii de a
indeplini cerinte ale calitatii;
 management – activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie.
 management de la cel mai inalt nivel (executiv ) – persoana sau grup de persoane de la cel mai
inalt nivel care orienteaza si controleaza o organizatie;
 managementul calitatii – activitati coordonate pentru a orienta si controla o organizatie in ceea ce
priveste calitatea;
 obiectiv al calitatii - ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate;
 planificarea calitatii – parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii
si care specifica procesele operationale si resursele aferente necesare pentru a indeplini obiectivele
calitatii;
 politica referitoare la calitate - intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate
asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel(executiv);
 sistem – ansamblu de elemente corelate sau in interactiune;
 sistem de management – sistem prin care se stabileste politica si obiectivele si prin care se
indeplinesc aceste obiective;
 sistem de management al calitatii – sistem de management prin care se orienteaza si se
controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea;

3.1.4. Termeni referitori la organizare


 infrastructura – sistem de facilitati sau echipamente ale unei organizatii.
 mediu de lucru – ansamblu de conditii in care se desfasoara o activitate;
 proces – grup de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri;

3.1.5. Termeni referitori la proces si produs


 eficacitate – masura in care activitatile planificate sunt realizate si sunt obtinute rezultatele
planificate;.
 eficienta – relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate;
 proiect – proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate, cu data
de inceput si de finalizare, intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor specifice si
care include constrangeri referitoare la timp, costuri si resurse.
 proiectare si dezvoltare – ansamblu de procese care transforma cerintele in caracteristici
specificate sau in specificatii ale unui produs,proces sau sistem;
 procedura – mod specificat de desfasurare a unei activitati sau a unui proces.
 serviciu – produs imaterial care rezulta din una sau mai multe activitati realizate la interfata dintre
furnizor si client.

3.1.6.Termeni referitori la caracteristici


 caracteristica – trasatura distinctiva.
 caracteristica a calitatii – caracteristica intrinseca a unui produs, proces sau sistem referitoare la o
cerinta.
 trasabilitate – abilitatea de a regasi istoricul,realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in
consideratie.

3.1.7. Termeni referitori la conformitate


 actiune corectiva – actiune intreprinsa pentru a elimina cauza unei neconformitati potentiale sau a
altei posibile situatii nedorite;
 actiune preventiva – actiune intreprinsa pentru a elimina cauza unei neconformitati sau a altei situatii
nedorite potentiale.
 concesie – autorizatie de utilizare si eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele
specificate.
 conformitate – indeplinirea unei cerinte.
 corectie – actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata.
 neconformitate – neindeplinirea unei cerinte.
 defect – neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata;
 derogare inainte de fabricatie – autorizatie de a se abate de la cerintele specificate initial pentru un
produs, inainte de realizare;
 eliberare – autorizatie de a trece la urmatoarea etapa a unui proces.
 reparare – actiune asupra unui produs neconform, de a-l face acceptabil pentru utilizarea
intentionata.
 rebutare – actiune asupra unui produs neconform pentru a inpiedica utilizarea acestuia in scopul
initial.
 reclasare – modificarea clasei unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerintele.
 reprelucrare – actiune intreprinsa asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu
cerintele specificate

3.1.8. Termeni referitori la document


 document – informatie impreuna cu mediul sau suport.
 inregistrare – document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor
realizate.
 Manualul managementului calitatii – document care descrie sistemul de management al calitatii
al unei organizatii.
 planul calitatii – document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate,de cine si
cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
 specificatie – document care stabileste cerinte.

3.1.9. Termeni referitori la examinare


 analiza – activitate de determinare a potrivirii,adecvantei si eficientei in ceea ce priveste indeplinirea
obiectivelor stabilite.
 dovezi obiective – date care sustin ca ceva exista sau este adevarat.
 inspectie – evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz de masurare
incercare sau comparare cu un calibru.
 incercare –determinare a uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu o procedura.
 validare - confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o
anumita utilizare sau o aplicare intentionata.
 verificare – confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele specificate.
3.1.10. Termeni referitori la audit
 audit – proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de
evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.
 auditor – persoana care are competenta de a efectua un audit.
 calificare – asociatie a atributiilor, educatie minima, instruire, experienta de lucru si audit, competente
personale detinute de un auditor.
 criterii de audit – ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta.
 domeniul auditului – gradul si intinderea unui audit dat.
 program de audit – ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de
timp si orientate spre un scop anume.

3.1.11. Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare


 confirmare metrologica – ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de
masurare este conform cu cerintele de utilizare avute in vedere.
 echipament de masurare – software, etalon ,material de referinta sau aparatura auxiliara sau
combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare
 proces de masurare – ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi.

3.2. PRESCURTARI

SMC - Sistemul managementului calitatii

MMC - Manualul managementului calitatii

MC - Managementul calitatii

CTC - Control tehnic de calitate

PCCVI - Plan de Control Calitate, Verificari si Incercari

PS - Procedura Sistemului Managementului Calitatii

PO - Procedura operationala

PTE - Proceduri tehnice de executie

ISO - International Standardisation Organisation

EMM - Echipamente de masurare si monitorizare

RNC - Raport de Neconformitate

DP - Documentatie de proiectare

RAC - Raport de Actiuni Corective

RAP - Raport de Actiuni Preventive


4.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

4.1 Generalităţi

Organizaţia a stabilit, a documentat şi a implementat un SMC şi îmbunătăţeşte


continuu eficacitatea acestuia. Organizaţia a adoptat abordarea bazată pe proces în
dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC-ului, cu scopul creşterii
satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.

Pentru toate procesele existente în organizaţie se aplică metodologia cunoscută sub


numele PDCA “Planifică- Efectuează- Verifică- Acţionează”(provine de la denumirea din
limba engelză Plan-Do-Check-Act).

Pentru fiecare proces este desemnat un responsabil de proces – proprietar de proces,


care coordonează toate activităţile din cadrul procesului. Responsabilul de proces este
responsabil de implementarea, gestionarea, analiza şi îmbunătăţirea procesului respectiv.

Pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC-ul, se aplică ca principiu fundamental


îmbunătăţirea continuă a proceselor şi implicit a activităţilor din cadrul proceselor. În acest
sens se efectuează analize, pentru a identifica posibilităţile de îmbunătăţire a proceselor.

Activităţile ce se desfăşoară în cadrul acestor procese şi subprocese sunt prezentate în


documentaţia aferentă sistemului de management al calităţii.

4.2 Documentaţia
4.2.1 Generalităţi

Pentru a satisface obiectivele referitoare la calitate, SC CONSTRUCTOR SRL a implementat şi


susţine un SMC, care prevede o documentaţie de referinţă.

4.2.2 Manualul calităţii

În manualul calităţii este descrisă organizarea, responsabilităţile şi procedurile


utilizate pentru managementul proceselor din cadrul sistemului de management al calităţii,
al SC CONSTRUCTOR SRL.

Manualul calităţii este structurat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015.


Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

4.2.3 Controlul documentelor


Toate documentele S.M.C.-ului şi cele referitoare la calitatea produsului sunt ţinute
sub control, în conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, în care se
detaliază tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare şi arhivare
al acestora.
Redactarea, emiterea şi verificarea documentelor prevăzute de Sistemul de Calitate
intră în sarcina Managerului Calitate, care are în grijă şi distribuirea acestora în mod
controlat, pentru a permite fiecărui Responsabil să fie posesorul ultimei versiuni a
documentaţiei.
Aprobarea Manualului Calităţii a Procedurilor operaţionale şi de sistem şi este de
competenţa conducerii.
Pentru redactarea procedurilor şi instrucţiunilor, Serviciul de Asigurare a Calităţii
analizează documentele, împreună cu personalul autorizat, apoi le supune aprobării
conducerii.
Toate documentele şi datele prevăzute de Sistemul de Calitate sunt univoc
individualizate prin intermediul următoarelor :
• Denumirea documentului;
• Numărul şi data reviziei;
• Numărul de pagini/ pagini totale document;
• Numele, prenumele, funcţia persoanelor care au elaborat, verificat şi aprobat
documentul;
• Nr. exemplarului – pe prima pagină;
• Codul documentului.
4.2.4 Controlul înregistrărilor
Tipurile de înregistrări ale calităţii, eliberate pentru a demonstra atingerea calităţii
cerute şi eficacitatea SMC-ului adoptat, rezultă din formularele prevăzute în procedura de
sistem PS-05 Controlul înregistrărilor.
Procedura de referinţă furnizează informaţiile referitoare la modalitatea şi
responsabilitatea pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea, aducerea la zi,
conservarea şi eliminarea înregistrărilor.
Toate înregistrările calităţii sunt arhivate şi conservate în spaţii adecvate, pentru a
reduce la minim deteriorarea acestora şi pentru a evita pierderile.
Timpii de conservare a registrelor calităţii sunt stabiliţi şi prevăzuţi în procedura PS-05
Controlul înregistrărilor calităţii.
Când se prevede prin contract, înregistrările calităţii sunt puse la dispoziţia clientului,
sau la un reprezentant al său, pentru evaluare, pentru o perioadă determinată.

Documentele planului calitatii specifice societatii


Nr.crt. Denumire document Cod
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT MMSMI
Procedurile Sistemului Integrat
1 Elaborarea si controlul documentelor PSMI 001
2 Controlul intregistrarilor PSMI 002
3 Audit intern PSMI 003
4 Controlul produselor si lucrarilor neconforme PSMI 004
5 Actiuni colective si preventive PSMI 005
6 Prevederi legale si alte cerinte PSMI 006
7 Aspecte de mediu PSMI 007
8 Identificare pericol,evaluare risc si stabilire controale PSMI 008
9 Obiective,tinte,programe PSMI 009
10 Controlul operational PSMI 010
11 Evaluarea conformarii PSMI 011
12 Pregatirea pentru situatii de urgenta , mediu PSMI 012
13 Pregatirea pentru situatii de urgenta SSM PSMI 013
14 Competenta,constientizare,instruire PSMI 014
15 Comunicare interna,externa si consultarea angajatilor PSMI 015
16 Masurarea si monitorizarea performantelor PSMI 016
17 Iinvestigarea incidentelor PSMI 017
18 Analiza de management PSMI 018
19 Munca copiilor PSMI 019
Proceduri de proces
20 Evaluarea satisfactiei clientului PPMI 001
21 Analiza datelor PPMI 002
22 Aprovizionare PPMI 003
23 Proprietatea clientului PPMI 004
24 Identificarea si trasabilitatea produsului PPMI 005
25 Monitorizarea echipamentelor PPMI 006
26 Monitorizarea DMM PPMI 007
27 Securitatea si salvarea datelor PPMI 008
28 Tratarea reclamatiilor PPMI 009
29 Evaluare fuzionari PPMI 010
30 Planificare PPMI 011
31 Procese referitoare la relatia cu clientul PPMI 012
32 Analiza cerintelor clientului PPMI 013
33 Executia lucrarilor de constructii PPMI 014
34 Organizarea de santier PPMI 015
35 Evidenta productiei PPMI 016
36 Costurile calitatii PPMI 017
37 Scoaterea materialelor din magazie PPMI 018

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului

Declaraţia Directorului General , arată angajamentul său pentru dezvoltarea şi


implementarea SMC-ului precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.

În analiza periodică, efectuată de management este investigat modul în care este


respectat angajamentul managementului, respectiv dacă este comunicată în cadrul
organizaţiei importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi a celor de
reglementare; dacă politica şi obiectivele în domeniul calităţii sunt adecvate şi au fost atinse;
dacă au fost alocate resursele necesare pentru derularea în condiţii optime a proceselor.

5.1 Responsabilitatile managementului

RESPONSABILITATI PRIVIND EXECUTIA LUCRARII

Factorii desemnati pentru conducerea si supravegherea lucrarilor.

Se va prezenta modul de organizare si asigurare a personalului pentru realizarea executiei


contractului in conditiile asigurarii calitatii impuse de propriul sistem de calitate /

Stabilirea sarcinilor , coordonarea si conducerea sectoarelor de activitate se face conform


organigramei societatii , mentionand compartimentele cu laboratoare acreditate grad I si
relatiile de subordonare.

Directorul General

- Asigura cu personal calificat si autorizat punctul de lucru


- Numeste prin decizie Seful punctului de lucrul
- Numeste prin decizie responsabilul CQ , cu mecanizarea
- Asigura resursele necesare realizarii obiectivului de constructii conferind calitatea
produselor obtinute in conformitate cu standardele si specificatiile tehnice in vigoare
- Incheie contracte de prestari servicii de laborator cu laboratoare acreditate grad I
pentru efectuarea incercarilor de laborator

Sef punct de lucru

- Raspunde ca santierul sa fie asigurat cu personal calificat si echipamente prevazute in


documentatie
- Face parte din coisia de receptie a materialelor primite si participa la aceste actiuni
- Coordoneaza si supravegheaza executia lucrarilor respectand fisele tehnologice ,
caietele de sarcini , standardele si normativele tehnice in vigoare pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor
- Asigura conditii pentru inspectiile intermediare si finale ce se vor face de catre
persoanele responsabile de aceste activitati
- Aduce la indeplinire , la termenele stabilite , a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a materialelor fabricate
- Supravegheaza executia lucrarii asigurand calitatea executiei in conformitate cu
procedurile de executie specifice acestui obiectiv si cu specificatiile si stand ardele
tehnice in vigoare
-

Responsabilul cu lucrarea

- Asigura respectarea fiselor tehnologice , efectuarea si respectarea frecventei


incercarilor pentru controlul produsului realizat
- Adopta masurile corespunzatoare privind aparitia unor rezultate necorespu nzatoare si
anunta oprirea executiei si remedierea neconformitatilor aparute
- Opreste realizarea produsului la care s-au constata neconformitati majore si impune
remedierea acestora
- Identifica necoformitatile si urmareste aplicare actiunilor corective

Responsabil CQ

- Asigura intocmirea planului de control , verificari si incercari pentru fiecare produs de


contructie realizat
- Verifica daca materialele puse in executie corespund din punct de vedere calitativ si
sunt identificate
- Raspunde de inspectia lucrarilor de executie a lucrarilor de constructii pe faze
tehnologice conform tehnologiei de executie si a planului de inspectii si incercari
- Urmareste efectuarea analizelor determinarilor si incercarilor de laborator priin
laboratoare autorizate .

MMI
- Verifica respectarea procedurilor de sistem si a procedurilor proceselor de executie in
vederea realizarii produselor
- Efectueaza audituri de sistem , avand in vedere necesitatea cunoasterii de catre
executant a operatiilor pe care le efectueaza
- Propune masuri de eliminare a cauzelor ce produc neconformitati la produsele realizate

Responsabilul cu mecanizarea

- Verifica zilnic starea tehnica a utilajelor si a masinilor si consemneaza in registrul de


evidenta a starii tehnice a utilajelor starea acestora , eventualele reparatii care trebuie
efectuate pentru functionarea in buna stare a acestora
- Sesizeaza conducerea societatii asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in timpul executiei , in vederea solutionarii si obtinerea de produse de
calitate superioara
-

Compartimentul tehnic

- Efectueaza reprogramarea unui produs care este ugent de executat


- Compara continuu sarcinile de productie realizate cu cele planificate

Responsabilul cu aprovizionarea

- Asigura materialele si produsele de calitate necesara realizarii produsului


- Prospecteaza continuu piata de produse pentru a achizitiona materiale de aceeasi
calitate dar cu preturi mai mici

Responsabilul cu activitatea de metrologie

- Instruieste personalul direct productiv pentru modul de utilizare a aparaturii de masura


si control pe care o are in dotare
- Pretinde prezentarea aparaturii de masura si control la verificari periodice metrologice
conform programarii facute
- Efectueaza controale periodice legate de modul de utilizare de catre personalul
productiv a aparaturii de masura si control , in vederea eliminarii uzarii de aparatura
defecta ce ar putea duce la concluzii gresite.

Intregul personal este obligat sa respecte prevederile documentelor aplicabile ale sistemului
de management integrat.

Sefii de compartimente , de formatii de lucru , precum si intreg personalul de conducere al


societatii , au responsabilitatea , in conformitate cu competentele si raspunderile stabilite prin
sistemul de management integrat , de a asigura indentificarea , elaborarea , aplicarea ,
aprobarea si actualizarea procedurilor si instructiunilor de lucru necesare documentarii
referitoarel aprocesele si activitatile pe care o coordoneaza.

Persoanele mentionate in prezentul plan al calitatii au responsabilitatea de a asigura


cunoasterea , intelegerea , acceptarea si respectarea de catre angajatii din subordine a
documentelor aplicabile ale sistemului de management integrat.

Autoritatea necesara indeplinirii responsabilitatilor reglementate mai sus este conferita prin
caracterul obligatoriu de sarcina de serviciu , al planurilor de calitate.Obligativitatea
respectarii documentelor sistemului de management integrat de catre toti cei implicati ,
indiferent de compartiment sau nivel ierarhic , este declarata explicit in politica pri vind
calitatea din manualul sistemului de management integrat si inscris ca sarcina de serviciu in
fisele de post si capata relevanta juridica , o data cu semnarea fiselor de post de catre
persoanele mentionat.

Nr.crt. Obiectul Activitatii Cine executa Cine avizeaza Cine aproba


1 Acitivati tehnice Administrator

2 Activitati de executie Administrator

3 Activitati de control Administrator

Evaluarea necesarului fortei de munca se face prin program specializat in acest domeniu care
furnizeaza ”Lista consumurilor de forta de munca” necesare pentru executia lucrarilor si
specifica codul meseriei , denumirea meseriei , consumurile (om-ore) prevazute in proiect si
tariful mediu(lei-ora).

Aceasta lista se anexeaza si face parte din prezentul P.C.


Organizarea pentru controlul executiei:

Nr.Crt. Nume si prenume Functia Responsabilitatea de control intern


sau extern
1 Sef de santier Efectueaza controlul pe baza
graficelor pentru controlul calitatii
lucrarilor pe perioada de executie si
verifica respectarea PCCVI
2 Responsabil Participa la executarea controlului de
tehnic executia catre beneficiar si la controlul pe faze
determinate
3 Responsabil CQ. Efectueaza incercarile conform PCCVI
si conform caietului de sarcini

Responsabilitatea si competentele acordate sunt specifiate in fisa postului si procedurile in


vigoare aplicabile activitatilor realizate.

R.T.E atestat M.L.P.T.L.

Planul calitatii si sistemul integrat

Sistemul de management integrat descrie tehnologia de prelucrare a informatiilor , datelor si


deciziilor oferind intotdeauna canale adecvate prin care sa se desfasoare activitatile ce
influenteaza calitatea.

Documentele planului calitatii-specifice societatii

Nr.crt. Denumire document Cod


MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT MMSMI
Procedurile Sistemului Integrat
1 Elaborarea si controlul documentelor PSMI 001
2 Controlul intregistrarilor PSMI 002
3 Audit intern PSMI 003
4 Controlul produselor si lucrarilor neconforme PSMI 004
5 Actiuni colective si preventive PSMI 005
6 Prevederi legale si alte cerinte PSMI 006
7 Aspecte de mediu PSMI 007
8 Identificare pericol,evaluare risc si stabilire controale PSMI 008
9 Obiective,tinte,programe PSMI 009
10 Controlul operational PSMI 010
11 Evaluarea conformarii PSMI 011
12 Pregatirea pentru situatii de urgenta , mediu PSMI 012
13 Pregatirea pentru situatii de urgenta SSM PSMI 013
14 Competenta,constientizare,instruire PSMI 014
15 Comunicare interna,externa si consultarea angajatilor PSMI 015
16 Masurarea si monitorizarea performantelor PSMI 016
17 Iinvestigarea incidentelor PSMI 017
18 Analiza de management PSMI 018
19 Munca copiilor PSMI 019
Proceduri de proces
20 Evaluarea satisfactiei clientului PPMI 001
21 Analiza datelor PPMI 002
22 Aprovizionare PPMI 003
23 Proprietatea clientului PPMI 004
24 Identificarea si trasabilitatea produsului PPMI 005
25 Monitorizarea echipamentelor PPMI 006
26 Monitorizarea DMM PPMI 007
27 Securitatea si salvarea datelor PPMI 008
28 Tratarea reclamatiilor PPMI 009
29 Evaluare fuzionari PPMI 010
30 Planificare PPMI 011
31 Procese referitoare la relatia cu clientul PPMI 012
32 Analiza cerintelor clientului PPMI 013
33 Executia lucrarilor de constructii PPMI 014
34 Organizarea de santier PPMI 015
35 Evidenta productiei PPMI 016
36 Costurile calitatii PPMI 017
37 Scoaterea materialelor din magazie PPMI 018

DOCUMENTE DE UTILIZARE PENTRU EXECUTIE

Documentatia de executie : caiete de sarcini , piese desenate;

Documentele elaborate in regim propriu pentru inregistrari efectuate in timpul executiei;

Procese verbale de : amplasament,lucrari ascunse,receptie calitativa,predare front de


lucru,etc;

Fise tehnologice;

Note de constatare,etc;
5.2 Analiza contractului

Planul Calitatii identifica functiile si personalul implicat in analiza conditiilor specifice pentru
intocmirea contractelor si modul de inregistrare a analizelor.

Identificarea si analiza cerintelor referitoare la activitatea obiectivului ce trebuie r ealizat este


descrisa in procedura PPMI-013-Analiza cerintelor clientului si PPMI 002,Analiza datelor.

Compartimentul PPLUP inregistreaza cererea de oferta-comanda pentru executie lucrare si


intocmeste nota de analiza interna,cerere de oferta-comanda pe care o transmite spre analiza la
:

 Administrator
 Contabil sef
 Sef PPLUP
 Resp. AQ-
 Resp. CQ-

Compartimentul PPLUP consemneaza rezultatul analizei documentatiei contractuale in nota de


analiza interna cerere-oferta.

Contractele si eventualele acte aditionale aparute ulterior sunt analizate,aprobate,inregistrate tot


in cadrul compartimentului PPLUP, si apoi difuzate sucursalelor nominalizate pentru executie.

5.3 Controlul documentelor si al datelor

Identificarea documetelor sistemului de management integrat specifice pentru activitatea


derulata precum si modul in care acestea sunt tinute sub control este descrisa in procedura
PSMI-001-Elaborarea si controlul documentelor.

Lista documentelor tinute sub control pentru realizarea obiectivului in constructii:

 Planul calitatii;
 Proceduri si instructiuni de lucru aplicabile;
 Registre specifice formulate,codificate;
 Standarde si normative tehnice specifice pentru fabricarea produselor;
 Documente referitoare la calitatea materialelor inglobate in produs;
 Oferte contracte;

Planul Calitatii-identifica in cadrul acestui capitol documentele si datele aplicabile


contractului,modul de analiza si verificare a documentelor de provenienta externa.

Documentele utilizate la executia lucrarilor-documente de itnrare la executie aprobate de SC


CONSTRUCTOR SRL.
Cod Denumire Document
1 Legea 10t1995 Legea privind calitatea in constructii
2 Legea 50/1991 Autorizarea executarii constructiilor
3 Legea 137/1995 Legea protectiei mediului
4 Legea 90/1996 Legea protectiei muncii
5 HG 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente
6 HG 766/1977 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea pentru constructii
7 Normativ C150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate
8 Normativ C139-87 Normativ privind protectia anticoroziva a constructiilor
metalice
9 Instructiuni C28-83 Sudarea armaturilor din otel-beton
10 Normativ C140-86 Executarea lucrarilor din beton si beton armat
11 Instructiuni P59-86 Folosirea armaturilor cu plase sudate si a elementelor din
beton
12 Instructiuni C28-83 Sudarea armaturilro din otel-beton
13 Instructiuni C18-74 Folosirea panourilor din placaj pentru cofraje
14 Instructiuni C139-87 Protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice
15 Instructiuni P82-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea,executarea si
intretinerea drumurilor de santier
16 Instructiuni C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in
constructii a panourilor din placaj pentru cofraje
17 Normativ C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente
18 C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in
constructii a panourilor din placaj pentru cofraje

19 Normativ NEO 12- Beton,beton armat


99
20 STAS 438t1-89 Produse din otel pentru armarea betonului.Otel beton
laminat la cald.Marci si conditii tehnice de calitate
21 STAS 438t2-91 Sarma trasa pentru beton armat
22 STAS 438t3-89 Produse de otel pentru armare,armaturi,plase sudate
23 STAS 790-84 Apa pentru otel beton si mortar
24 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru beton si mortar cu lianti
minerali
25 STAS 9824t3-74 Masuratori terestre,trasarea pe teren a drumurilor publice
proiectate
26 Normativ I14076 Protectia impotriva coroziunii
27 Normativ B118-99 Siguranta la foc a constructiilor
28 Normativ C56-85 Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente
29 Normativ C300-94 Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe
durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora
30 NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,beton
armat si beton precomprimat
31 P 59-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii
cu plase sudate
32 C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel
beton
33 STAS 6657t1-71 Elemente prefabricate din beton armat
34 P 59-86 C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel
beton
35 Normativ C 140-86 Executarea lucrarilor din beton
36 Instructiuni C 18-74 Folosirea panourilor din placaj pentru cofraje
37 Normativ NE 012-99 Beton,beton armat
38 STAS 790-84 Apa pentru beton si mortar
39 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru beton si mortar cu lianti
minerali
40 STAS 1030-80 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli
41 Normativ C56-85 Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente
42 I 13/02 Normativ instalatii incalzire
43 I 9/09 Normativ instalatii sanitare
44 STAS 10109/1-82 Lucrari de zidarie,calculul si alcatuirea elementelor
50 NP 003-1996 Normativ pentru proiectarea,executarea si exploatarea
instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din
polipropilena
51 P 96-96 Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
canalizare a apelor meteorice din cladiri civile,social-
culturale si industriale
52 STAS 1343/0-89 Alimentarea cu apa,determinarea cantitatilor de apa de
alimentare
53 C 28-86

DOCUMENTE EMISE IN TIMPUL EXECUTIEI-Se completeaza pe parcursul executiei

Nr.cr Denumirea documentului(procese Data Elaborat- Responsabil(nu


t. verbale,rapoarte,buletine,grafice,dispo elaborar aprobat(nume,p me,prenume,se
zitii de santier,raport de lucru,jurnal de ii renume,semnat mnatura)
santier) ura
DOCUMENTE DE IESIRE

Nr.crt Denumire Data Elaborat- Predat(nume,prenum Primit(nume


. documente elaborari aprobat e, ,
i Semnatura) Prenume,
Semnatura)
1 P.V.PREDARE- Beneficiar-
PRIMIRE Executant
AMPLASAMEN
T
P.V.TRASARE Proiectant-
Beneficiar-
Executant
P.V.VERIFICAR Beneficiar-
E NATURA Executant
TEREN
P.V.VERIFICAR Proiectant-
E COTE Beneficiar-
FUNDARE Executant
P.V.RECEPTIE Proiectant-
CALITATIVA Beneficiar-
Executant
P.V.LUCRARI Proiectant-
ASCUNSE Beneficiar-
Executant
BULETIN Lab.Centra
ANALIZA l
CERTIFICAT DE Furnizori
CALITATE
PROBE Proiectant-
INSTALATII Beneficiar-
Executant
P.V.RECEPTIE Comisie

Toate documentele de provenienta externa sunt inregistrate la intrarea acestora in cadrul


societatii in Registrul de corespondenta,dupa cum sunt transmise la directorul tehnic.Acesta il
verifica si il aproba,apoi il distribuie compartimentului PPLUP care se ocupa cu gestionarea si
transmiterea acestuia in santier.

Difuzarea documentelor se face in mod controlat pe baza listei de difuzare , Cod AQ REG 06
DIFUZ.Dupa difuzarea documentelor listele se numeroteaza si gestioneaza.

Proiectele de executie dupa terminarea lucrarilor se arhiveaza in arhiva societatii.

Normativele,standardele,legislatia se pastreaza la utilizatori,retragandu-se in momentul in care


numai sunt valabile si arhivand un exemplar la arhiva societatii.
Modul de pastrare si arhivare a documentelor care se constituie in inregistrari ale calitatii este
prezentat in procedura sistemului calitatii Controlului inregistrarilor PSC 02/

5.4 Aprovizionarea

Planul Calitatii stabileste cadrul unitar de lucru si responsabilitatile aferente in acti vitatea de
aprovizionare produse.

Activitatea se desfasoara conform prevederilor procedurii PPMI 003-Aprovizionare,in baza


conditiilor tehnice impuse de documentatie si a cerintelor prevazute in standardul de producere
si in contract,responsabilul cu aprovizionarea solicita furnizorilor asigurarea de materiale care
sa respecte aceste conditii tehnice (calitate materiale,caracteristici tehnice etc.) si sa puna la
dispozitie in momentul livrarii documentele de calitate insotitoare care sa o ateste.

Aprovizionarea materialelor si a instalatiilor necesare realizarii obiectivului de constructii se


face conform necesarelor intocmite de Biroul tehnic de la sucursale , in baza unor comenzi
scrise , avizate de factorii responsabil si care contin toate datele tehnice
necesare.Aprovizionarea se va face de la furnizori de materiale si produse acceptat nominalizati
in contract.

Receptia se face la primire de catre Comisia interna.

Se va urmarii ca materialele,echipamentele si produsele sa aiba agrementare tehnica sau


conformitate produs.

5.5 Controlul Produsului Furnizat De Client

Planul Calitatii indica produsele furnizate de client,modul de identificare,receptie conform


Procedurii-PPMI-004 Proprietatea clientului.

In situatia in care proprietatea clientului este pierduta,deteriorata sau inapta pentru utilizare
acest lucru este raportat clientului si sunt mentinute inregistrarile.

5.6 Identificarea si Trasabilitatea

Planul Calitatii arata modul de identificare al produselor necesare procesului de productie al


produselor societatii ( constructii ) .Pentru identificare materialele aprovizionate poarta un
marcaj aplicat direct sau pe ambalajele folosite pentru depozitare.

In cadrul receptiei , la primire comisia de receptie verifica marcajele de identificare.

Dupa terminarea receptiei produselor li se vor aplica etichete de identificare ca produse


acceptate.

Eliberarea produselor din depozit se face conform datelor de identificare mentionate pe bonurile
de consum,conform Procedurii PPMI-018- Scoaterea materialelor din magazin.

5.7 Controlul Produselor


Planul Calitatii mentioneaza metodele de tinere sub control a proceselor de productie si personal
responsabil cu aceste activitati pentru a asigura ca cerintele specificate sa fie indeplinite.

Activitatea de executie a lucrarilor de constructii si instalatii se desfasoara conform


documentatiei tehnice de executie a procedurilor tehnice de executie,standardelor si
normativelor in vigoare.

Activitatile de control a proceselor implica:

- Identificare proceselor de executie care pot influenta calitatea lucrarilo


- Predarea,primirea frontului de lucru
- Coordonaera tehnica , dirijarea si supravegherea proceselor de executie se realizeaza de
catre personal tehnic cu responsabilitati desemnate
- La executia proceselor speciale se utilizeaza personal specializat
- Lucrarile se realizeaza conform documentatiei de executie si a procedurilor tehnice
aplicabile
- Se respecta tipul si calitatea materialelor impuse de proiectant
- Efectuarea activitatilor de control intern ierarhic si verificarea lucrarilor realizate
raportate la cerintele de calitate specificate in documentatia de executie si reglementarile
tehnice aplicabile,este consemnata in fisele de control al calitatii,aplicabile activitatilor
respective.
- Situatiile noi aparute si nonconformitatile identificate la lucrarile executate sunt
semnalate proiectantului pentru dispunerea solutiilor constructive ce se impun
- Se asigura respectarea conditiilor necesare efectuarii inspectiilor si incercarilor de catre
factorii interni-externi autorizati in scopul confirmarii calitatii lucrarilor executate
- Evidenta utilajelor utilizate la realizarea lucrarilor face parte integranta si completeaza
PC pe lucrare

5.8 Inspectii si Incercari

Metodologia stabilita,responsabilitatile implicate in activitatea de CQ.

Activitatea de C.Q,verificari si incercari se desfasoara conform planului de control al calitatii


P.C.Q.V.I. elaborat de responsabilul C.Q. desemnat pe lucrare.

La materialele,lucrarile la care se fac teste,incercari de laborator,calitatea materialelor lucrarii


se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile
tehnice aplicabile.

5.9 Controlul echipamentelor de inspectie masurari si incercari

Metodologia stabilita si responsabilitatile implicate sunt conform cu MSMI si PPMI 006-

Monitorizarea echipamentelor.

Responsabilul cu probleme metrologice este numit prin decizie.


Evidenta E.I.M.I. utilizate la lucrare este tinuta in Lista evidenta E.I.M.I. lucrare care face parte
integrata si completeaza prezentul Plan al Calitatii.

Dispozitivele de masurare sunt :

- Etalonate sau verificate metrologic la intervale specificate sau inainte de utilizare


- Identificate pentru a permite aflare starii de etalonare
- Protejate in timpul manipularii,intretinerii si depozitarii impotriva degradarilor si
deteriorarilor

Utilizatori dispozitivelor de lucru se vor asigura pe tot parcursul executiei produsului de calitate
a acestora.

5.10 Actiuni Corective si Preventive

Modul de lucru,de responsabilitatile factorilor implicati in initierea si implementarea actiunilor


corective si preventive sunt conform MSMI si PSMI-005- Actiuni corective si preventive.

Persoanele implicate in analiza cauzelor aparitilor neconformitatilor propun actiuni corective


care vor fi avizate de responsabilul MMI.

Va informa responsabilul MMI despre eficienta aplicarii masurilor corective,preventive care la


randul sau va informa directorul general in cadrul analizei de management.

Daca actiunile corective sunt incomplete si daca termenele scadente nu sunt respectate
responsabilului MMI dispune reanalizarea neconformitatii.

Neconformitatile notificate de beneficiar sau de alte organe legale se inregistreaza de catre


responsabilul MMI care dispune actiuni corective si informeaza reclamantul asupra modului de
rezolvare.

5.11 Manipulare , Depozitare , Conservare

Masurile stabilite responsabilitatilor implicate sunt conform prevederilor MSMI si PPMI 020-
Manipulare , depozitare , conservare si livrare.

Materialele si produsele necesare la realizarea lucrarilor sunt depozitate si conservate in


conformitate cu prevederile caietelor de sarcini , ale prevederilor din standardele aplicabile sau
in conditile specificate de furnizor

5.12 Controlul Inregistrarilor Calitatii

Regulile stabilite,responsabilitatile implicate sunt conform prevederilor MSMI si procedurii


PSMI 002-Controlul inregistrarilor.

Tipurile , categoriile de inregistrari de calitate ce se intocmesc sunt specificate in P.C.Q.V.I.


Pentru lucrarile realizate prin subantreprize de specialitate prin conditiile de subcontractare sunt
definite inregistrarilor calitatii necesare a fi intocmite , furnizate de
subcontractant,reprezentantii desemnati ai SC. CONSTRUCTOR SRL,confirmand din partea
societatii calitatea lucrarilor executate .

Evidenta lucrarilor de calitate , executie intocmita pe lucrare cu caracter permanent se realizeaza


in registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.

5.13 Audituri Interne

Metodologia stabilita , responsabilitatile implicate sunt conform prevederilor MSMI , PSMI


003-Auditurile interne.

Compartimentul calitate cuprinde in programul de audit intocmit obiectivul realizarea activitatii


de audit conform planificarii stabilite .

Responsabilii din zonele auditate se asigura ca sunt intreprinse actiuni pentru eliminarea
neconformitatilor detectate si cauzele acestora.

Urmarirea eliminarii neconformitatilor si a cauzelor acestora presupune verificarea actiunilor


intreprinse si raportarea rezultatelor acestora.

5.14 Instruirea

Programarea si realizarea acitivatilro de instruire este in conformitate cu prevederile MSMI si


ale PSMI 014-Competenta , constintizare , instruire.

Se intocmeste programul de instruire tehnic-profesionala pentru personalul aferent activitatii de


executie , asigura conditiile necesare pentru realizare si gestioneaza la nivel de lucrare procesul
verbal de instruire.

La realizarea lucrarilor se utilizeaza numai personal calificat si instruit (pentru executie ,


conducere , control ).

LISTA PROCEDURI DE LUCRU

LUCRAREA:

Nr. Cod procedura Denumire procedura


crt.
1. PTE - 01 TRASAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CIVILE,
INDUSTRIALE SI AGRICOLE
2. PTE - 02 EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXCAVATII
3. PTE - 03 EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE PENTRU
FUNDAREA CONSTRUCTIILOR CIVILE SI INDUSTRIALE
4. PTE - 04 EXECUTAREA COFRAJELOR
5. PTE - 05 BETONAREA ELEMENTELOR UNEI STRUCTURI
6. PTE - 06 LUCRARI DE COFRARE PENTRU ELEMENTE DE CONSTRUCTII
7. PTE - 07 TRANSPORTUL PREFABRICATELOR DIN BETON
8. PTE - 08 EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE LA DRUMURI
9. PTE - 09 INTRETINEREA SUPRAFETELOR PROTEJATE ANTICOROZIV
PRIN VOPSIRE
10. PTE - 10 CONSTRUIREA SI REPARATIA CAPITALA
A CONDUCTELOR METALICE SUBTERANE SI SUPRATERANE,
PENTRU FLUIDE
11. PTE – 11 EXECUTIA CONFECTIILOR METALICE IN ATELIERE SI
RECEPTIONAREA LOR
12. PTE – 12 EXECUTIA INSTALATIILOR SANITARE DE EVACUARE APA
REZIDUALA PENTRU CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
13. PTE – 13 EXECUTAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE LA CLADIRILE
CIVILE SI INDUSTRIALE

14. PTE – 14 EXECUTIA PARDOSELILOR PENTRU CONSTRUCTII


CIVILE SI INDUSTRIALE
15. PTE – 15 EXECUTIA PERETILOR SI ACOPERISURILOR DIN ELEMENTE
DE B.C.A.
16. PTE – 16 EXECUTIA TENCUIELILOR IN CADRUL LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
17. PTE - 17 RECEPTIA CALITATIVA A MATERIALELOR PE SANTIER
18. PTE - 18 PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT
19. PTE – 19 EXECUTAREA LUCRARILOR DE COFRAJE
20. PTE – 20 EXECUTAREA LUCRARILOR DE ARMARE
21. PTE – 21 EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE
22. PTE – 22 EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE
23. PTE - 23 INCHIDERI SI INVELITORI DIN PANOURI
24. PTE – 24 TAMPLARIE
25. PTE – 25 SAPE
26. PTE – 26 INSTALATII ELECTRICE

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor

Organizaţia asigură resursele adecvate prin personal instruit şi tehnologie de producţie,


inspecţii şi încercări performantă, pentru a da asigurări că produsele SC CONSTRUCTOR SRL. sunt
realizate conform obiectivelor privind calitatea şi pentru a creşte satisfacţia clientului prin
îndeplinirea cerinţelor sale.

Directorul Executiv identifică condiţiile referitoare la resurse şi asigură resursele adecvate,


având în vedere şi necesarul de instruire pentru personalul destinat oricărei activităţi de gestiune,
execuţie sau care se ocupă de auditurile interne ale calităţii.

Adecvarea resurselor este analizată în cursul analizelor managementului.

6.2 Resurse umane

Personalul este selectat şi angajat pe baza unor evaluări ce au în vedere criterii bine definite.
Totodată sunt efectuate evaluări periodice ale activităţii angajaţilor.

În funcţie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de


cursuri, participări la seminarii, etc. Eficacitatea acestora este evaluată în funcţie de beneficiile
obţinute de organizaţie, în urma acestor acţiuni.

6.3 Infrastructură

Responsabilul Producţie procedează la fiecare început de an la realizarea unui plan anual de


întreţinere şi mentenenţă.

6.4 Mediu de lucru

Personalul beneficiază de căşti de protecţie fonică, de mănuşi termice, de duşuri şi de orice


alte mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a muncii. Personalul din birouri beneficiază de
ecrane de protecţie împotriva radiaţiilor monitoarelor, de birouri şi fotolii ergonomice, munca
desfăşurându-se într-un mediu adecvat, ferit de factori perturbatori, iar responsabilitatea păstrării
igienei şi curăţeniei în hala de producţie cât şi la birouri revine fiecărui angajat.

7. REALIZAREA PRODUSULUI

7.1 Planificarea realizării produsului


Organizaţia planifică şi dezvoltă procesele necesare pentru realizarea produsului. Planificarea
realizării produsului este compatibilă cu cerinţele impuse pentru celelalte procese ale SMC-ului.

7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs

Organizaţia determină, prin intermediul comenzilor primite de la clienţi cerinţele acestora.. În


cazul în care comenzile primite nu conferă informaţii suficiente, este sarcina Compartimentului
Tehnic să discute cu clienţii şi să propună acestora soluţiile cele mai avantajoase din punct de vedere
tehnic şi financiar.

Toate valorile relevate sunt înregistrate în formulare specifice, aflate în dotarea Şefilor de
Echipa şi care sunt gestionate în conformitate cu procedura de referinţă Controlul Înregistrărilor P.S.-
05.

7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs

Contractele, ofertele pentru licitaţii sunt supuse unei analize şi se desfăşoară în conformitate
cu procedura operaţională Analiza cerinţelor referitoare la produs PO-05.

Funcţiile implicate în analiza contractului şi a ofertei de licitaţie sunt Responsabilul


Aprovizionare şi Responsabilul Desfacere cu colaborarea Managerului Calitate pentru asigurarea
cerinţelor referitoare la calitate. Aprobarea finală este dată de către conducerea societăţii.

Redactarea noilor liste sau modificarea celor existente este de competenţa Responsabilului
Comercial.

7.2.3 Comunicarea cu clientul

Comunicarea cu clientul are în vedere informaţii referitoare la :

• Identificarea cerinţelor clientului;


• Informaţii referitoare la produs;
• Cereri de ofertă, comenzi, contracte;
Modul de desfăşurare a procesului de comunicare cu clientul este prezentat în procedura
operaţională Comunicare PO-01.
7.3 Proiectare şi dezvoltare

7.3.1 Planificarea proiectării şi dezvoltării

În cadrul organizaţiei, această activitate este una de bază, astfel ca documentează:


- etapele proiectării şi dezvoltării
- analiza, verificarea şi validarea fiecărei etape de proiectare şi dezvoltare, precum şi
- responsabilităţile şi autoritatea pentru proiectare şi dezvoltare.

Directorul (şef proiectare) ţine sub control interfeţele dintre responsabilităţile privind proiectarea şi
celelalte activităţi din cadrul organizaţiei sau din exterior şi se asigură o desemnare clară a
responsabilităţilor, conform procedurii operaţionale cod: PO-7.3 Proiectare, iar înregistrările
oricăror acţiuni se face conform procedurii generale Controlul înregistrărilor cod: PG-02

Tinerea sub control a procesului de proiectare şi dezvoltare, modul de control si verificare a


proiectelor, cu scopul de a asigura că acestea satisfac cerinţele specificate de solicitant şi respectă
reglementările tehnice în vigoare intra in obligaţia proiectantului. 7.3.2 Elemente de intrare ale
proiectării şi dezvoltării

7.3.2 Elemente de intrare ale proiectării şi dezvoltării

Elementele de intrare sunt rezultatul următoarelor activităţi tehnice, specifice activităţii de


proiectare, conform procedurii operaţionale Proiectare cod: PO-7.3, iar printre ele pot fi:
- studiu geotehnic;
- studiu topografic;
- studiu de recunoaştere a terenului
- identificarea resurselor materiale (maşini, utilaje, materiale folosite etc)
- cantitate,
- calitate,
- caracteristici specifice etc
La acestea se adaugă

- cerinţele legale şi reglementate aplicabile


- cerinţe de funcţionare şi performanţă.
- informaţii derivate de la proiecte similare
Elementele de intrare ale proiectării sunt cuprinse în Tema de proiectare.

7.3.3 Elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltării

Elementele de ieşire ale proiectării sunt furnizate într-o formă care permite verificarea în raport cu
elementele de intrare că :
- satisfac condiţiile cuprinse în elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării;
- conţin sau fac referiri la criterii de acceptare a proiectelor;
- furnizează informaţii corespunzătoare pentru aprovizionare, funcţionare şi/sau
exploatare, păstrare construcţii;
- specifică caracteristicile esenţiale pentru utilizarea sigură şi corectă a construcţiei
proiectate.
Proiectele sunt aprobate de Administratorul (şef proiectare) înainte de eliberarea acestora.

7.3.4 Analiza proiectării şi dezvoltării

Fiecare analiza a proiectării este realizată de către toate funcţiile interesate de/în etapele proiectării,
precum şi de alt personal specializat după cum este necesar.

Înregistrările ( procese verbale) rezultatelor analizelor şi a oricăror acţiuni necesare se menţin în


cadrul Compartimentului Proiectare de către responsabilul de proiect.

7.3.5 Verificarea proiectării şi dezvoltării

Verificarea proiectului se efectuează de către un inginer constructor atestat personal extern, pentru
a se asigura ca elementele de ieşire satisfac condiţiile cuprinse în elementele de intrare ale
proiectării.

Acţiunile de verificare ale proiectului se înregistrează, şi se păstrează la compartimentul implicat


(proiectare). Acestea sunt confirmate prin semnătură şi ştampilă pe lucrare/proiect.

7.3.6 Validarea proiectării şi dezvoltării

Validarea proiectului se efectuează pentru a se asigura ca proiectul este corespunzător cu


necesităţile şi/sau condiţiile definite de utilizator şi se realizează în momentul punerii în funcţiune a
obiectivului proiectat.

Validarea internă se realizează de către Administrator prin semnarea directă pe proiect.

7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare

SC CONSTRUCTOR SRL. se asigură că produsele sau serviciile achiziţionate sunt conforme cu


necesităţile organizaţiei şi condiţiile specificate în documentaţia de aprovizionare.

Procesul de aprovizionare este detaliat în procedura operaţională Aprovizionare PO-04.

SC CONSTRUCTOR SRL. efectuează aprovizionarea cu materie primă, produse şi servicii, care


au influenţă asupra calităţii, făcând apel la furnizorii consideraţi acceptabili.

Alegerea şi evaluarea, în consecinţă, a furnizorilor, va fi realizată pe baza capacităţii lor de a


satisface condiţiile din contracte, inclusiv condiţiile sistemului calităţii şi oricare condiţii specifice
referitoare la asigurarea calităţii. Se va ţine cont, în selecţia furnizorilor, de rezultatele încercărilor
pentru proiecte asemănătoare sau experienţa publicată de către alţi utilizatori.

Criteriul principal de selectare şi evaluare este acela de determinare a fiabilităţii raportului de


furnizare, existent pentru furnizorii cunoscuţi, în timp ce pentru cei noi, se utilizează un chestionar
informativ de evaluare şi executare a unor furnizări de probă.

7.4.2 Informaţii pentru aprovizionare

Comenzile de aprovizionare, care trebuie trimise unui furnizor , sunt elaborate de către Responsabilul
Aprovizionare şi aprobate de către conducere.

Responsabilul Aprovizionare trebuie să analizeze, înainte de emitere documentele de aprovizionare,


pentru a confirma dacă sunt corespunzătoare condiţiilor specificate.

Documentele de aprovizionare sunt arhivate de către Responsabilul Aprovizionare. Conducerea


decide acceptarea materiei prime sau a altor materiale, care nu sunt conforme cu caracteristicile
specificate, prin intermediul unui acord cu furnizorii.

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat

Atunci când se propune verificarea la furnizor a produsului, se va specifica, în documentele de


aprovizionare, înţelegerile referitoare la verificarea şi metoda de eliberare a produsului.

În cazul în care sunt necesare vizite la furnizori, responsabilii pentru planificarea si executarea
acestor vizite sunt Responsabilul Aprovizionare şi Managerul Calitate, care pot colabora şi cu alţi
responsabili de funcţie interesaţi.

7.5 Producţie şi furnizare de servicii


7.5.1 Controlul producţiei

Modul de desfăşurare a procesului de controlul producţiei este descris în mod detaliat în


procedura operaţională Controlul producţiei PO-07.

În fiecare an, se elaborează o programă de mentenanţă corespunzătoare a echipamentelor,


pentru a asigura capabilitatea permanentă a proceselor.

Cartelele de funcţionare a maşinii, programarea producţiei, programa de mentenanţă şi


registru de înregistrare a operaţiilor înregistrate sunt arhivate de către Responsabilul de Producţie.

7.5.2 Validarea proceselor de producţie

Organizaţia a elaborat o procedură de validare, pentru procesele pentru care elementele de


ieşire rezultate nu pot fi verificate prin măsurare sau monitorizare ulterioară. Validarea
demonstrează capabilitatea acestor procese de a obţine rezultatele planificate.

Organizaţia a stabilit măsuri preliminare pentru aceste procese :


• Criterii definite pentru analiza şi aprobarea proceselor;
• Aprobarea echipamentului şi calificarea personalului;
• Utilizarea de metode şi proceduri specifice;
• Cerinţe referitoare la înregistrări;
• Revalidarea.

7.5.3 Identificare şi trasabilitate

S-a stabilit şi se menţine procedura operaţională Identificare şi trasabilitate PO-06. În


această procedură se descriu activităţile ce se desfăşoară pentru asigurarea identificării şi
trasabilităţii produsului, începând de la recepţie şi pe parcursul tuturor etapelor de producţie şi
livrare.

Când Managerul Calitate primeşte semnalări de produse neconforme de la producţie sau


direct de la client, este necesară efectuarea unor controale a documentelor referitoare la produsele
în chestiune, pentru a căuta să se ajungă la cauzele care au generat problema. Pentru a efectua o
asemenea activitate, Managerul Calitate are nevoie de informaţii fundamentale, care sunt
reprezentate de numărul de producţie al tubului.

Funcţia responsabilă pentru realizarea identificării şi atrasabilităţii produsului semnalat este


Managerul Calitate.

În cazuri particulare, marcajul tubului poate conţine şi alte informaţii, în funcţie de cerinţele
clientului.
7.5.4 Proprietatea clientului

În unele cazuri materialele pot fi furnizate de către client, ca o parte a contractului. Chiar şi în
acest caz s-a prevăzut un proces de inspecţie a bunurilor la primire, pentru a ne asigura de faptul că
produsul primit este acceptabil din punct de vedere calitativ, că nu s-a deteriorat în timpul
transportului şi că poate fi utilizat pentru scopul propus.

7.5.5 Păstrarea produsului

Pentru a demonstra conformitatea produsului pe parcursul procesării interne , până la livrare


s-a elaborat şi se respectă procedura operaţională Stadiul inspecţiilor şi încercărilor PO-10.

Angajaţii din producţie pot preleva din magazie, pentru procesul productiv, numai material
controlat, marcat cu carton verde.

Produsele care nu depăşesc inspecţiile şi/sau încercările prevăzute sunt amplasate în spaţii
speciale, fiind evidenţiate ca materiale neconforme.

7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

Pentru a furniza dovezi ale conformităţii produsului cu cerinţele specificate, SC


CONSTRUCTOR SRL a elaborat şi respectă prevederile procedurii operative Controlul dispozitivelor de
măsurare şi monitorizare PO-9.

Când se cere prin contract, pot fi aduse la cunoştinţa clientului datele tehnice referitoare la
aparatele şi instrumentele de inspecţie, măsurare şi încercare. Aceasta se realizează prin prezentarea
unui registru general cu starea calibrării având, eventual, ca anexe ultimele cartele de calibrare a
instrumentelor respective.

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

8.1 Generalităţi

Organizaţia a planificat şi a implementat procesele necesare de monitorizare, măsurare,


analiză şi îmbunătăţire :
• pentru a demonstra conformitatea produsului;
• pentru a asigura conformitatea SMC-ului;
• pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC-ului;

Metodele aplicate pentru determinarea, supravegherea şi verificarea capabilităţii proceselor


sunt analizele (diagramele) Pareto şi reprezentările grafice.

8.2 Monitorizare şi măsurare

8.2.1 Satisfacţia clientului

Se utilizează, în relaţia cu clienţii chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie a clientului.


Datele colectate sunt analizate periodic în vederea stabilirii de acţiuni menite să sporească nivelul de
satisfacţie al clientului.

Procedura operaţională Evaluarea gradului de satisfacţie al clientului PO-13, prezintă modul


în care sunt colectate şi procesate aceste date.

8.2.2 Audit intern

Auditurile interne ale SMC-ului se desfăşoară planificat, sunt documentate corespunzător şi


au ca scop verificarea conformităţii activităţilor legate de calitate cu reglementările stabilite şi a
determina eficienţa SMC-ului.

8.2.3 Îmbunătăţirea continuă

SMC –ul şi eficacitatea acestuia este continuu îmbunătăţită . Se ia în considerare modul în


care sunt utilizate informaţiile referitoare la analiza neconformităţilor, inclusiv a rapoartelor de
audituri interne şi externe, politica şi obiectivele calităţii, analiza nivelului de satisfacţie al clientului,
analiza efectuată de management.

Având în vedere convingerea că implementarea şi menţinerea unui SMC reprezintă doar o


primă etapă în competiţia continuă de satisfacere la un nivel superior a cerinţelor clienţilor, firma îşi
propune lărgirea varietăţii preocupărilor în domeniul calităţii prin abordarea pe viitor a diferitelor
aspecte menite să adaoge valoare produselor, proceselor şi afacerii în sine.

8.2.4 Acţiuni corective şi preventive


Sunt stabilite acţiuni prin care vor fi eliminate cauzele neconformităţilor identificate, pentru a
preveni reapariţia acestora. Într-un stadiu adecvat, este analizat dacă s-a redus nivelul apariţiei
neconformităţilor. În acelaşi timp sunt stabilite, în măsura în care este posibil, acţiuni pentru a
elimina cauzele unor lucruri care ar putea afecta calitatea produselor sau proceselor, respectiv
prevenirea apariţiei acestora.

Amănuntele investigaţiei neconformităţii, incluzând cauzele, corecţiile necesare şi acţiunile


corective sunt incluse în fişa de neconformitate, care este deschisă la apariţia unei neconformităţi.

Cu scopul de a asigura îndeplinirea corectă şi eficacitatea acţiunilor corective întreprinse,


Managerul Calitate procedează la efectuarea unor audituri interne, împreună cu alţi auditori interni.

Dacă rezultatul unei astfel de audit este pozitiv, se procedează la înregistrarea şi arhivarea
generală.

Dacă rezultatul este negativ, se procedează, în colaborare cu responsabilul ariei interesate, la


un examen al cauzelor, aducându-se modificările necesare acţiunii deja realizate.

Pe baza analizei realizate, se procedează la evaluarea importanţei diferitelor probleme


evidenţiate şi a priorităţii de intervenţie, prin intermediul unor metode statistice.

Pentru fiecare problemă evidenţiată va fi determinată relaţia cu toate potenţialele cauze


considerate.

Managerul Calitate precum şi personalul din compartimentele organizaţiei se întâlnesc la


intervale regulate, în cadrul şedinţelor de analiză efectuate de management pentru a analiza
acţiunile corective şi preventive şi pentru a evalua eficienţa lor.
ANGAJAMENTUL ADMINISTRATORULUI

privind dezvoltarea si implementarea sistemului managementul calitatii in

S.C. CONSTRUCTOR S.R.L.

Strategia de dezvoltare a SC CONSTRUCTOR SRL are ca obiectiv fundamental creşterea continuă a


satisfacţiei clienţilor prin satisfacerea cerinţelor acestora şi a cerinţelor legale şi reglementate
aplicabile

Pentru realizarea acestui obiectiv, în desfăşurarea proceselor de bază:

 Activitati de proiectare, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea,


managementul organizaţiei îşi propune să respecte următoarele angajamente:

 respectarea cerinţelor sistemului de management al calităţii implementat în organizaţia noastră


conform standardului SR EN ISO 9001:2015 şi îmbunătăţirea continuă a acestuia;
 respectarea cerinţelor legale şi reglementate în vigoare aplicabile;
 formarea şi informarea angajaţilor, motivarea lor în scopul îmbunătăţirii calităţii lucrărilor
efectuate;
 îmbunătăţirea performanţelor globale ale organizaţiei
 solicitarea furnizorilor noştri să adopte aceeaşi filosofie de îmbunătăţire continuă a calităţii;
 comunicarea prezentei politici întregului personal care lucrează în organizaţie sau în numele
organizaţiei, precum şi publicului şi altor părţi interesate;
 analizarea politicii în domeniul calităţii şi adecvarea ei continuă

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, Administratorul se angajează să aloce resurse materiale,


financiare şi umane şi deleagă autoritatea, pentru implementarea şi menţinerea sistemului,
Reprezentantului managementului integrat, căruia i-au fost atribuite responsabilităţile aferente în
fişa postului

Directorul SC CONSTRUCTOR SRL analizează periodic implementarea şi funcţionarea sistemului de


management al calităţii, dispune reevaluarea acestuia la constatarea unor disfunctionalităţi majore şi
îşi asumă întreaga responsabilitate pentru realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii.

Data intrării in vigoare: ADMINISTRATOR,

25.12.2021 Ivancea Ion

S-ar putea să vă placă și