Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Disciplina: Instruire practică.


Tema:Trasarea pieselor.
Durata: 6 ore.
Lecția: Trasarea în vederea prelucrării pieselor din tablă şi a profilelor.
Forme de desfaşurare: Instruire colectivă pe grupe şi individuală.
Mediul de instruire: Atelierul de l ăcăt ușeri e.

Obiective operaţionale: ( ce trebuie să ştie elevul la sfîrşitul instruirii).

1. Elevii trebuie să cunoască sculele şi instrumentele necesare pentru executarea


unei trasări corecte pe baza desenului.
2. Să aibă priceperea de a înţelege desenul pe baza căruia urmează să facă trasarea pe
semifabricatul ce urmează a fi prelucrat după trasare.
3. Să-şi formeze deprinderile necesare executării uneia din cele mai importante
operaţii de lăcătușerie şi nu numai.
4. Să posede deprinderile şi priceperea necesară controlului calităţii trasărilor care se
execută la table sau profile semifabricate ce urmează a fi prelucrate ulterior la cote
fixe cu un grad de precizie prestabilit.

Metode de învăţământ: Explicaţia, conversaţia, problematizarea, demonstraţia, exerciţiul,


analiza produselor.

Mijloace de învăţământ : ( condiţii oferite elevilor ).


- bancul de lăcătuşerie.
- masa de trasat.
- prismele.
- colţare de fixare.
- calele .
- acul de trasat.
- trasatoare paralele.
- distanţiere.

Criteriile de realizare a obiectivelor ( se anunţă elevilor).

1. Recunoaşterea şi denumirea corectă a sculelor şi dispozitivelor folosite la


executarea trasării la table sau profile semifabricate.
2. Alegerea instrumentului potrivit şi a procedeului optim de trasare în funcţie de
forma suprafeţei sau a profilului asupra căruia se va executa trasarea.
3. Executarea trasării unei piese la cotele indicate în foaia de lucru cu încadrarea
obligatorie în cotele din desen .
4. Evitarea rebuturilor printr-un control atent şi corect.
5. Aplicarea normelor de protecţia muncii în activitatea curentă de instruire.

Desfăşurarea lecţiei de instruire practică.

1. Organizarea grupei pentru lecţie.


Introducerea elevilor în atelier, controlul prezenţei şi a ţinutei , verificarea ordinii şi
a curăţeniei în atelierul de lăcătușerie.
2. Instructajul introductiv.
1. Verificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor din lecţia precedentă.
2. Instructajul de protecţia muncii şi PSI.
3. Comunicarea subiectului şi anunţarea obiectivelor.
4. Legătura inter şi intradisciplinară . Idei care vor ajuta la înţelegerea şi asimilarea
lecţiei care are ca obiect trasarea pieselor:
a. stabilirea fazelor necesare executării unei trasări corecte.
b. alegerea sculelor şi dispozitivele necesare.
c. poziţia corectă a corpului în timpul trasării faţa de sursa de lumină.
d. utilizarea corectă a mijloacelor de măsurare, verificare şi trasare.
e. citirea corectă a desenului de execuţie.
f. studierea fişei tehnologice.

3. Demonstraţia practică.
Paralel cu executarea unei trasări – demonstraţie efectuată de maistrul instructor se dau şi
explicaţiile necesare :
 trasarea se execută de obicei cu ajutorul acului de trasat şi mai rar cu
alte instrumente cum ar fi trasatoarele paralele sau distanţierele;
 liniile odată trasate se vor marca apoi cu ajutorul punctatorului;
 înaintea trasării se vor lua următoarele măsuri :
- se studiază cu atenţie desenul,
- se studiază cu atenţie materialul de trasat,
- se stabileşte ordinea de executare a trasării,
- se stabilesc şi se verifică sculele şi instrumentele de trasat.
 sculele şi dispozitivele folosite la trasare se împart în :

a ) - dispozitive pentru aşezarea şi fixarea materialelor de trasat :


- masa de trasat,
- prismele,
- colţarele de fixare,
- calele.
b) - instrumente de trasare :
- acul de trasat,
- trasatoare paralele,
- distanţierele,
- compasurile,
- punctatoarele.
c) - instrumente ajutătoare de trasare :
- riglele gradate,
- echerele,
Pregătirea trasării:
- alegerea materialului în vederea trasării,
- curăţirea de oxizi şi impurităţi a suprafeţelor.
- îndepărtarea bavurilor sau asperităţilor.
- vopsirea cu emulsie de cretă sau soluţie de sulfat de cupru în
scopul scoaterii în evidenţă a liniilor trasate dacă este cazul.

Executarea trasării.
 trasarea plană constă în trasarea conturului şi a liniilor caracteristice necesare
executării piesei ,
 pentru o trasare bună fiecare linie se trasează o singură dată.
 însemnarea pe suprafaţa materialului se va face cu acul de trasat.
 după trasarea liniilor sau punctelor, acestea se vor marca prin punctare cu
ajutorul punctatorului pentru a nu fi şterse.
 trasarea în spaţiu constă în trasarea conturului şi a liniilor caracteristice necesare
executării piesei pe mai multe feţe ale semifabricatului, şi se execută la piesele care
au lungime, lăţime şi înălţime. Toate liniile trebuiesc măsurate faţă de bază.
 trasarea după şablon se foloseşte în cazul executării unui număr mare de piese
identice
 trasarea după model este asemănătoare cu trasarea după șablon, cu deosebirea că în
loc de șablon se folosește însăși piesa;

Controlul operaţiilor de trasare.


Această operaţie constă în confruntarea cotelor de pe desen sau model cu cele trasate pe
material sau semifabricat. In acest scop se folosesc sculele de la trasare. La trasarea
manuală precizia variază între 0,1-1,3 mm.

Măsuri de tehnica securităţii muncii şi PSI.


La trasare , folosirea sculelor se va face cu deosebită atenţie pentru a nu se produce
înţepături, zgârieturi, etc. După întrebuinţare acul de trasat. compasele şi alte dispozitive de
trasare se aşează în poziţia culcat sau în truse speciale.

La terminarea demonstraţiei se discută cu elevii şi se repetă dacă este cazul după care
această operaţiune se execută demonstrativ cu 1-2 elevi.

4. Instructajul curent .
a. Repartizarea elevilor.
b. Munca independentă a elevilor sub îndrumarea maistrului instructor.
c. Se execută piesele din desenele de execuție la cotele indicate, conform fișelor
tehnologice;
5. Instructajul de încheiere.

Evaluarea activităţii fiecărui elev pe baza examinării pieselor obţinute prin trasare
ţinînd seama de obiectivele operaţionale propuse şi criteriile de realizare stabilite iniţial.

Se vor avea în vedere constatările obţinute prin urmărirea elevilor pe întregul parcurs
al instruirii.

Se comunică notele acordate şi se trec în catalogul grupei.


Constatările se comentează cu elevii. Se comunică tema activităţii viitoare.

Se restabileşte ordinea şi curăţenia în atelier.

Bibliografie:
- Lăcătuşerie generală . E. Arieşan, Gh. Peptea. pag. 9-18.
Anexe:
- Desene de execuție aferente exerciţiilor pentru măsurarea şi controlul
pieselor.
- Fișe tehnologice
GRILĂ DE EVALUARE ASOCIATĂ

Punctajul Punctaj
Criterii de evaluare Indicatori de realizare
maxim acordat
Criterii de evaluare pentru proba
practică
Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor
la locul de muncă în funcţie de normele
Aplică legislaţia şi reglementările privind 5
prevăzute la instructajele de protecţia
securitatea şi sănătatea la locul de muncă,
muncii
prevenirea şi stingerea incendiilor
Verificarea existenţei şi integrităţii
5
mijloacelor de protecţie la locul de muncă
Aplică informaţiile din documentaţia Corelarea informaţiilor din desenul de
5
tehnică în activitatea practică execuţie cu documentaţia tehnologică
Identificarea necesarului de scule 5
Stabileşte necesarul de SDV-uri în funcţie
de specificul lucrărilor realizate. Stabilirea dispozitivelor necesare 5
Efectuarea operaţiilor pregătitoare. 10
Execută operaţii de trasare a reperelor Efectuarea corectă a operaţiei de trasare 30
care compun confecţiile metalice
Efectuarea controlului calităţii 10
Criterii de evaluare pentru susţinerea
orală, complementară probei practice

Aplică legislaţia şi reglementările privind


securitatea şi sănătatea la locul de muncă, Enumerarea normelor de protecţie a
5
prevenirea şi stingerea incendiilor muncii la operaţiile efectuate

Aplică informaţiile din documentaţia Indicarea cotelor de pe desenul de


5
tehnică în activitatea practică execuţie

Identificarea operaţiilor şi fazelor de lucru 10


Execută operaţia de trasare
Precizarea modului de control al calităţii 5
Total 100 p

- PUNTAJ ACORDAT ___________________________

- DATA ____________________

- NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI __________________________________


- SEMNĂTURA ELEVULUI ______________________________________________
- NUMELE ŞI PRENUMELE MAISTRULUI INSTRUCTOR ____________________
- SEMNĂTURA MAISTRULUI INSTRUCTOR _______________________________

S-ar putea să vă placă și