Sunteți pe pagina 1din 37

Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

SLUJBA SFINTEI CUVIOASE


XENIA DIN SANKT-PETERSBURG,
CEA NEBUNA PENTRU HRISTOS
(24 ianuarie și 11 septembrie)
(tradusă din limba rusă)
LA VECERNIA MARE

La Doamne strigat-am, stihirile pe 8, glasul al 8-lea:

Podobie: O, preaslăvită minune…

Preacuvioasă Maică Xenia de Dumnezeu înțelepțită, sufletul tău


cel curat luminează cu dreaptă înțelepciune și strălucește prin virtuți
minunate, întunericul demonilor alungând. Pentru aceasta, pe tine ceea
ce de fericirea cea neapusă te-ai învrednicit te slăvim cu bucurie, maică
preaminunată. (de 3 ori)

Preacuvioasă maică, a virtuților temei, pe omul cel împătimit l-ai


lepădat și în Hristos te-ai îmbrăcat. Iar prin aceasta, multe uneltiri ale
vrăjmaşului ai biruit şi povăţuitoare a multor oameni din orașului
Sfântului Petru ai fost, Sfântă Xenia, vrednică de laude. (de 2 ori)

Prin viață bineplăcută lui Dumnezeu te-ai întărit, patimile


trupești le-ai alungat din suflet, de Hristos ascultând, iar prin aceasta
către viața cea dumnezeiască te-ai îndreptat și printre cei drepți te-ai
sălășluit. Pentru aceasta, te cinstim prin sfinte cântări și cu bucurie te
lăudăm, Sfântă Preacuvioasă Xenia. (de 2 ori)

Slavă…, glasul al 6-lea:

Cine nu se minunează, cine nu preaslăvește, cine nu cântă a ta


viețuire întru Hristos, înțeleaptă și preaslăvită maică Xenia, căci și după
a ta fericită adormire dăruiești bogată vindecare celor ce cu credință vin
la tine. Pentru aceasta, slăvim pe Dumnezeu, Dătătorul virtuților, Care
te-a dăruit nouă pe tine, maică preacuvioasă, spre vindecarea trupurilor
și a sufletelor noastre.

Şi acum…, a Născătoarei-Învierii

Vohod. Prochimenul zilei

Sihăstria Putnei 1
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

PAREMIILE

De la Pilde, citire:

Pomenirea dreptului cu laude şi binecuvântarea Domnului peste


capul lui. Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi muritorul care a
cunoscut priceperea; că mai bună este îndeletnicirea cu acestea decât
vistieriile de aur şi de argint. Şi mai scumpă este decât pietrele cele de
mult preţ; şi tot ce este de preţ nu este vrednic de ea. Pentru că
lungimea de zile şi anii vieţii sunt în dreapta ei, şi în stânga ei bogăţie şi
mărire. Că din gura ei iese dreptatea; legea şi mila pe limbă le poartă.
Deci, ascultaţi-mă pe mine, o, fiilor, că lucruri de cinste vă voi grăi; şi
fericit este omul care va păzi căile mele. Că ieşirile mele sunt ieşiri de
viaţă, şi vrerea se găteşte de la Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi şi
pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor. Că eu, înţelepciunea, am
tocmit sfatul şi ştiinţa, şi gândul eu l-am chemat. Al meu este sfatul şi
statornicia, a mea este priceperea şi a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce
mă iubesc pe mine, iar ce mă caută vor afla Har. Înţelegeţi, dar, cei fără
de răutate chibzuiala, şi cei neînvăţaţi puneţi la inimă. Ascultaţi-mă pe
mine că iarăşi lucruri măreţe vă voi grăi. Şi voi scoate din buzele mele
cele drepte; că gâtlejul meu va învăţa adevărul şi buzele mincinoase
sunt urâte înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele,
nimic nu este într-însele strâmb, nimic încâlcit. Toate sunt drepte pentru
cei ce înţeleg, şi netede pentru cei ce află cunoştinţă. Că vă învăţ pe voi
adevărul, ca nădejdea voastră să fie în Domnul şi să vă umpleţi de Duh.

Din Înțelepciunea lui Solomon, citire:

Cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la


Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei. Drept aceea, vor primi din
mâna Domnului împărăţia frumuseţii şi cununa cea strălucitoare, căci El
îi va ocroti cu dreapta Sa şi cu braţul Său; asemenea unui scut, îi va
acoperi. El va face arme din mânia Sa şi cu ele va întări făptura mâinilor
Sale ca să răsplătească vrăjmaşilor. Din dreptate El Îşi va face platoşă şi
din judecata cea nefăţarnică Îşi va face coif. Din sfinţenia Sa va face
pavăză nebiruită; Iar din cumplita Sa mânie va face sabie ascuţită şi
lumea va porni război împreună cu El împotriva celor fără de minte.
Săgeţile fulgerului Său vor porni bine îndreptate şi vor lovi în ţintă,
zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia Lui, ca o praştie, va
azvârli noian de grindină; apele mării se vor întărâta asupra lor şi râurile
îi vor îneca vijelios. Duhul puterii dumnezeieşti se va ridica împotriva lor

Sihăstria Putnei 2
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

şi ca viscolul îi va vântura. Astfel fărădelegea va aduce pustiire pe


pământ şi răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultaţi deci,
regilor, şi înţelegeţi, luaţi învăţătură, voi, care judecaţi marginile
pământului. Băgaţi în urechi, voi cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care vă
mândriţi cu mulţimea popoarelor voastre. Pricepeţi că stăpânirea vi s-a
dat de la Domnul şi puterea de la Cel Prea Înalt, Care va cerceta faptele
voastre şi va pune la încercare gândurile voastre.

Din Înțelepciunea lui Solomon, citire:

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se


va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu
desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Şi
plecarea lor dintre noi o pedepsire, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în
faţa oamenilor ei au îndurat suferinţe, nădejdea lor este plină de
nemurire. Şi, fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci
Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în
topitoare, aşa i-a lămurit şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit.
Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei ce se lasă pe mirişte,
aşa vor fi. Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi
Domnul va împărăţi întru ei în veci. Ei vor înţelege adevărul, ca unii
care şi-au pus încrederea în Domnul; cei credincioşi vor petrece cu El
în iubire căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor Lui.

LA LITIE

Se pun stihirile, glasul al 4-lea:

Chip al răbdării și bărbăției ți-a dăruit Preasfântul Dumnezeu,


dreaptă Xenia, care multe minuni izvorăști, cuvintele și faptele
luminezi, împodobită fiind cu smerenie și nerăutate. Prin aceasta,
slăvim pe Cel Căruia fără de grai ai urma, pe Iisus cel Atotputernic,
Mântuitorul sufletelor noastre.

Dar cu adevărat ai primit de la Dumnezeu, Sfântă Xenia de a


tămădui patimile sufletului și ale trupului, pe toți vindecându-i cu
firească îndemânare, nu prin puteri omenești ci prin daruri
dumnezeiești.

Lepădând tulburarea lumească, cu dragostea către Domnul te-ai


legat, Sfântă Cuvioasă Xenia, cu postul trudindu-te și multe lupte ai
răbdând, întărită fiind de puterea de Celui ce din Fecioară S-a născut și

Sihăstria Putnei 3
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

pe noi ne-a luminat. Pentru aceasta, acum în sălașurile drepților te


odihnești.

Slavă…, același glas:

Prin înfrânare viața ți-ai înfrumusețat, patimile trupului le-ai


stăpânit şi ai biruit uneltirile cele vrăjmaşe, binecuvântată maică Xenia.
Pentru aceasta, împreună cu toți sfinții te slăvim pe tine și cinstim sfântă
pomenirea ta, noi cei care prin rugăciunile tale cerem să dobândim
mare milă.

Și acum…, același glas:

Lumină neapusă, scaun al lui Dumnezeu, Preacurată Stăpână,


roagă-te pentru mântuirea sufletelor noastre.

LA STIHOAVNĂ

Se pun stihirile, glasul al 6-lea:

Podobie: A treia zi…

Viețuirea ta luminează ca un soare inimile credincioșilor și pe


mulți către pocăință îi aduce. Prin aceasta, luminează-ne și pe noi cu
lumina cea neînserată, Sfântă Cuvioasă Xenia, pe cei care slăvim cinstită
pomenirea ta.

Stih: Cei drepţi vii vor fi în veac și răsplata lor este de la Domnul.

Vrednică de laude te-ai arătat pe pământ, mângâietoarea celor în


nevoi de Dumnezeu plăcută Xenia, căci și după fericita adormire întru
Domnul pe cei ce cu sârguință aleargă la tine, îi izbăveşti din nevoi.
Pentru aceasta neîncetat te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Stih: Dreptatea este la cei ce nădăjduiesc întru El şi în dragoste


credincioșii Lui vor fi vii.

Firavă la trup fiind, slăvită, ai biruit însă cu puterea lui


Dumnezeu uneltirile celui rău, minunat trecând prin viață și patimile
cele trupești biruind, iar acum în ceruri viețuiești, unde ai dobândit
adevăratul sălaș, Cuvioasă Xenia de Dumnezeu înțelepțită.

Slavă…, glasul al 4-lea:

Sihăstria Putnei 4
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Viețuire îngerească pe pământ ai arătat, Sfântă Xenia preafericită,


izvor de umilinţă și bogăţie a milei, râu de tămăduiri și untdelemn
dumnezeiesc cu adevărat roditor, ai luminat cu mulțime de roade pe cei
ce te slăvesc pe tine. Cere de la Iubitorul de oameni izbăvire de necazuri
pentru cei ce cinstesc cu dragoste curată sfântă pomenirea ta.

Şi acum…, același glas:

Apărătoare caldă a celor în necazuri și ajutătoare a noastră, prin


ea de întinăciune să izbăvim. Pentru aceasta, pe Născătoarea de
Dumnezeu, din adâncul sufletului cu credință să o slăvim.

TROPARUL, glasul al 7-lea:

Sărăcia pentru Hristos ai îndrăgit şi de ospățul cel veșnic acum te


desfătezi, prin păruta ta nebunie nebunia lumii acesteia ai arătat, iar
prin smerenia crucii puterea lui Dumnezeu ai primit. Pentru aceasta, ai
dobândit darul facerii de minuni pentru semenii tăi, Sfântă Xenia
preafericită. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca prin pocăință să ne
izbăvească pe noi de tot răul.

Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei-Învierii.

LA UTRENIE

La Domnul este Dumnezeu, se pune troparul sfintei (de 2 ori).


Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei.

După prima catismă, se pune sedealna, glasul al 3-lea:

Frumusețea cea lumească ai lepădat, iar bogăția cea stricăcioasă ai


schimbat-o pe cea nepieritoare, Sfântă Cuvioasă Xenia. Pentru aceasta,
împreună cu toți sfinții slăvim și lăudăm sfântă pomenirea ta, ca să
primim prin rugăciunile tale, fericită maică, mare milă.

Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei:

De necuprins şi de neînțeles este, Stăpână de Dumnezeu fericită,


această mare taină a lui Dumnezeu care prin tine s-a lucrat, căci pe Cel
Necuprins L-ai cuprins şi L-ai născut pe El, Care trup a luat din
preacuratul tău sânge. Pe Acela roagă-L, de Dumnezeu dăruită, ca pe
Fiul tău și Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

După a doua catismă, se pune sedealna, glasul al 5-lea:

Sihăstria Putnei 5
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Prin nevoință viața ta ţi-ai împodobit și cele trupești celor


duhovnicești le-ai supus, iar prin aceasta ai biruit cursele celui rău,
căutând pe Dumnezeu în smerenie și pocăință, de Dumnezeu fericită.

Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei:

Rugăciunile roabei tale Xenia primește-le, Născătoare de


Dumnezeu, și ne scapă de toate necazurile, căci ai născut pe Hristos
Mântuitorul, Izbăvitorul sufletelor noastre.

Polielul, apoi MĂRIMURILE:

Mărimu-te pe tine, Sfântă preafericită Maică Xenia, și cinstim


sfântă pomenirea ta, căci tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul
nostru.

Stihuri: Aşteptând am aşteptat pe Domnul... (vezi slujba de obște


pentru cuvioși)

După polieleu, se pune sedealna, glasul al 4-lea:

Minunată te-ai arătat în răbdarea ta, bineplăcând lui Hristos întru


toate, preafericită Maică Xenia, iar prin cugetare înțeleaptă ţi-ai întărit
sufletul tău și ai biruit prin duhul tău mișcările cele trupești, căci ai ales
prin blândeţea ta să-I slujești lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Hristos
dăruiește binecuvântare și milă, prin rugăciunile tale, celor care cinstesc
cu dragoste curată sfântă pomenirea ta.

Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei:

Valurile păcatului și înverșunarea gândurilor nestatornice mă


îneacă, Fecioară prea îndurată şi fără de prihană. Întinde-mi, ca o
milostivă, mână de ajutor, ca să mă mântuiesc cinstindu-te pe tine.

Antifonul 1 al glasului al 4-lea.

PROCHIMENUL, glasul al 4-lea:

Cei drepți vor trăi în veac şi răsplata lor este la Domnul.

Stih: Cei ce nădăjduiesc întru Domnul înţeleg adevărul și credincioșii


în dragoste vor fi ai Săi.

Toată suflarea…

Sihăstria Putnei 6
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

EVANGHELIA de la Matei (vezi slujba de obște pentru cuvioși)

După psalmul 50 se pune stihira, glasul al 6-lea:

Viețuirea ta, ca un soare, inimile celor credincioși luminează și pe


mulți la pocăință îi aduce. Pentru aceasta, luminează-ne și pe noi cu
lumina cea neapusă, Maică Xenia, pe cei ce preacinsinstă pomenirea ta o
cinstesc.

LA CANOANE

Se pune canonul Născătoarei de Dumnezeu (de la Paraclis) cu


irmosul pe 6 și al sfintei cu irmosul pe 8

CANONUL Sfintei Xenia

Cântarea 1, glasul al 8-lea:

Irmosul: Apa trecându-o ca pe uscat...

Stih: Sfânta Preacuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru


noi!

Cu apa botezului te-ai spălat, preacuvioasă maică Xenia,


izbăvindu-te de păcatul cel strămoşesc, și inimile noastre cu lacrimile
pocăinței le-ai curățit, luminând pe cei ce cinstesc sfântă pomenirea ta.

În apa botezului pe șarpele cel viclean l-ai înecat, iar prin viața ta
de nevoință puterea vrăjmaşului ai omorât-o, preacinstită, de care
roagă-L pe Mântuitorul nostru să ne izbăvim și noi.

Slavă...

Apa cea vie, plină de daruri nesecate ți-a dăruit-o ție Hristos,
fericită maică, căci sărăcia cea de bună voie pentru Dânsul o ai îndrăgit.

Și acum...

Apele pocăinței dăruieşte-ni-le nouă, Preacurată, şi ne curăţeşte


pe noi de necurăția păcatelor, Născătoare de Dumnezeu, curat
înfățișându-ne pe noi curaşi înaintea Fiului tău și Dumnezeului nostru.

Cântarea a 3-a

Irmosul: Doamne, Cel ce ai făcut…

Sihăstria Putnei 7
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Ai dăruit toată viața ta cerescului Stăpân, iubindu-L pe El până la


sfârșit. Învrednicește-ne și pe noi, maică preafericită, prin rugăciunile
tale să-L iubim pe Domnul până la sfârșitul vieții noastre.

Viața cea cerească ai dorit, dispreţuind toate cele pământești în


viaţa ta. Învrednicește-ne și pe noi, Preacuvioasă Maică Xenia, să
dobândim viața cea cerească prin rugăciunile tale.

Slavă...

După sălaşul cel ceresc tânjind, viețuire de pelerin ai trăit în


această lume, iar acum eşti luminată împreună cu toți sfinții în corturile
cele cerești.

Și acum...

Pe Făcătorul cerului L-ai născut, Născătoare de Dumnezeu


prealăudată, arătându-te pe tine mai încăpătoare decât cerurile.
Rugămu-ne ţie, noi cei izbăviţi din calea cea largă a pierzării, să fim
povăţuiţi de tine pe drumul ce duce la cer.

SEDEALNA, glasul al 5-lea:

Ca o călătoare în orașul Sfântului Petru te-ai arătat, preaînțeleaptă


maică, fiind întărită prin binecuvântarea Domnului şi învrednicindu-te
mari daruri și minuni. Pentru aceasta, îndrăzneală având către Hristos
Domnul, cere pace și mare milă sufletelor noastre.

Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei:

Maică preacurată, lăcașule al Domnului, izbăvește pe poporul tău


din necazuri și ne dă nouă ajutor ca să stăm împotriva vrăjmașului celui
trufaş, ca ție să-ţi strigăm: Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată.

Cântarea a 4-a

Irmosul: Am auzit, Doamne…

Auzit-ai, Preacuvioasă Maică Xenia, cum cerurile arată slava lui


Dumnezeu, ai lepădat grijile cele lumești și în nevoința postului și a
sărăciei ai dorit, încă de aici de pe pământ, să-L slăvești pe Domnul;
învaţă-ne și pe noi să-L slăvim pe El.

Ai auzit și ai înțeles lucrurile Domnului şi ai preaslăvit


Dumnezeirea Lui, preafericită, înfrumusețându-ţi sufletul tău cu

Sihăstria Putnei 8
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

nădejdea și dragostea pentru Dânsul, prin nevoință luminându-te şi cu


dumnezeiască putere întărindu-te.

Slavă...

Ai auzit uneltirile potrivnicului și tot felul de răutăți ai răbdat,


rămânând însă neclintită; întărește-ne, preacuvioasă maică, și ne noi în
faptele cele bune.

Și acum...

Auzi, Preacurată Stăpână, rugăciunile noastre, și ne izbăvește de


strâmtorarea celui rău, învrednicindu-ne să auzim glasul lui Dumnezeu
care ne cheamă în Împărăția cerurilor.

Cântarea a 5-a:

Irmosul: Luminează-ne pe noi, Doamne…

S-au luminat credincioșii, Cuvioasă Maică Xenia, văzând


nerăutatea și smerenia ta; ajută-ne și pe noi, fericită, să urmăm bunătăţii
tale.

Biruind toate patimile păcătoase, fericită maică, ca o stea


luminoasă te-ai arătat, aducând pe femeia cea căzută în păcat către o
viață curată şi cu pocăință, pentru care pe cinstim pe tine.

Slavă...

Pe Cel ce a luminat calea vieții tale cu lumina înțelepciunii


dumnezeieşti, pe Hristos Domnul, din toată inima ta L-ai iubit.
Învrednicește-ne și pe noi, fericită maică Xenia, cu nădejde și dragoste
către Domnul să ne desfătăm de lumina cea nespusă, ceea ce stai acum
în fața Domnului, rugându-te pentru aceasta pentru noi.

Și acum...

Ai luminat, Născătoare de Dumnezeu, fiinţa noastră cea


întunecată, născând Lumina cea adevărată. Pentru aceasta, luminează-
ne și pe noi, izbăvindu-ne de vrăjmașii cei întunecaţi.

Cântarea a 6-a

Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul…

Sihăstria Putnei 9
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Rugăciune reverși acum, ca un izvor ce curge din belşug, bolile


vindecând şi dăruind putere și tărie celor din nevoi. Învrednicește-ne și
pe noi, cu rugăciunile tale, să ne izbăvim de toată lucrare celui rău.

Prin cereasca ta rugăciunea și după sfârșitul tău întru Domnul ne


izbăvești din necazuri, fiind lăudată în lume după vrednicie.
Tămăduitoare fără de arginți, roagă-te pentru sufletele noastre.

Slavă...

Primește rugăciunile noastre, Sfântă Maică Xenia, şi vom veni cu


sârguință la cinstita ta biserica, primind grabnică izbăvire de necazuri
sufletești și de patimile cele trupești.

Și acum...

Cu rugăciunea ta cea puternică, Preacurată Fecioară, izbăvește-ne


pe noi de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, de păcate și de orice chinuri,
ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel iubitor de oameni.

CONDACUL, glasul al 3-lea:

Astăzi prăznuieşte luminat orașul Sfântului Petru, căci mulți


întristați primesc izbăvire, nădăjduind la rugăciunile tale, preafericită
Xenia, ceea ce eşti lauda și întărirea oraşului lui Petru.

Icosul

Cum voi putea, eu cel păcătos şi întinat cu sufletul și trupul, să


înțeleg a ta viețuire cea întocmai cu a îngerilor, fiind tu încă în trup, sau
preaslăvitele tale minuni, căci nici înțelepții cei mulţi nu pricep
preamulta ta răbdare, smerenie și dragostea cea fierbinte către Hristos?
Însă nădăjduind mai mult, o, fericită maică, la a ta mijlocire, strigăm ție:
Bucură-te, că pe cei ce te cheamă degrabă îi ajuți; bucură-te, că mulți
întristați primesc prin tine mângâiere; bucură-te, Sfântă preafericită
maică Xenia, a orașului lui Petru laudă și întărire.

SINAXAR

În luna ianuarie, în ziua a douăzeci și patra, facem pomenirea Sfintei


Cuvioase Xenia, cea nebună pentru Hristos din Sankt Petersburg în Rusia.

Sihăstria Putnei 10
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Sfânta Xenia a trăit în Sankt Petersburg, în timpul domniei


împărăteselor Elisabeta Petrovna şi Ecaterina a II-a, fiind căsătorită cu
Andrei Theodorovici Petrov, un colonel din armata imperială.
Se presupune că în primii ani după căsătorie Xenia a dus o viaţă
obişnuită, destul de confortabilă, prestând servicii ce nu aveau nevoie
de nici o remuneraţie sau răsplătire. Se pare de asemenea că a fost
fericită în căsnicie, fiind cu totul devotată soţului ei, care trăia însă puţin
cam lumeşte. Deşi tânăr ca vârsta şi cu o sănătate robustă, acesta a
murit subit în timpul unei petreceri de noapte. Moartea fulgerătoare a
iubitului ei soţ a zdruncinat-o profund pe Xenia Grigorievna,
schimbându-i cu desăvârşire viaţa. Pe atunci avea doar 26 ani, nu se
bucurase de urmaşi, iar soţul ei trecuse la cele veşnice total nepregătit.
Adânc afectată de moartea sa, ea a ajuns să se cerceteze cu luare-
aminte şi să înţeleagă toată trufia şi deşertăciunea plăcerilor şi bogăţiilor
lumeşti. Şi-a dat seama că adevărată valoare se afla numai în bogăţia
duhovnicească, iar adevărata bucurie n-o găsim decât în Hristos.
Spre surprinderea rudelor şi a prietenilor, Xenia Grigorievna a
început să renunţe la tot ce avea. Banii şi toate bunurile le-a împărţit
săracilor, chiar şi casa i-a dăruit-o dragei sale prietene Parascheva
Antonova. Rudele, considerând-o iresponsabila, au dat-o în judecată,
spre a împiedica înstrăinarea totală a averii fostului ei soţ, motivând că
moartea acestuia a dezechilibrat-o mintal. Dar în urma unui minuţios
examen medical, la care a fost supusă, s-a constatat că era deplin
sănătoasă, având dreptul de a dispune în exclusivitate asupra
proprietăţilor sale.
După înlăturarea tuturor obstacolelor lumeşti, Xenia a dispărut
din Petersburg vreme de vreo 8 ani. Se spune că în acest timp a trăit
retrasă împreună cu o sfântă pustnica, povatuindu-se în ale rugăciunii
şi ale vieţii duhovniceşti de către un stareţ luminat.
Spre sfârşitul vieţii ea s-a întors în Petersburg îmbrăcată într-o
uniformă veche a soţului ei, de atunci refuzând să mai răspundă la
numele de Xenia Grigorievna, pe care l-a înlocuit cu cel al soţului,
Andrei Theodorovici. Poate că în devotamentul profund faţă de soţul ei
nădăjduia că astfel ar putea prelua din povară păcatelor lui şi a
nefericitei sale morţi ce îl surprinsese total nepregătit.
Îndurerată şi plină de căinţa pentru propriile păcate şi ale soţului,
şi-a părăsit casa, începând să cutreiere pe străzile mărginaşe ale
Petersburgului, cunoscute drept Storona (periferia) Petersburgului.La
început locuitorii Storonei credeau că este vorba despre o cerşetoare cu

Sihăstria Putnei 11
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

mintea rătăcită, iar vagabonzii străzii o insultau şi râdeau de ea. Dar ea


indura totul cu umilinţă, păstrând în faţa ochilor imaginea suferinţei
cumplite a Celui fără de păcat, a Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce a
răbdat ocărî, batjocuri, chinuri şi răstignire, putând fi văzută adesea în
vecinătatea parohiei Sfântul Matei, unde se aflau cele mai nevoiaşe
locuinţe.
Cu vremea, oamenii au început să-şi dea seama că Xenia era mai
mult decât o simplă cerşetoare.Au ajuns chiar s-o invite în casele lor,
oferindu-i hrană şi îmbrăcămintea necesare pentru a rezista iernilor
grele ale Petersburgului. Ea însă nu le accepta niciodată îmbrăcămintea,
ci lua de la ei doar câteva copeici, cunoscute sub numele de "regele din
spinarea calului", după înfăţişarea călăreţului imprimat pe ele. Le
împărţea apoi săracilor, uneori chiar şi cu o anumită proorocie.
Sfânta Xenia era întotdeauna gata să-i ajute pe toţi, în orice
împrejurare. În timpul zilei rătăcea pe străzi, chipul reflectându-i starea
de spirit lăuntrică, plină de evlavie şi smerenie, de bunătate şi
bunăvoinţă. Noaptea însă, pe orice anotimp, se retrăgea pe câmp şi intră
în convorbire cu Dumnezeu.
Întotdeauna plină de împreună pătimire şi căutând să-i ajute pe
toţi în timpul călătoriei sale pământeşti, Xenia nu a uitat lumea cea
păcătoasă nici după ce a adormit intru Domnul. Cu adevărat, Xenia,
după ce s-a apropiat mai mult de Mântuitorul, continuă şi astăzi să se
roage pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi-i cer ajutorul şi
mijlocirea în rugăciunile lor.

Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui


Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul: Tinerii evrei…

Pe tinerii evreilor îngerul întregi i-a păzit de văpaia focului, iar pe


tine, Preacuvioasă Xenia, care în viață mai presus de fire te-ai întărit, te
lăudăm şi cântăm: Binecuvântat este Domnul Dumnezeu în vecii
vecilor.

Tinerilor evrei ai urmat în viața ta, cu nerăutate călătorind pe


calea cea strâmtă. Pentru aceasta, întărește-ne și pe noi în această
virtute, pe cei ce cântăm: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru,
în vecii vecilor.

Sihăstria Putnei 12
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Slavă...

Tinerilor celor din cuptorul caldeienilor ai urmat, Cuvioasă Maică


Xenia, şi ai slăvit pe Domnul, Care te-a întărit. Pentru aceasta și noi, cei
care te cinstim, o, preafericită maică, cu îndrăzneală te chemăm şi
zicem: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru în vecii vecilor.

Și acum...

Fecioară Maică, întinde peste noi mila Fiului tău, ca de


întunericul cel pierzător să ne izbăvim cu rugăciunile tale, cei care
cântăm: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru, în vecii vecilor.

Cântarea a 8-a:

Irmosul: Pe Împăratul ceresc…

Biruitoare a chinurilor și a focului a fost binecuvântarea ta,


poruncilor tale cu sârguință urmând, ai tăi cinstitori strigă:
Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Biruitoare a patimilor te-ai arătat, Cuvioasă Maică Xenia, ispitele


cele rele ale vrăjmaşului dușmanului biruind și fără încetare cântând:
Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl...

Biruitoare a păcatului te-ai arătat, maică preafericită,


binecuvântare de sus având. Pentru aceasta, la ceruri ai ajuns și
împreună cu îngerii cânți acum: Binecuvântați toate lucrurile Domnului
pe Domnul.

Și acum...

Biruință în lupte duhovnicești celor credincioși dăruiești,


Preasfântă Fecioară, iar oamenilor din această ţară trimite-le al tău
ajutor, ca să cântăm: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe
Domnul.

Cântarea a 9-a:

Irmosul: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu…

Sihăstria Putnei 13
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Cu adevărat mintea lui Hristos ai avut, Sfântă Xenia, smerenie,


blândețe, credință neclintită, nădejde și dragoste către Domnul.
Învrednicește-ne și pe noi, ca împreună cu tine să-L slăvim pe Hristos.

Cu adevărat în tine s-a împlinit prorocirea lui Hristos, Sfântă


Xenia preafericită: „Cine va răbda până la sfârşit, acela se va mântui”,
iar acum împreună cu toți cei mântuiți pe Hristos Îl slăvești.

Slavă...

Cu adevărat nimeni din cei care au venit la tine, fericită maică, nu


ai fost lipsiţi de binecuvântarea lui Dumnezeu. Umple-ne și pe noi de
ea, ca toţi să te slăvim.

Și acum...

Cu adevărat pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară şi Maică


a Cuvântului, mijlocitoare te-a dăruit Soarele dreptăţii nouă celor ce
credem şi într-un glas cântare îți cântăm.

LUMINÂNDA:

Ca un soare strălucitor strălucește acum, fericită maică,


pomenirea ta, toți credincioșii veselindu-ne şi rugăciuni către tine
înălțând: Roagă-te cu sârguință să ne mântuim noi toţi.

Slavă... Și acum...

Cu al tău acoperământ împărătesc, Preacurată, pe noi robii tăi, de


uneltirile dușmănoase apară-ne întotdeauna întregi, căci tu ești singura
noastră nădejde și întărire.

LA LAUDE

Se pun stihirile, glasul al 2-lea:

Nemărginită este binecuvântarea pe care ai primit-o de la Hristos,


fericită maică, prin aceasta și sfânta ta icoană fără de încetare săvârșește
minuni. La tine venim și numele tău cu credință îl chemăm, căci de boli
netămăduite ne vindeci. Cu rugăciunile ei, Doamne, și pe noi ne
izbăvește de patimile cele sufletești și trupești, ca un iubitor de oameni.
(de 2 ori)

În nevoințele tale pline de peregrinări, ai adus multe suflete la


mântuire. Pentru aceasta, Hristos, Cel Care pentru noi a pribegit și Care

Sihăstria Putnei 14
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

nu a avut unde să-și plece capul, cu slavă și cu minuni preaminunate te-


a împodobit pe tine cu adevărat, fericită călătoare.

Fattele tale cele bune, de Dumnezeu înțelepțită Xenia, îndreaptă


inimile către credință. Cine oare, auzind de nețărmurita ta smerenie și
răbdare, nu se va minuna? Căci către toți te arăți cu blândețe și milă,
celor în suferințe alinare și celor în necazuri grabnic ajutătoare, celor de
pe mare adăpost fără de primejdii și celor în călătorie bună sosire, și
toate cu dumnezeiască putere le faci, maică preaminunată. Iar acum, cu
neveștejită cunună ești împodobită din mâinile lui Dumnezeu, Cel ce
ține toate, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Slavă…, glasul al 8-lea:

Întreg orașul Sfântului Petru se luminează, maică Xenia, prin a ta


lumină, şi sfânta biserică a Maicii Domnului de la Smolensk, încununată
cu flori, strigă către tine, cea plăcută lui Dumnezeu: Nu înceta să te rogi
pentru noi toți, cei care prăznuim cu dragoste strălucită pomenirea ta.

Şi acum…, acelaşi glas:

Stăpână Împărăteasă, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne


izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

DOXOLOGIA MARE. Ecteniile și otpustul.

LA LITURGHIE

Prochimenul, glasul al 7-lea:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Săi.

Stihuri: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat


mie? Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema. Făgăduinţele
mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Său.

APOSTOLUL se pune din slujba de obște pentru cuvioși

Aliluia, glasul al 6-lea:

Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va


voi foarte.

Stih: Puternică va fi pe pământ seminţia Lui; neamul drepţilor se va


binecuvânta.

Sihăstria Putnei 15
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

EVANGHELIA se pune din slujba de obște pentru cuvioși

CHINONICUL:

Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de vorbirea de rău el nu se


va teme.

11 septembrie 2009
† Sihăstria Putnei

Sihăstria Putnei 16
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE


XENIA DIN SANKT-PETERSBURG,
CEA NEBUNA PENTRU HRISTOS
Condacul 1:

Ţie celei alese, bineplăcutei lui Dumnezeu şi nebunei pentru


Hristos, sfântă şi fericită maică Xenia, care ai ales nevoinţa răbdării şi a
relei pătimiri, cântare de laudă îţi aducem toţi cei ce cinstim sfântă
pomenirea ta. Iar tu ne apără de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, ca să
strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită
pentru sufletele noastre!

Icosul 1:

Vieţii îngereşti ai râvnit, maică fericită, că după moartea soţului


tău ai lepădat frumuseţea lumii acesteia şi toate cele din ea: pofta
ochilor, pofta trupului şi trufia vieţii, dobândind nebunia cea pentru
Hristos. Pentru aceasta auzi acum de la noi aceste smerite laude:
Bucură-te, că te-ai asemănat prin viaţa ta sfântului Andrei cel
nebun pentru Hristos;
Bucură-te, că lepădându-te de numele tău, cu numele celui
adormit te-ai numit;
Bucură-te, că nebunia cea pentru Hristos ai început-o luând
numele soţului tău, Andrei;
Bucură-te, căci numindu-te cu nume bărbătesc neputinţa
femeiască o ai lepădat;
Bucură-te, că toată avuţia ta ai împărţit-o oamenilor buni şi
săracilor;
Bucură-te, că pentru Hristos ai primit sărăcia cea de bunăvoie;
Bucură-te, că prin nebunia ta ne-ai învăţat să lepădăm cugetarea
cea deşartă a acestui veac;
Bucură-te, bună mângâietoare a tuturor celor ce aleargă la tine cu
credinţă;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Sihăstria Putnei 17
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Condacul al 2-lea:

Văzând străină petrecerea ta, că ai defăimat toată odihna şi


bogăţia lumească, rudeniile tale cele după trup te-au crezut ieşită din
minţi, dar locuitorii cetăţii lui Petru, văzând neagonisirea şi sărăcia ta
cea de bună voie, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Înţelepciunea cea dată ţie de Dumnezeu ai ascuns-o, Sfântă Xenia,


sub nebunia cea părută, în deşertăciunea marelui oraş vieţuind ca o
locuitoare a pustiei şi înălţând neîncetate rugăciuni lui Dumnezeu. Iar
noi, minunându-ne de această petrecere a ta, îţi aducem laude ca
acestea:
Bucură-te, ceea ce ai primit pe umerii tăi greaua cruce a nebuniei
pentru Hristos, dată ţie de Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ai ascuns strălucirea harului prin nebunia cea
părută;
Bucură-te, că ai dobândit darul înainte-vederii prin înalta ta
smerenie şi prin nevoinţa rugăciunii;
Bucură-te, că ai folosit darul tău spre binele şi mântuirea celor în
suferinţe;
Bucură-te, ceea ce ca o mai înainte-văzătoare ai zărit suferinţele
omeneşti în necuprinse depărtări;
Bucură-te, ceea ce ai proorocit femeii celei bune despre naşterea
fiului ei;
Bucură-te, că pentru acea femeie ai cerut prunc de la Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce i-ai învăţat pe toţi să alerge la Dumnezeu prin
rugăciune;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Condac al 3-lea:

Cu puterea cea dăruită ţie de sus de la Dumnezeu, bărbăteşte ai


răbdat arşiţa şi gerul cumplit, răstignindu-ţi trupul cu patimile şi

Sihăstria Putnei 18
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

poftele lui. Pentru aceasta, luminată fiind de Duhul Sfânt, neîncetat I-ai
strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Având, o, fericită, cerul ca acoperământ şi pământul aşternut


trupului, ai lepădat plăcerile trupeşti de dragul împărăţiei lui
Dumnezeu, iar noi, văzând o asemenea minunată vieţuire, cu
străpungere de inimă strigăm ţie:
Bucură-te, că ai dăruit oamenilor locuinţa ta pământească;
Bucură-te, ceea ce ai căutat şi ai primit acoperământul ceresc;
Bucură-te, ceea ce, neavând nimic pe pământ, pe toţi îi
îmbogăţeşti duhovniceşte;
Bucură-te, ceea ce ne înveţi răbdarea prin vieţuirea ta;
Bucură-te, ceea ce ai arătat oamenilor dragostea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea împodobită cu roadele evlaviei;
Bucură-te, ceea ce ai arătat lumii răbdarea şi nerăutatea;
Bucură-te, calda noastră mijlocitoare înaintea scaunului Celui
Prea Înalt;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Condacul al 4-lea:

Prin blândeţe şi nerăutate biruit-ai, fericită maică, viforul vieţii


lumeşti ce tulbura cetatea lui Petru şi ai dobândit despătimirea de cele
stricăcioase. Pentru aceea Îi şi cânţi acum lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzind despre tine că, pătimind pentru Hristos, ai adus


mângâiere celor necăjiţi, i-ai întărit pe cei neputincioşi şi i-ai îndrumat
pe calea cea dreaptă pe cei rătăciţi, oamenii aflaţi în suferinţă alergau la
tine strigând:
Bucură-te, ceea ce ai iubit cu toată inima calea lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce ai purtat cu bucurie crucea lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce ai răbdat toate ispitele din partea lumii,
trupului şi diavolului;

Sihăstria Putnei 19
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Bucură-te, ceea ce ai primit cu îmbelşugare darurile lui


Dumnezeu,
Bucură-te, ceea ce ai arătat dragoste pentru aproapele;
Bucură-te, ceea ce i-ai mângâiat pe oamenii aflaţi în suferinţă;
Bucură-te, ceea ce ai şters lacrimile celor ce plângeau;
Bucură-te, cea încălzită în chip minunat de harul Sfântului Duh;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Condacul al 5-lea:

Stea purcezătoare de la Dumnezeu s-a arătat sfinţenia ta, fericită


Xenia, luminând zarea cetăţii lui Petru, că oamenilor ce piereau în
nebunia păcatului le-ai arătat calea mântuirii, chemându-i pe toţi la
pocăinţă, ca să-I aducă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Văzând cum te nevoiai în rugăciune, răbdând gerul şi arşiţa,


oamenii binecinstitori se străduiau să micşoreze patimile tale,
aducându-ţi îmbrăcăminte şi hrană. Dar tu pe toate le împărţeai
săracilor, voind a-ţi păstra nevoinţa. Iar noi, minunându-ne de sărăcia
ta cea de bună voie, îţi spunem unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce ai suferit de bună voie arşiţa şi gerul pentru
Hristos;
Bucură-te, ceea ce în rugăciune ai petrecut necontenit;
Bucură-te, că ai izbăvit din multe nevoi cetatea lui Petru prin
privegherile de toată noaptea;
Bucură-te, ceea ce de multe ori ai întors de la ea mânia lui
Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce nopţile le petreceai pe câmp în rugăciune;
Bucură-te, ceea ce ai gustat dulceaţa raiului prin sărăcia cea
duhovnicească;
Bucură-te, că prin această dulceaţă de cele lumeşti te-ai lepădat;
Bucură-te, ceea ce petreceai cu totul în Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Condacul al 6-lea:

Sihăstria Putnei 20
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Sfinţenia vieţii tale, de Dumnezeu fericită, o propovăduiesc


bogaţii şi săracii, bătrânii şi tinerii, toţi cei izbăviţi prin tine din felurite
boli, nevoi şi necazuri. Pentru aceasta şi noi, lăudându-te, Îi strigăm lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Strălucit-a slava nevoilor tale, fericită maică, atunci când aduceai


pietre noaptea, în taină, pentru cei ce clădeau biserica cimitirului,
uşurând astfel truda celor ce lucrau la ridicarea zidurilor. Cunoscând
acestea, şi noi păcătoşii, îţi grăim:
Bucură-te, ceea ce ne înveţi să săvârşim în taină fapte bune;
Bucură-te, ceea ce îi chemi pe toţi să se nevoiască pentru dreapta
credinţă;
Bucură-te, ceea ce ajuţi celor ce zidesc bisericile lui Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ai iubit sfinţenia bisericilor;
Bucură-te, ceea ce uşurezi strădaniile noastre pe calea mântuirii;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, bună mângâietoare a tuturor celor scârbiţi;
Bucură-te, cerească ocrotire a cetăţii lui Petru;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!
Condacul al 7-lea:

Voind a izbăvi de suferinţă pe doctorul care îşi plângea soţia


răposată, ai poruncit unei fecioare să alerge la Ohta şi aflându-şi acolo
soţul, să-i aline durerea. Şi făcându-se precum ai zis, mai apoi şi ei
bucurându-se I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Minune nouă ai arătat prin rugăciunea ta, fericită maică, atunci


când i-ai zis femeii celei binecinstitoare: „Ia bănuţul, are să se stingă”,
proorocind prin aceasta despre focul care cuprindea casa ei şi despre
stingerea lui prin rugăciunile tale, iar noi cunoscând aceasta te lăudăm
aşa:
Bucură-te, ceea ce stingi durerile oamenilor;

Sihăstria Putnei 21
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Bucură-te, ceea ce ai arătat îndrăznire către Dumnezeu pentru cei


aflaţi în suferinţă;
Bucură-te, făclie nestinsă, care arzi cu lumină puternică în
rugăciune către Dumnezeu;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră în nevoi şi în necazuri;
Bucură-te, ceea ce îi scoţi din groapa pierzării pe cei stăpâniţi de
patimi;
Bucură-te, că le fereşti pe fecioarele credincioase de căsătoria cu
oamenii nevrednici;
Bucură-te, ceea ce îi izbăveşti din deznădejde pe cei răniţi de
defăimări;
Bucură-te, grabnică ajutătoare celor târâţi în judecăţi nedrepte;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Condacul al 8-lea:

Ca o străină fără adăpost ai străbătut calea vieţii în cetatea de


scaun a patriei tale pământeşti, suferind cu mare răbdare necazurile şi
defăimările, iar acum, petrecând în Ierusalimul de sus, cu bucurie Îi
cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Fost-ai tuturor toate, fericită maică Xenia: celor scârbiţi


mângâiere, celor neputincioşi acoperământ şi ocrotire, celor întristaţi
bucurie, celor săraci scăpare, celor bolnavi tămăduire. Pentru aceasta
noi toţi grăim către tine:
Bucură-te, că locuieşti în sălaşurile cele de sus;
Bucură-te, că te rogi pentru noi, păcătoşii;
Bucură-te, că ai arătat chipul cel bun al slujirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, acoperitoarea celor înjosiţi şi prigoniţi;
Bucură-te, ceea ce ajuţi cu rugăciunile tale poporul dreptmăritor;
Bucură-te, că îi acoperi pe cei asupriţi care se roagă ţie;
Bucură-te, ceea ce îi înţelepţeşti pe asupritori;
Bucură-te, ceea ce îi ruşinezi pe cei necredincioşi şi batjocoritori;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Sihăstria Putnei 22
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Condacul al 9-lea:

Toate chinurile le-ai suferit, fericită maică: sărăcia trupească,


foamea şi setea, încă şi defăimarea de la oamenii cei nelegiuiţi, care te
socoteau ieşită din minţi. Dar tu, rugându-te lui Dumnezeu, totdeauna
Îi strigai: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult grăitori nu pot pricepe cum ai mustrat prin


nebunia ta nebunia lumii acesteia, şi prin neputinţa ta părută i-ai
ruşinat pe cei puternici şi înţelepţi, care nu au cunoscut puterea şi
înţelepciunea lui Dumnezeu. Dar noi, cei ce am primit ajutorul tău, îţi
aducem laude ca acestea:
Bucură-te, purtătoare a dumnezeiescului Duh;
Bucură-te, ceea ce împreună cu apostolul Pavel te lauzi cu
neputinţa ta;
Bucură-te, ceea ce ai mustrat lumea cu păruta ta nebunie;
Bucură-te, ceea ce ai lepădat, de dragul mântuirii, frumuseţea
veacului acestuia;
Bucură-te, ceea ce ai iubit din toată inima bunătăţile cele cereşti;
Bucură-te, ceea ce ne chemi pe calea mântuirii;
Bucură-te, înfricoşătoare mustrătoare a păcatului beţiei;
Bucură-te, ceea ce ai fost tuturor milostiv doctor fără de arginţi;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Condacul al 10-lea:

Vrând să-ţi mântuieşti sufletul, ţi-ai răstignit patimile şi poftele


trupului şi prin lepădarea neîncetată de sine ţi-ai luat pe umerii tăi
crucea şi I-ai urmat cu toată inima lui Hristos, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid tare şi liman neînviforat te-ai arătat celor ce se roagă ţie,


maică Xenia. Pentru aceasta şi pe noi ne apără cu rugăciunile tale de
vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, ca să strigăm ţie:
Bucură-te, ceea ce ne îndemni la osteneală duhovnicească;

Sihăstria Putnei 23
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de cursele vrăjmaşilor;


Bucură-te, tămâie duhovnicească adusă prinos lui Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce aduci dumnezeiasca pace în inimile oamenilor;
Bucură-te, ceea ce stingi duhul răutăţii în inimile celor
înverşunaţi;
Bucură-te, ceea ce dai binecuvântare copiilor celor buni;
Bucură-te, ceea ce dai tămăduire de boli prin tainica ta rugăciune;
Bucură-te, ceea ce ai arătat înţelepciunea lui Dumnezeu lumii
celei înrăite;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Condacul al 11-lea:

Cântare de laudă îţi aduc, fericită Xenia, cei izbăviţi din nevoi,
din necazuri şi din toată ispita prin rugăciunile tale şi împreună cu tine
Îi strigă lui Dumnezeu, bucurându-se: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Lumină strălucitoare s-a arătat viaţa ta, sfântă maică, luminând


oamenilor în întunericul acestei vieţi, căci tu i-ai izbăvit din mocirla
păcatului pe cei căzuţi şi spre lumina lui Hristos i-ai povăţuit. Pentru
aceasta după datorie auzi de la noi:
Bucură-te, ceea ce luminezi poporul dreptslăvitor cu lumina lui
Dumnezeu;
Bucură-te, bineplăcută a lui Dumnezeu, care în lume ai arătat
virtuţi mai presus de lume;
Bucură-te, ceea ce prin multe strădanii ai dobândit mare har;
Bucură-te, că ai strălucit în întunericul păcatului, prin harul lui
Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce dai mână de ajutor celor ce deznădăjduiesc pe
calea mântuirii;
Bucură-te, ceea ce îi întăreşti în credinţă pe cei neputincioşi;
Bucură-te, ceea ce ruşinezi duhurile răutăţii;
Bucură-te, că i-ai uimit şi pe îngeri cu vieţuirea ta;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Sihăstria Putnei 24
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Condacul al 12-lea:

Har îmbelşugat izvorăşti, fericită maică Xenia, tuturor celor ce


cinstesc pomenirea ta şi aleargă sub acoperământul rugăciunilor tale.
Pentru aceasta izvorăşte-ne cu îmbelşugare tămăduiri de la Dumnezeu
şi nouă, care ne rugăm ţie, ca să Îi cântăm cu toţii: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cinstind, fericită maică, multele tale minuni, te lăudăm şi cu toată


osârdia ţie ne rugăm: nu ne lăsa pe noi păcătoşii, în toate întâmplările
cele întristătoare, ci roagă-L pe Domnul ca să nu cădem din credinţa
noastră ortodoxă, în care prin tine fiind întăriţi, cu bună nădejde să-ţi
strigăm:
Bucură-te, ceea ce ne înveţi să suferim alături de cei necăjiţi;
Bucură-te, ceea ce cu toată osârdia ne îngrijeşti în suferinţele
noastre;
Bucură-te, ceea ce ne înveţi a ne răstigni patimile şi poftele
trupeşti;
Bucură-te, mijlocitoarea şi acoperitoarea a celor ce cinstesc
pomenirea ta;
Bucură-te, că ai străbătut calea cea strâmtă;
Bucură-te, că prin aceasta ai dobândit veşnica mântuire;
Bucură-te, cea care îi veseleşti pe cei ce aleargă la mormântul tău;
Bucură-te, cea care mijloceşti pururea pentru mântuirea
poporului celui dreptmăritor;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru
sufletele noastre!

Condacul al 13-lea:

O, Sfântă maică Xenia, care pentru dragostea Mântuitorului tău


în viaţa ta ai purtat o cruce atât de grea. Primeşte de la noi, păcătoşii,
această rugăciune adusă ţie. Îngrădeşte-ne cu rugăciunile tale de
ispitirile duhurilor întunericului şi ale tuturor care cugetă rele asupra
noastră. Roagă-L pe Atotînduratul Dumnezeu să ne dăruiască putere şi

Sihăstria Putnei 25
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

virtute, ca fiecare din noi luându-şi crucea şi urmând lui Hristos să-I
cânte în vecii nesfârşiţi împreună cu tine: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori. Apoi se zice Icosul 1: Vieţii


îngereşti ai râvnit… şi Condacul 1: Ţie celei alese, bineplăcutei lui
Dumnezeu… Apoi se zice această

Rugăciune:

O, Sfântă maică Xenia, vieţuind sub acoperământul Celui Prea


Înalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu, răbdând foamea şi setea,
gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile, ai primit de la Dumnezeu
darul înainte-vederii şi al facerii de minuni, iar acum sălăşluieşti întru
lumina Celui Atotputernic. Sfânta Biserică te preamăreşte acum ca pe o
floare bineînmiresmată. Stând înaintea sfintei tale icoane, ne rugăm ţie
ca uneia ce trăieşti viaţa cea neîmbătrânitoare, dar petreci şi împreună
cu noi: primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte
Ceresc. Ca ceea ce ai îndrăznire către El, cere pentru cei ce aleargă la
tine mântuire veşnică, îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi
începuturile cele bune, izbăvire din toate nevoile şi necazurile.
Mijloceşte cu rugăciunile tale înaintea Atotînduratului nostru
Mântuitor, pentru noi, netrebnicii şi păcătoşii. Ajută, Sfântă şi fericită
maică Xenia, să fie luminaţi pruncii cu lumina Sfântului Botez şi să fie
pecetluiţi cu pecetea darului Sfântului Duh, băieţii şi fetele să fie
crescuţi în credinţă, cinste şi frică de Dumnezeu, dăruieşte-le lor reuşită
la învăţătură, tămăduieşte-i pe cei neputincioşi, trimite dragoste curată
şi bună-înţelegere celor căsătoriţi, învredniceşte-i pe monahi de
nevoinţa cea bună şi apără-i de defăimări, întăreşte-i pe păstori întru
tăria Duhului Sfânt, păzeşte poporul şi ţara aceasta în pace şi fără de
tulburare, roagă-te pentru cei care în ceasul morţii sunt lipsiţi de
împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine, că tu eşti nădejdea noastră,
grabnica noastră ascultătoare, pentru care îţi aducem mulţumire şi
slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Dumnezeul Cel în
Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Sihăstria Putnei 26
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

PARACLISUL SFINTEI CUVIOASE


XENIA DIN SANKT-PETERSBURG,
CEA NEBUNA PENTRU HRISTOS
Troparul, glasul al 7-lea:

Iubind sărăcia lui Hristos, acum te îndulcești de ospățul cel


veșnic; cu nebunia cea părută ai rușinat nebunia acestei lumi, prin
smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta,
dobândind darul ajutorării prin minuni, Fericită Xenia, roagă pe Hristos
Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinţă de tot răul.

Slavă... Și acum... același glas:

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea


puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine
ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi
pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu
mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul Cuvioasei Xenia

Cântarea 1

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit,


israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Crucea nebuniei ai ridicat fericită, pentru dragostea lui Hristos,


iar acum mie, celui înnebunit de gândurile cele rele, dă-mi slobozire
grabnică acum, ca să te cinstesc pe tine cu evlavie.

Sihăstria Putnei 27
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Moartea cea neaşteptată a soţului tău te-a făcut pe tine a muri


lumii şi sufletul înnoindu-ţi prin pocăinţă te-ai învrednicit de mari
daruri de la Hristos, pe care roagă-L să nu lepede în focul cel veşnic
sufletele celor ce te cinstesc pe tine .

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ca una ce ai murit pentru plăcerile lumii şi în hainele soţului


răposat te-ai îmbrăcat, ajută-mă pe mine a mă îmbrăca în haina cea
curată a pocăinţei, lepădând eu toate peticele patimilor osânditoare.

Și acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fiind căzut eu pe cărările patimilor, zac necercetat, dar Tu


Preacurată, după pilda samarineanului milostiv, mă ridică şi în cămara
rugăciunii Tale tămăduieşte-mi rănile cele sufleteşti.

Cântarea a 3-a

Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor


întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În haine de ofiţer te-ai îmbrăcat, arătând în chip tainic că te-ai


făcut ostaş al Împăratului ceresc, pe Care roagă-L să ne ridice pe noi cei
biruiţi în lupta cea duhovnicească, la înălţimea pocăinţei.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sărăcia cea de bună voie ai primit, ca inima ta să sărăcească în


gândurile grijilor lumeşti, iar acum pe mine, cel ce sunt sărac de toată
fapta cea bună, cu toiagul pocăinţei mă îndreptează fericită, la limanul
Adevărului.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Sihăstria Putnei 28
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Pe cei săraci ai păzit sub aripile rugăciunii tale, iar acum întinde-
ne nouă acoperământul milostivirii Cuvântului, ca să nu rămânem
lipsiţi de a sa mângâiere şi lepădaţi din cămara de nuntă.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Întunericul minţii mele îl risipeşte cu raza rugăciunii Tale şi-mi


dă mie a grăi cu pricepere laude spre împodobirea icoanei fecioriei Tale
desăvârşite

Apoi se pun aceste stihiri:

Pe cărarea nebuniei pentru Hristos ai alergat Cuvioasă Xenia, şi


întru înţelepciunea cea de sus ai sporit, pe toţi luminând şi povăţuind
către viaţa cea mai bună, către care îndreptează şi gândul meu cel
amorţit în somnul patimilor.

Maica Cuvântului, nu trece cu vederea pe nevrednicii robii Tăi,


cei ce întru nepricepre Te laudă pe Tine, ci întinde-ne mână de ajutor în
necazuri şi ne scoate din groapa deşertăciunilor, ca şi de focul cel veşnic
să ne izbăvim şi să aflăm prin Tine mare milă.

Sedealna, glasul al 2-lea:

Ocările celor necredincioşi ai răbdat, dar mâinile îngereşti îţi


împleteau cununi de laude, căci cu adevărat asemenea Celui Singur
Smerit ai trecut prin furtuna defăimărilor şi ai ajuns acum întru slava
cerească.

Cântarea a 4-a

Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus,


celei din Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l a strigat: Slavă puterii
Tale, Doamne!

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sihăstria Putnei 29
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Grăbeşte Cuvioasă Xenia, cu rugăciunea ta către Hristos şi dă-mi


mie slobozire din temniţa întunecată a patimilor, ca să aflu lărgimea
pocăinţei şi mare milă.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu darul proorociei te-a încununat Hristos, pe tine, cea defăimată


de cei întunecaţi de neştiinţă, iar acum dă-mi mie a vedea întru lumina
Duhului mulţimea fărădelegilor mele, ca să mă izbăvesc de vederea
focului celui veşnic.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.


Tot oraşul Saint-Petersburg ai luminat cu razele rugăciunilor tale,
căci ca un soare mai mic alergai în urma Soarelui Hristos, către Care
îndreptează privirea minţii noastre întunecată de multe deşertăciuni
lumeşti.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Întunericul lenevirii mele îmi înmulţeşte mie tânguirea în


întunericul cel veşnic, dar eu nu bag de seamă; pentru aceasta, mai
înainte de a pieri, străluceşte-mi Preacurată, lumina pocăinţei.

Cântarea a 4-a

Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina


poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur Împărat al păcii.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În patul a multe neputinţe zăcând eu, cer acoperământul


rugăciunii tale, iar tu, ca ceea ce ai dobândit îndrăzneală de la Hristos,
risipeşte tulburarea ispitelor ce m-au cuprins .

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi tot pământul rusesc îţi aduce cântare de laudă, căci cu


adevărat ca un luceafăr străluceşti în ceata Sfinţilor ruşi şi pe toţi chemi
din negura greşelilor la lumina pocăinţei.

Sihăstria Putnei 30
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu puterea rugăciunii oraşul cel aglomerat ţi-a slujit ţie ca o


pustie, unde sădind florile cugetărilor smerite, te-ai învrednicit a umple
pe toţi de smerenia ta, de a cărei mireasmă nu mă lipsi pe mine, cel
biruit de multa mândrie.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Numai Tu ai purtat în braţe ca o Maică pe Cel necuprins de


legătura gândului îngeresc, pe Care însă roagă-L să pecetluiască inima
mea cu adevărul Său.

Cântarea a 6-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune


mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a
apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune
scoate-mă.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arşiţa şi gerul ai răbdat pentru Soarele dreptăţii Care strălucea


pururea pe cerul inimii tale, iar acum din focul ispitelor şi din
împietrirea cea rece a inimii scoate-ne pe noi, fericită Maică Xenia.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcămintea şi hrana primite le-ai dăruit celor săraci, căci tu


aveai sufletul înveşmântat în haina cea caldă a rugăciunii şi te hrăneai
cu înţelegerile cele tainice ale slavei Ziditorului, pe care roagă-l să mă
cerceteze cu mila Sa pe mine, cel osândit pentru a mea răutate .

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pietre ai cărat noaptea pentru biserica cimitirului care se clădea,


având întărire pe Piatra vieţii, cu Care ajută-ne a zdrobi şi noi pruncii
gândurilor rele, ca să se înalţe întru smerenie biserica inimii noastre.

Sihăstria Putnei 31
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

De focul veşnic mă tem, dar a înmulţi răutăţile nu încetez; pe


mine, cel căzut în prăpastia multor păcate, ridică-mă cu mâna Ta,
punându-mi înaintea spre contemplare icoana pocăinţei.

Apoi se pun aceste stihiri:

Doctorului celui întristat pentru pierderea soţiei i-ai trimis ca


mângâiere pe o fecioară din Ohta, binecuvântându-i pentru legătura
cununiei. Trupului meu celui întristat de boală dă-i în ajutor un suflet
curăţit prin pocăinţă, ca să-l îndemne la lucrarea faptelor mântuirii.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în


zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca una ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul, glasul al 3-lea:

Luminat saltă astăzi oraşul Sfântului Petru, că mulţimea celor


scârbiţi află mângâieri, nădăjduind la rugăciunile tale, fericită Xenia, că
tu eşti lauda şi întărirea acestui oraş.

Prochimenul, glasul al 4-lea:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.

Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

Evanghelia după Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de către Tatăl
Meu si nimeni nu cunoaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-
L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i
desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca
sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci
jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Psalmul 50

Sihăstria Putnei 32
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Slavă... glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Cuvioasei Tale Xenia, Milostive, curaţeşte


mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive,


curateste multimea gresalelor noastre.

Apoi se cântă stihira, glasul al 6-lea:


Podobie: Toată nădejdea...

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea


indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Cu ploaia rugăciunii tale ai stins focul ce cuprindea casa femeii


binecinsitoare, iar acum trimite norul rugilor tale ca să slobozească
ploaie binecuvântată spre stingerea focului patimilor mele .

Cântarea a 7-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au


lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară
luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor
noştri!

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o stea împodobind oraşul Saint-Petersburg, ai gonit


întunericul necredinţei şi ai povăţuit pe toţi către peştera inimii întru
suspinurile pocăinţei.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru lipsuri şi prigoniri ai petrecut, dar ţi-ai ridicat privirea


minţii către Cel Ce poate a milui pe cei lepădaţi de lume şi lumina
înţelepciunii Acestuia ai urmat.

Sihăstria Putnei 33
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Masă duhovnicească întinde înaintea celor ce te cinstesc pe tine,


ca întru tăria sufletului să ne ostenim a secera spice de cuvinte întru
luminată prăznuirea ta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu aflu odihnă, fiind eu împovărat cu multe păcate grele, dar la


acoperământul milostivirii Tale alerg: Mântuieşte-mă Preacurată, cu
îndurările Fiului Tău !

Cântarea a 8-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne,


şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L
şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mine, cel învechit în răutate, cu a ta rugăciune mă scoate la


lumina pocăinţei, ca păzind cu osârdie poruncile Domnului să aflu
minunată milostivire de la Hristos.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În ceasul judecăţii să îmi fi mie apărătoare, căci în toată vremea


rău judecând pe cei de aproape însumi am câştigat Judecător prea drept
în ceasul osândirii mele.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu.

Cetatea ta te cinsteşte cu adâncă evlavie şi se împodobeşte cu


minunile tale ca şi cu nişte raze dumnezeieşti, cu care luminează şi
cetatea sufletelor noastre.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Sihăstria Putnei 34
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Nu cutez eu a cere Ţie daruri mai presus de minte, ştiindu-mă cu


totul nevrednic; numai Te rog ca la judecată să-mi fii apărătoare
nebiruită, ca să nu mă înghită pe mine, cel adăpat cu multe păcate, focul
cel veşnic.

Cântarea a 9-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar


Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece,
lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cerut-ai fericită, a fi pomenită de oameni, ca să dobândească ei


prin rugăciunile tale mântuire, dar nu ne uita nici pe noi, cei pururea
tulburaţi de primejdii cumplite.

Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndemnul tainic al Duhului de a sluji lui Hristos l-ai plinit


Cuvioasă, cu osârdie, însă ajută-ne şi pe noi a sluji întru curăţia inimii
Celui Ce cheamă pe toţi la plinirea desăvârşirii.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca una ce petreceai nopţile în rugăciune, înfruntând încă şi gerul


şi ispitele demonilor, învaţă-ne şi pe noi a ne ruga, străjuindu-ne cărarea
inimii cu a ta rugăciune.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Primeşte neputincioasa rugăciune a robilor tăi şi ne ridică spre


vieţuire mai bună, ca să ne învrednicim de primirea în cămara cea
tainică a Mirelui Hristos.

Apoi se pune Cuvine-se cu adevărat… și se cântă aceste stihiri,


glasul al 8-lea:
Podobie: Ceea ce esti mai cinstită...

Sihăstria Putnei 35
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Bucură-te, cinstită floare din cununa Sfinţilor nebuni pentru


Hristos, vasul cel plin de mirul înţelepciunii duhovniceşti, picură şi
asupra mea dar spre a mări cu evlavie vieţuirea ta cea mai presus de
înţelegerea omenească.

Ca o ocrotitoare tainică a fecioarelor şi sprijinitoare a soţiilor pe


cărările ascultării, nu trece cu vederea pe cei ce cu dragoste prăznuiesc a
ta sfântă pomenire spre dobândirea mântuirii.

Întru sărăcia cea desăvârşită te-ai îmbrăcat pentru Cel Ce a sărăcit


pentru noi şi ai aflat în ceruri comoară bogată, de unde ne trimite nouă
razele înţelegerilor dumnezeieşti.

Nu ai cruţat nici o osteneală pentru mântuirea sufletelor şi de


răutate îndemnând pe oameni a se feri, pe Crucea iubirii te-ai răstignit
împreună cu Cel Ce ne cheamă pe toţi în jurul mesei iertării.

Deschide-mi mie Sfântă, uşa pocăinţei, mai înainte de a mă


înghiţi moartea cea cumplită şi iertare îmi soleşte, ca să nu fiu eu
aruncată în focul cel mai de jos pentru neascultarea mea.

Se veselesc îngerii de nevoinţele tale cele nevăzute şi oamenii cu


inimi pline de umilinţă te măresc, plecându-şi genunchii sufletelor
înaintea icoanei tale ca să le dăruieşti lor prin rugăciunile tale ajutor în
cele de trebuinţă, pace sufletelor şi mare milă.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui


Hristos, Preacuvioasa Maică Xenia şi cu Născătoarea de Dumnezeu
Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatal nostru...

Troparul, glasul al 4-lea:


Podobie: Degrab ne intampina...

Întristarea inimii mele o depărtează cu a ta sfântă rugăciune şi cu


legătura păcii întăreşte sufletul meu cel aspru prigonit de lupii cei
înţelegători ai patimilor, ca să te cinstesc cu mulţumire totdeauna.

Sihăstria Putnei 36
Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Xenia din Sankt-Peterburg

Apoi cântăm această stihiră, glasul al 2-lea, podobie: Când de pe


lemn..., vreme în care ne închinăm icoanei Sfintei:

Cuvioasă Xenia, ceea ce ai purtat cu bucurie jugul cel uşor al lui


Hristos şi ai primit în inima ta mângâierile tainice ale Duhului, sufletul
meu cel încercat în focul multor ispite îl înrourează cu rugăciunea ta,
dăruindu-mi mie strălucirile virtuţilor încercate în răbdare .

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbaveşte pe noi de


toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui
Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul tău.

Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, Doamne, şi ale


Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe
noi, ca un Îndurat. Amin!

Sihăstria Putnei 37

S-ar putea să vă placă și