Sunteți pe pagina 1din 2

Definiția de Asistență Socială

Definiție

Profesia de asistent social promovează schimbarea sociala, împuternicirea oamenilor intru


rezolvarea problemelor sociale si sporirea bună starii fiacarui individ in particular si a societatii in
general .
Cunoașterea teoriilor comportamentale, a interactiunii sistemelor sociale sunt esentiale pentru
asistenta sociala si intervin în punctele în care oamenii interacționează cu mediul lor,
subsistemele .
Principiile drepturilor omului și justiției sociale sunt fundamentale pentru asistență socială .

Comentariu
Asistență socială, în diferitele sale forme vizează mai multe interacțiuni complexe între oameni și
mediile lor .
Misiunea sa este de a permite tuturor oamenilor să-și dezvolte pe deplin potențialul pentru a
preveni disfunctionalitatea sociala .
Asistență socială este axată pe rezolvarea problemelor sociale și schimbare. Ca atare, asistenții
sociali sunt agenți ai schimbă rii în societate și în viața indivizilor, familiilor și comunită ților pe care
le deservesc. Asistență socială este un sistem de valori interdependente, teorie și practică .

Valori

Asistență socială a crescut de idealuri umanitare și democratice , iar valorile sale sunt bazate pe
respect, egalitate, valoare, și demnitatea tuturor persoanelor . Încă de la începuturile sale de peste
un secol în urmă , practica asistenței sociale s-a concentrat pe satisfacerea nevoilor umane și
dezvoltarea potențialului uman .
Drepturile omului și justiția socială servesc ca motivație și justificare pentru acțiunile de asistență
socială. În semn de solidaritate cu cei care sunt defavorizați, profesia se stră duiește pentru a reduce
să ră cia și de a elibera persoanelor vulnerabile și asuprite, în scopul de a promova incluziunea
socială. Valorile de asistență socială sunt cuprinse în codurile profesiei naționale și internaționale
de etică .

Teorie

Asistență socială este fundamentată de un cadru teoretico- metodologic derivat din cercetare și
practica de evaluare, inclusiv cunoștințe specifice contextului să u . Recunoașterea complexită ții
interacțiunii între ființele umane și mediile lor, capacitatea oameni de a fi afectați dar și de a
modifica mai multe influențele, inclusiv factorii bio - psiho-sociali.
Profesiei de asistent social se bazează pe teorii ale dezvoltă rii umane și a comportamentului uman,
a sistemelor sociale, pentru a analiza situații complexe și de a facilita schimbă rile individuale ,
organizaționale, sociale și culturale .

Practica

Asistență socială vizează bariere, inechită țile și nedreptă țile care există în societate. Ea ră spunde la
crize și situații de urgență , precum și la problemele personale și sociale. Asistență socială utilizeaza
o varietate de abilită ți, tehnici și activită ți în concordanță cu cunoașterea holistică a persoanelor si
sistemele lor . Intervențiile de asistență socială variază de la procesele psiho-sociale centrată pe
persoană pînă la implicarea în politica socială, planificare și dezvoltare. Acestea includ consilierea,
asistența socială clinică, lucru în grup, asistență socială pedagogică , tratament de familie și terapie,
precum si eforturile de a ajuta oamenii să obțină servicii și resurse din comunitate. Intervențiile
includ, de asemenea, administrarea agenției, organizației a comunită ții și implicarea în acțiuni
sociale și politice cu impact politico social și de dezvoltare economică . Priorită țile practicii
asistenței sociale va varia de la țară la țară și de la etapă la etapă , în funcție de condițiile culturale,
istorice , și socio - economice .
Adoptată de Adunarea Generală IFSW la Montréal , Canada , iulie 2000.

* Această definiție internațională a profesiei de asistent social înlocuiește definiția IFSW adoptat în 1982 . Se
înțelege că de asistență socială în secolul 21 este dinamic și în continuă evoluție , și , prin urmare, nici o
definiție ar trebui să fie considerată ca fiind exhaustivă .

S-ar putea să vă placă și