Sunteți pe pagina 1din 42

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”IORDACHE CANTACUZINO”-PAȘCANI

Planificare calendaristică
Clasa a IV-a B

Prof. înv. primar Bîrgăoanu Claudia

An şcolar 2020-2021

Vizat,

Director, Responsabil Comisie metodică,


Prof. Simion Daniela prof.înv. primar Tanase Draga
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

PLANUL- CADRU de învăţământ pentru învăţământul primar


ANEXA 1. la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3371 / 12.03.2013

Arii curriculare Discipline Clasa


CP I II III IV

Limbă și comunicare Limba și literatura română 5 7 6 5 5

Limba modernă 1 1 1 2 2

Matematică și explorarea Matematică 3 3 4 4 4


mediului
Științe ale naturii 1 1 1 1 1

Om și societate Istorie - - - - 1

Geografie - - - - 1

Educație civică - - - 1 1

Religie 1 1 1 1 1
Educație fizică, sport și sănătate 2 2 2 2 2
Educație fizică

Joc și mișcare - - - 1 1
Muzică și mișcare 2 2 2 1 1

Arte
Arte vizuale și abilități 2 2 2 2 1
Tehnologii practice

Consiliere și orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - -

Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21

Curriculum la decizia școlii (discip1ine opționale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22


SCHEMA ORARĂ
Conform Planului Cadru de învățământ pentru învățământul primar Anexa 1 la OMEN nr. 3371 din 12.03.2013

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Clasa a IV-a
An şcolar 2020-2021

Nr.crt. ARIA DISCIPLINA Nr. ore conform Nr. de ore


CURRICULARĂ planului cadru alocate

1. LIMBĂ ŞI Limba și literatura


5 5
COMUNICARE română
Limba modernă
2 2
(Lb.engleză)
2. MATEMATICĂ ŞI Matematică
4 4
ŞTIINŢE ALE NATURII
Științe ale naturii 1 1
3. OM ŞI SOCIETATE Istorie 1 1
Geografie 1 1
Educație civică 1 1
Religie 1 1
4. EDUCAŢIE FIZICĂ, Educaţie fizică 2 2
SPORT ŞI SĂNĂTATE Joc și mișcare 1 1
5. ARTE
Muzică şi mişcare 1 1
6. TEHNOLOGII
Arte vizuale şi abilităţi
1 1
practice
7. CONSILIERE ŞI
Dezvoltare personală - -
ORIENTARE
8. CURRICULUM LA Prietenul meu, 0-1 1
DECIZIA calculatorul- T.I.C.
ŞCOLII(discipline
opționale)
9. Nr. total de ore trunchi comun 21

10. Nr. minim de ore pe săptămână 21

11. Nr. maxim de ore pe săptămână 22

12. Total nr.ore la clasă 22 22

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

ORARUL CLASEI

Nr. LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI


crt.
1. Ed. civică Ed. fizică Limba şi Ed. fizică Lb. engleză
literatura
română
2. Limba şi Lb. engleză Matematică Limba şi Limba şi
literatura literatura literatura
română română română
3. Matematică Limba şi Geografie Matematică Istorie
literatura
română
4. Arte vizuale şi Matematică Joc şi mişcare Ştiinţe ale Muzică şi
abilităţi naturii mişcare
practice
5. Religia

MANUALE ŞCOLARE:

Disciplina Manual

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Locul
Editura Autori
Anul
1. Limba şi Limba şi Ed.ARS Costești,Argeș Adina Grigore,Adriana
literatura literatura română LIBRI , 2021 Spinu, Nicoleta-Sonia
română Ionică, Cristina –Ipate
Toma, Cristina-Cornelia
Truță, Violeta-Marinela
Dumitru
2. Matematică Matematică GRUP București, Viorica Boarcăș, Aida
EDITORIAL 2021 Stoian
LITERA
3. Istorie Istorie Ed. București, Cleopatra Mihăilescu,
ARTKLETT 2021 Tudora Pițilă
4. Geografie Geografie Ed. București, Cristina Moldovan
BOOKLET 2021
5. Ştiinţe ale Ştiinţe ale naturii Ed. București,
naturii 2021

6. Educaţie civică Educaţie civică GRUP București, Viorica Boarcăș, Aida


EDITORIAL 2021 Stoian, Daniela Beșliu
LITERA
7. Muzică și Muzică și GRUP București, Florentina Chifu
mișcare mișcare EDITORIAL 2021
LITERA
8. Arte vizuale și Arte vizuale și Ed. CD București, Mirela Flonta, Claudia
abilități abilități practice PRESS 2021 Stupineanu,Simona
practice Dobrescu

Lista auxiliarelor utilizate la clasa a IV-a în anul școlar 2020-2021


Matematică - Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a IV-a, ED. ARS LIBRI
Limba și literatura română - DESCOPERĂ TAINELE TEXTELOR LITERARE, autori: Adina Grigore,
Cristina –Ipate Toma,ED. ARS LIBRI
LIMBA NOASTRĂ, O COMOARĂ, autor Mariana Morărașu,ED TAIDA

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Număr de ore pe săptămână: 5


Număr total de ore: 154
Semestrul I: 66 ore
Semestrul al II-lea: 88 ore

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice
1.1.Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile
1.3. Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora
1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile
1.5 Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de canal
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj imaginar urmărind un set de repere
2.2. Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin
2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a unui proiect/ a unei activităţi derulate în şcoală sau extraşcolar
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare
3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul lecturii
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora
3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare
4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text
4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte pe suport de hârtie sau digital
4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan simplu
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen animat / a unei activităţi/ a unei
întâmplări imaginate/trăite
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative şi funcţionale

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Număr de ore pe săptămână: 4


Număr total de ore: 123
Semestrul I: 53 ore
Semestrul al II-lea: 70 ore

Competenţe generale

1. Identificarea unor relații/ regularități din mediul apropiat


2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenționale pentru măsurări și estimări
5. Rezolvarea de probleme în situații familiare

Competenţe specifice

1.1. Explicarea unor modele / regularităţi, pentru crearea de raţionamente proprii


1.2. Generarea unor modele repetitive / regularităţi
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori mai mici sau egali cu
10, respectiv egali cu 100
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 000, respectiv a fracţiilor care au acelaşi numărător sau
acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor care au acelaşi numărător sau
acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere fracţionare
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri
la numere de o cifră sau două cifre
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări
3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice identificate în diferite
contexte
4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete, inclusiv pentru validarea
unor transformări
4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, folosind transformări
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
cu raţionamente diverse
5.2. Organizarea datelor în tabele şi reprezentarea lor grafică
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

ŞTIINŢE ALE NATURII

Număr de ore pe săptămână: 1


Număr total de ore: 31
Semestrul I: 13 ore
Semestrul al II-lea:18 ore

Competenţe generale

1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese


2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice
3. Rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând achizițiile despre propriul corp și despre
mediul inconjurător

Competenţe specifice
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri, fenomene și procese
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul investigației proprii,
utilizând tabele, diagrame, formule simple
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii
3.1. Identificarea unor modalități obișnuite de menținere a sănătății
3.2. Identificarea unor modalități de protejare a mediului înconjurător

ISTORIE
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Număr de ore pe săptămână: 1


Număr total de ore: 31
Semestrul I: 13 ore
Semestrul al II-lea: 18 ore

Competenţe generale

1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate


2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent
3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare
4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți

Competenţe specifice

1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de
învățare - alcătuirea și
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare
și comunicare
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre
trecut
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au schimbat sau nu
într-o anumită perioadă de timp
3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
4.2. Recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și celălalt, dintre persoane și grupuri
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise in cazul unor situații care presupun comunicarea

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

GEOGRAFIE

Număr de ore pe săptămână: 1


Număr total de ore: 30
Semestrul I: 13 ore
Semestrul al II-lea: 17 ore

Competenţe generale

1. Prezentarea realităţii observabile, cu ajutorul terminologiei generale şi specifice


2. Utilizarea elementelor semnificative din matematică, ştiinţele naturii şi disciplinele sociale, în
înţelegerea realităţii înconjurătoare
3. Relaţionarea realităţii înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică
4. Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea orizontului local, a ţării şi a lumii contemporane

Competenţe specifice

1.1. Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/situații de învățare diferite


1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute
2.1. Aplicarea unor elemente și operații matematice minime în înțelegerea unor situații reale observate
2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, istorie, științe
sociale) în descrierea și explicarea realității înconjurătoare
2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al orizontului
local, al regiunii, țării și continentului
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă
3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenționale
3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice
3.4. Utilizarea unor reprezentări grafice și cartografice simple
4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, țării și
lumii contemporane
4.2. Dobândirea interesului pentru înțelegerea rolului mediului înconjurător pentru viața și activitatea
societății
4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și umane

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

EDUCAŢIE CIVICĂ

Număr de ore pe săptămână: 1


Număr total de ore: 30
Semestrul I: 14 ore
Semestrul al II-lea: 17 ore

Competenţe generale

1. Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană


2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul
cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate

Competenţe specifice

1.1. Recunoașterea locurilor de apartenență (locală, națională, europeană) în care se integrează


persoana
1.2. Identificarea unor elemente relevante pentru apartenența la diferite comunități (locală,
națională, europeană)
1.3. Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni
2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană
2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale
2.4. Identificarea drepturilor universale ale copilului
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru
3.2. Participarea la activități care promovează drepturile universale ale copilului
*3.3. Participarea la proiecte cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității
locale

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Număr de ore pe săptămână: 1


Număr total de ore:31
Semestrul I: 14 ore
Semestrul al II-lea: 17 ore

Competenţe generale

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate

Competenţe specifice

1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual - participarea
1.2. Evidențierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic, în compoziții în
mediul înconjurător și în imagini
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat
2.2. Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant
manuale, creative și ludice
2.4. Remodelarea spațiilor și formelor printr-un demers plastic intenționat și prin tehnici variate

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Număr de ore pe săptămână: 1


Număr total de ore: 31
Semestrul I: 13 ore
Semestrul al II-lea: 18 ore

Competenţe generale

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau
în grup

Competenţe specifice
1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul
cultural, cu sesizarea unor diferenţe de natură muzicală şi de mişcare corporală/scenică
1.2. Corelarea înălţimilor de sunete şi a valorilor de note şi pauze cu notaţia muzicală
1.3. Sesizarea în cadrul cântecelor, a unor elemente de formă (repetiţie/ schimbare, alternanţă
strofă/refren)
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu diferenţieri
expresive
2.2. Utilizarea notaţiei înălţimilor sunetelor şi valorilor ritmice ale notelor şi pauzelor pentru însuşirea
unor cântece
3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale însoţite de dans
3.2. Diferenţierea anumitor caracteristici (muzicale şi de mişcare) în exprimarea prin dans
3.3. Improvizarea unor melodii, asociate cu mişcări corporale

JOC ŞI MIŞCARE

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Număr de ore pe săptămână: 1


Număr total de ore: 30
Semestrul I: 14 ore
Semestrul al II-lea: 16 ore

Competenţe generale

1. Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de capacitatea psiho-motrică


și interesele individuale
2. Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice

Competenţe specifice
1.1.Utilizarea deprinderilor locomotorii în condiții variate
1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de întrecere între echipe
1.3. Valorificarea deprinderilor motrice de bază în condițiile unor proiecte cu caracter integrat
2.1. Asumarea responsabilității în îndeplinirea rolurilor individuale repartizate în cadrul grupului,
în activitățile de joc și mișcare
2.2. Organizarea și adaptarea unor jocuri de mișcare în activitățile ludice școlare și extrașcolare

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 5

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
*Semestrul I - 16 săptămâni
1. Din cartea  Recapitulare – clasa a III-a 15 S1 – S2
vacanței 14-25.09
2. O carte, un 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S3 – S5
prieten în plus 2.3. - prezentarea (a unor rezultate/proiecte); 28.09- 16.10
3.1. - relatarea unei întâmplări imaginate.
3.2.
3.4.  Textul literar:
4.4. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
4.5. - tipuri de litere de tipar;
- textul în versuri (versul, strofa);
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor din
textul citit.

 Organizarea textului scris:


- jurnalul de lectură;
- scrierea unui text după un șir de ilustrații;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- scrierea corectă a unor cuvinte.

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.

3. Din natură, în 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S6 – S8


cartea de lectură 1.3. - relatarea unei întâmplări imaginate. 19.10- 13.11
1.4.
2.1.  Textul literar, narativ:
3.1. - personajele textului;
3.2. - timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.3. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.4. - planul simplu de idei;
3.5. - organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor din
4.4. textul citit.

 Organizarea textului scris:


- scrierea unui text după un plan de idei;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
- substantivul (genul, numărul);
- felul substantivelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
4. Să facem 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S9 – S11
cunoştinţă cu 2.1. - descrierea de personaje imaginare, de film sau carte; 16.11 – 4.12
personajele! 3.1. - deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul
3.3. audiat în contexte de comunicare previzibile.
3.4.
3.5.  Textul literar (textul narativ și textul descriptiv de tip
4.3. portret):
4.4. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
- delimitarea unui text în fragmente logice;
- extragerea ideilor principale și secundare;
- realizarea planului dezvoltat de idei;

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- povestirea unui fragment;
- personajele - însușiri fizice, însușiri morale și sufletești;
- exprimarea unor opinii personale referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.

 Organizarea textului scris:


- scrierea unui text în care se prezintă un portret;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- adjectivul (numărul, genul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.

VACANŢA DE CRĂCIUN
5. Primim și 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S12 – S14
dăruim 2.1. - formularea de solicitări formale şi informale; 7.12 – 15.01
2.3. - iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal.
2.4.
 Textul literar, narativ:
2.5.
- delimitarea unui text în fragmente logice;
3.1. - extragerea ideilor principale și secundare;
3.2. - realizarea planului dezvoltat de idei;
3.4. - povestirea unui fragment;
3.5. - exprimarea unor opinii personale referitoare la personaje;
4.1. - organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.
4.2.
4.5.  Textul nonliterar funcţional:
- invitaţia.

 Organizarea textului scris:


- textul funcțional – invitația;
- scrierea creativă.

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:
- pronumele personal (numărul, persoana);
- scrierea corectă a unor cuvinte.

6. Învăţăm cum 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 10 S15 – S16
să învăţăm 1.5. - prezentarea (unor rezultate/proiecte). 18.01 –29.01
2.2.
2.3.  Textul nonliterar (de informare):
2.4. - organizarea informațiilor sub formă de scheme;
3.1. - extragerea informaţilor principale sub formă de titluri şi
3.4. enunțuri;
3.6. - transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi dintr-un tabel
4.1. într-un text.
4.2.
4.5.  Organizarea textului scris:
- textul funcțional (cartea poștală).

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- sensul cuvintelor.
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
*Semestrul al II-lea -17 săptămâni din care:
 16 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”- 17-21 mai 2021
6. Învăţăm cum 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 10 S1- S2
să învăţăm 1.5. - prezentarea (unor rezultate/proiecte). 8-19.02
2.2.
2.3.  Textul nonliterar (de informare):
2.4. - organizarea informațiilor sub formă de scheme;
3.1. - extragerea informaţilor principale sub formă de titluri şi
3.4. enunțuri;
3.6. - transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi dintr-un tabel

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
4.1. într-un text.
4.2.
4.5.  Organizarea textului scris:
- textul funcțional (cartea poștală).

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- sensul cuvintelor.
7. Universul 1.5.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S3 – S5
școlii 2.3. - susţinerea unei opinii. 22.02- 12.03
2.5.
3.2.  Textul literar, narativ:
3.4. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.5. - extragerea ideilor principale și secundare;
4.5. - realizarea planului dezvoltat de idei;
- susținerea unor opinii personale referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.

 Organizarea textului scris:


- textul funcțional (fluturaşul publicitar).

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- verbul (numărul, persoana, timpurile verbului);
- scrierea corectă a unor verbe.
8. Comunicăm 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S6 – S8
2.1. - iniţierea şi menţinerea unui dialog. 15.03- 1.04
2.2.
3.3.  Textul literar, narativ:
3.4. - identificarea unor secvenţe dialogate, respectiv descriptive;
4.1. - transformarea unei secvențe dialogate în povestire.
4.4.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (elaborarea unui fluturaş publicitar pentru
comunicarea rezultatelor unui proiect);
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- banda desenată.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- scrierea corectă a unor cuvinte;
- punctuaţia propoziției.
9. A şti , a face, 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S9– S11
a fi împreună 2.2. - corectarea abaterilor din mesaje audiate. 12.04- 29.04
2.4.
3.2.  Textul literar, narativ:
3.4. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.5. - extragerea ideilor principale și secundare;
4.1. - realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;
- susținerea unor opinii personale referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- scrierea unui text în care se prezintă o întâmplare trăită;
- scrierea unui text în care se prezintă întâmplări imaginate.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- cuvântul –parte de propoziție;
- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect - predicat;
- scrierea corectă - ortografie şi punctuaţie.
10. Planeta 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S12 – S14
copilăriei 2.5. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite); 10.05- 4.06
3.3. - prezentarea (unor rezultate/proiecte).
3.4.  Textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate nivelului
3.6. de vârstă):
4.1. - delimitarea unui text în fragmente logice;
4.2. - extragerea ideilor principale și secundare;
4.5. - realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- susținerea unor opinii personale referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (E-mailul , afişul).
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:
- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: enunțul, propoziţia
simplă, propoziţia dezvoltată.
11. Doar un 1.3. , 1.4., 2.1.,  Recapitulare finală 10 S15 – S16
pas până la 2.2., 2.3. , 3.1.  Evaluare finală 7-18.06
3.4., 3.5.
vacanţă 4.1, 4.2.
4.3., 4.5.

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


Disciplina de învăţământ: Matematică
Clasa a IV-a

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Nr. de ore pe săptămână: 4

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
*Semestrul I - 16 săptămâni
1. Din cartea vacanței -  Recapitulare – clasa a III-a 12 S1 – S2
Recapitulare 14 – 25.09
2. Călătorie printre 1.1. 1.2.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000 12 S3 – S5
numere, stele și planete 2.1. 2.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire 28.09- 16/10
Numerele naturale 2.3. - scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
cuprinse între
0 – 1 000 000
3. Calcule în natură 1.2.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 12 S6 – S8
Adunarea și scăderea 2.4. 0 – 1 000 000, fără trecere și cu trecere peste ordin 19.10- 13.11
numerelor naturale în 5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
concentrul - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda
5.3.
0 – 1 000 000, fără mersului invers, metoda balanţei).
trecere și cu trecere
peste ordin

4. Parteneri de 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 12 S9 – S11


călătorie 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1000 16.11-4.12
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
naturale în concentrul - proprietăţile înmulţirii
0 – 1 000 000
VACANŢA DE CRĂCIUN
5. Primim și dăruim 1.1.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 12 S12 – S14
Împărțirea numerelor 2.5. - împărțirea unui număr la 10, 100, 1000 7.12- 15.01
naturale în concentrul 5.1. - împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un număr de
0 – 1 000 000 5.3. cel mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero)
6. Să descoperim cartea 3.1.  Organizarea şi reprezentarea datelor 8 S15 – S16
naturii 5.1. - date din tabele: analiza datelor, interpretare 18.01-29.01

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Organizarea și 5.2. - grafice cu bare şi liniare: construire, extragerea unor
reprezentarea datelor. 5.3. informaţii şi prelucrarea lor
Probleme  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute
 Probleme care se rezolvă prin metoda reprezentării grafice
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
*Semestrul al II-lea -17 săptămâni din care:
 16 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”- 17-21 mai 2021
6. Să descoperim cartea 3.1.  Organizarea şi reprezentarea datelor 8 S1-S2
naturii 5.1. - date din tabele: analiza datelor, interpretare 8-19.02
Organizarea și 5.2. - grafice cu bare şi liniare: construire, extragerea unor
reprezentarea datelor. 5.3. informaţii şi prelucrarea lor
Probleme  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute
 Probleme care se rezolvă prin metoda reprezentării grafice
7. Universul copiilor 2.4.  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor 12 S3 – S5
Ordinea efectuării 2.5. rotunde şi pătrate 22.02-12.03
operațiilor și folosirea 5.1.  Probleme care se rezolvă prin metoda comparației
parantezelor. Probleme  Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers
5.3.
8. Preocupările noastre 2.1.  Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul 12 S6 – S8
Fracții 2.2. egal cu 100 15.03-1.04
2.3. - diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin desene
2.4. - fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
5.1. - adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
- scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%)
9. Proiectăm, 1.2.  Figuri geometrice 12 S9 – S11
construim, decorăm 2.1. - drepte perpendiculare, paralele 12-29.04
Elemente de geometrie 3.1. - unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
3.2. - poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi
4.1. - cerc
5.1.  Axa de simetrie

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Perimetrul
 Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse
materiale)
- volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu
latura 1 cm)
 Localizarea unor obiecte
- terminologie specifică: paralel, perpendicular
- coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea
- hărţi
10. Jocuri și activități 2.5.  Unităţi de măsură pentru lungime 12 S12 – S14
dragi copiilor 4.1. - unităţi de măsură: metrul cu multiplii și submultiplii 10.05- 4.06
Unități de măsură 4.2. - transformări pentru lungime în limita operațiilor cunoscute
- instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de
croitorie, ruletă
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
- transformări pentru volum în limita operațiilor cunoscute
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii
(inclusiv tona și chintalul)
- transformările unităților de măsură în limita operațiilor
cunoscute
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă
 Unităţi de măsură pentru timp

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- calculul unor intervale temporale, transformări din unităţi
mai mari în unităţi mai mici de timp
- instrument de măsură: ceasul, cronometrul
 Unităţi de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul (monede
și bancnote în uz)
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară
11. Pași spre vacanță  Recapitulare finală 8 S15 – S16
Recapitulare finală  Evaluare finală 7- 18.06

Aria curriculară: Om și societate


Disciplina de învăţământ: Istorie
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
*Semestrul I - 16 săptămâni
- Timpul şi spațiul istoric. Sursele istorice S1 – S6
1.1. - Trecutul și prezentul familiei mele 14.09- 23.10
1.2. - Viaţa în comunitatea locală și națională
1. Trecul și 1.3. - Copilăria de ieri și de azi
prezentul din 2.3. - Popoare de ieri și de azi 6
jurul nostru 2.4. - Cunoaşterea lumii prin călători
3.3. - Să ne amintim!
4.3. - Proiect interdisciplinar
- Să ne autoevaluăm!
1.1. - Legende și scrieri ale anticilor despre daci şi romani S7 – S16
1.2. - Figuri legendare din trecutul Țărilor Române 2.11- 29.01
1.3. - Voievozi şi domnitori români
2. Epoci, 2.3. - Transilvania – spațiu multietnic
evenimente și 2.4.
- Personalităţi ale minorităţilor 10
personalități 3.3.
- Să ne amintim!
4.1.
4.3. - Să ne autoevaluăm!

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
*Semestrul al II-lea -17 săptămâni din care:
 16 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”- 17-21 mai 2021

3. Epoci, 1.1. - Alexandru Ioan Cuza și Unirea 9 S1 – S9


evenimente și 1.2. - Domnia lui Carol I, o epocă de progres în istoria 8.02- 16.04
personalități 1.3. României
2.3. - Eroi ai Primului Război Mondial
2.4. - Regele Ferdinand și Marea Unire
3.3.
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- România în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial
4.1. - Comunismul și Revoluţia din 1989
4.3. - Să ne amintim!
- Proiect interdisciplinar
- Să ne autoevaluăm!
- Locuri istorice din comunitatea locală S10 – S16
- Așezări și construcții dacice, grecești şi romane 19.04- 18.06
1.1. - Martore ale evenimentelor istorice naționale - castele
1.2. şi cetăţi din România
1.3. - Ctitorii ale domnitorilor din Țările Române
4. Cultură și
2.3. - Monumente și locuri din România incluse în 6
patrimoniu
2.4. patrimoniul UNESCO
3.3. - Să ne amintim!
4.3. - Să ne autoevaluăm!
- Să evaluăm ce am învățat în clasa a IV-a!
- Să autoevaluăm ce am învățat în clasa a IV-a!

Aria curriculară: Om și societate


Disciplina de învăţământ: Geografie
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
*Semestrul I - 16 săptămâni
1. Locuri din jurul 1.1. Orizontul local 1 S1
meu 1.2. - Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale 14-18.09
1.3. Orizontul apropiat 2 S2-S3
2.1. - Clasa, școala, cartierul, localitatea 21.09 - 2.10
2.2. - Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
3.1. - Planul clasei, al locuinței, școlii, cartierului și localității
3.2. - Hărți ale orizontului local
3.3.
3.4. Caracteristici generale observabile ale orizontului local 2 S4-S5
4.1. - Relief, hidrografie, vegetație 5-16.10
- Populație, așezări, activități ale oamenilor
De la orizontul local la țară 1 S6
- Localitatea natală 19-23.10
- Regiunea înconjurătoare
- De la orizontul local la regiune și țară
Modificări observabile și repere de timp 1 S7
- Modificări observabile în realitatea înconjurătoare 2-6.11
- Ora, ziua, săptămâna, anul
- Calendarul
Recapitulare – Evaluare 1 S8
9-13.11
2. România- 2.2 Limite și vecini 1 S9
geografie 2.3 16-20.11
generalăRomânia – 3.1 Relieful: caracteristici generale și trepte de relief 1 S10
geografie 23-27.11
3.2
4.3 Clima, apele, vegetația, animalele și solurile 3 S11-S13
30.11-18.12
Locuitorii și așezările omenești 1 S14

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
11-15.01
Activități economice 1 S15
- Resurse și activități industriale 18-22.01
- Principalele produse agricole
- Căi de comunicație
1 S16
Recapitulare - Evaluare
25-29.01
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
*Semestrul al II-lea -17 săptămâni din care:
 16 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”- 17-21 mai 2021
3. România- 1.1 Marile unități geografice ale României – caracteristici 2 S1-S2
geografie regională 1.3 generale (pe trepte de relief) 8.02-19.02
4.2 Carpații
4.3 Dealurile și podișurile 1 S3
22-26.02
Câmpiile (inclusiv Delta Dunării) 2 S4-S5
1-12.03
Caracteristici geografice ale regiunii în care este situat 1 S6
orizontul local 15-19.03
- Elemente de prezentare ale unei regiuni (poziție,
limite, caracteristici naturale, resurse și activități
economice)
- Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din jurul
orizontului local
Organizarea administrativă a României 3 S7-S9
- Organizarea administrativă actuală 22.03-16.04
- Orașul București – caracterizare geografică
- Caracterizarea geografică a județului și a localității în care
este situat orizontul local

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Recapitulare 1 S10
19-23.04
4. România în 2.2 România în Europa 1 S11
Europa și în lume 2.3 - Poziția geografică a României în Europa: limite și vecini 26-29.04
3.1 - Țările vecine: denumire, capitală
3.3 Europa – un continent al planetei 2 S12- S13
4.1 - Europa – scurtă caracterizare geografică 10-28.05
- Europa și România – elemente comune
- Uniunea Europeană
Terra – planeta noastră 1 S14
- Caracteristici generale (formă, mărime, mișcări) 31.05-4.06
- Continente și oceane
Terra – o planetă a sistemului solar 1 S15
- Planiglobul – imaginea Terrei 7-11.06
5. Geografia fără 1.1; 2.3; 4.1; Recapitulare finală 1 S16
frontiere 1.2; 2.2; 3.1; 14-18.06
3.4 ;4.2;1.3;
2.1; 3.2 ;3.3

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


Disciplina de învăţământ: Științe ale naturii
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
*Semestrul I - 16 săptămâni
1. Recapitulare 1.1, 1.2; 2.1, Ne amintim din clasa a III-a 1 S1
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.2; 2.3, 2.4, 14-18.09
2.5
2. Cicluri de viață • Părinți și urmași în lumea vie 5 S2 –S6
în lumea vie 1.1; 1.2, 2.1;
• Principalele etape din ciclul de viață al plantelor 21.09 – 23.10
2.2; 2.3, • Principalele etape din ciclul de viață al animalelor
2.4; 2.5 • Recapitulare
• Evaluare
3. Relațiile dintre 1.1, 1.2, 2.1, • Adaptări ale plantelor la condițiile de viață din diferite medii 5 S7 – S11
viețuitoare și 2.2, 2.3, 2.4, • Adaptări ale animalelor la condițiile de viață din diferite medii 2.11 – 4.12
mediul lor de 2.5, 3.1 • Relațiile de hrănire dintre viețuitoare
viață.menținerea • Menținerea stării de sănătate a omului
stării de sănătate a • Recapitulare
omului • Evaluare
4. Pământul în 1.1; 1.2, 3.1 • Soarele – sursă de căldură și lumină 5 S12 – S16
sistemul solar • Planetele din Sistemul nostru Solar 7.12- 29.01
• Mișcările Pământului
• Ritmuri cotidiene și anuale ale activității viețuitoarelor
• Recapitulare
• Evaluare
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
*Semestrul al II-lea -17 săptămâni din care:
 16 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”- 17-21 mai 2021
1.1; DOMENIUL: Științele pământului S1 – S3
5. Mărturii ale 1.2  Fosilele 8- 26.02
vieții din trecut 2.1;  Dispariția speciilor (vânătoare/ pescuit excesiv).
influența omului 2.2;  Protejarea mediului 3
asupra mediului de 2.4; Recapitulare
Evaluare
viață 2.5
3.2
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
DOMENIUL: Științele fizicii S4 – S9
Apa. Proprietățile apei. 1.03- 16.04
1.1; Utilizări ale apei în diferite stări de agregare
1.2 Plutirea corpurilor în apă
6. Corpuri. Recapitulare
2.1;
Proprietăți și Evaluare Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor
2.2; 6
schimbări ale DOMENIUL: Științele fizicii
2.3; Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor
caracteristicilor
2.4; Amestecuri și separarea amestecurilor
corpurilor
2.5 Dizolvarea. Influența temperaturii asupra procesului de dizolvare
3.2 Ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
Recapitulare
Evaluare
Energie. Curent electric. Lumină 5 S10 – S14
DOMENIUL: Științele fizicii 19-04- 4.06
Energie - surse și efecte
1.1;  Transferul de căldură între obiecte. Materiale
1.2 conductoare și izolatoare de căldură
2.1; Curent electric. Lumină
2.2;  Circuite electrice simple
7. Căldură și  Surse de lumină. Fenomene comune care implică lumina
2.3;
lumină. Curentul (umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor)
2.4;
electric Transferul de căldură între obiecte
2.5
Circuite electrice simple
3.2
Surse de lumină
Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor
Recapitulare
Evaluare

8. Recapitulare Recapitulare finală 2 S15 – S16


finală Pământul în Sistemul nostru solar 7-18.06
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Existența viețuitoarelor pe Pământ, de-a lungul timpului
Lumea vie
Corpuri. Proprietăți. Schimbări ale caracteristicilor corpurilor
și materialelor
Energie. Curent electric. Lumină
Evaluare finală

Aria curriculară: Om şi societate


Disciplina de învăţământ: Ed. civică
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
*Semestrul I - 16 săptămâni
1.Locuri de 1.1. • Apartenența locală – localitatea și domiciliul 8 S1 – S8
apartenență 1.2. • Tradiții locale 14.09- 13.11
3.1. • Țara natală. Țara în care locuim

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.3. • Însemnele țării
• Dragostea față de țară
• România – membră a Uniunii Europene
• Însemnele U.E. (drapel, imn, Ziua Europei)
• Recapitulare
• Evaluare

2.Raporturile 2.1. • Bine – rău 8 S9 – S16


noastre cu ceilalți 2.2. • Altruism – egoism 16.11-29.01
oameni 3.1. • Cinste – necinste
• Respect – lipsă de respect
• Responsabilitate – lipsă de responsabilitate
• Solidaritate – lipsă de solidaritate
• Recapitulare
• Evaluare
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
*Semestrul al II-lea -17 săptămâni din care:
 16 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”- 17-21 mai 2021
3.Norme morale și 1.3. • Norme morale S1 –S5
drepturile 2.4. • Rolul normelor morale 8.02- 12.03
universale ale 3.2. • Drepturile copilului
5
copilului 3.3. • Încălcarea drepturilor copilului
• Apărarea drepturilor copilului
• Recapitulare – evaluare
4.Comportamente 1.3. • Comportamentul în familie 10 S6 – S16
moral-civice 2.2. • Comportamentul în școală 15.03- 18.06
2.3. • Comportamentul în grupul de prieteni
3.1. • Comportamentul în locuri publice

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
• Comportamente prosociale
• Comportamente antisociale
• Schimbarea comportamentelor
• Recapitulare
• Evaluare
• Recapitulare finală

Aria curriculară: Arte


Disciplina de învăţământ: Muzică şi mişcare
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
*Semestrul I - 16 săptămâni
1.Cântarea vocală 1.1. - Cum cântăm. Cântarea vocală în colectiv 3 S1 – S3
2.1.
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- Cântarea vocală în grupuri mici. Cântarea vocală individuală 14.09- 2.10
3.1. - Recapitulare
- Evaluare
- Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mica S4 – S12
- Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea, doimea 5.10- 11.12
2. Elemente de - Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
limbaj muzical - Măsura de trei timpi
1.1.
- Măsura de patru timpi. Nota întreagă 9
2.1.
- Genuri muzicale. Folclorul copiilor
- Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de divertisment
- Recapitulare
- Evaluare
- Timbrul. Sunete din mediul înconjurător, sunete vocale, S13 – S16
1.1. sunete instrumentale 14.12 - 29.01
3.Timbrul.
2.1. - Dinamica. Nuanțe 4
Dinamica 3.1. - Recapitulare
- Evaluare
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
*Semestrul al II-lea -17 săptămâni din care:
 16 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”- 17-21 mai 2021
- Semnele de repetiție S1 –S6
- Repetiție și schimbare în linia melodică. 8.02- 19.03
1.1.
- Elemente de formă – Strofă și refren. Repetiție și schimbare
4. Elemente de 1.3.
în text 6
limbaj muzical 2.1.
- Legătura dintre text și melodie
3.1.
- Alterații – Diez, bemol, becar*
- Recapitulare; Evaluare
5.Cântarea 2.1. - Percuția corporală diversă 4 S7 – S10
instrumentală 3.3. - Orchestra de jucării muzicale. Instrumente muzicale 22.03- 23.04
- Cântarea cu acompaniament

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- Recapitulare
- Evaluare
- Tactarea măsurii. Mișcări sugerate de ritm. Expresivitate, S11 – S16
mișcări libere 26.04-18.06
2.1.
6. Mișcarea pe - Dansuri populare
3.1. 6
muzică 3.2.
- Dansuri de societate și moderne
- Recapitulare
- Evaluare

Aria curriculară: Tehnologii


Disciplina de învăţământ: Arte vizuale şi abilităţi practice
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
*Semestrul I - 16 săptămâni
- Îmi amintesc … Evaluare inițială – tehnică la alegere - S1
1. Evaluare
1.1. “Frumuseţile toamnei” 1 14.09- 18.09
inițială
-
- “Simfonia punctelor “ - Punctul - element de limbaj plastic S2 – S5
2. Punctul. Linia. 1.1. - “Jocul liniilor” - Linia - element de limbaj plastic 21.09- 16.10
Forma 1.2. - “Mesajul formei” - Forma şi valoarea - elemente de limbaj
4
”Fantezii de 2.1. plastic
toamnă” 2.2. - Recapitulare. Evaluare

- “Dansul culorilor” - Culori primare și culori binare S6 – S9


3. Culori. Nuanţe. 1.1.
- “Dialogul culorilor” - Culori calde și culori reci 19.10 – 20.11
Tonuri 1.2.
- “Armonie în culoare” - Nuanţe şi tonuri 4
”Picături de 2.1.
culoare” 2.2. - Recapitulare. Evaluare

1.1. - “La mulți ani, români!” - Pictură pe suport textil S10 – S13
4. Pictură 1.2. - “Artă populară” - Linia, punctul, forma - elemente decorative 23.11 – 18.12
Machete şi modele 2.1. - “Clinchet de sărbătoare” - Tehnica Kirigami 4
”Miraj de iarnă” 2.3. - Recapitulare. Evaluare
2.4.
1.1. - “Lumea poveştilor” - Scenariu prin schiţare S14 – S16
5. Machete. Măşti 1.2. - “Locuri dragi” - Schiţare prin colaj 21.12- 29.01
”O lume 2.1. - Personaje din poveşti - Confecţionare de costume şi măşti – 3
minunată !” 2.3. - Recapitulare. Evaluare
2.4.
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
*Semestrul al II-lea -17 săptămâni din care:
 16 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”- 17-21 mai 2021
6. Pictură - “Artă şi îndemânare” - Împletirea - tehnică de lucru 6 S1 –S6
Modelaj 1.1. - “Zvon de primăvară” - Modelare liberă - tehnică de lucru 8.02- 19.03

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.2. “Jocul cu mărgele” Confecţionarea de obiecte decorative
Fotografie 2.1. - “Talent şi dăruire” - Pictură pe ceramică / lemn / sticlă
”Măiestrie şi 2.2. - “Albumul meu” - Fotografia ca limbaj
creaţie” 2.4. - Recapitulare. Evaluare
1.1. - „Micul arhitect” - Linia - ca intersecţie de planuri S7 – S10
7. Pictură 1.2. - „Glasul naturii” - Macheta: forme, texturi - elemente de 22.03- 23.04
Machete şi felicitări 2.1. limbaj plastic 4
”Cer şi Pământ” 2.2. - “Paşte fericit!” - Felicitarea
2.3. - Recapitulare. Evaluare
1.1. S11 – S14
1.2. - ” Ne jucăm” - Jocuri şi jucării 26.04 - 4.06
8. Jocuri şi jucării
2.1. - ” Ne costumăm” - Camuflajul
”Farmecul 4
2.2. - Evaluare - ” Micul scenograf - Miniscena.
copilăriei”
2.3. - Decor scenografic
2.4.
1.1. S15 – S16
9. Recapitulare
1.2. - RECAPITULARE 7 - 18.06
finală
2.1. 2
”VINE VACANŢA - ”Vacanţă plăcută”
2.3.
MARE!”
2.4.

Aria curriculară: Educaţie fizică, sport şi sănătate


Disciplina de învăţământ: Joc şi mişcare
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA


Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
*Semestrul I - 16 săptămâni
1. Capacitatea de - Formaţii de adunare Deplasare in coloane Permanent
organizare - Porniri si opriri Coloane de gimnastica 10-15 min
Dezvoltarea fizică - Complex de exerciţii pentru pregătirea organismului pentru
armonioasă efort (încălzirea);
- Mesaje de tip asertiv in jocuri de miscare S1 – S3
- (Exemple: ascultarea opiniilor celorlalți; exprimarea deschisă 21.09- 2.10
a aprobarii sau dezaprobării rezultatelor. Întrecerile, in
jocurile de mișcare)
- Modalitati de comunicare verbală și nonverbală elev- elev, în
echipă, în întreceri
- (Exemple: încurajarea, sprijinirea, stimularea, semnalarea)
- Atribuțiile rolurilor în jocurile de mișcare
2. Deprinderi de
2.1. - (Exemple: de subordonare, de conducere, de executant)
comunicare și 3
2.2. - Drepturile și obligațiile participanților la jocurile de mișcare
lucru în echipă
- (Exemplu: participant în condiții egale de joc, respectarea
regulilor și a celorlalți participanți)
- Responsabilitățile rolurilor de organizare a jocurilor
- (Exemple:delimitarea spațiilor de joc, amplasarea
materialelor didactice, constituirea echipelor, tragerile la
sorți)
- (Exemple de jocuri: Uliul si porumbeii; Păsărelele intra în
cuib; Năvodul; Coșulețul cu două toarte)
- Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers cu scimbari de S4 – S16
3. Capacitate psiho 1.1. direcție 13 5.10 – 29.01
– motrică 1.2. - (Exemple de jocuri: Stafete cu deplasări în diferite variante
1.3. de mers)
- Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare:
- în zig-zag
- cu ocolire de obstacole
- cu trecere peste obstacole
- cu transport, punere și culegere de obiecte
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- (Exemple de jocuri: Naveta spațială; Vizitiul și doi cai;
Figurile geometrice; Calculatoarele)
- Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu
desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare, în
lungime, înălțime și adâncime; cu coardă
- (Exemple de jocuri:Șotronul; Elasticul; Cercurile zburătoare)
- Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și
prindere:
- aruncare azvarlita la distanta, la tinta si la partener
- aruncare impinsa cu doua maini de la piept
- prindere cu doua maini a obiectelor rostogolite
- prindere cu doua maini a mingii transmise de un partener
- (Exemple de jocuri: Suveica incrucisata; Mingea la capitan;
Intre doua focuri; Vânătorii și rațele)
- Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând
deprinderi motrice complexe (utilitar-aplicative):
- tracțiune-împingere
- cățărare-coborâre
- tracțiune
- -escaladare
- (Exemple de jocuri: Lupta cocosilor; Transportul ranitului;
Remorcarea; Ancoram corabia la mal)
- Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților
motrice: combinate
- (Exemple de jocuri: Vânătorii si ratele; Nu te lăsa frate -
varianta)
- Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:
- coordonare ochi-mana
- coordonare ochi-picior
- coordonare generala
- (Exemple de jocuri: Tintasii iscusiti; Vanatorii si ratele; Intre
doua focuri)
Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA
Şcoala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino”-Pașcani

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
*Semestrul al II-lea -17 săptămâni din care:
 16 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”- 17-21 mai 2021
- Jocuri de mișcare cu continuturi complexe pentru dezvoltarea S1 –S16
capacitatii generale de efort 8.02- 18.06
- (Exemple de jocuri:Ancoram corabia la mal; Vanatorii si
ratele; Intre doua focuri )
- Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii,
tabere, drumetii
4. Stil de viață activ 1.1. - Echipamente pentru jocuri de miscare desfasurate in
1.2. activitatile extracurriculare
16
1.3. - Jocuri de miscare desfasurate intre echipe stabile
- (Exemple de jocuri: Ancoram corabia la mal; Naveta spatiala;
Caculatoarele; Infanteristii)
- Ofertele școlilor și comunităților locale de practicare a
activităților fizice (concursuri școlare – în școală, între școli;
centre locale de inițiere în diferite sporturi, serbări sportive)
- Activități turistice

Prof.înv.primar BÎRGĂOANU CLAUDIA