Sunteți pe pagina 1din 6

Conform programei școlare aprobată prin OM nr. 5003/ 2. 12.

2014

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Curriculum nucleu
Număr de ore pe săptămână :5
Semestrul I: 70 ore
Semestrul al II-lea: 100 ore
Număr de ore /an: 170
An școlar 2021/2022

Unitatăți de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptă Obs


învățare ore mâna
SEMESTRUL I
1.CHEMAREA 1.1. Realizarea de deducții Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 S1-S2
TOAMNEI simple pe baza audierii unui text Comunicarea orală;
literar sau informativ simplu  Relatarea unei întâmplări trăite;
recapitularea
noţiunilor din  Descrierea de obiecte și ființe;
1.5 Manifestarea interesului pentru
clasa a III-a receptarea mesajului oral indiferent  Solicitarea și oferirea de informații;
de perturbările de canal  Formularea de întrebări și răspunsuri;
 Lectura activă (harta textului);
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o  Dramatizare;
carte/ dintr-un film /a unui personaj  Exprimarea propriei păreri
imaginar urmărind un set de repere despre personaje și faptele acestora;
 Textul
3.1. Formularea de concluzii simple
pe baza lecturii textelor informative
 Textul literar;
sau literare  Textul informativ;
 Textul funcțional: e-mailul.
3.2. Asocierea elementelor Comunicare scrisă
descoperite în textul citit cu  Scriere creativă
experiențe proprii  Planul simplu de idei
 Scrierea corectă cu majusculă și cu
4.5. Manifestarea interesului pentru
doi i
scrierea creativă și pentru redactarea
de texte informative și funcționale Elemente de construcție a comunicării
( recapitulare)
 Substantivul, adjectivul, pronumele, verbul
Texte –suport:
- Suflețelul învață după Mircea Sântimbreanu
● Balada unui greier mic de George
Topîrceanu
 Evaluare in ițială
2. DIN TAINELE 1.1.Realizarea de deducții Funcții ale limbii (acte de vorbire) 30 S3-S8
CĂRȚII simple pe baza audierii unui text  Oferirea și solicitarea de informații 25-
literar sau 29.10.
referitoare la universul școlar; 2021
informativ simplu
 Inițierea și menținerea unui schimb verbal;
1.2. Deducerea sensului
unui cuvânt prin raportare la mesajul  Formulare de întrebări și răspunsuri; (vacan
audiat în contexte de comunicare  Asemănări și deosebiri; ță

1
Conform programei școlare aprobată prin OM nr. 5003/ 2. 12. 2014

previzibile  Lectura activă (ciorchinele, dezbaterea,


1.3. Manifestarea atenției SINELG); intrase
față de diverse tipuri de mesaje în mestri
 Exprimarea propriei păreri despre ală)
contexte previzibile
informațiile descoperite.
2.4. Inițierea și menținerea unei
interacțiuni în vederea rezolvării de Comunicare scrisă
probleme individuale sau de grup  Scriere creativă
2.5. Manifestarea interesului pentru Delimitarea textului în fragmente
participarea la interacțiuni orale . Planul simplu de idei al textului literar narativ
3.1. Formularea de concluzii simple Povestirea orală și scrisă a unui fragment
pe baza lecturii textelor informative  Scrierea unor cuvinte cu cratimă
sau literare Textul
3.4. Evaluarea elementelor textuale
 Textul funcțional: harta și planul simplu de
care conduc la înțelegerea de
profunzime în cadrul lecturii
oraș;
4.1. Recunoașterea și remedierea  Textul literar;
greșelilor de ortografie și de  Textul de informare.
punctuație în redactarea de text Variabilitatea limbii și a comunicării în
4.2. Redactarea unor texte contexte diferite
funcționale scurte pe suport de  Substantivul (numărul și genul)
hârtie sau digital  Verbul
4.5. Manifestarea interesului pentru
 Sensul cuvintelor
scrierea creativă și pentru redactarea
de texte informative și funcționale  Semnele de punctuație
Texte –suport:
1. Castana din poveste după Octav Pancu-Iași
2.Puiul după Ioan Alexandru Brătescu-Voinești
3.Micul Prinț după Antoine de Saint-Exupéry
4. Muma lui Ștefan cel Mare de Dimitrie
Bolintineanu
Recapitulare/ Evaluare
3. IARNA 1.2.Deducerea sensului Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 S9-
-TĂRÂM DE unui cuvânt prin raportare la mesajul  Descrierea unei persoane; S10
POVESTE audiat în contexte de comunicare  Formularea de solicitări formale și
previzibile
informale;
1.4. Manifestarea interesului pentru
receptarea mesajelor orale emise în  Prezentarea unor activități, rezultate,
diferite situații de comunicare proiecte;
2.5. Manifestarea interesului pentru  Inițierea și menținerea unui schimb verbal;
participarea la interacțiuni orale  Oferirea de informații referitoare la
3.1. Formularea de concluzii simple universul școlar;
pe baza lecturii textelor informative  Asemănări și deosebiri;
sau literare  Sensul cuvintelor;
3.2. Identificarea ideilor principale
 Formulare de întrebări și răspunsuri;
dintr-un text citit
3.3. Formularea de concluzii simple  Exprimarea propriei păreri despre
pe baza lecturii textelor informative informațiile descoperite;
sau literare  Exprimarea propriei păreri despre personaje
3.5. Extragerea dintr-un text ilustrat și faptele acestora;
a unor elemente semnificative  Lectura activă
pentru a a formula o opinie (cadranele,ciorchinele,diagrama Venn);
referitoare la mesajul citit Comunicare scrisă
4.1 Redactarea unor texte
 Scriere creativă;
funcționale scurte pe suport de
hârtie sau digital, adaptate  Scrierea corectă cu cratimă.
destinației și scopului comunicării Textul
4.3. Recunoașterea șiremedierea  Textul de informare;
greșelilor de ortografie și de  Textul funcțional: invitația;

2
Conform programei școlare aprobată prin OM nr. 5003/ 2. 12. 2014

punctuație în textele redactate  Textul literar.


4.4. Manifestarea interesului pentru Variabilitatea limbii și a comunicării în
redactarea de texte informative și contexte diferite
funcționale
 Adjectivul
Texte-suport:
- Lebedele după Hans Christian Andersen
- Spărgătorul de nuci după E.T.A. Hoffmann
- Omul de zăpadă după Hans Christian
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare
4. MIRAJUL 1.1.Realizarea de deducții Funcții ale limbii (acte de vorbire) 20 S11- 1.12
(zi
COPILĂRIEI simple pe baza audierii unui text  Descrierea de ființe; S14
literar sau liberă)
 Inițierea și menținerea unui schimb verbal;
informativ simplu
 Oferirea de informații;
1.2.Deducerea sensului
unui cuvânt prin raportare la mesajul  Ordonarea ideilor textului;
audiat în contexte de comunicare  Momentele unui text narativ;
previzibile  Formulare de întrebări și răspunsuri;
1.3.Manifestarea atenției  Sensul cuvintelor;
față de diverse tipuri de mesaje în  Exprimarea propriei păreri despre
contexte previzibile informațiile citite sau personajele din text;
2.2. Descrierea unui personaj dintr-o
 Lectură activă(organizatori grafici);
carte/dintr-un desen animat/film
pentru copii pe baza unui set de  Scriere creativă ‒ benzi desenate.
întrebări/plan simplu Textul
2.3. Prezentarea unor activități  Textul literar;
zilnice sau a unor întâmplări citite  Textul de informare;
2.4. Manifestarea interesului pentru  Textul funcțional: afișul.
schimbul de idei pe teme cunoscut Variabilitatea limbii și a comunicării în
3.2. Identificarea ideilor principale contexte diferite
dintr-un text citit
 Pronumele personal.
3.4. Asocierea elementelor
descoperite în textul citit cu Texte –suport:
experiențe proprii - Iarna pe uliță de George Coșbuc
3.6. Manifestarea interesului pentru -Heidi, fetița munților după Johanna Spyri
lectură Recapitulare
4.2. Redactarea unei scurte descrieri  Evaluare
de tip portret pe baza unor întrebări  Ameliorare
de sprijin
4.4. Manifestarea interesului pentru
redactarea de texte informative și
funcționale
SEMESTRUL al II-lea
4. MIRAJUL 1.1.Realizarea de deducții Funcții ale limbii (acte de vorbire) 30 S15- 24.01.
2022
COPILĂRIEI simple pe baza audierii unui text  Descrierea de ființe; S20
literar sau (zi
 Inițierea și menținerea unui schimb verbal; liberă)
informativ simplu
 Oferirea de informații;
1.2.Deducerea sensului
unui cuvânt prin raportare la mesajul  Ordonarea ideilor textului;
audiat în contexte de comunicare  Momentele unui text narativ;
previzibile  Formulare de întrebări și răspunsuri;
1.3.Manifestarea atenției  Sensul cuvintelor;
față de diverse tipuri de mesaje în  Exprimarea propriei păreri despre
contexte previzibile informațiile citite sau personajele din text;
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o
 Lectură activă(organizatori grafici);
carte/ dintr-un film /a unui personaj
imaginar urmărind un set de repere  Scriere creativă ‒ benzi desenate, Textul

3
Conform programei școlare aprobată prin OM nr. 5003/ 2. 12. 2014

2.4. Inițierea și menținerea unei creativ cu început sau sfârșit dat


interacțiuni în vederea rezolvării de Textul
probleme individuale sau de grup  Textul literar;
3.1. Formularea de concluzii simple
 Textul de informare;
pe baza lecturii textelor informative
sau literare  Textul funcțional: afișul.
3.2. Identificarea ideilor principale Variabilitatea limbii și a comunicării în
dintr-un text citit contexte diferite
3.3. Formularea de concluzii simple  Pronumele personal.
pe baza lecturii textelor informative Texte –suport:
sau literare - Iarna pe uliță de George Coșbuc
4.1 Redactarea unor texte -Heidi, fetița munților după Johanna Spyri
funcționale scurte pe suport de
Recapitulare
hârtie sau digital, adaptate
destinației și scopului comunicării
 Evaluare
4.2. Redactarea unei scurte descrieri  Ameliorare
de tip portret pe baza unor întrebări
de sprijin
4.4. Manifestarea interesului pentru
redactarea de texte informative și
funcționale

5. MIREASMA 1.2.Deducerea sensului unui cuvânt Funcții ale limbii (acte de vorbire) 25 S21-
PRIMĂVERII prin raportare la mesajul audiat în  Solicitarea și oferirea de informații; S25
contexte de comunicare previzibile  Relatarea unei întâmplări trăite sau
1.4.Manifestarea interesului pentru
imaginate;
receptarea mesajelor orale emise în
diferite situații de comunicare  Descrierea de personaje;
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o  Formulare de întrebări și răspunsuri;
carte/ dintr-un film /a unui personaj  Sensul cuvintelor;
imaginar urmărind un set de repere  Exprimarea propriei păreri despre
2.2. Descrierea unui personaj dintr-o informațiile citite și personajele din text;
carte/dintr-un desen animat/film  Lectura activă (diagrama Venn, harta
pentru copii pe baza unui set de textului, cadrane);
întrebări/plan simplu
Comunicare scrisă
2.3. Prezentarea unor activități
zilnice sau a unor întâmplări citite  Scriere creativă;
3.2. Identificarea ideilor principale  Scrierea corectă cu cratimă.
dintr-un text citit Textul
3.3. Formularea de concluzii simple Textul literar( narativ, liric)
pe baza lecturii textelor informative Text funcțional: afișul, invitația.
sau literare Variabilitatea limbii și a comunicării în
3.6. Manifestarea interesului pentru contexte diferite
lectură
 Subiectul și predicatul ‒ relații simple;
4.3. Recunoașterea și remedierea
greșelilor de ortografie și de  Propoziția simplă, propoziția dezvoltată.
punctuație în textele redactate Texte-suport:
4.4. Manifestarea interesului pentru -. Zâmbetele Pământului după Nestor Urechia
redactarea de texte informative și -Prinț și cerșetor, după Mark Twain
funcționale -Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare
6. PENELUL 1.2.Deducerea sensului unui cuvânt Funcții ale limbii (acte de vorbire) 35 S26-
NATURII prin raportare la mesajul audiat în  Descrierea unui personaj; S32
contexte de comunicare previzibile  Oferirea de informații referitoare la
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o
universul extrașcolar;

4
Conform programei școlare aprobată prin OM nr. 5003/ 2. 12. 2014

carte/ dintr-un film /a unui personaj  Sensul cuvintelor;


imaginar urmărind un set de repere  Formularea de întrebări și răspunsuri;
2.2. Descrierea unui personaj dintr-o  Lectura activă (jurnalul cu dublă intrare,
carte/dintr-un desen animat/film
organizatori grafici, argumente PRO/CONTRA,
pentru copii pe baza unui set de
întrebări/plan simplu scheletul de recenzie);
2.5. Manifestarea interesului pentru Comunicare scrisă
participarea la interacțiuni orale  Transformarea vorbirii directe în vorbire
3.1. Formularea de concluzii simple indirectă;
pe baza lecturii textelor informative  Ordonarea ideilor textului;
sau literare  Scrierea corectă – utilizarea virgulei;
3.2. Identificarea ideilor principale Textul
dintr-un text citit
 Textul funcțional: pliantul, harta unui traseu
3.4. Asocierea elementelor
descoperite în textul citit cu turistic;
experiențe proprii  Textul literar;
3.6. Manifestarea interesului pentru  Textul de informare.
lectură Variabilitatea limbii și a comunicării în
4.3. Recunoașterea și remedierea contexte diferite
greșelilor de ortografie și de  Subiectul și predicatul-relații simple.
punctuație în textele redactate Texte –suport:
4.4. Manifestarea interesului pentru
.Bambi cunoaște câmpia după Felix Salten
redactarea de texte informative și
Umbrela roșie după Titel Constantinescu .
funcționale
Legenda Privighetorii
 Doi ani de vacanță după Jules Verne
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare
8. Călătorie în 1.2.Deducerea sensului unui cuvânt Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 S33- S28 –
jurul prin raportare la mesajul audiat în  Formularea de solicitări formale și S34 „Săpt
pământului contexte de comunicare previzibile informale; ămân
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o
 Oferirea de informații referitoare la a
carte/ dintr-un film /a unui personaj
RECAPITULARE universul școlii sau extrașcolar; Altfel
imaginar urmărind un set de repere
FINALĂ 2.2. Descrierea unui personaj dintr-o  Prezentarea unor rezultate; ”
carte/dintr-un desen animat/film  Prezentarea unui personaj;
pentru copii pe baza unui set de  Relatarea unei întâmplări imaginate;
întrebări/plan simplu  Dramatizare;
2.3. Prezentarea unor activități  Asemănări și deosebiri;
zilnice sau a unor întâmplări citite
 Lectura activă (SINELG, scheletul de
2.4. Inițierea și menținerea unei
recenzie, ciorchinele,);
interacțiuni în vederea rezolvării de
probleme individuale sau de grup  Formularea de întrebări și răspunsuri;
3.2. Identificarea ideilor principale  Exprimarea propriei păreri despre
dintr-un text citit informațiile citite sau personajele din text;
3.4. Asocierea elementelor  Sensul cuvintelor;
descoperite în textul citit cu  Formularea de întrebări și răspunsuri;
experiențe proprii Comunicarea scrisă
4.1 Redactarea unor texte
 Scriere creativă.
funcționale scurte pe suport de
hârtie sau digital, adaptate  Scrierea corectă a cuvintelor cu
destinației și scopului comunicării cratimă(verb-pronume);
4.2. Redactarea unei scurte descrieri Textul
de tip portret pe baza unor întrebări  Textul literar;
de sprijin  Textul de informare;
4.3. Recunoașterea și remedierea  Textul funcțional – fluturașul, afișul,
greșelilor de ortografie și de invitația.

5
Conform programei școlare aprobată prin OM nr. 5003/ 2. 12. 2014

punctuație în textele redactate Texte-suport:


4.4. Manifestarea interesului pentru -Emil Racoviță în expediția de la Polul Sud
redactarea de texte informative și -Toate pânzele sus , după Radu Tudoran
funcționale
 Recapitulare
 Evaluare

01.06.
2022(zi
liberă)