Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIŢA PP NR.

3 AVIZAT DIRECTOR,
DR. TR. SEVERIN, jud. MEHEDINŢI Prof. ...............................

Coordonator proiect,
Crăciun Doriana Mihaela

Argument
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi
educaţia începe din familie, de aceea legătura dintre grădiniţă şi mediul familial va trebui să se
întrepătrundă. Societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare şi presupune ca atât
părinţii cât şi educatoarele să aibă în vedere mijloacele pe care le folosesc pentru a putea
colabora cât mai eficient cu copiii, ei fiind foarte vulnerabili la această vârstă şi influenţele
negative existând pretutindeni.
Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie va duce la o educaţie solidă a copilului iar
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. De
asemenea, parteneriatulul presupune construirea unei relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, o
unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor.
Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect
importanța colaborării cu grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în
activitatea grădiniţei va fi conştientă, intersantă şi reciproc avantajoasă.

Scop:
 Colaboararea dintre familie şi grădiniţă pentru o implicare cât mai activă a
părinţilor în procesul de formare a preşcolarilor;
 Stimularea intersului părinţilor pentru activităţile desfăşurate în grădiniţă;
 Consolidarea sentimentului de solidaritate, responsabilitate şi socializare;
 Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în viaţa grădiniţei precum
şi în activităţile extraculiculare;
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copiii;
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii
copiilor, precum şi procedee de corectare a unor devieri comportamentale.

Obiective generale:
 Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între preşcolari,
părinţi şi educatoare.
 Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de problemele educative ale preşcolarilor, dar şi
eliminarea discriminărilor de orice natură.
 Identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului.
 Derularea unor activităţi specifice, pregătite pentru stabilirea unor procedee de
colaborare între membri.
 Cunoastrera individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare grădiniță-copil,
grădiniță-familie

Obiective specifice:
 să-şi înţeleagă fiecare părinte propriul copil urmărind acţiunile lor un timp
îndelungat în anumite ipostaze;
 să descopere ce imagine de sine are fiecare copil;
 să se discute fiecare caz în parte şi să se găsească soluţii de rezolvare a
problemelor;
 să se sprijine părţile bune ale personalităţii pentru stimulare individuală
 să se verifice experienţele personale aplicâdu-le în cazuri similare;
 să se întărească relaţiile educatoare-părinți acordându-şi încredere reciprocă;
 să existe concordanță între cerinţe;
 să colaboreze toți factorii educaţionali;
 să se studieze literatura de specialitate în vederea împărtășirii cunoştinţelor
acumulate;
 să se analizeze conduita copiilor în situaţii diferite;
 să conştientizeze că la baza educaţiei stă dragostea care-i determină pe copii să
asculte fără nici o constrângere;
 să ofere modele demne de urmat;
Resurse
Umane:
- preşcolarii grupei
-educatoarele grupei
-părinții copiilor
-psihologul unităţii
Materiale:
Spaţiul de învăţământ din unitate, cărţi psihologice educative, aparat foto, materiale xeroxate
pe teme de lucru, cărţi pentru copii cu diferite jocuri, reviste, lucrări realizate de copii
Durata: un an şcolar
Loc de desfăşurare: Grădiniţă PP Nr. 3 Dr. Tr. Severin

Modalităţi de realizare:
· şedinţe cu părinţii;
· vizite, excursii, drumeţii;
· activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
· sărbătorirea zilei de naştere a copiilor;
· expoziţii cu lucrările copiilor;
· serbările realizate în diferite momente ale anului;
· vizite la domiciliul copiilor.

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE

Nr. LUNA/TEMA MIJLOACE DE CONȚINUTUL CINE PARTICIPĂ


Crt. REALIZARE ACȚIUNII

1. Septembrie Ședința cu părinții Discuții având în vedere


necesitatea parteneriatului
grădiniță-familie, proiecte
educaționale; Educatorea
Alegerea comitetului de Părinții
părinți;
Alegerea disciplinei
opționale pentru anul
școlar în curs;
2. Octombrie Chestionar pentru
părinți Distribuirea unor
chestionare pentru părinți; Educatorea
Semnarea fișelor de Părinții
evaluare inițială; Psihologul

3. Noiembrie Activitatea părinților la


„Sunt un bun grupă Predarea unei
educator’’ activități cu tema Educatorea
săptămânală în curs Copii
Părinții
4. Decembrie „S-a Program artistic
născut Iisus” Organizarea unei serbări Educatorea
specifice Copii
Părinții
Bunici
5. Vizită la domiciliu
Observarea mediului în Psihologul unității
Periodic care trăiesc copiii Educatoare
Discuții cu părinții

6. Februarie Întâlnire cu psihologul Părinți


„Educăm corect” grădiniței pe tema Educatoare
„Timpul petrecut cu Psiholog
copilul”

7. Martie Program artistic Program artistic cu


„Astăzi este ziua Activitate practică prilejul zilei de 8 Martie Educatoare
mamei’’ Participarea mamelor Copii
alături de copii Mame

8. Expoziție cu vânzare Prezentarea lucrărilor Educatoare


Aprilie practice ale copiilor și Copii
vânzarea acestora Părinți

9. Ieșire la iarbă verde Jocuri și activități Educatoare


Mai desfășurate în aer liber Copii
Părinți

10. Organizarea serbării de Educatoare


Iunie Program artistic sfârșit de an Copii
Semnarea fișelor de Părinți
evaluare Bunici
Rezultate aşteptate:
 implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate, susţinerea şi încurajarea copiilor
 încurajarea copiilor în a se exprima liber şi a manifesta comportamente similare atât în mediul
familial, cât şi în cel social
 consolidarea relaţiilor dintre educatoare şi părinţi

Modalităţi de evaluare:
 chestionare, expoziţii foto, expoziţii cu lucrarrile copiilor şi ale părinţilor, serbări

Bibliografie:
 V. Preda, M. Dumitrana, Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii,
Editura V&I Integral, București
 D. Mihalascu (2010) Curriculum, instruire, evaluare. Editura V&I Integral, București
 2008 Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani

S-ar putea să vă placă și