Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GENERALĂ NR. 1, BISTRIŢA, JUD.

BISTRIŢA-NĂSĂUD
CLASA a III- a D
DATA 09.06.2008
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
OBIECTUL: RELIGIE – cultul ortodox
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Slujire şi misiune
CONŢINUTUL: Sfinţii – prietenii copiilor
TIPUL LECŢIEI: Evaluarea unităţii de învăţare, folosind metode activ participative
PROFESOR PROPUNĂTOR: prof. drd. SCRIDON CORINA-MARIA

PROIECT DE ACTIVITATE

MOTIVAŢIA

De ce este valoroasă această lecţie  ?


Înaintea vacanţei de vară elevii îşi vor actualiza cunoştinţele despre semnificaţia cinstirii
sfinţilor. Elevii îşi vor consolida cunoştinţele despre viaţa sfinţilor studiaţi pentru a le aduce
cinstirea cuvenită. Ei îşi vor cultiva elementele de educaţie religioasă dobândite şi vor fi mai
motivaţi pentru împlinirea virtuţilor creştine.

Cum se leagă ea de ceea ce s-a predat deja şi ceea ce se va preda mai departe?
Pe parcursul lecţiei elevii au posibilitatea de a face corelaţii între cunoştinţe acumulate
anterior, pentru a deveni capabili să transmită învăţămintele credinţei creştine celor cu care
interacţionează.

Ce ocazie de exersare a gândirii critice oferă această lecţie?


Folosirea metodelor activ-participative oferă elevilor posibilitatea de a reflecta asupra rolului
lor într-o societate secularizată, în care senzaţionalul este căutat cu orice preţ, în care valorile
creştine sunt relativizate şi au devenit comerciale.

OBIECTIVE

Cognitive
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
 să facă apel în mod conştient la cunoştinţele dobândite anterior;
 să aplice cunoştinţele dobândite pe parcursul lecţiei în situaţii noi de lucru;
 să realizeze sarcinile de lucru care îi revin la un nivel ridicat.

Afective
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 să manifeste responsabilitate pentru realizarea sarcinilor de lucru care îi revin în grupa
din care face parte;
 să lucreze cu plăcere pe tot parcursul lecţiei pentru a obţine rezultate personale sau
pentru grupa din care fac parte;
 să conştientizeze valori ale creştinismului, la nivel naţional şi universal.
Procedurale
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
 să aibă cunoştinţe de folosire în situaţii diferite a metodelor activ – participative;
 să colaboreze cu colegii de grupă/clasă pentru rezolvarea sarcinilor de lucru;
 să transmită semenilor informaţii despre viaţa şi modalităţile de sărbătorire ale sfinţilor
despre care au studiat pe parcursul unităţii de învăţare „Slujire şi misiune”.

CONDIŢII PREALABILE
Elevii trebuie:
 să fi dobândit cunoştinţe despre viaţa unor sfinţi;
 să deţină cunoştinţe despre modalităţile de cinstire a sfinţilor;
 să folosească metodele şi procedeele propuse;
 să aibă deprinderi de gândire şi disponibilitate afectivă;
 să manifeste capacitate de lucru prin colaborare interactivă.

EVALUARE
 formativă continuă;
 utilizarea şi exprimarea corectă a terminologiei ştiintifice pusă în discuţie;
 însuşirea şi utilizarea corectă a termenilor religioşi întâlniţi pe parcursul lecţieilor din
prezenta unitate de învăţare;
 formularea întrebărilor şi a răspunsurilor;
 emiterea judecăţilor de valoare legate de această temă;
 implicarea afectivă pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.

RESURSE MATERIALE
 manualul de religie;
 portofoliul realizat în timpul parcurgerii Unităţii de învăţare;
 hârtie albă şi colorată;
 creioane colorate;
 lipici;
 icoane/imagini care au legătură cu tema lecţiei;
 poster.

METODE ŞI PROCEDEE
Elevii vor alege în echipă metodele pe care le vor folosi, ca de exemplu:
 Gândiţi-lucraţi în perechi-comunicaţi M 1
 Acumulare M 2
 Informaţii M 3
 Ştiu-vreau să ştiu-învăţ M 4
 Jurnalul metacognitiv M 5
 Jurnalul dublu M 6
 Procedeul recăutării M 7
 Cadrane M 8
 Ciorchine M 9
 Reţeaua personajelor M 10
 Eseul de cinci minute M 11
 Scrisoare M 12
 Cvintetul M 13
 Desenul specific M 14
 Turul galeriei M 15

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR


 activitate frontală;
 activitate pe grupe.

MANAGEMENTUL TIMPULUI: 45 minute


Spargerea gheţii : 4 minute
Evocare: 6 minute
Realizarea sensului: 25 minute
Reflecţie: 10 minute

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SPARGEREA GHEŢII

Li se reaminteşte elevilor că se apropie vacanţa de vară care trebuie să încununeze


activitatea pe care au parcursul în acest an şcolar. Prezenta lecţie este ultima înainte de
vacanţă. Elevii sunt invitaţi să reflecteze la ultimele lecţii parcurse la disciplina religie. Ei vor
fi încurajaţi să folosească limbajul religios şi noţiunile dobândite până în prezent cu referire la
unitatea de învăţare Slujire şi misiune. Profesorul dirijează răspunsurile spre concluzia că
sfinţii sunt prietenii copiilor cărora trebuie să le acordăm cinstea cuvenită, să le urmăm
exemplul şi să facem cunoscute faptele lor şi semenilor noştri.
Elevii, împărţiţi pe grupe de lucru, vor avea de rezolvat următoarea sarcină: profesorul
va citi fragmente din Acatistul sfinţilor studiaţi; echipa din care un elev numit dă cel mai
repede răspunsul corect va primi ca sarcină de lucru realizarea unui poster în care să prezinte
viaţa sfântului recunoscut din lectura fragmentului de rugăciune.

EVOCARE

În echipa de lucru elevii vor hotărî de comun acord metodele activ-participative pe


care le vor folosi pentru a realiza un poster cu titlul „Sfântul ...” (... Mucenic Ioan Valahul, ...
Dimitrie cel Nou, ... Ierarh Iosif de la Partoş, ... Ioan cel Nou, despre care au studiat în lecţiile
cuprinse în unitatea de învăţare).
Profesorul va cere grupelor să anunţe metodele pe care le-au ales; după ce vor afla
metodele folosite de celelalte grupe, elevii vor putea face modificări cu privire la metodele pe
care le vor folosi în munca lor.
REALIZAREA SENSULUI

Pe parcursul activităţii în grupe, profesorul va acorda atenţie elevilor oferindu-le


sprijin şi îndrumări în realizarea sarcinilor de lucru. Elevul A.G. (cu deficinţe de auz) va fi
încurajat să lucreze alături de colegi – eventual va primi o sarcină de lucru pe care va fi dator
să o îndeplinească fără ajutorul lor, pentru a valorifica achiziţiile dobândite în ultima perioadă
şi pentru a-şi ajuta echipa în realizarea posterului.
Elevii vor fi încurajaţi să folosească toate sursele de informare de care dispun. Se va
acorda atenţie pentru a menţiona corect succesiunea şi semnificaţia evenimentelor, desenul
specific, învăţăturile pe care creştinii le pot urma în viaţa lor după modelul sfinţilor studiaţi,
modalităţile de cinstire a sfinţilor.

REFLECŢIE

Fiecare grupă îşi va afişa posterul realizat; se face Turul galeriei; câte un elev din
fiecare grupă va prezenta rezultat final; colegii de grupă vor face completări; colegii de clasă
vor adresa întrebări dacă vor considera că materialul prezintă lacune. Vor fi trecute pe poster
eventualele completări; dacă va fi cazul vor fi făcute corecturi.
După ce toate echipele au prezentat posterul profesorul va încerca să conducă
discuţiile spre o concluzie generală cu privire la importanţa cinstirii sfinţilor; elevii vor fi
îndemnaţi ca pe parcursul vacanţei să participe duminica şi în sărbători la slujbele religioase,
să urmărească tradiţiile locale cu privire la sărbătorile creştine şi să urmeze învăţăturile
însuşite pe parcursul orelor de studiu.
Elevii vor emite păreri personale cu privire la importanţa temei abordate şi a rolului pe
care îl pot avea printre semenii lor cărora să le transmită aspecte semnificate din viaţa sfinţilor
studiaţi la ora de religie, să le prezinte modalităţi de cinstire a sfinţilor, să-i îndemne să se
folosească în viaţa socială de învăţăturile creştine. Profesorul va urmări ca în răspunsurile lor
elevii să folosească în mod corect limbajul de specialitate însuşit pe parcursul activităţilor la
ora de religie.

Profesorul mulţumeşte elevilor pentru participarea la oră; face aprecieri cu privire la


munca depusă de aceştia pe parcursul orei (şi în general la ora de religie, pe parcursul anului
şcolar). Profesorul urează elevilor „Vacanţa plăcută!”. Profesorul şi elevii se salută.

S-ar putea să vă placă și