Sunteți pe pagina 1din 144

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A

BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA
PROGRAMUL DE STUDIU:
MĂSURĂTOIR TERESTRE ȘI CADASTRU

DESEN CARTOGRAFIC

CURS SI LUCRĂRI PRACTICE – ONLINE


ANUL III MTC

TITULAR CURS SI LUCRĂRI PRACTICE:


S.L. dr. Ing. BÂRLIBA COSTEL

TIMIȘOARA
2021
1. GENERALITĂŢI
Spre deosebire de celelalte desene tehnice, desenul topografic se execută în bună parte
cu mâna liberă, iar mijloacele de reprezentare presupun o selectare din punctul de
vedere al preciziei şi al aspectului lor estetic, care poate afecta calitatea desenului.

De asemenea ca utilizare desenul topografic serveşte unor numeroase şi diferite


sectoare ale producţiei sau cercetării ştiinţifice. Aceasta impune ca elementele
caracteristice ale teritoriului reprezentat să difere. De asemenea diferă şi scara la care
se execută desenele, precum şi modul lor de prezentare.

Planul topografic este reprezentarea grafică convenţională a unei suprafeţe de teren mai
restrânse, care se întocmeşte la scări mai mari sau egale cu 1:10000, unde proiectarea
punctelor de pe suprafaţa terestră se face ortogonal, iar efectul de curbură al
Pământului se neglijează. Pe planurile topografice întocmite la scările: 1:500; 1:1000;
1:2000; 1:5000 şi 1:10000 se reprezintă în mod fidel forma geometrică şi dimensiunile
elementelor de planimetrie, precum şi relieful terenului.

Harta topografică este reprezentarea grafică convenţională a unei suprafeţe terestre


mari, care ţine seama de forma curbă a Pământului, pe baza folosirii unei proiecţii
cartografice. Din punct de vedere al conţinutului, hărţile topografice redau în mod
generalizat detaliile planimetrice şi nivelitice ale suprafeţei topografice, prin diferite
semne convenţionale. Hărţile se întocmesc la scări mai mici de 1:20 000. Se
menţionează că numărul scărilor folosite pentru reprezentarea unei porţiuni din
suprafaţa terestră poate fi nelimitat, dar dintre acestea se utilizează numai scările de
bază: 1:25000; 1:50000; 1:100000; 1:200000: 1:500000 şi 1:1000000 la care se adăugă
şi planurile directoare militare, la scara 1: 20000.

În funcţie de scara de reprezentare şi de modul de întocmire, desenele topografice


poartă denumirea de planuri sau de hărţi.

Planurile topografice necesare elaborării documentaţiei tehnice pentru investiţiile


industriale sunt:

în cadrul elaborării studiului tehnico-economic, pentru justificarea


amplasamentului propus: planul teritoriului localităţii la scara 1:10000 sau
1:5000 ; planul topografic pentru variantele de amplasament la scara 1:2000 -
1: 500 ;

la elaborarea proiectului de ansamblu al investiţiei, la capitolul planul


general sunt necesare: schiţa regiunii geografice la scara 1:50 000 - 1: 5000
pentru indicarea amplasamentului general al investiţiei; planul de situaţie al
întreprinderii cu regiunea înconjurătoare, la scara 1:5000 - 1:1000,
conţinând localităţile învecinate, întreprinderile sau unităţile existente,
cursurile de apă cu bornele cadastrului de apă, căile ferate, drumurile, reţelele
edilitare etc.; planul topografic al întreprinderii sau unităţii proiectate, la scara
1:1 000 sau 1:500, pentru variantele studiate, conţinând curbele de nivel cu
echidistanţa corespunzătoare scării, căile ferate etc.; planul topografic al
întreprinderii sau unităţii proiectate la scara 1:500 - 1:200, limitat la zona
variantei propuse, conţinând curbe de nivel la echidistanţe corespunzătoare
scării şi limitele proprietăţilor cu indicarea proprietarilor; planul general de
trasare la scara 1:1000 – 1:500, completat cu reţeaua de construcţii
aleasă în funcţie de amplasarea investiţiei, repere pentru urmărirea tasărilor şi
date necesare trasărilor (unghiuri, lungimi, cote etc. j; planul topografic la
scara 1:1000 - 1:500, pentru căile de comunicaţii exterioare (căi ferate,
drumuri) ; planul topografic la scara 1:2000 - 1:1000, pentru reţele electrice,
funiculare etc.;

la elaborarea proiectelor de execuţie pe obiecte, pentru amplasament sunt


necesare : planul topografic al zonei de amplasare a investiţiei la scara 1:500 -
1:200 ; planul topografic al zonei căilor de comunicaţii, reţele electrice,
funiculare etc. la scara 1:1000 - 1:500; planul general de trasare la scara 1:1000
- 1:500 ; schiţa de trasare la scara 1:200 cu completarea reţelei de construcţii
din planul general de trasare şi cu datele necesare de trasare a obiectului;
profile transversale ale incintei şi ale căilor de comunicaţie exterioare şi
interioare, la scara 1:100, pentru lungimi şi pentru cote; profile longitudinale la
scara 1:1000 - 1:100. La elaborarea acestor proiecte se utilizează în măsură tot
mai mare material fotogrammetrie (fotograme, fotoplanuri, planuri restituite).

Nomenclatura hărţilor şi planurilor topografice, lucrările topografice care se execută în


prezent pentru nevoile proiectării, sistematizării şi investiţiilor sunt legate de reţeaua de
sprijin de stat (geodezică) ; există deci un sistem unic de referinţă atât plani-metric (un
singur sistem de proiecţie) cât şi altimetric.

Pentru o identificare operativă a planurilor, acestea se completează în mod obligatoriu


cu o serie de date şi anume:

nomenclatura planurilor vecine, la care se racordează planul topografic;

notarea coordonatelor X şi Y la caroiaj pe latura Sud şi Est;

denumirea şi numărul planului (serie, simbol etc.);

nomenclatura planului conform graficului de racordare;

scara şi echidistanţa;

sistemul de referinţă (coordonate X, Y, proiecţie, cotă) ;

executanţii lucrării;
iniţialele unităţii executante ;

data executării planului;

legenda pentru anumite semne convenţionale special aplicate ;

observaţii asupra planului topografic, în cazul când de exemplu se face o


reambulare, completare etc.

Planurile topografice, prin detaliile planimetrice pe care le conţin, ilustrează realităţile


de pe teren la un moment dat şi sunt valabile pentru o perioadă de timp limitată,
deoarece ritmul executării construcţiilor schimbă foarte repede conFig.ţia terenului.
Din această cauză apare necesitatea ca planurile topografice să fie actualizate periodic
(reambulate), prin operarea schimbărilor survenite. Când modificările însumează mai
puţin de 2/3 din suprafaţa planului existent acestea se execută pe planul vechi; în
caz că depăşesc 2/3 din datele acestuia, planul se redactează din nou. De asemenea
reţeaua de sprijin planimetrică şi nivelitică trebuie refăcută sau verificată.

Fig. 1.1. Formatul planurilor topografice având la bază proiecţia Gauss.


Foile şi planurile topografice la scările 1:2 000, 1:1000 şi 1:500 sunt limitate de linii
ale sistemului de coordonate rectangulare Gauss-Kruger pe fuse de 3°. Cadrul este de
formă pătrată cu latura de 500 mm (Fig. 1.1.).

Nomenclatura planurilor topografice la scările 1:2000, 1:1000 şi 1:500 se formează


prin coordonatele rectangulare ale colţului de sud-vest al cadrului planului dat, cu
indicarea în paranteză a nomenclaturii hărţii topografice la scara 1:5000 în care se
cuprinde planul respectiv.

Caroiajul rectangular al planurilor topografice la aceste scări se trasează pe tot


cuprinsul planului, la intervale de 100 mm.
100.00mm
1:1000

204892

205092
204792

204992
100.00mm
484228 484228 484228 484228

1:100

50.00mm
1:500
1:500
25.00mm 50.00mm
1:100
25.00mm
1:1000
204792

204892

204992

205092
484128 484128 484128 484128

Fig. 1.2.Caroiajul rectangular al planurilor topografice


Dimensiunile planurilor topografice, la aceleaşi scări, având la bază un sistem local de
coordonate sunt planului (când caroiajul este oblic faţă de chenar) se desenează săgeata
care indică nordul (aceasta este paralelă cu caroiajul) pentru evitarea unor eventuale
confuzii (Fig. 3). Pentru planurile topografice pe benzi, racordarea planurilor şi
formatul acestora este creat pentru fiecare lucrare în parte şi se utilizează când planul
se desfăşoară mai mult pe una din axele de coordonate cum ar fi planurile pentru
proiectarea de drumuri, conducte etc.conform STAS 1—57. Aceste planuri se
orientează astfel ca lucrarea să poată fi cuprinsă într-un format cât mai redus. Caroiajul
rectangular se orientează după direcţiile punctelor cardinale (având liniile paralele
sau înclinate faţă de chenar), intervalele de câte 100 mm corespunzând deci cu valorile
indicate şi la planurile în sistemul proiecţiei Gauss.

Fig. 1.3. Plan topografic cu sistem local de coordonate


2. ÎNTOCMIREA PLANURILOR TOPOGRAFICE. SEMNE
CONVENŢIONALE "TOPOGRAFICE"
Redactarea planurilor topografice diferă în funcţie de felul măsurătorilor, de reţeaua
cartografică (sistemul de proiecţie), de scara la care se întocmesc şi de destinaţia lor.

Succesiunea operaţiunilor de realizare a planurilor, având la bază sisteme locale de


coordonate, este următoarea:

operaţiunile de întocmire a originalului de teren care cuprind : stabilirea


scării şi a formatului;

pregătirea hârtiei de desen; trasarea axelor de coordonate ; raportarea


punctelor;

operaţiunile de cartografiere sau de înnegrire a planurilor şi de


cartografiere a elementelor planimetrice şi de nivelment care cuprind:
balustrarea punctelor; scrierea numerelor de ordine şi a cotelor punctelor;
trasarea limitelor obiectelor (detaliilor) şi suprafeţelor (legarea punctelor);
alegerea şi aplicarea semnelor convenţionale (cartografierea elementelor
planimetrice); reprezentarea reliefului; executarea inscripţiilor (cartogra-
fierea scrierilor, a cadrului rectangular, geografic, ornamental);

colorarea.

Întocmirea planului de teren (originalul). Pentru executarea acestor operaţii sînt


necesare o serie de instrumente utilizate în general în desenul tehnic, precum şi unele
instrumente sau aparate speciale, de o construcţie mai mult sau mai puţin pretenţioasă,
în funcţie de precizia cerută lucrării. coordonatograful rectangular, coordonatograful
polar, raportoarele de precizie, maşinile de cartografiere etc.

Scara planurilor se alege conform STAS 2—59, în funcţie de mărimea terenului, de


mulţimea detaliilor şi de scopul lucrării pentru care se întocmeşte planul. Formatul se
alege astfel încât suprafaţa de reprezentat să încapă în întregime pe o foaie de format
obişnuit sau mărit, sau pe mai multe foi de acelaşi format (STAS 1—57). Se preferă
formatele uşor de utilizat (de exemplu A2, Al). Originalul de teren (minuta
topografică), se execută pe hârtie albă de desen sau pe hârtie milimetrică. în primul
caz, operaţiunile de cartografiere se pot face pe acest desen, acesta devenind astfel un
original, în caz contrar, se copiază minuta pe calc de pe hârtia albă de desen sau de pe
hârtia milimetrică şi acest desen pe calc devine originalul. De regulă minuta se
întocmeşte în creion de către operatorul topograf şi va fi apoi cartografiată în tuş sau
copiată în tuş pe calc. Coala de hârtie se fixează pe planşeta de desen prin prindere cu
piuneze sau prin lipire, acest din urmă caz fiind indicat atunci când planul se
cartografiază.
Astfel, liniile în desenul topografic se trag cât mai subţiri (0,1 - 0,2 mm), pentru a
permite reprezentarea pe plan a unui număr cât mai mare de obiecte. Distanţa minimă
între două linii trebuie să fie de 0,2 mm pentru a putea fi percepute în mod distinct.
Această distanţă reprezintă distanţa minimă admisă între semnele convenţionale sau
orice alte reprezentări de pe planurile topografice. Cînd planul urmează a fi cartografiat
de către un cartograf, operatorul de teren trebuie să execute în creion o parte din
cartografiere şi anume unirea în creion a punctelor, semne convenţionale, înscrierea
cotelor punctelor.

Numerele punctelor se scriu cu litere standardizate (STAS 186—71) cu caractere


având înălţimea de 2,5 (2,0) mm pentru detalii, sau 3 mm pentru punctele de sprijin.
Scrierea pentru elementele principale ale terenului, numerotări topografice etc. se face
de exemplu cu caractere de 5 mm, iar a celor mai puţin importante cu caractere de 4
mm; unele denumiri (mai importante) se scriu cu înălţimea de 6, 8, 10 sau 12 mm (cu
majuscule). Scrierea cartografică are rolul de a completa desenul topografic cu
explicaţiile necesare. Scrierea cartografică nu se limitează la scrierea indicată în STAS
186—71, ci cuprinde şi alte categorii de scrieri utilizate mai cu seamă la hărţile şi
planurile care se întocmesc prin prelucrarea planurilor originale de teren.
Scrierea desenelor topografice care cuprind centre populate, elemente hidrografice,
orografice, diviziuni administrative etc. se face conform Normativului C. 100—
69.

Semnul convențional este o figură geometrică, cu formă și mărime stabilită în mod


convențional, care urmărește să sugereze imaginea și natura unui obiect sau detaliu
topografic.

Unele detali topografice se pot transpune la scară, prin desenarea conturului lor, în
interior scriindu-se semnul convențional.

Mărimea și formele semnelor convenționale sunt standardizate și cuprinse în ”Atlasul


de semne convenționale”.

Semnele convenționale sunt grupate în 7 categorii:

baza geodezică: cu punctele de triangulație, poligonometrice, de intersecție și


de nivelment;

detalii din interiorul localităților: rețeaua stradală, spații verzi, construcții


industriale agricole, social- culturale și civile, cvartale, elemente topografice;

instalații: fabrici, cosuri, uzine, sonde, centrale, silozuri;

conducte, rețele, împrejmuiri și limite: conducte de gaz, apă, gaze naturale,


petrol, rețele elctrice, telefonice, împrejmuiri de zid, garduri metalice, de lemn,
de beton, de sârmă, frontiere și limite administrative;
rețele de comunicație: căi ferate cu construcții auxiliare, rețeaua de drumuri și
autostrăzi, șosele, drumuri, poteci;

hidrografia și construcțiile hidrotehnice: zvoare, fântâni, ape curgătoare, diguri,


baraje, poduri, podețe. Se reprezintă pe planuri cu culoarea albastră;

relieful, în general reprezentat prin curbe de nivel de culoare sepia și puncte


colorate. Prin semne convenționale se reprezintă următoarele detalii: rupturi de
teren, terase, râpe, viroage, ravene, alunecări de teren, grohotișuri, prăpăstii.

Semnele convenționale folosite pentru realizarea hărților și a planurilor topografice


sunt date de Atlase de semne convenționale, având caracter de standarde

În situațiile în care pe hărți se folosesc semne nestandardizate, semnificația lor trebuie


explicată printr-o legendă.

Același obiect poate fi reprezentat diferit pe un plan sau pe o hartă, în funcție de scara
aleasă a planului sau a hărții.

Există mai multe tipuri de semne convenționale, dintre care amintim:

semne convenționale care nu reprezintă obiectl la scară (aceste tipuri de semne


au dimensiuni fixe, specificate în altlas):

Ø semne pentru puncte geodezice;

Ø semne pentru podețe;

Ø semne pentru unele clădiri:

o semne cu dimensiuni fixe- pentru clădiri ce nu pot fi


reprezentate la scară;

o semne pentru reprezentarea la scară a clădirii;

semne convenționale care reprezintă obiectul din teren la scara planului sau a
hărții:

Ø parcele din teren;

Ø clădri;

Ø drumuri ce depășesc o anumită lățime;

semne convenționale de umplutură:

Ø vegetație: vie, livadă, păsune;


Ø tipuri de sol: pietros, nisipos.

Plasarea semnelor convenționale pe planuri sau hărți se face după următoarele criterii:

1. poziția reală a elementelor din teren trebuie să corespundă cu centrul semnului


convențional de tip geometric: cerc, pătrat, triunghi:

2. orientarea semnelor convenționale va fi:

paralelă cu latura planului pentru: puncte bază, coșuri, stații radio- TV,
stații meteorologice, monumente, etc.;

conformă cu orientarea reală a elementelor de pe teren: clădiri, stadioane,


terenuri de sport, etc.;

paralelă cu latura cea mai lungă a reprezentării: sere, livezi;

3. axul semnului convențional trebuie să corespundă cu axul elementului


topografic: căi ferate, drumuri, poduri, diguri, baraje;

4. distanța minimă între două semne convenționale să fie de 0,5mm.

Există o mare varietate de detalii și deci o mare varietate de semne convenţionale, ceea
ce a dus la posibilitatea clasificării acestora în mai multe grupe:

Puncte caracteristice
puncte astronomice la sol şi pe movile;178,0 şi 173,0 =
cota; +15 = înălţimea movilei în m;
puncte geodezice; 1-la sol; 2-pe movile; 3-pe biserici;
puncte geodezice; 4-pe clădiri; 5-pe clădiri proeminente;

puncte topografice; 1-la sol; 2-pe movile; 3-pe biserici;


puncte topografice; 4-pe clădiri; 5-pe clădiri proeminente;
6-pe coşuri;
puncte de nivelment; 167,75 = cota în m;
puncte cotate în metri situate deasupra nivelului mării; 1-pe
înălţimi dominante; 2-pe alte forme de teren;
Relief

curbe de nivel principale (cele groase), normale (cele


subţiri) şi valorile lor;

movile şi gropi care nu pot fi reprezentate prin curbe de


nivel; 1-nu se pot reprezenta la scara hărţii; 2-se pot
reprezenta la scara hărţii; +5 înălţimea movilei în m; -5
adâncimea gropii în m;

1-suprafeţe cu ondulaţii mici; 2-sprâncene;

ridicături în terenuri nisipoase

1-pietre izolate; 2-îngrămădiri de pietre; 3-colţi de stâncă;


+5 înălţimea pietrei sau a stâncii în m;

gropi în terenuri nisipoase;

1-zone stâncoase; 2-intrări în peşteri, grote; 5-3 lăţimea şi


înălţimea intrării în m; 150-lungimea peşterii în m;

alunecări de teren;

rupturi de teren, terase, râpe; -5, -8 adâncimea în m;

viroage; 1-se pot reprezenta la scara hărţii; -2,5


adâncimea în metri; 2-nu se pot reprezenta la scara hărţii;
4 lăţimea în m, -2,5 adâncimea în m;

1-suprafeţe nisipoase; 2-suprafeţe nisipoase cu pietre;

suprafeţe cu crăpături
halde (conuri de zgură, steril) şi exploatări la suprafaţă;
ptr. = piatră; cărb. = cărbune; +10 înălţimea haldei în m; -
10 adâncimea exploatării în m; 1-nu se pot reprezenta la
scara hărţii; 2-se pot reprezenta la scara hărţii;

Hidrografie
faruri; 1-pe construcţii în formă de turn; 2-
plutitoare; 3-balize plutitoare;
1-izvoare amenajate; min. = mineral; 2-puţuri
pentru captarea apei; 3-fântâni fără cumpănă; 4-
fântâni cu cumpănă; 8 m adâncimea până la
suprafaţa apei;
1-fântâni arteziene; 2 şi 3-rezervoare, bazine,
instalaţii pentru purificarea apei, descoperite şi
acoperite
râuri, pâraie cu maluri abrupte neamenajate şi
amenajate; -1,7 şi -5 adâncimea malului în m;
staţii, posturi hidrometrice; 182,5 cota la capătul
mirei; (4,50) gradaţia la care s-a determinat cota;
181,5 cota nivelului mediu al apei în m;
râuri, pâraie canalizate cu diguri neconsolidate;
canale de irigaţie, desecări cu maluri neconsolidate;
20 lăţimea în m; -3,0 adâncimea în m
canale de irigaţie; desecări cu maluri consolidate

diguri de-a lungul apelor reprezentate cu două linii;

vaduri la apele reprezentate cu o linie;

linii de mal invariabile;

albiile lacurilor, râurilor sau pâraielor secate;


maluri abrupte; 1-fără plajă; 2-cu plajă; -3,0
adâncimea malului în m;
maluri consolidate; 1-cu piatră, beton; 2-cu fascine;
3-rupturi de maluri consolidate;
valuri de mal de plajă care nu se pot reprezenta la
scara hărţii; +3,0 înălţimea valului în m;
diguri cu maluri neconsolidate şi consolidate ce nu
se pot reprezenta la scara hărţii; 4,0 lăţimea
coronamentului în m; +3,0 înălţimea digului în m;
diguri cu maluri neconsolidate care se pot
reprezenta la scara hărţii
diguri cu maluri consolidate care se pot
reprezenta la scara hărţii; 12,7 lăţimea
coronamentului în m; +5,3 înălţimea digului în m;
1-pietre la suprafaţa apei; 2-insule

zone inundabile;

lacuri; 3 adâncimea apei în m;

râuri, pâraie, canale şi date caracteristice; 0,2 viteza


de curgere a apei în m/s; 20 lăţimea apei în m; 1,5P
adâncimea ape şi natura fundului (P = piatră);
1-roţi pentru irigaţii; 2-ecluze; 2 numărul camerelor
de ecluzare; 65-15 lungimea camerei de ecluzare şi
lăţimea porţilor în m; -3,7 adâncimea apei în m;
porţiuni subterane ale râurilor, pâraielor sau
canalelor reprezentate cu o linie;
baraje, stăvilare; 1-necarosabile; 2-carosabile; pmt.
şi P materialul de construcţie; 50 lungimea în m; 8
lăţimea părţii carosabile în m; 62,3 cota la partea
superioară în m; 54,5 cota la partea inferioară în m;
1-cascade, cataracte; -3 căderea de apă în m; 2-
locuri de ancorare, rade;

1-locuri de adunare a lemnului pentru plute; 2-cale


de construcţie, lansare; 3-locuri de acostare, dane
Vegetaţie şi soluri

terenuri sărate; 1-inaccesibile, greu accesibile; 2-


accesibile

terenuri umede; 1-cu iarbă; 2-cu muşchi; 3-cu stuf;

mlaştini; 1-inaccesibile, greu accesibile; 2-accesibile; 2 şi


0,6 adâncimea în m;
păduri şi linii de somiere; 5 lăţimea liniei somierei în m;
17 şi 20 numărul parchetelor; stj. = stejar, adică esenţa
copacilor; 18 înălţimea medie a copacilor în m; 0,30
diametrul mediu al copacilor în m; 5 distanţa medie între
copaci în m;
1-păduri care nu se pot reprezenta la scara hărţii; 2-fâşii
de pădure, perdele de protecţie a căror lăţime nu se poate
reprezenta la scara hărţii; 8 înălţimea medie a copacilor în
m;
păduri rare; stj. = esenţa copacilor;
grupuri de arbori; 1-care constituie repere de orientare; 2-
care nu constituie repere de orientare;
1-livezi, pepiniere de pomi fructiferi; 2-plantaţii diverse
(trandafiri, coacăze, hamei, zmeură);

vii; 1-cu pomi; 2-fără pomi;

culturi de orez;

1-fâneţe, ierburi înalte; 2-izlazuri, păşuni;

păduri tăiate cu lăstăriş;

elemente liniare pe linii de somieră

limite; 1-ale rezervaţiilor naturale şi parcurilor naţionale;


2-ale elementelor de vegetaţie;
Elemente social-economice

clădiri fără curţi

1-clădiri izolate cu curţi; 2-clădiri proeminente


1-biserici, mănăstiri; 2-capele; 3-
moschei;
1-cetăţi, palate, castele, castre romane; 2-ruine de
cetăţi, palate, castele, castre romane;
1-construcţii fortificate; czm. = cazemată; 2-
construcţii subterane; gj. = garaj;
străzi principale; 1-se pot reprezenta la scara
hărţii; 2-nu se pot reprezenta la scara hărţii;
străzi secundare;
porţiuni de străzi sau alei cu trepte;
treceri subterane;
cvartale cu clădiri peste două etaje; 51 înălţimea
clădirii în m;
cvartale cu clădiri până la două etaje inclusiv; şc =
şcoală;
cvartale cu construcţii industriale; met. = metale
(fabrică, uzină);

cvartale cu clădiri distruse;

fabrici; chim. = chimice; siderg. = siderurgie


1-fabrică textile (nu se poate reprezenta la scara
hărţii); 2-uzină electrică (se poate reprezenta la
scara hărţii);
coşuri de fabrici; 55 înălţimea coşului în m;
mori, motoare, gatere; 1-acţionate de vânt; 2-
acţionate de apă; 3-cuptoare de var, mangal
sonde de petrol, gaze; 1-cu turle; 2-fără turle;
1-depozite, rezervoare pentru petrol, gaze, ulei,
vin; 2-staţii pentru alimentare auto
mine; 1-în exploatare; 2-scoase din exploatare; Pb.
= plumb
exploatări la suprafaţă; 1-de turbă; 2-de sare;
1-aeroporturi, aerodromuri, hidroscale; 2-locuri de
aterizare, amerizare;
faruri pentru navigaţia aeriană; 1-izolate; 2-pe
clădiri;
1-transformatoare electrice; 2-staţii de
radioemisie, televiziune;
1-antene de radioemisie, relee de televiziune; 2-
oficii telegrafice, telefonice, radio-telegrafice; 3-
staţii meteo;
1-construcţii în formă de turn; silz. = siloz; 2-
cantoane forestiere; 3-clădiri cu folosinţă diversă;
stn. = stâne;
1 şi 2-sere; 3-prisăci;

1-terenuri de sport; 2-stadioane;

1-monumente, statui; 2-troiţe, cruci, morminte


izolate; cimitire; 1-fără arbori; 2-cu arbori;
linii electrice; 1-pe stâlpi de lemn; 2-pe stâlpi
metalici sau de beton; 20 kv = tensiunea
curentului în kilovaţi; 15 = înălţimea stâlpilor în
m;
linii de transmisiuni;
conducte de gaze la suprafaţă cu staţii de
compresiune;
conducte de gaze subterane sau sub apă;
conducte de petrol la suprafaţă cu staţii de
pompare;
conducte de petrol subterane sau sub apă;

conducte de apă la suprafaţă cu staţii de pompare;

conducte de apă subterane sau sub apă


jghiaburi; 1-pentru irigaţii; +5,5 înălţimea
deasupra solului în m; 4 lăţimea în m; -1,3
adâncimea în m; 2-pentru coborârea lemnului şi a
altor materiale
1-ziduri istorice; 18 înălţimea zidului în m; 2-
ziduri de piatră, cărămidă, ziduri de consolidare
şi garduri metalice;
garduri; 1-vii; 2-de lemn sau sârmă;

valuri istorice; +3 înălţimea în m

limite de judeţe;
căi ferate cu ecartament normal; 1-duble
neelectificate; 2-duble electrificate;
căi ferate cu ecartament normal; 3-simple
neelectrificate; 4-simple electrificate;
căi ferate cu ecartament normal în construcţie;
căi ferate cu ecartament îngust simple, duble
neelectrificate;

1-căi ferate trasate schematic; 2-tunele; 6-10


înălţimea şi lăţimea în m; 100 lungimea în m;

terasamente fără şine;


linii de tramvai;
funiculare, teleferice;
benzi transportoare permanente;

1-staţii de cale ferată; 2-halte; 3-cantoane;

1-puncte de oprire; 2-rampe;

porţiuni de căi ferate cu pante peste 2 %;


căi ferate pe rambleu şi în debleu; +7 înălţimea
rambleului în m; -7 adâncimea debleului în m;

anexe feroviare; 1-linii de triaj; 2-depouri;

anexe feroviare; 1-linii de garare; 2-puncte


terminus; 3-semafoare;
autostrăzi; 2 numărul benzilor pe un sens de
circulaţie; 4 lăţimea unei benzi în metri; B =
beton, materialul de acoperire;
porţiuni de autostrăzi pentru aterizare sau
decolare; 40 lăţimea autostrăzii în m; B = beton,
materialul de acoperire
şosele modernizate; 1A numărul şoselei naţionale;
7 lăţimea părţii carosabile în m; (10) lăţimea
şoselei din şanţ în şanţ; As = asfalt, materialul de
acoperire;
şosele modernizate; 1-trasate schematic; 2-în
construcţie;
şosele; 6 lăţimea părţii carosabile în m; (8) lăţimea
şoselei din şanţ în şanţ în m; As = asfalt,
materialul de acoperire;
drumuri naturale îmbunătăţite; 6 lăţimea drumului
din şanţ în şanţ în m; P = piatră, materialul de
acoperire;
drumuri naturale îmbunătăţite în construcţie
drumuri naturale
drumuri de exploatare pe câmp sau prin pădure;
1-poteci pentru transporturi samarizate, poteci de
picior; 2-punţi suspendate, cornişe artificiale; 1,2
lăţimea cea mai mică în m; 20 lungimea în m;
limite de schimbare a materialului de acoperire
al şoselelor; As = asfalt; B = beton
1-poduri; B = beton, materialul de construcţie; 15-
9,1 lungimea şi lăţimea carosabilă a podului în m;
50 rezistenţa la sarcină în tone; 2-poduri cu
dispozitiv de deschidere sau de ridicare;
1-pietre kilometrice; 10 numărul pietrei
kilometrice; 2-porţiuni de şosele, drumuri cu rază
de curbură sub 25 de metri;

poduri; 1-pe suporţi plutitori; 2-suspendate;

1-poduri tubulare, poduri cu lungimea sub 3m; 2-


punţi pentru pietoni;

Semne convenționale folosite pentru redactarea planurilor


topografice
Punct din Reţeaua Geodezică Naţională
cu determinare astronomică
Punct din Reţeaua Geodezică Naţională
Punct din Reţeaua Geodezică Naţională,
materializat pe clădiri
Punct din Reţeaua Geodezică Naţională
(biserici)
Punct din Reţeaua Geodezică Naţională
pe movilă
Punct de îndesire al Reţelei Geodezice
Naţionale
Punct topografic de poligonaţie sau
punct transmis la sol, bornat
Staţie de poligonaţie marcată prin pichet
de fier
Staţie de poligonaţie marcată prin pichet
de lemn
Punct de hotar marcat prin bornă
Reper de nivelment de bază încastrat în
borne
Reper de nivelment de bază încastrat în
construcţii
Punct de staţie cotat
Punct cotat pe pardoseala construcţiei
Magazie de lemn sau de tablă
Clădire în construcţie sau fundaţie

Pivniţă izolată sau beci pentru depozitare

Şopron

Şopron între două construcţii

Seră

Ruină

Construcţie subterană
Chioşc

Intrare acoperită la subsol

Intrare descoperită la subsol

Pasarelă între două clădiri

Biserică

Capelă

Biserică

Biserică sau Capelă

Moschee

Cimitir creştin

Troiţă sau cruce izolată

Monument
Cabină-adăpost staţiile de transport în
comun
Post de transformare electric suprateran

Post de transformare electric subteran

Foraj
Fg-geotehnic
Fh-hidrologic
Sondă petrolieră
Rezervor la suprafaţă pentru produse
petroliere sau gaze
p-petrol
u-ulei
g-gaze
Cămin de vizitare apă

Cămin de vizitare apeduct

Cămin de vizitare apă industrială

Cămin de vizitare gaze

Cămin de vizitare termoficare

Cămin de vizitare telefon

Cămin de vizitare canal


Cămin de vizitare cablu electric
Gură de canal la rigola străzii, cu grătar
de scurgere

Curbele de nivel se obţin de cele mai multe ori plecând de la un plan cotat (cu cote ale
punctelor caracteristice). Numărul punctelor cotate este reglementat prin instrucţiuni
(Tabelul 2.1.).

Tabelul 2.1. Numărul de puncte conţinute într-un plan topografic în funcţie de scară

Centre populate
Scara Echidistanţa Celelalte zone
Șes Uşor accidentate Accidentate
1m 4 puncte 10 puncte
1:5
2m 1 punct 3 puncte 5 puncte 6 puncte
000
5m 2 puncte 2 puncte
1:2 1m 3 puncte 10 puncte 15 puncte
12 puncte
000 2m 2 puncte 6 puncte 10 puncte
1:1 0,5 m 10 puncte 40 puncte 60 puncte
28 puncte
000 1m 6 puncte 20 puncte 30 puncte
0,25 m 35 puncte 100 puncte 200 puncte
1 : 500 112 puncte
0,50 m 25 puncte 60 puncte 100 puncte
1 : 200 0,25 m - - - 200 puncte
Trasarea curbelor de nivel începe prin interpolarea între punctele cotate a punctelor de
cotă rotundă. Apoi aceste puncte de cotă rotundă se unesc între ele prin linii curbe,
sinuoase. Interpolarea se poate face numeric sau grafic.

Un procedeu des utilizat este cel de interpolare grafică cu hârtie milimetrică (Fig. 3). În
acest caz marginea hârtiei milimetrice se aşează în lungul distanţei AB, iar pe verticale
se marchează punctele a, respectiv b, în puncte corespunzătoare altitudinilor punctelor
A, respectiv J5. Pentru aceasta, pe marginea hârtiei milimetrice în dreptul liniaturii
centimetrice pe dreapta sau pe stânga, se înscriu valorile curbelor de nivel care vor fi
interpolate între A şi B. Punctele a şi b (interpolate) se unesc printr-o linie. La inter-
secţia liniei care le uneşte cu liniile centimetrice se află punctele pe a căror verticală, pe
marginea hârtiei milimetrice între A şi B, se găsesc punctele de cotă rotundă dintre
acestea (în exemplul dat punctele prin care trec curbele de 220 m, 225 m şi 230 m).

Fig.2.1. Interpolarea grafică cu hârtie milimetrică

Prin reprezentarea reliefului — prin curbe de nivel, cât şi prin aplicarea pe plan a
semnelor convenţionale, — cu atât mai detaliate cu cât scara este mai mare,
complexitatea planurilor creşte, fiind de regulă mai mare în reprezentarea terenului
intravilan.

Precizia redactării grafice a planurilor topografice în vederea utilizării lor în proiecta-


rea şi executarea construcţiilor este dată de Normativul C. 110-69 (Tabelul 2.2.).
Tabelul 2.2. Redactarea grafică a planurilor topografice

Erori Erori pe teren


Denumirea erorii în plan (mm)
(mm) 1:5000 1:2000 1:1000 1:500 1:100
Eroarea maximă admisă de
trasare a obiectelor şi detaliilor 0,4 2,0 0,8 0,4 0,2 0,04
terenului

Erorile maxime admise de


trasare a contururilor bine 0,4 2,0 0,8 0,4 0,2 0,04
delimitate în intravilan

Erorile maxime admise de


trasare a contururilor bine 0,8 4,0 1,6 0,8 0,4 0,08
delimitate în extravilan

Erorile maxime admise în


trasarea unor obiecte de detalii 1,2 6,0 2,4 1,2 0,6 0,12
de pe teren cu aprecierea
limitelor

Utilizarea planurilor şi a hărţilor topografice în executarea studiilor şi proiectelor


diferitelor lucrări, precum şi în alte scopuri, impune reproducerea acestora în mai multe
exemplare. Reproducerea se poate face la aceeaşi scară sau la o scară diferită de scara
originalului.

Reproducerea la aceeaşi scară a planurilor se execută prin mai multe metode: prin
copiere pe hârtie de calc, prin metoda caroiajului (cadrilării), prin heliografiere,
fotografiere şi gravare.

Metoda caroiajului constă în trasarea unui caroiaj pe original şi a unuia identic pe


hârtia pe care se face copierea.

Carourile se numerotează pe două laturi (exemplu pe latura de sus de la stânga la


dreapta şi pe latura din stânga de sus în jos), apoi se transpun pe copie elementele în
fiecare pătrat, folosind distanţierul, compasul etc.

Planurile pot fi reproduse şi la o altă scară decât aceea a originalului. Scara copiei
poate fi mai mare sau mai mică. Cazul frecvent este acela al micşorării.

Metodele de reproducere la scări diferite sunt: metoda caroiajului, metoda coordonate-


lor, metoda pantografierii şi metoda fotografierii (fotografică).
Metoda caroiajului constă în trasarea unor pătrate sau dreptunghiuri atât pe original cât
şi pe copie, colţurile acestora având aceleaşi coordonate. leaturile lor vor fi în raportul
scării planului. Având carourile trasate, raportarea se face cu ochiul liber, cu compase
de reducţie (Fig. 4) sau cu ajutorul scării grafice.

Fig. 2.2. Reproducerea planurilor la scară diferită prin metoda caroiajului


3. PLANURI TOPOGRAFICE

Spre deosebire de celelalte desene tehnice, desenul topografic se execută în bună parte
cu mâna liberă, iar mijloacele de reprezentare presupun o selectare din punctul de
vedere al preciziei şi al aspectului lor estetic, care poate afecta calitatea desenului.

De asemenea, ca utilizare, desenul topografic serveşte unor numeroase şi diferite


sectoare ale producţiei sau cercetării ştiinţifice. Aceasta impune ca elementele
caracteristice ale teritoriului reprezentat să difere. Totodată diferă şi scara la care se
execută desenele, precum şi modul lor de prezentare.

Planurile topografice redau suprafeţe mici de teren la scări mari, neţinînd seama de
curbura pământului, în timp ce hărţile redau suprafeţe mai întinse, la scări mai mici,
luând în considerare curbura pământului.

În funcţie de scara de reprezentare şi de modul de întocmire, desenele topografice


poartă denumirea de planuri sau de hărţi.

Clasificarea desenelor topografice şi a hărţilor se poate face după mai multe criterii şi
anume: după scară (Tabelul 3.1.), după conţinut, după destinaţie, după cromatică, după
modul de reprezentare a reliefului, după natura exemplarului (unicat, multiple).

Tabelul 3.1. Clasificarea hărţilor şi planurilor topografice după scară

Nr.
Denumirea Scara (1:n) Obs.(destinaţie)
crt.
1: 400000- Redau elementele cele mai generale
1 Hărţi geografice
1: 5000000 ale terenului.
Se obţin de regulă din prelucrarea
1: 20000 - planurilor 1:10000 sau pe cale
2 Hărţi topografice
1: 300000 fotogrametrică.
Au caroiaj rectangular.
a) Planuri topografice 1:10000 -Plan general de ansamblu.
la scări mici 1: 5000 -Plan topografic fundamental.
-Plan de situaţie (sau cadastrale),
b) Planuri topografice 1: 2000 sistematizare.
3 la scări mijlocii 1: 1000 -Planuri de sistematizare, execuţie,
etc.
a) Planuri topografice Planuri tehnice de detalii, de
n<1000
la scări mari proiectare, etc.
Etapele de elaborare ale proiectelor sunt în general următoarele: studiul tehnico-
economic (STE), proiectul de ansamblu (PA), proiectul de execuţie (PE). La un volum
mic de proiectare ultimele două etape se unesc într-una singură numită proiect de
ansamblu şi de execuţie (PAE).

Pe baza măsurătorilor topografice de teren şi a operaţiunilor de calcul necesare


întocmirii de noi planuri topografice sau de actualizare a celor existente, se trece la
executarea originalului planului topografic, denumit şi „originalul de teren”. În acest
scop se folosesc o serie de metode şi instrumente de raportare, clasice şi moderne,
pentru obţinerea planului topografic al terenului, care a construit obiectul ridicării.

3.1. METODE DE ÎNTOCMIRE A PLANURILOR TOPOGRAFICE

Metodele de întocmire a planurilor topografice se stabilesc în funcţie de categoriile de


măsurători de teren destinate noilor planuri topografice, ce se aleg în funcţie de
mărimea suprafeţei, scara planului şi precizia necesară, din care, se menţionează:

- metoda fotogrammetrică, se aplică în cazul teritoriilor cadastrale, unde


urmează să fie întocmite planuri topografice de bază la scările 1:10000;
1:5000 şi 1:2000;

- metoda fotogrammetrică + topografică, se foloseşte în cazul localităţilor


urbane şi rurale, unde se vor întocmi planuri topografice la scara 1:2000 şi
1:1000;

- metode topografice clasice şi moderne se recomandă pentru municipii şi oraşe


mari, în care se vor întocmi planuri topografice la scările 1:1000 şi 1:500.

3.2. INSTRUMENTE ŞI ECHIPAMENTE FOLOSITE LA


ÎNTOCMIREA ŞI REDACTAREA PLANURILO R PRIN METODE
CLASICE ŞI MODERNE

În vederea raportării în plan a punctelor caracteristice ale terenului se folosesc o serie


de instrumente şi echipamente de raportat şi desenat, în sistem clasic sau automatizat,
din care, se prezintă:

a) coordonatograful rectangular este construit pe principiul axelor


perpendiculare, fiind format dintr-o masă la care sunt montate două braţe
gradate, riguros perpendiculare între ele, reprezentând axa absciselor şi axa
ordonatelor;
b) coordonatograful polar este format dintr-un semicerc gradat şi o riglă gradată,
care servesc la raportarea punctelor determinate prin orientare (q) sau unghiul
orizontal (b) faţă de o direcţie de referinţă şi distanţă, în raport cu punctul de
staţie;

c) instrumente clasice de raportat şi desenat: raportoare sub formă de cercuri sau


semicercuri din material plastic, gradate în sistem sexagesimal sau centesimal;
rigle confecţionate din metal, lemn sau material plastic; echere de desen din
lemn sau plastic; compasul sau distanţierul şi altele;

d) echipamente de cartografiere – editare în sistem automatizat.

Datele topo-geodezice provenite sub o formă digitală de la diferite sisteme de culegere


a lor din teren: staţii totale de măsurare, tahimetre electronice şi altele sunt prelucrate
de echipamentele hardware de cartografiere, editare şi arhivare formate din:

· plottere, ce servesc la transpunerea datelor digitale sub formă grafică, la


diferite scări de reprezentare cu o precizie în poziţie planimetrică a punctelor
raportate de ±0,01mm;

· imprimantele, se diferenţiază prin calitatea imprimării, viteză de lucru şi alte


criterii, dintre care, se menţionează o serie de tipuri, în funcţie de modul
imprimare: cu ace, cu jet de cerneală şi laser.

3.3. OPERAŢIILE PREGĂTITOARE ŞI DE REDACTARE A


PLANURILO R TOPOGRAFICE

În vederea întocmirii unui plan topografic, se vor efectua o serie de operaţiuni


pregătitoare şi de redactare, ce se desfăşoară în fazele:

a) operaţii pregătitoare:în această fază se întocmeşte inventarul de coordonate a


punctelor ce urmează să fie raportate din coordonate rectangulare (X,Y) şi din
coordonate polare (q, do) sau (b, do), se procură hârtia şi instrumentele de
raportare şi de desen necesare.

· Redactarea planurilor topografice la scări mai mici sau egale cu 1:2 000, se
realizează pe trapeze geodezice, în sistemul proiecţiei stereografice – 1970,
ce se raportează pe hârtie de desen lipită pe un suport nedeformabil,
alcătuit dintr-o foaie de zinc, aluminiu sau plastic. Pe acest suport
nedeformabil, se raportează mai întâi din coordonate rectangulare colţurile
cadrului interior al trapezului, după care se trasează cadrul geografic şi
cadrul ornamental, iar în interiorul trapezului se raportează punctele din
teren, în sistemul axelor de coordonate ale proiecţiei stereografice 1970.
· Redactarea planurilor topografice la scări mai mari de 1:2 000 se face, în
mod obişnuit, pe hârtie milimetrică, pe care se trasează formatul de desen
şi axele de coordonate în sistemul proiecţiei stereografice 1970 sau în
sistem local de coordonate.

Pentru stabilirea formatului de desen, se vor extrage valorile maxime şi minime ale
absciselor şi ordonatelor din inventarul de coordonate, pe baza cărora se calculează
diferenţele:
DX = X max - X min 3.1
DY = Ymax - Ymin 3.2

Cele două valori obţinute (DX, DY) se reduc mai întâi la scara planului 1: N, după care,
se adaugă un plus de 10…20 cm, obţinându-se lungimea şi lăţimea formatului de desen
al hârtiei milimetrice.

După stabilirea formatului se vor alege pentru originea sistemului rectangular de axe
nişte valori rotunde (X0, Y0 ), care să fie mai mici decât valorile minime (Xmin, Ymin) ale
coordonatelor punctelor din inventarul de coordonate. Deci trebuie să fie îndeplinite
condiţiile:
X 0 < X min şi Y0 < Ymin , 3.3

ceea ce asigură posibilitatea raportării tuturor punctelor în sistemul stabilit de axe.

În funcţie de scara planului, se trasează caroiajul rectangular pe ambele axe de


coordonate cu latura de 50, 100, 200, 500 şi 1 000m, corespunzător scării de raportare
(Fig. 3.1.).

Fig. 3.1 Sistemul de axe şi caroiajul rectangular

b) raportarea punctelor: pe originalul planului topografic, care se execută la una


din scările de bază 1: 500; 1: 1000; 1: 2000; 1: 5000 şi 1: 10000, se raportează
toate punctele din inventarul de coordonate, după cum urmează:
Ø prin metoda coordonatelor rectangulare se raportează toate punctele de
triangulaţie, de intersecţie, de drumuire şi de radiere, determinate prin
coordonatele rectangulare (X,Y) în raport cu colţul de sud-vest al
pătratului cu latura de 50 m (Fig. 3.1.);

Ø prin metoda coordonatelor polare se raportează toate punctele determinate


prin coordonate polare (b, do), cu ajutorul raportorului şi a riglei gradate,
din puntele de triangulaţie sau de drumuire, în raport cu direcţiile de
referinţă faţă de care au fost măsurate pe teren;

Ø prin metoda coordonatelor echerice se raportează punctele determinate


prin abscise şi ordonate, conform schiţelor întocmite în timpul ridicării
topografice.

c) verificarea raportării punctelor: pentru verificarea raportării punctelor prin


coordonate rectangulare, se compară distanţele măsurate grafic pe planul de
situaţie la scara de redactare dintre două puncte de drumuire cu valorile
corespunzătoare măsurate pe teren şi reduse la orizont.

Dacă diferenţele dintre cele două mărimi considerate sunt mai mici decât eroarea
grafică de raportare, care în funcţie de importanţa punctelor este cuprinsă între ± 0,2
mm şi ± 0,5 mm rezultă că, punctele au fost raportate corect, iar în caz contrar, s-a
produs, o greşeală de raportare, care trebuie verificată şi corectată. După verificarea
tuturor punctelor raportate, se definitivează raportarea prin desenarea semnului
convenţional respectiv şi înscrierea numărului punctului în partea stângă sau în partea
dreaptă a acestuia.

d) unirea punctelor raportate: se face mai întâi în creion în conformitate cu


schiţele întocmite pe teren în timpul măsurărilor, obţinându-se forma detaliilor
planimetrice care determină limitele de hotare, categorii de folosinţă ale
ternului agricol şi neagricol şi altele.

e) cartografierea planului: în funcţie de modul de redactare, se efectuează


trasarea în tuş a conţinutului planului topografic şi scrierea elementelor de
toponimie pentru foile de plan întocmite pe suporturi nedeformabile.

Pentru planurile de situaţie raportate pe hârtie milimetrică, se efectuează numai


definitivarea lor în creion, cu toate elementele cartografice specifice acestor planuri.

După caz, se completează planul topografic întocmit cu următoarele elemente


cartografice: proiecţia folosită, sistemul de referinţă pentru cote, teritoriul cuprins,
nomenclatura, scara de redactare, anul ridicării şi redactării, dimensiunile şi suprafaţa
trapezului, denumirea planului, autorul şi altele.
4. STANDARDE, NORME, CONVENŢII FOLOSITE ÎN
DESENUL TOPOGRAFIC

Proiectarea şi executarea în condiţii tehnice a planurilor topografice se realizează


utilizând: standarde de stat româneşti (STAS sau SR), convenţii, normele interne (NI)
şi internaţionale (ISO), norme europene (EN).

Standardele sunt simbolizate şi clasificate alfanumeric pe sectoare, grupe şi subgrupe.


Sectoarele sunt notate cu o literă – A, B, C, …. – grupele sunt notate cu o cifră de la 0
la 9, iar subgrupele cu o a doua cifră de la 0 la 9.

În cadrul fiecărei subgrupe, standardele sunt prezentate în ordine numerică şi grupate,


după caz, în:

· I – standarde internaţionale adoptate de standardele române;

· E – standarde europene adoptate de standarde române;

· R – standarde române.

Fiecare standard cuprinde: - indicativul format din siglă şi numărul standardului; - anul
ultimei ediţii; - titlul. Exemplu de notare: SR (siglă standard) ISO 7200 (nr. standard):
1994 (an ediţie)- Desene topografic. Indicator (titlul standardului)

Standardele generale utilizate la întocmirea desenelor topografice se referă la: Linii;


Scrierea standardizată; Formatele planurilor topografice; Indicatorul (cartuşul) şi
tabelul de componenţă; Scările numerice utilizate în desenul topografic; Plierea
(împăturirea).

Liniile utilizate în desenul topografic, conform standardelor în vigoare (STAS 103-84),


se clasifică în patru tipuri: continuă, întreruptă, linie punct, linie două puncte şi în
funcţie de grosimea (b) în două clase: linii groase şi linii subţiri (2/3b) (Fig. 4.1.).
Grosimea de bază a liniei se alege din şirul de valori exprimate în mm: 0,18; 0,25;
0,35; 0,5; 0,7; 1,4; 2,0.

Într-un desen topografic, grosimea liniei de bază şi a celei subţiri trebuie să fie aceeaşi
pentru toată reprezentarea şi se aleg în funcţie de mărimea, complexitatea şi spaţiul
disponibil, iar la trasarea liniilor dicontinue (întrerupte sau linii punct) trebuie
respectate anumite principii:

· linia discontinuă începe şi se termină cu un segment;

· intersectarea acestor linii se face segment pe segment.


Linia continuă groasă se foloseşte pentru contururi şi muchii reale, secţiuni intercalate,
tabele, chenarul formatului, curbe de nivel principale şi este preferabil să fie constantă
pentru toate reprezentările aceluiaşi ansamblu.

Linia continuă subţire se foloseşte, de obicei, la reprezentarea liniilor de cotă, liniilor


ajutătoare, liniilor de indicaţie, haşurilor, liniilor de axă scurte (mai mici de 10 mm),
curbelor de nivel secundare.

Linia continuă subţire ondulată este folosită ca linie de ruptură pentru delimitarea
vederilor şi secţiunilor.

Linie continuă subţire în zigzag folosită ca linie de ruptură pentru delimitarea vederilor
şi secţiunilor pentru desenele pe calculator.

Fig.. 4.1. Exemplificarea tipurilor de linii

Scrierea în desenul topografic (scrierea cartografică) are rolul de a completa planurile


şi hărţile topografice cu inscripţii şi explicaţii pentru uşurarea citirii acestora.

Elementele scrierii cartografice sunt grupate în 8 categorii:

1. portativul cartografic este definit de spaţiile corespunzătoare fiecărui tip de


scriere;

2. formatul literei este definit de tipul de scriere al literei respective (litere


romane, litere romane capitale, litere italice, litere rotunde, litere tip bloc etc.);

3. spaţiul literelor este definit de locul liber dintre litere pe un rând;

4. baza literei se defineşte ca fiind linia orizontală faţă de care se scriu literele,
paralele între ele şi cu aceeaşi înălţime;
5. înclinarea literei se exprimă în grade faţă de direcţia verticală a portativului
cartografic;

6. grosimea literei este dată de partea îngroşată a formatului literei;

7. înălţimea literei este definită de lungimea formatului literei, înălţimea literelor


variind în raport cu importanţa obiectivului descris;

8. lăţimea literei reprezintă lărgimea formatului literei; lăţimea şi grosimea literei


se exprimă în unităţi de înălţime.

În desenul topografic cifrele pot fi de două tipuri: arabe şi romane.

Scrierea standardizată (ISO 3098/1-93) stabileşte modul de înscriere a caracterelor


cu mâna liberă sau cu şablonul. Pentru scrierea caracterelor cu mâna liberă, este
necesar să se folosească o reţea ajutătoare de linii echidistante orizontale şi verticale, în
care pasul dintre liniile orizontale este egal cu pasul dintre cele verticale.

Se utilizează, la alegere, scrierea înclinată cu caracterele înclinate la 75° spre dreapta


faţă de linia de bază a rândului sau scriere dreaptă cu caractere perpendiculare pe linia
de bază a rândului (Fig. 4.2.). Este obligatoriu ca pe un desen, sau un ansablu ce se
referă la o singură lucrare, să se utilizeze un singur mod de scriere, fie înclinat, fie
drept.

Dimensiunea nominală a scrierii, h (înălţimea majusculelor), măsurată în milimetri, se


alege din şirul de valori: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20.

Fig. 4.2. Exemple de scriere tehnică

Grosimea liniei de scriere, egală cu distanţa dintre liniile reţelei de scriere, poate fi:
h/14 - scriere de tip A sau h/10 - scriere de tip B (Tabelul 4.1.).
Tabelul 4.1. Dimensiuni nominale şi grosimea liniei de scriere

Dimensiunea
nominală a Raport 2,5 3,5 5 7 10 14 20
scrierii
h/14 (tip A) 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4
Grosimea liniei de
scriere (mm)
h/10 (tip B) 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0

Formatele desenelor topografice (SR ISO 5457: 1994) reprezintă spaţiul delimitat pe
coala de desen prin conturul dreptunghiular având dimensiunile a x b.

Formatul unui desen poate fi de tip „portrait” („în picioare”) (Fig. 4.3.a.) sau
„landscape” („culcat”) (Fig. 4.3.b.).

Fig. 4.3.a. Formatul tip „portrait” Fig. 4.4.b. Formatul tip „landscape”
S-au stabilit două tipuri de formate: formate normale şi formate derivate. Pornind de la
formatul A4, ca modul, se stabilesc formatele normale A3, A2, A1, A0 şi se notează în
desen prin simbolul formatului urmat, în paranteze, de dimensiunile a x b (Fig. 4.4.).
De exemplu: A0(841 x 1189), A1(594 x 841) ş.a.m.d.

Formatele derivate pot fi, de exemplu: A3 x 3 (420 x 891), A3 x 4 (420 x 1189), A4 x


3 (297 x 630), A4 x 4 (297 x 841), A4 x 5(297 x 1051).
841mm

1189mm

A0 A0
1189mm

841mm

Fig. 4.4. Dimensiunile formatului A0

594mm

840mm
840mm
594mm

A1 A1

Fig. 4.5. Dimensiunile formatului A10


420m m

594m m
A2
594mm

A2

420mm
Fig. 4.6. Dimensiunile formatului A2

Fig. 4.7. Dimensiunile formatului A32


297mm

297m m
A4
210mm

A4
210m m

Fig. 4.9. Dimensiunile formatului A4


1

4
Elemente grafice:
204792

484228
1- formatul
2- chenarulul
3- indicatorul
4- câmpul desenului
5- sistemul de coordonate

5
204792

204892

204992

205092
484128 484128 484128 484128

3
DENUMIRE INSTITU?IE Nr.Plan?ã
DENUMIREA PROIECTULUI

2 ?EF PROIECT

ÎNTOCMIT SCARA DENUMIREA PLANULUI TOPOGRAFIC

DESENAT

DATA
VERIFICAT

Fig. 4.10. Elementele grafice ale formatului


Elementele grafice permanente ale formatului (Fig. 4.10.) sunt:

· fâşia de îndosariere este situată pe latura din stânga a formatului şi se trasează


cu linie continuă subţire, la 20 mm de marginea formatului, cu înălţimea de
297 mm;

· chenarul se trasează cu linie continuă groasă la distanţă de 10 mm de marginile


formatului. Mijlocul spaţiului fâşiei de îndosariere se indică printr-o linie
subţire.

Indicatorul se aplică pe fiecare desen şi serveşte la identificarea şi exploatarea


desenelor tehnice. Se amplasează în colţul inferior dreapta al formatului alipit de
chenar. Forma şi dimensiunile indicatorului utilizat în desenul tehnic se stabilesc prin
standard (SRISO 7200: 1994).

Completarea căsuţelor indicatorului se face astfel: numele respectiv semnătura


persoanei care a proiectat, desenat, verificat, aprobat desenul, scara sau scările la care a
fost executat desenul (ISO 5455), unitatea/unităţile de măsură ale dimensiunilor liniare
(altele decât mm), numărul planşei/numărul total de planşe, numele instituţiei,
denumirea desenului, numărul de înregistrare sau identificare al desenului (Fig. 4.11).

180mm
75mm 90mm 15mm
20mm

DENUMIREA INSTITUTIE Nr.Plansa


DENUMIREA PROIECTULUI

50mm
SEF PROIECT 20mm
SCARA DENUMIREA PLANULUI TOPOGRAFIC
30mm

INTOCMIT
7.5 mm

DESENAT

DATA
VERIFICAT
25mm 25mm 25mm
Fig. 4.11. Forma şi dimensiunile indicatorului folosit în desenele topografice

Scările numerice (SR EN ISO 5455: 1997) utilizate în desenul tehnic se exprimă sub
forma unui raport între dimensiunea liniară a reprezentării unui element pe desenul
original şi dimensiunea liniară reală a elementului unui obiect n: 1 în cazul scărilor de
mărire, 1:n în cazul scărilor de micşorare şi 1:1 în cazul scărilor de mărime naturală.
Mărimea scărilor se alege din şirul de valori stabilite prin standarde (Tabelul 4.2.).
Tabelul 4.2. Scările numerice

Mărime reală Scara 1:1


1:2 1:5 1 : 10
Reducere Scările
1: 20 1: 50 1 : 100
1: 200 1: 500 1 : 1000
Mărire Scările
2:1 5:1 10 : 1
20 : 1 50 : 1 100 : 1

Plierea (împăturirea) desenelor (SR 74: 1994) executate pe formate conform cu SR


ISO 5457: 1994, în vederea îndosarierii sau păstrării în mape sau plicuri, se realizează
prin reducere la formatul modul A4. Desenele se împăturesc astfel încât zona de
identificare a desenului şi fâşia de îndosariere să fie complet vizibile.

Împăturirea se face în aşa fel încât să se ajungă în final la formatul A4 (210 x 297)
(Fig. 4.12.), considerat modul de pliaj, iar pe latura de jos a desenului împăturit, trebuie
să apară indicatorul în întregime, în poziţia normală de citire a desenului. În cazul
împăturirii în scopul perforării, fâşia de îndosariere trebuie să rămână complet
neacoperită pe toată lungimea sa.
Fig. 4.12. Împăturirea formatului de bază A4

Desenele se împăturesc executând mai întâi plierea după linii perpendiculare pe baza
formatului şi apoi, dacă mai este cazul, plierea după linii paralele cu acestea.

Copiile desenelor se împăturesc după una din următoarele metode:

- împăturirea modulară;

- împăturirea în scopul aplicării unei benzi adezive perforate;

- împăturirea în scopul perforării.

Împăturirea formatul A3, tip „landscape” şi „portrait”, este descrisă în Fig. 4.13.
Fig. 4.13. Împăturirea formatului A3 aşezat „culcat”
Fig. 4.14. Împăturirea formatului A3 aşezat „în picioare”
Fig. 4.15. Împăturirea formatului A2 aşezat „culcat”
Fig. 4.16. Împăturirea formatului A2 aşezat „în picioare”
Fig. 4.17. Împăturirea formatului A1 aşezat „culcat”
Fig. 4.18. Împăturirea formatului A1 aşezat „în picioare”
Fig. 4.19. Împăturirea formatului A0 aşezat „culcat”
Fig. 4.20. Împăturirea formatului A0 aşezat „în picioare”
5. SCĂRI TOPOGRAFICE

Lungimile măsurate pe teren, reduse la orizont, se reprezintă pe hărţi şi planuri prin


reducerea lor de un număr de ori.

Scara topografică este raportul constant dintre o distanţă măsurată pe hartă sau pe plan
şi corespondenta distanţei orizontale din teren, ambele fiind exprimate în aceeaşi
unitate de măsură. Din punct de vedere practic, se folosesc două feluri de scări:
numerice şi grafice.

5.1. SCĂRI NUMERICE

Scara numerică se exprimă sub forma unei fracţii ordinare (1/N) sau sub forma unei
împărţiri (1:N). La scările de micşorare folosite în topografie, numărătorul este
întotdeauna egal cu o unitate (unu), iar numitorul (N) este un număr întreg şi pozitiv,
care arată de câte ori distanţele orizontale din teren sunt mai mari decât distanţele
corespunzătoare, reprezentate pe harta sau planul respectiv.

Cu alte cuvinte, numitorul scării (N) indică de câte ori s-au micşorat lungimile din
teren pentru a fi transpuse pe plan sau hartă. Dacă numitorul scării (N) este mic, scara
planului este mare şi invers.

Scările numerice folosite la redactarea hărţilor şi planurilor topografice, se obţin din


următoarele fracţii:
1 1 1 1
; ; ; 5.1
10 2 ´10 2.5 ´10 5 ´10 n
n n n

în care n este un număr întreg şi pozitiv.

În Ardeal, Banat şi Bucovina, în cadastrul agricol se mai folosesc şi planurile


cadastrale vechi, întocmite la scările 1 : 1440, 1 : 2880; 1 : 7200, corespunzătoare unor
rapoarte diferite dintre unităţile de măsură vechi folosite pe teren şi pe planuri înainte
de anul 1919 în aceste provincii.

Formula generală a scării este dată de proporţia:


d 1
= 5.2
D N
în care: d - distanţa de pe plan sau hartă;

D – distanţa corespunzătoare de pe teren, redusă la orizont;

N – numitorul scării numerice.


Conform legii proporţiilor, se poate calcula unul din termeni, dacă se cunosc ceilalţi
doi, astfel:

d = D / N, D = d ´ N, N = D/d 5.3

Spre exemplu, unei distanţe din teren D = 200 m, pe un plan la scara 1/5000 îi
corespunde d = 200/5 = 40 mm, iar unei distanţe grafice d = 83 mm de pe o hartă la
scara 1 : 500000 îi corespunde în teren o distanţă D = 83 x 500 = 41500 m = 41,5 km.

5.2. SCĂRI GRAFICE

Scara grafică este o reprezentare grafică a scării numerice şi, după modul cum se
obţine construcţia grafică, este de trei tipuri.

a) Scara grafică simplă fără talon se reprezintă sub forma unei linii divizate în
intervale egale, numerotate progresiv începând de la zero, în sensul de la
stânga la dreapta (Fig. 5.1.).

Valoarea unei diviziuni numită bază sau modulul scării, corespunde cu mărimea acelei
distanţe de pe teren, redusă la orizont. Se recomandă ca lungimea în centimetri a unui
interval corespunzător bazei din teren, să se calculeze prin împărţirea a 10 cm la
primele cifre ale numitorului scării, adică la 10; 5; 2.5 sau 2.

Precizia scării grafice simple fără talon este redusă deoarece valorile mai mici decât
modulul respectiv se iau în mod aproximativ.

Fig. 5.1. Scara grafică simplă

b) Scara grafică simplă cu talon reprezintă o scară grafică simplă la care în


stânga originii, se construieşte talonul, adică încă un interval (modul), împărţit
într-un număr de diviziuni corespunzător preciziei cerute, iar în continuare se
construieşte scara propriu-zisă, în funcţie de scara numerică şi de baza scării.

De exemplu pentru scara numerică 1: 5000 şi pentru baza scării 100 m teren = 2 cm
plan se realizează construcţia grafică care cuprinde talonul din stânga diviziunii zero,
format din 10 diviziuni de câte 2 mm lungime grafică şi scara propriu-zisă, din dreapta
diviziunii zero, formată din 5 diviziuni de câte 2 cm.
Precizia scării grafice este dată de relaţia: P = M/t unde:

P – precizia scării (m), care reprezintă 1 : 10 din valoarea bazei;

M – modulul sau baza scării, în (m);

t – numărul diviziunilor de pe talonul scării.

Pentru determinarea unei distanţe dintre două puncte de pe planul la scara 1: 5000, se
ia cu ajutorul unui distanţier distanţa respectivă de pe plan şi se aşează pe scara grafică
simplă cu un braţ al distanţierului într-un punct al bazei (500 m), iar celălalt braţ să se
găsească pe talon (90 m). În cazul considerat se citeşte o distanţă: D = 590 m (Fig.
5.2.).

c) Scara grafică transversală sau compusă, derivă din scara grafică simplă cu
talon, în urma completării acesteia cu 10 linii paralele echidistante.

Fig. 5.2. Scara grafică simplă cu talon

Diviziunile bazei numerice se trasează prin linii drepte verticale şi paralele între ele, iar
linia orizontală de jos, notată cu zero şi linia orizontală de sus, notată cu 10,
corespunzătoare talonului, se împart în câte 10 diviziuni egale, ce se unesc cu linii
oblice.
6. PREGĂTIREA TOPOGRAFICĂ A PROIECTELOR DE
CONSTRUCŢII

La întocmirea proiectelor de construcţii, în funcţie de faza de proiectare, se întocmesc


planul general de trasare şi schemele de trasare, precum şi alte piese desenate cum sunt
profilurile longitudinale, profilurile transversale etc.

Planul general de trasare este rezultatul prelucrării topografice a planului general, pe


care s-au reprezentat construcţiile la scara 1 : 500 sau 1: 1000, sau chiar mai mare
decât acestea. Se recomandă ca acest plan să fie întocmit pe o hârtie de desen lipită pe
un suport rigid. Planul general de trasare este aşadar copia planului general, pe care pe
lângă reţeaua de coordonate geodezice (a punctelor de sprijin), se mai trasează şi o
reţea numită reţeaua construcţiilor, proiectată pentru a deservi amplasarea precum şi
trasarea pe teren a construcţiilor. Această reţea nu mai este orientată geodezic, ci în
funcţie de axele principale ale construcţiilor, care de obicei nu coincid cu direcţia
axelor de sprijin. Reţeaua construcţiilor este o reţea specială, prin care atât trasarea cât
şi calculele coordonatelor punctelor din proiect se simplifică, datorită paralelismului
dintre reţeaua de construcţii şi axele principale ale construcţiilor sau ale căilor de
comunicaţii (Fig. 6.1.).

Fig. 6.1. Plan general cu reţeaua construcţiilor (linii continue) şi a coordonatelor (linii
întrerupte)
Unele reţele destinate unui scop determinat, de exemplu nivelării de terenuri, se
numesc şi cartograme (Fig. 6.2.). În acest exemplu, la fiecare colţ al caroiajului, cele
trei cifre indică: stânga sus — cota de execuţie în raport cu terenul; dreapta sus — cota
din proiect, dreapta jos — cota terenului, în mijlocul caroului se trece volumul lucrării
de terasamente, cu semnul plus pentru umpluturi şi cu semnul minus pentru săpături.

Fig. 6.2. Cartograma unui teren afectat unor construcţii(suprafaţa haşurată reprezintă
excavările)

Pe planurile de sistematizare, pe planurile generale şi pe cel general de trasare, se


proiectează şi curbele de nivel pe care le va prezenta terenul în urma executării
lucrărilor de terasamente (Fig. 6.3.).
Fig. 6.3. Trasarea curbelor de nivel pe un caroiaj nivelitic

Profilul în lung este un desen de execuţie necesar în proiectarea căilor de comunicaţii,


conductelor etc. Este o secţiune longitudinală reprezentată prin două scări diferite: o
scară pentru distanţele orizontale şi o scară pentru înălţimi, care este de 10 sau de 20 de
ori mai mare decât cea orizontală. Pe profilul longitudinal se trasează linia terenului
natural, desenată de obicei cu linie continuă neagră şi linia proiectului, desenată fie cu
linie punct, fie cu linie roşie; se trasează de asemenea declivităţile liniei roşii (pantele,
respectiv rampele), distanţele între picheţi, distanţele cumulate (Fig. 6.4.).
Pentru executarea profilului longitudinal se iau în considerare datele de nivelment şi
cele din carnetul de pichetaj, acestea reprezentând secţiunea longitudinală a suprafeţei
terenului în lungul axei traseului.
Fig. 6.4. Profil longitudinal

Scările utilizate în reprezentarea profilului longitudinal sunt 1: 1000 pentru distanţele


orizontale şi 1:100 pentru înălţimi, iar în zonele de şes se mai folosesc scările 1: 2000
şi 1: 200.

Profilul transversal se întocmeşte, de obicei, în fiecare punct pichetat şi este o secţiune


transversală, normală pe axa construcţiei. Profilul transversal se execută la scări mai
mari decât cele folosite pentru întocmirea profilului longitudinal, iar raportarea lui se
face la aceeaşi scară, atât pentru înălţimi, cât şi pentru lungimi. Scările uzuale folosite
sunt: 1 : 10, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500 (Fig. 6.5.). Profilul transversal reprezentat la scara
1:100 este definit de numărul de ordine al punctului pichetat, care este acelaşi cu cel
din planul de situaţie şi profilul longitudinal.

Profilurile transversale sunt importante pentru prezentarea elementelor necesare


executării infrastructurii (cote, dimensiuni, pante transversale), precizarea unor
elemente ale suprastructurii şi calculul volumelor de lucrări de infrastructură, eventual
a suprafeţelor scoase temporar din circuitul agricol sau care urmează a fi expropriate.
Aceste profiluri transversale sunt denumite curente, dar fiecare proiect mai conţine şi
profiluri transversal tip.
Fig. 6.5. Profil transversal întocmit la scara 1:500

Pentru unele construcţii, cum ar fi căile de comunicaţii, se impune înscrierea datelor


într-un tabel, în timp ce pentru altele, cum sunt conductele, se indică prin linii de
referinţă elementele construcţiei.

Ca regulă generală, planurile (schemele) de trasare trebuie să conţină toate elementele


topografice necesare trasării construcţiilor, precum: distanţe orizontale, cote, unghiuri
(Fig. 6.6.).

Fig. 6.6. Plan de trasare a unui grup de clădiri


De asemenea, se mai întocmesc proiecte de urmărire a comportării construcţiilor în
timp, având un material cartografic adecvat (planuri, diagrame etc). Pe şantierele mari,
în cadrul urmăririi execuţiei construcţiilor, se mai întocmeşte şi un plan general
inventar al construcţiilor executate (provizorii şi definitive).
7. DESENUL TOPOGRAFIC ASISTAT DE CALCULATOR

Obținerea automată a planurilor cadastrale presupune trecera la un nou tip de plan, care
să aibă un conținut exprimat prin date numerice și alfanumerice, condiție necesară
pentru procesul de automatizare. În acest sens există două opțiuni dintre care se poate
face o alegere:

Realizarea unui nou plan, respectiv așa numitul plan cadastral numeric
(digital), care să aibă un conținut complet (asemănător planului cadastral de
bază, inclusiv în ce privește precizia), obținut prin efectuarea unor măsurători
noi, complet automatizate, pentru scara 1:500, dar care necesită practic atât un
consum mare de timp pentru realizare, cât și cheltuieli foarte mari;

Furnizarea unui plan cu conținut și precizie mai diluate, care este completat
cu informații stocate într-o arhivă digitală, realizat prin digitizarea
ortofotoplanului și a documentelor cartografice și cadastrale existente (la scări
de până la 1 : 5000 inclusiv), deci cu cheltuieli de timp și financiare mai mici,
pentru a putea statisface cât mai rapid cerințele impuse de noua economie de
piață. Este cazul realizării planului cadastral index.

Astăzi există mai multe software-uri, având diferite grade de complexitate, utilizate
pentru întocmirea planurilor și calcului coordonatelor punctelor de detaliu, produse de
firme consacrate sau de diferiți utilizatori.

7.1. PROGRAMUL AUTOCAD - PREZENTARE GENERALĂ

Programul AutoCAD este un ansamblu de programe de proiectare/desenare asistată de


calculator (CAD acronim pentru „Computer Aided Design" folosit şi pentru
„Computer Aided Drafting") dezvoltate de firma Autodesk Inc. din California.

AutoCAD este destinat utilizatorilor (proiectanţi, desenatori etc.) din domeniile:


mecanic, electromecanic, arhitectural, construcţii, cartografie, educaţie, topografie etc.

AutoCAD-ul realizează trei obiective:

Ø comunicarea desenator/calculator (introducere date, restituire rezultate);

Ø execuţie;

Ø arhivarea şi gestionarea datelor şi cuprinde:

· echipamente de dialog (mouse, taste, digitizoare -tablete grafice);


· echipamente de execuţie şi procesarea datelor (calculator, unitatea sistem,
memoria);

· echipamente de afişaj şi dispozitive externe de stocare (ecranul


monitorului, imprimantă, masă de trasat -plotter).

Atunci când se lansează program AutoCAD2009, prin dublu clic pe pictograma


aplicaţiei sau pe fişierul executabil acad.exe, apare caseta de dialog cu opţiunile:

· S Create a Drawing -permite crearea unui desen nou prin:

· Use a Wizard (folosirea asistenţei la conFig.rea desenului);

· Quick Setup;

· Advanced Setup.

· Use a Template (folosirea conFig.ţiei şablon);

· Start from Scratch (folosirea conFig.ţiei prestabilite);

· S Open a Drawing -deschide un desen existent.

Fig.7.1. Caseta de dialog AutoCAD 2009


La pornirea AutoCAD pe ecran apare caseta de dialog care, prin eticheta Create
Drawing, permite definirea unui desen nou cu una din opţiunile:

- Use a Wizard ce încarcă o casetă folosind asistenţa la conFig.re;

- Use a Template afişează o listă de şablone de desen;

- Start from Scratch încarcă rapid mediul de desenare folosind conFig.ţia


prestabilită a unităţii sistemului metric sau englez. Dacă se selectează wizard-
ul, apare caseta de dialog ce permite conFig.rea completă a mediului de
desenare şi permite alegerea: -unitaţilor de lucru cu precizia de afişare; -
direcţiei de start la măsurarea unghiurilor; -direcţiei de măsurare a unghiurilor;
-introducerii limitelor mediului de desenare; -selectarea şabloanelor..

Din File pull-down menu se alege New.

Salvarea unui fişier nou din meniul File/ Save as care deschide caseta de dialog Save
Drawing as: care cere numele fişierului ce va fi salvat cu extensia .dwg.

AutoCAD cere definirea preciziei dimensionale pentru formatul ştiinţific, zecimal sau
ingineresc.

Cele mai uzuale căi de comunicare cu AutoCAD-ul sunt situate în patru zone:

· zona de stare;

· zona de desenare;

· zona de dialog (sau de comandă);

· zona meniu ecran (opţional).

Cele mai uzuale căi de comunicare cu AutoCAD-ul sunt:

· fereastra AutoCAD-ului în care bara cu instrumente Standard şi meniurile


derulante sunt asemănătoare cu cele ale aplicaţiilor Windows;

· din meniuri (ecran, pull-down, icon) selectând rubrica dorită;

· folosind bare cu instrumente.


Fig.7.2. Interfaţă utilizator
Barele Menu: bara de titlu, situată în partea superioară a ecranului afişează numele
programului şi al fişierul deschis şi permite prin butoane minimizarea, maximizarea şi
închiderea ferestrei. În AutoCAD2002 se permite deschiderea concomitentă a mai
multor fişiere.

Bara de meniuri derulante se află sub bara de titlu şi oferă accesul la meniurile
derulante prin una din opţiunile: File, Edit, View, Insert etc.

Bare cu instrumente ce permit accesarea rapidă a comenzilor cele mai des utilizate şi
pot fi modificate prin adăugarea butoanelor cu alte comenzile, permit de asemenea
crearea butoanelor şi barelor cu instrumente proprii.

Introducerea comenzilor în fereastra de comandă prin introducerea de la tastatură a


comenzilor şi afişarea mesajelor AutoCAD-ului. Promptul păstrează implicit 400 de
linii de comandă, ce pot fi vizualizate. Bara de stare afişează starea curentă a
AutoCAD-ului.
Folosirea casetelor de dialog permite selectarea opţiunilor înainte de executarea
comenzii.

Lansarea comenzilor în AutoCAD se poate face astfel: de la tastatură, introducând


numele comenzii sau prescurtarea numelui în linia de comandă ori folosind chei sau
taste de funcţii:

· <F1> activare Help;

· <F2> comutare mod text/mod grafic;

· <F3> setări Osnap;

· <F4> activare Tablet;

· <F5> mod Izometric;

· <F6> coordonate ON/OFF;

· <F7> grid ON/OFF;

· <F8> mod Ortho ON/OFF;

· <F9> mod Snap ON/OFF;

· <F10> Polar Tracking ON/OFF.

Limitele desenului se pot stabili folosind şi comanda LIMITS.

LIMITS – defineşte şi controlează formatul foii de desenare şi afişarea grid-ului.

Procedură: - lansarea comenzii LIMITS (sau "LIMITS) la linia de comandă; -


alegerea comenzii din submeniul Format > Drawing Limits Opţiuni: - Specify lower
left corner or [ON/OFF] <current>: se specifică un punct, ON sau OFF, sau se apasă
tasta ENTER

Observaţii: - determină aria de afişare a punctelor grid, aria afişată de una din opţiunile
de scară ale comenzii ZOOM şi aria minimă afişată de ZOOM All.

UNITS – defineşte şi controlează afişarea formatului coordonatelor, unghiurilor şi


preciziei acestora.

Procedură: - lansarea comenzii UNITS (sau "UNITS) la linia de comandă; - alegerea


comenzii din submeniul Format > Units Opţiuni: - lansarea comenzii de la tastatură
afişează în mod text modul de afişare al unităţilor de măsură liniare:
Fig.7.3. Setarea unităților de măsură

AutoCAD-ul foloseşte un sistem de coordonate WCS (World Coordinate System)


bazat pe coordonatele carteziene x,y,z cu originea sistemului 0,0,0 (x=0, y=0, z=0). Se
poate modifica sistemul de coordonate faţă de WCS definind UCS-ul marcat, în
desenul bidimensional, printr-o pictogramă (icoană) ce indică direcţiile curente ale
axelor x şi y. Valorile pozitive ale lui X se măsoară la dreapta, iar ale lui Y deasupra
originii. Pentru introducerea unei coordonate este necesară introducerea ambelor valori
ale lui X şi Y separate prin virgulă.

Pentru a schimba locaţia originii (0,0,0), orientarea planului XOY şi a axei Z, se


defineşte UCS (User Coordinate System) ce poate fi localizat şi orientat oriunde în
spaţiu 3D; se pot defini, salva, rechema oricâte UCS-uri. Pentru a indica originea şi
orientarea UCS, pictograma UCS poate fi afişată în origine folosind comanda
UCSICON care controlează vizibilitatea şi plasamentul pictogramei UCS.

UCS – defineşte sau modifică sistemul de coordonate.

Procedură: - lansarea comenzii UCS la linia de comandă;alegerea comenzii din bara cu


instrumente UCS;alegerea comenzii din meniul Tools: > New UCS Opţiuni: - Enter an
option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/ Apply/?/World] <World>:

- se introduce o opţiune sau ENTER;


- New -defineşte noul sistem de coordonate prin cele şase metode: Specify origin of
new UCS or [ZAxis/3point/OBject/Face/View/ X/Y/Z] <0,0,0>:

Origin - defineşte noua origine, lăsând direcţia X,Y,Z neschimbată;

Z Axis - defineşte UCS prin poziţia pozitivă a axei Z;

3 Points - specifică originea noului UCS şi direcţia pozitivă a axelor X şi Y, axa Z se


determină prin regula mâinii drepte;

Fig.7.4. Interfaţă UCS

Object - defineşte un nou sistem de coordonate pe baza unui obiect 3D;

Face - aliniază UCS-ul cu faţa selectată a unui obiect solid;

View - stabileşte un nou sistem de coordonate cu XOY paralel cu ecranul;

X,Y,Z - roteşte UCS-ul în raport cu axa specificată.

Move - redefineşte UCS-un prin origine sau valoarea lui Z a UCS-ului curent;

OrthoGraphic - specifică una din cele şase UCS-uri.

Odată spaţiul de lucru formatat, urmează stabilirea uneltelor de lucru. Când desenăm,
uneori s-ar putea să avem nevoie de o “foaie liniată”, sau un transperant, care să ne
ghideze. Cu GRID, se poate accesa o astfel de grilă, transparentă. De asemeni, s-ar
putea să avem nevoie să ne poziţionăm cu maximă precizie pe anumite puncte. Cu
salturi controlate SNAP, sunt vizate chiar punctele cheie ale anumitor obiecte cu
ajutorul modului OBJECTSNAP (capete de linie, centre de cerc, tangenţe,
perpendicularităţi, intersecţii, etc.). Dacă este necesar să desenăm numai linii
perpendiculare unele pe altele, pralele cu axele sistemului de coordonate, alegem
modul ORTHO. Aceste setări au butoane corespondente pe linia de status.

Fig.7.5. Interfaţă unelte de lucru

Obiectele care se desenează pot avea diferite culori, tip de linie sau grosime. Dacă un
desen este prea încărcat cu detalii şi se doreşte accesarea exclusivă a anumitor obiecte
– de exemplu numai reprezentarea formei unei piese, fără, cote, toleranţe, textul
notelor, intuim că ar fi utilă o organizare pe grupe de obiecte, care să aibă anumite
proprietăţi în comun şi care să poată fi îndepărtate de pe desen, fără a fi şterse, apoi
readuse, la comandă.

Aceste structuri în „straturi” transparente se numesc layere şi sunt accesate cu comanda


LAYER. Setările referitoare la proprietăţile obiectelor au corespondenţi în butoanele
de pe linia de status a proprietăţilor.
Fig.7.6. Crearea layer-elor

Cum se lucrează cu layerele ? În primul rând, trebuie reţinut faptul că „Layerele” sunt
structuri menite să ajute utilizatorul să-şi organizeze munca. De aceea, obiectele
grupate într-un layer vor avea proprietăţi uniforme: „stratul” în care toate obiectele sunt
verzi, „stratul” în care sunt grupate cotele, toate desenate cu un anumit tip de linie şi
culoare, layerul în care sunt generate textele etc.

Aceste straturi trebuie imaginate ca foliile transparente pe care se desenează obiecte şi


care, suprapuse, oferă imaginea desenului de ansamblu, fără a distinge care obiect cărei
folii îi aparţine.

Fig.7.7. Exemple de Layere necesare utilizatorului

Anumite detalii pot fi îndepărtate din desen prin simpla îndepărtare a foliei pe care
acestea au fost desenate. Utilizatorul poate hotărî dacă pe o anumită folie se mai fac
modificări sau nu, ori, dacă obiectele respective îşi schimbă, toate, culoarea, de
exemplu. Din cele expuse, apare evident că nu se vor grupa într-un layer obiecte care
să aibă proprietăţi diferite: culori, tipuri de linii, grosimi. Acest lucru este posibil, dar
nu este recomandat.

În fereastra de control a layerelor, se pot accesa următoarele câmpuri:

- NAME – numele layerului, care poate conţine litere, cifre, blancuri, anumite
caractere speciale;

- COLOR – afişează o listă cu culori ce pot fi asociate unui layer;

- LINEWEIGHT – afişează o listă cu grosimi de linii active, predefinite, care pot


fi asociate layerului;
- LINETYPE (Fig. 7.8.) – afişează o casetă de control a tipurilor de linii
disponibile în acel desen;

Fig.7.8. Alegerea tipurilor de linie

· PLOT STYLE – afişează o listă de stiluri de plotare disponibile. Dacă se lucrează


în modul de plotare dependent de culoare, nu se poate modifica acest stil;

· OFF – face ca layerul selectat să devină invizibil pentru afişare sau plotare.
Obiectele dintr-un layer „ridicat” de pe desen se regenerează împreună cu celelalte,
dar nu sunt afişate. Când layerul este făcut vizibil cu opţiunea ON, obiectele
grafice pe care le conţine sunt doar redesenate. Este metoda de lucru recomandată
atunci când se comută des vizibilitatea unor layere.

· LOCK – face ca obiectele din layerul selectat să rămână vizibile, fără a le putea
edita. Un layer blocat pentru editare poate fi făcut curent şi i se pot adăuga noi
obiecte grafice. Această opţiune se accesează când se doreşte ca obiectele dintr-un
anumit layer să rămână nemodificate într-o sesiune de editare a desenului;
· DO NOT PLOT – face ca layerul selectat (dacă este vizibil), să nu fie plotat;

· FREEZE/ THAW – îngheaţă/ dezgheaţă layerele. Obiectele dintr-un layer


îngheţat nu sunt vizibile, nu se regenerează şi nu sunt plotate. Această facilitate
este folosită când se doreşte ca obiectele dintr-un anumit layer să rămână invizibile
pentru mult timp şi pentru reducerea timpului necesar regenerărilor (la ZOOM şi
PAN, mai ales). La dezgheţarea unui layer, obiectele grafice conţinute de acesta
sunt regenerate. Există mai multe opţiuni de înghţare a layerelor: freeze in all
viewports – layerul este îngheţat în toate ferestrele flotante, freeze in current
viewport – layerul este îngheţat numai în fereastra curentă, freeze in all new
viewports – layerul va fi îngheţat numai pentru ferestrele flotante create începând
cu acel moment.

· NEW – permite crearea unui nou layer, cu proprietăţile implicite acelui desen;

· CURRENT – face ca layerul selectat să devină cel activ, în care vor fi desenate
toate obiectele, începând din acel moment şi până la o nouă setare;

· DELETE – şterge layerul din lista afişată. Pot fi şterse numai layere fără referinţă.
Nu pot fi şterse layerele 0, DEFPOINTS, layerele care conţin obiecte, sau care sunt
ataşate prin referinţe externe. Layerele care nu conţin obiecte, nu sunt ataşate pot fi
eliminate din desen şi cu comanda PURGE.

· INVERT FILTER – afişează layerele care au proprietăţi inverse celor selectate


printr-un criteriu de filtrare.

· APPLY TO OBJECT PROPERTIES TOOLBARR – face ca layerele care


îndeplinesc anumite criterii grupate într-un filtru să fie listate de butonul specific
din caseta cu proprietătile obiectelor.

Să propunem o temă în care se utilizează aceste setări primare. Vom formata un fişier
prototip, care să poată sta la baza altor desen şi care să conţină setări ce nu vor mai fi
repetate la fiecare desen. Pe măsură ce sunt asimilate şi alte comenzi, este bine ca
utilizatorul şă-şi îmbogăţească cu noi elemente desenul prototip, economisind astfel
timp.

Lucrul cu precizie în AutoCAD implică accesarea unor puncte speciale din desen:
capete de linie, vertexuri, puncte singulare, puncte de intersecţie şi tangenţă.

Evident că, de cele mai multe ori, utilizatorul nu va putea identifica şi fixa aceste
puncte. Modul de lucru OBJECT SNAP (OSNAP – salt la obiect) permite aceste salturi
în puncte cheie

Punctele de salt pot fi determinate de-a lungul unor direcţii date pe baza altor puncte
osnap. Detectarea acestor puncte funcţionează dacă Object Snap Tracking este setat
On, în caseta OSNAP (Fig. 7.9.).
Fig.7.9. Modurile OSNAP

Din modulul AutoTrak , alături de modurile OSNAP, face parte şi modul polar de
detectare. AutoTrack oferă posibilitatea de a desena obiecte la anumite unghiuri, în
anumite relaţii cu alte obiecte. Direcţiile temporare create când AutoTrack e ON sunt
afişate împreună cu coordonatele curente ale punctului de pe această direcţie, faţă de
punctul ultim dat. În Fig. 7.10. este reprezentat modul în care sunt măsurate unghiurile,
în conformitate cu setările din UNITS.
Fig. 7.10. Setările din Drawing Units

Foarte multe comenzi de desenare şi modificare (editare) implică alegerea obiectelor


grafice din spaţiul de lucru. De aceea, una dintre cele mai des utilizate comenzi este
comanda de selectare, SELECT. Succesiunea de dialog corespunzătoare selectărilor
este inculsă în marea majoritate a comenzilor. De aceea, vom începe prin a prezenta
modul în care se fac selecţiile în AutoCAD, chiar dacă nu se va folosi explicit această
comandă.

SELECT:plasează obiectele selectată într-un set ce poate fi ulterior apelat ca


“anterior”, (Previous). Modurile de selecţie sunt:

· Auto: realizează selecţii automate. Auto şi Add sunt modurile implicite. În aceste
moduri, a indica un obiect cu digitizorul (mouse), echivalează cu selecţia acelui
obiect. Indicând un punct într-o zonă nedesenată, sau în exteriorul unui obiect, se
crează primul colţ al unui dreptunghi definit prin metoda BOX (cutie, în engleză).

· Add: comută în modul de adiţie. În acest mod, obiectele selectate sunt adăugate
unui set de selecţie utilizând oricare dintre celelalte moduri.

· ALL: selectează toate obiectele din layerele active (dezgheţate -Thawed).

· BOX: selectează toate obiectele din, sau care traversează, un dreptunghi


specificate prin două puncte. Dacă punctele sunt specificate de la dreapta spre
stânga, BOX este echivalent cu CROSSING, altfel BOX este echivalent cu
Windows. CrossingSelectează obiectele din şi care traversează aria definită de
două puncte, ca şi colţuri ale unui dreptunghi, de la dreapta spre stânga. Obiectele
selectate sunt afişate punctat, pentru a le distinge de obiecte selectate printr-o
fereastră (windows).

· Cpolygon: selectează obiectele din şi care traversează un poligon definit prin


specificare unor puncte în jurul obiectelor. Poligonul poate avea orice formă, dar
nu se poate intersecta pe sine. AutoCAD-ul schiţează ultimul segment, astfel încât
acesta să rămână închis tot timpul. Cpolygon nu este afectat de variabila sistem
PICKADD.

· Fence: selectează toate obiectele care traversează un front de selecţie.Este similară


cu Cpolygon, doar că AutoCAD-ul nu închide ultimul vector al frontului, iar
frontul se poate intersecta pe sine. Nici acest mod de selecţie nu e afectat de
PICKADD.

· Group: selectează toate obiectele dintr-un grup specificat.

· Last: selectează cel mai recent obiect vizibil creat.

· Multiple: permite specificarea unor puncte multiple, fără a schimba aparenţa


obiectului, accelerând procesul de selecţie a obiectelor complexe.

· Remove: obiectele pot fi îndepărtate din setul curent de selecţie apăsând R, în


cursul procesului de selecţie.

· Single: selectează primul obiect sau set de obiecte desemnate, nemai continuând
dialogul de selecţie.

· Undo: anulează selecţia obiectului cel mai recent adăugat la lista d selecţie.

· Window: selectează toate obiectele din interiorul unui dreptunghi definit prin două
puncte specificate de la stânga la dreapta.

· Wpolygon: selectează obiectele dintr-un poligon definit de puncte date în jurul


obiectului de selectat. Poligonul poate avea orice formă, dar nu se poate intersecta
pe sine. AutoCAD-ul schiţează ultimul segment, astfel încât acesta să rămână
închis tot timpul. Cpolygon nu este afectat de variabila system PICKADD.

Orice utilizator poate greşi. Poate încerca mai multe căi şi doreşte să poată reveni la o
anumită stare, anterioară unor acţiuni. De aceea prezentăm cele mai utilizate comenzi
de editare: comanda de ştergere şi de anulare.

· ERASE: îndepărtează obiecte din desen prin selectarea acestora cu una din
metodele de selectare.
· OOPS: restaurează obiectele imediat anterior şterse. Observaţie: variabile de
sistem DELOBJ controlează dacă obiectele sursă, utilizate pentru crearea altor
obiecte (de exemplu, prin oglindire, copiere, etc.) sunt păstrate (valoare 0), sau
şterse (valoare 1).

· REDO: face reversibilă efectul comenzii anulate cu o comandă U sau Undo


imediat anterioară.

· UNDO: anulează efectul comenzilor.

· Number: anulează numărul specificat de operaţii precedente. Efectul este acelaşi


ca la introducerea de acel număr de ori a comenzii U.

· Auto Anulează o selecţie din meniu (comandă ramficată) ca şi cum ar fi o singură


comandă. Auto inserează un UNDO Begin la începutul fiecărei entităţi din meniu,
dacă o entitate din acel meniu nu este, deja, actică şi inserează câte un UNDO End
la ieşirea din fiecare entitate-meniu. ControlLimitează sau inactivează comanda
UNDO.

· All None/One: activează întreaga paletă a comenzii UNDO. Dezactivează


comenzile U şi UNDO şi anulează orice informaţie UNDO salvată anterior în
sesiunea de editare. Orice încercare de a folosi UNDO în timp ce este activă
opţiunea UNDO are ca efect apariţia opţiunilor specifice modului Control.
Limitează UNDO la o singură operaţie. Opţiunile Auto, Begin şi Mark nu sunt
disponibile când modurile None sau One sunt activate. Prompterul va arăta că doar
opţiunea Control, sau un singur pas UNDO sunt valabile când modul One este
activ.

· Begin şi End: opţiunea Begin grupează o secvenţă de operaţii. Toate operaţiile


următoare vor deveni parte a grupului până când End închide gruparea. Undo şi U
tratează operaţiile grupate ca fiind una singură. Dacă se alege din nou Begin, în
timpul unui Undo Begin curent, gruparea curentă de operaţii este încheiată şi se
începe o nouă grupare. Dacă se omite încheierea selectării de operaţii cu UNDO
End, această grupare se va încheia cândva, fără însă ca grupul astfel creat săfie
tratat ca o singură operaţie, ci numai un număr specificat dintre ele.

· Mark şi Back: opţiunea Mark plasează un „semn de carte” în informaţia specifică


UNDO. Opţiunea Back anulează toate operaţiile făcute, până când, în istoricul
sesiunii de lucru întâlneşte acest semn. Se pot plasa oricâte astfel de semne. Cu
Back, se merge înapoi pe firul comenzilor, pe rând, până la fiecare Mark întâlnit.
Dacă Back nu întâlneşte niciun Mark, utilizatorul este anunţat că acesată opţiune
va anula totul, ceea ce echivalează cu anularea întregii sesiuni de lucru, de când s-a
început sesiunea de lucru în AutoCAD.
BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)

Ø ALBOTĂ M. G., Dicţionar Enciclopedic de Geodezie,


ATUDOREI M., NĂSTASE A., Topografie, Fotogrammetrie, Teledetecţie,
NEAMȚU M., ULEA E., Cartografie şi Cadastru, Editura Nemira,
ZEGHERU N. Bucureşti 2009
Prelucraea Automată a Datelor Analitice și
Ø IENCIU I., OPREA
Grafice din Topografie și Cadastru, Editura
LUCIANA
Alternitas, Alba Iulia 2009
Ø COȘARCĂ C., SĂRĂCIN
Topografie, Editura Conspress, București, 2009
A.
Automatizarea lucrărilor de Cadastru, Editura
Ø TĂMĂIOAGĂ GH.,
Matrix Rom, București, 2007
TĂMĂIOAGĂ DANIELA
Dicţionar de Geodezie, Fotogrametrie,
Ø ALBOTĂ M., ZEGHERU
Teledetecţie şi Cartografie englez român,
N.
Editura Tehnică, Bucureşti 1980
Ø ***Colectiv Măsurători
Complemente de Măsurători Terestre, vol.1-2,
Terestre şi Cadastru-
ediţia 2009, Editura Politehnica, Timişoara
Facultatea de C-ţii
Timişoara
Introducere
Scopul acestei lucrări este de a familiariza studenţii cu tehnologiile moderne în domeniul lucrărilor
topografice.

Insă la moment noi vorbim despre acele tehnologii, care au fost implementate în ţările dezvoltate încă zece
ani în urma.

În cadrul acestei discipline vor fi abordate două subiecte principale:

· Utilizarea materialului cartografic existent


· Crearea modelului digital al terenului (MDT, sau Digital Terrain Model în engleză)

Apreciind real posibilităţile de a introduce planurile topografice inginereşti digitale, eu consider ca în viitorul
apropiat vor exista paralel planurile digitale şi rastru planurilor "vechi".

Procedeul de transformare va fi descris pentru softul CREDO Transform şi AutoDesk Raster Design.

Procedeul de alcătuire a planului topografic ingineresc 1:500 va fi discutat pentru softul GeoniCS Topoplan.

Materialul cartografic existent


În prezent planurile topografice inginereşti sunt la scara 1:500, sau foarte rar 1:1000. Ele prezint hârtia
specială lipită pe suport rigid (placă din aluminiu, lemn etc.) sau pelicula din lavsan. Aceste planşe există
într-un singur exemplar. În prezent sunt în stare satisfăcătoare, din cauza ca o mare parte a lor a fost creată
in anii 60-80 al secolului trecut.

Reţeaua de planşe 1:500 este creată bazându-se pe reţeaua planurilor 1:5000, care este împărţită în 8x8 –
64 planuri la scara 1:500. Nomenclatura planurilor 1:500 este alcătuită din numărul planşei 1:5000 + numărul
de ordine al planului 1:500.
În prezent tot oraşul şi majoritatea suprafeţei localităţilor municipiului sunt prezentate pe aceste planşe
topografice-inginereşti.`

Pe planurile topografice-inginereşti este prezentată informaţia următoare:

· Situaţia existentă.
o Clădiri, garduri, drumuri, stâlpii, relieful etc.
o Denumirile străzilor, numerele caselor, materialul de construcţie, numărul de niveluri la
clădirile cu multe etaje. Ceea ce alcătuieşte planul topografic.

· Reţelele edilitare
o Reţea de Gaze Naturale
o Reţea de alimentare cu Apă Potabilă
o Reţea de Canalizare
o Reţea de Termoficare
o Reţea de Cabluri Electrice
o Reţea de Telecomunicaţii şi Semaforizare
o Altele

Toate aceste reţele sunt reprezentate cu :

·
o Construcţii auxiliare, cămine de vizitare, canale de trecere etc.
o Cotele capacelor căminelor, ţevilor, cablurilor, jgheaburilor, intrărilor, ieşirilor şi punctelor de
cotitură etc.
o Diametrele ţevilor, materialele ţevilor, dimensiunile canalelor de trecere etc.
o Cantitatea cablurilor, ţevilor in caz in care ele nu pot fi reprezentate la scara.

Reţelele edilitare sunt reprezentate până la intrarea in clădiri, construcţii auxiliare in care se termin (cămine,
dulapuri de distribuţie etc.). Sunt reprezentate reţelele subterane precum şi supraterane.

Scanarea

Pentru a utiliza aceste planuri în sistema CAD sau GIS ele trebuie să fiu scanate şi transformate. Desigur că
va fi excelent dacă scaner-ul, cu care noi vom lucra, ne va da posibilitatea de a scana tot planul din dată.
Însă aceste scanere (formatul A1) costă 10-12 kilobaxuri, şi în prezent în Moldova sunt numai 3 exemplare.
Deci discutăm varianta scanării cu scaner A4. Scanerul A4 trebuie să fie dotat cu interface USB 2.0. Acest
lucru ne va da posibilitatea de a mări viteza de scanare. Computerul, la care va fi conectat scanerul trebuie
să aibă USB 2.0 de asemenea.

Dacă va fi posibilitatea de a lucra cu scaner A3, atrageţi atenţia la viteza scanării. De obicei scanere ieftine
A3 scanează atât de încet, încât va fi mai rapid de scanat cu A4, chiar dacă cantitatea "scan-urilor" este mai
mare.

Fie că numim "scan-ul (scan-urile)" – o imagine scanată, care reprezintă o porţiune a obiectului scanat.

La început este necesar de precizat pentru ce noi executăm scanarea. În funcţie de scopul lucrarii, trebui de
stabilit rezoluţia scanării şi adâncimea culorii. Acesti doi parametri influenţează mărimea fişierului final.
Formatul cel mai răspândit pentru stocarea imaginilor rastru este TIFF sau BMP. Alte formate care folosesc
metode de compresie "cu pierdere" nu pot fi folosite, din cauza că orice pixel pentru noi este foarte
important.

Rezoluţia este caracterizată prin DPI – Dots Per Inch – Puncte pe Inch. Adică câte puncte sunt intr-o linie cu
grosimea 1 punct şi lungimea 1 inch (2.54 cm).

Culorile sunt caracterizate prin "adâncimea", adică câte sunt posibile valori de culoare pentru fiecare pixel.
Mai jos este prezentată tabela prin care puteţi imagina cam care este mărimea fişierului final:

Culori\ Rezolutia 150 dpi 300 dpi 400 dpi

8-bit (256) 8 MB* 28 MB* 37 MB*

16-bit (65 mii) 13 MB* 50 MB* 90 MB*

24-bit (16 mln.) 27 MB* 85 MB* 195 MB*

*pentru formatul TIFF cu compresia LZW

Reieşind din aceasta tabela puteţi stabili care este varianta optima pentru îndeplinirea cerinţelor respective.
Aş vrea să adaug numai câteva comentarii:

· Rezoluţia mai mică de 300 dpi nu este recomandată de folosit dacă vrem să păstrăm precizia
planului scanat. De exemplu rastru de 150 dpi il putem folosi când planul a fost 1:500, dar pe noi ne
satisface precizia până la 1:2000.
· În foarte multe cazuri imaginea rastru poate fi "grayscale" (tonuri de sur). Aceasta va fi "8-bit" în
table de mai sus.
· Pentru planurile topografice nu este nevoie de folosit rezoluţia mai mare de 300 dpi, fiindcă precizia
planului însuşi nu necesită rezoluţia atât de mare.

Cum eu am menţionat mai sus va fi discutat procedeul de scanare cu scaner A4 a planşei 1:500,
dimensiunile căreia fără caroiajul sunt 50cm x 50 cm.

Schema recomandată de amplasare a scan-urilor este următoarea:


De obicei scanarea fiecărui fragment se execută în două etape: vizionare (preview) şi scanarea.

La "preview" verificaţi dacă în zona scanării a nimerit fragmentul respectiv şi intensitatea/ contrast. Este
foarte important de a selecta intensitatea corectă la scanarea fiind-că: dacă intensitatea va fi mică, atunci
imaginea va fi "murdară"; dacă intensitatea va fi mare, atunci pot disparea elementele desenate slab, de
exemplu cu creion. Deci pentru fiecare planşa vor fi valori specifice. Este recomand că valorile intensităţii va
fi aceleaşi pentru toate scan-uri a obiectului prelucrat.

Este recomandat de pus denumirile scan-urilor în felul următor: xxx-1,xxx-2,...,xxx-6. Adică dacă executăm
scanarea planşei 207-05, atunci scan-urile va avea denumirile: 207-05-1, 207-05-2, 207-05-3, 207-05-4,
207-05-5, 207-05-6. Pentru fiecare planşa creaţi folder-ul separat, unde stocaţi scan-urile.

Transformarea

Principiul oricărei transformării constă în: pe obiectul scanat sunt anumite puncte cu coordonate cunoscute
precise – caroiajul, punctele reţelei geodezice etc. Găsind aceste puncte pe scan-uri, le atribuim
coordonatele cele cunoscute. Scan-urile sunt "transformate", adică sunt întinse sau strânse după algoritme
speciale folosind aceste puncte ca bază.

În soft-urile discutate sunt utilizate două metode:

· Metoda triunghiurilor
· Metoda polinomială

Diferenţa principală dintre aceste două metode este în aceea, că:

· Metoda triunghiulară este strictă – transformarea presupune că erorile în punctele de bază sunt
neglijabile.
· Metoda polinomială împrăştie erorile pe tot obiectul transformat pentru minimizarea erorilor.
În aceasta lucrarea va fi discutată transformarea bazată pe caroiajul rectangular. Vă aduc aminte, că
caroiajul rectangular este creat peste fiecare 10 cm pe planurile topografice.

Pentru simplificare vom considera pentru planşa prelucrată sistem de coordonate convenţional, unde colţ de
stânga-jos va fi "0,0" iar dreapta-sus depinde de scara planşei. În cazul 1:500 – "250,250". Mai jos vă prezint
schema caroiajului rectangular pentru planşa 1:500.

Sper că mai ţineţi minte că la sisteme de coordonate geodezice axa "X" este îndreptată în sus, iar axa "Y" în
dreapta. De obicei.

Transformarea în CREDO Transform 2.0

Acest program are un avantaj foarte important pentru noi faţa de AutoDESK Raster Design. Care anume eu
voi spune mai în urma.

Softul Transform lucrează numai cu formatul BMP. Deci scan-urile care au alt format, trebuie să fiu
convertate. Copiem de pe "Z:/DocComun/Materiale pentru predare/Desen Topografic/" folder "DT LP nr.1"
pe Desktop, de exemplu.

· Lansăm "Transform".
· Întrăm "Файл -> Создать". A fost creat proiect nou.
· Acum salvăm proiectul în acel folder, unde sunt stocate scan-urile planşei şi denumirea proiectului o
dăm aceea, care este denumirea planşei "Файл -> Сохранить как".
· Următorul pas este inserarea în proiect a scan-urilor "Файл -> Импорт". Selectăm scan-urile
necesare şi apăsăm "Открыть". Acum este necesar sa amplasăm scan-urile în aproximativ in acea
ordine în care ele au fost scanate. Pentru claritatea.
· Acum introducem informaţia despre proiectul "Файл -> Настройка проекта". Aici lucru cel mai
principal este introducerea scării corecte a planşei scanate "Масштаб съёмки". Deci facem ăsta.
· Din când în când proiectul este necesar să fie salvat.

Deci noi am decis că punctele de transformare la noi vor fi punctele caroiajului rectangular.

În softul Transform există 2 tipuri de puncte de bază:

1. Absolute. Aceste puncte au coordonate fixe.


2. Relative. Sunt puncte care sunt comune pe scan-urile vecine. Evident că aceste puncte apar în
cazul scanării cu suprapunerea scan-urilor.

Selectarea punctelor de transformarea este necesar de executat la scara convenabilă.

Pentru aceasta apăsăm butonul . Imaginea scan-urilor va fi majorată. Acum folosind "scroll
bar"-urile navigaţi pe scan-uri pentru stabilirea punctelor de transformare.

Găsind punctul, apăsaţi butonul . Va apărea meniu de tip următor:


La început selectăm punctele caroiajului. Aceste puncte vor avea coordonate fixe, deci ele sunt puncte
absolute. De obicei denumirea punctului absolut noi nu o schimbăm. Numai în cazul greşelilor oarecare.

Introducem coordonatele punctului. Vă aduc aminte că X-Nord, Y – Est. Coordonatele punctului necesar al
scan-ului le puteţi clarifica cu ajutorul desenelor în cap. 2.1 şi 2.2.

Schema "mergerii" la selectarea punctelor de bază pentru fiecare scan este prezentată mai jos. Atrageţi
atenţie, că pentru scan-urile 2 şi 4 sunt selectate numai 6 puncte.
Dacă aţi pus punctul greşit, modul de lichidare este următor. Intraţi "Трансформация -> Список опорных
точек". Va apărea meniu următor:

Aici selectaţi scan-ul necesar, apoi punctul respectiv şi apăsaţi "Удалить".

După ce aţi selectat toate punctele de bază pe toate scan-urile. Este timpul de verificat, dacă nu sunt greşeli
grosolane. Cauzele pot fi:
· Au fost atribuite coordonate greşite la punctele de bază
· Coordonatele sunt corecte, însă punctul este incorect determinat pe scan.

Din nou intraţi "Трансформация -> Список опорных точек". Va apărea meniu de tip precedent. Acum
selectând scan-urile în lista "Фрагменты", dacă sunt erori grosolane vor fi avertizări de tip următor:

Clarificaţi care este cauza, şi corectaţi.

Acum e timpul de apreciat precizia. Analizaţi lista "Опорный точки" pentru fiecare scan. Informaţia despre
precizie ne dă coloana "dAlpha" şi "dM". Dacă obiectul scanat a fost de calitate bună, adică nu au fost erorile
în caroiaj, şi scaner-ul nu este defectat, atunci aceste valori nu trebuie să fiu mai mare de câteva zeci pe
zece mii (= 10-30/10000). În caz contrar încă odată verificaţi obiectul scanat, scanerul. Şi clarificaţi dacă
erorile obţinute sunt convenabile pentru lucru executat.

După selectarea punctelor de bază absolute trecem la punctele relative. În cazul nostru noi vom avea 3
perechi de puncte relative, respectiv o pereche de puncte pentru fiecare pereche de scan-e suprapuse.
Puncte relative şi este avantajul cel mai mare faţa de alte softuri.

Perechile de puncte relative trebuie să aibă denumirea identică, şi aceasta denumirea nu trebuie repetată pe
întregul obiect prelucrat. Punctele trebuie să fiu selectate cât mai în mijlocul scan-urilor suprapuse, şi în
partea de sus a scan-ului de jos (nr. 4, 5 sau 6). Pentru ele se aleg punctele caracteristice a planului, de
exemplu colţurile casei, gardului, intersecţia liniilor oarecare etc, văzute clar pe ambele scan-uri.

Procedeul introducerii este similar cu cel a punctelor absolute, numai că nu se cer coordonate punctului:
Pe desenul urmator este prezentat exemplu selectării punctului relativ.
Mai jos este prezentată vederea ferestrei, pregătită complet pentru transformare.
Intrăm "Трансформация -> Трансформировать". Apare meniu următor:

Verificaţi, dacă este corect selectată scara obiectului şi apăsaţi "OK". Obiectul va fi transformat.

Acum este timpul de executat "contururile de vizibilitate". Cum vedeţi, în fereastra de lucru scan-urile se
suprapun, pot fi chiar şi fâşii albe sau negre etc. Noi le "mascăm", în aşa fel încât suprapunerea să fie numai
între scan-urile 1 şi 6, 2 şi 5, 3 şi 4.

Activăm instrumentul şi selectăm scan-ul.


Activăm instrumentul . Contururile de vizibilitate se stabilesc bazându-se pe caroiajul (reţeaua de
coordonate). Când cursor-ul va apropia de "cruciuliţa" caroiajului, el va deveni rotund. În acest moment fixaţi-
l. Conturul este creat pe 4 cruciuliţe, câte unu din fiecare parte.

Scan-urile 1,3,4,6 vor fi de 3 pe 3 cruciuliţe, cele 2 şi 4 – 2 pe 3. După ce aţi creat conturile de vizibilitate
pentru toate scan-urile, trecem la eliminarea fâşiei cele nefrumoase,formate la suprapunerea scan-urilor de
sus şi de jos.

Dintâi scoatem vizibilitatea scan-urilor 1,2,3. Intrăm "Фрагмент -> Список фрагментов". În fereastra apărută
"stingem" "becurile" din dreptul scan-urilor respective.

Activăm instrumentul . Scopul nostru este de a crea "selecţia" în aşa fel, încât pentru toate 3 scan-uri va
rămâne zona fără fâşii alb/negre în partea de sus. Mai jos este prezentat exemplu, unde zona de selecţie
este arătată cu linia întreruptă.
După ce aţi creat zona de selecţie, executăm "tăierea", apăsând butonul . După acesta scan-urile 1,2,3
le faceţi vizibile. Sper că mai ţineţi minte că proiectul trebuie de salvat din când din când. La linia de
intersecţie a scan-urilor de jos cu cele de sus nu trebuie sa fie văzută "încălcare", tranziţia trebuie să fie
aproape exactă.

Am ajuns la etapa "combinării" scan-urilor intr-o singură imagine. Acest lucru se face prin exportarea
proiectului. Intrăm "Файл -> Экспорт -> Проект". În meniul apărut selectăm opţiunea necesară în "Тип
файла". De obicei este de ajuns "*.bmp". Apoi introducem denumirea imaginii combinate şi apăsăm "save".

În sistemele CAD şi GIS pentru a orienta planşa în coordonate respective sunt utilizate fişiere de fixare. În
aceste fişiere este stocată informaţia despre sistemul de coordonate şi coordonatele colţurilor imaginii. Mai
jos vă prezint lista formatelor cele răspândite în RM:

· "*.tab" – GIS MapInfo


· "*.??w" – CAD & GIS World file
· "*,tie" – CAD Credo

Dacă noi am lucra în coordonatele reale a planului prelucrat, atunci noi putem exporta imaginea finală cu
fişierul de fixare.

Transformarea în AutoDesk Raster Design

În cazul dacă meniu "Image" nu este in AutoCAD, putem adăuga prin:

· introducem in autocad command window (in partea de jos a ferestrei autocad) comanda cuiload şi
apăsăm "enter",
· apăsăm "browse" şi gasim fişier "aecco" în "C:\Program Files\AutoCAD Raster Design
2009\UserDataCache\Support", selectăm şi apăsăm "load". După ce meniu "Image" apărut "Close"
În acest capitol va fi descris procedeul de transformare pentru softul "Raster Design". Acest program
reprezintă un subprogram pe baza AutoCAD-ului şi poate fi menţionat prin meniu adăugător "Image".

Copiem de pe "Z:\DocComun\Materiale pentru predare\Desen Topografic" folder "DT LP nr.1" pe Desktop,


de exemplu. Din "Z:\DocComun\Materiale pentru predare\Desen Topografic\DT LP nr.2" copiem in mapa
copiată precedent fişier "Trans_Plan_500.dwg"

Pentru simplificare este creat desen-şablon "Trans_Plan_500.dwg", care trebuie să fie deschis. În acest
desen sunt create straturile următoare:

· Retea_Coorodonate – aici sunt create punctele caroiajului rectangular la scara 1:500. Ele trebuie să
fiu reprezentate prin cruciuliţe verzi. Stilul lor poate fi corectat la meniu "Format -> Point Style".
· R1,R2,R3,R4,R5,R6 – câte un strat pentru fiecare fragment scanat.

Desenul-şablon este convenabil de salvat sub denumirea nomenclaturii planşei în folder-ul, unde sunt
stocate imaginile scanate "File -> Save As".

Procedeul de lucru va fi altfel decât cel al CREDO, diferenţa principală fiind că vom lucra cu fiecare fragment
scanat aparte. La început setăm pentru OSNAP numai valoarea NODE:

· introducem OSNAP în command window şi apăsăm enter


· bifăm numai NODE, celelate scoatem!
Selectăm stratul de lucru respectiv scan-ului prelucrat "Format -> Layer". Va apărea fereastra de tip următor:
Selectăm Layer-ul respectiv scan-ului şi apăsăm "Current". Închidem fereastra.

Inserăm scan-ul "Image -> Insert" şi selectăm scan-ul respectiv "Open". În prima fereastra apărută nu
modificăm nimic "Next". În următoarea fereastra introducem "Image Units - meters" şi "Scale 1:0.005"
Apăsăm "Next -> Next -> Finish". Scan-ul va fi inserat în ungherul stânga-jos.

Acum scan-ul trebuie să fie amplasat la locul lui. Pentru aceasta utilizăm instrumentul "Move" (Modify ->
Move). Selectăm scanul prin click stânga pe marginea (chenar) imaginii, apoi click dreapta (pentru a termina
selectarea). Acum selectăm o "cruciuliţă" oricare pe scan (click stânga) şi arătăm aceeaşi "cruciuliţa" pe
desen (click stânga). Pentru comoditate imaginea poate fi pusă sub caroiajul. Pentru aceasta selectăm
imaginea, după ce click dreapta şi selectăm în meniu apărut opţiunea "Image -> Send To Back".

Am ajuns la selectarea punctelor de transformare. Vom utiliza metoda "punctelor pe reţea". Selectăm scan-ul
şi intrăm "Image -> Correlate -> Rubbersheet". Va apărea fereastra următoare:
Metoda de transformare selectăm "Polynomial". Pentru 9 puncte vom selecta "Degree - 2", pentru 6 "Degree
- 1", asta se va face dupa ce efectuam lucrul in "Grid Points".

Apăsăm "Grid Points".

Dacă lucrăm cu scan-ul de 9 puncte atunci "Rows - 3" şi "Columns - 3". Dacă prelucrăm scan-urile din mijloc
(2 şi 4) atunci avem 6 puncte şi "Columns - 2". Originea reţelei este recomandat de selectat "cruciuliţa"
stânga-jos pe fragmentul scanat: "Grid - Pick<". Selectarea o faceţi cu "OSNAP" activă, în aşa fel încât
coordonatele X şi Y să fi multiplele lui "50"

Dimensiunile celulei sunt de 50 în ambele axe de coordonate.

Pentru verificare apăsăm "Preview" şi reţeaua regulară trebuie să fie de forma următoare:
Dacă totul este corect, apăsaţi "ESC" şi sunteţi întorşi la fereastra precedentă. Apăsaţi "Add Points <" şi
treceţi la selectarea punctelor. Imaginea trebuie să fie majorată pentru vizibilitatea clară a
caroiajului. "OSNAP" TREBUIE SĂ FIE NEACTIV. Principiul constă în indicarea poziţiei reale a caroiajului
rectangular pe imaginea. După indicarea cruciuliţei pe imaginea rastru, programul trece automat la
următoarea cruciuliţă. Mai jos este prezentată vederea ferestrei de lucru cu mărirea recomandată.
La terminarea procesului de indicare va apărea fereastra următoare:
Aici noi verificăm precizia caroiajului rectangular. Dacă totul este bine, coloana "Error" nu va avea valori mai
mare de zece centimetri. Altfel analizaţi cauza depăşirii şi corectaţi-l.

Deci apăsăm "Ok" şi transformarea va proceda.

Acum este necesar de "tăiat" părţile inutile: "Image -> Crop -> Rectangular Region". Activăm "OSNAP", şi
bazându-se pe caroiaj indicăm zona necesară.
Pe desenul din stânga – până la "tăiere", pe desenul din dreapta – după "tăiere".

Acum intrăm în "Layers". Indicăm stratul de lucru stratul următor. Stratul, in care noi am lucrat il "îngheţăm"
(Freeze). Şi aşa facem cu toate fragmentele scanate, adică începem de la inserarea scan-ului şi aşa mai
departe.
După ce aţi prelucrat toate şase scan-uri, "dezgheţaţi" toate straturile şi fereastra de lucru va arăta cam aşa:
Verificaţi vizual dacă toate scan-urile sunt pe locuri lor. Dacă totul este bine, "îngheţaţi" din nou fragmentele
1,2,3. Acum combinăm fragmentele 4,5,6 într-un fragment "Image -> Merge -> Images". Selectăm toate trei
scan-uri, după ce click dreapta. Acum selectăm imaginea, în care toate trei va fi combinate – oricare di ele şi
apăsăm "Enter". Posibil va apărea ceva de tipul următor:

Softul întreabă, dacă vrem să "scoatem/detaşăm din desen" scan-ul respectiv. Apăsăm "Ok". Dacă va
apărea:
Apăsăm "Skip", adică nu salvăm nimic.

Dacă aţi făcut totul corect, fereastra de lucru va fi cam următoarea:

Acum este necesar de "tăiat" fâşia cea albă în partea de sus "Image -> Crop -> Rectangular Region".
Numai decât activaţi "OSNAP" (Nearest) şi selectaţi zona ca pe desenul de sus. Dacă apare:

Apăsaţi "Ok". Fereastra de lucru va apărea următor:


Acum "dezgheţaţi" primele trei scan-uri. Am ajuns la combinarea tuturor fragmentelor într-o singură imaginea
"Image -> Merge -> Images". Şi procedaţi exact ca în cazul precedent.

După ce aţi combinat toate fragmentele, în fereastra de lucru puteţi observa toată imaginea planşei
topografice inginereşti.
Acum este necesar de salvat imaginea finală "Image -> Save As". Denumirea o atribuiţi acea a nomenclaturii
planşei topografice.

Dacă este necesitatea, puteţi crea fişier de georeferenţiere pentru planşa prelucrată "Image -> Export ->
World File" şi apăsaţi "Enter".

Descrierea fişierelor de georeferentiere

De obicei fişierul de georeferenţiere a imaginii trebuie sa fie în acelaşi folder, unde este imaginea, şi
denumirea lui deseori este necesar să coincidă cu denumirea imaginii.

Structura formatului pentru "World File" "??W". Acest format este suportat de majoritatea softurilor
(Autodesk, Mapinfo, ArcGIS etc.) şi multe softuri (Autodesk Raster Design etc.) pot crea acest fişier de
georefenţiere .

http://en.wikipedia.org/wiki/World_file – link-ul în WiKi pentru descrierea mai detaliata.

0.04233333333333 --- dimensiunea pixelui în unităţile proiectului în direcţia X


0.00000000000000 --- rotaţia rândului
0.00000000000000 --- rotaţia coloanei
-0.04233333333333 --- dimensiunea pixelui în unităţile proiectului în direcţia Y

35249.99867907178100 --- x centrului pixelui (1,1) (stânga sus)

12000.00682624270800 --- y centrului pixelui (1,1) (stânga sus)


Acest format în funcţie de tipul imaginii are extensia diferită. Având în vedere că noi mai mult vom lucra cu
"TIFF" şi "BMP" extensiile vor fi respectiv "TFW" şi "BPW".

În prezent în Moldova este foarte răspândit GIS software MapInfo. Respectiv sunt o mulţime de imagini cu
fişiere de georeferenţiere „*.tab”.

Structura fişierului va fi descrisă folosind ca exemplu fişierului de georeferenţiere a planşei 227-30.

!table

!version 300

!charset WindowsCyrillic

Definition Table

File "227-30.bmp" --- denumirea fişierului imaginii


Type "RASTER"
(12000,36000) (0,2955) Label "Pt 1", --- (x spaţiu, y spaţiu) (x imaginea, y imaginea) "den.pct"
(12000,36250) (0,0) Label "Pt 2",
(12250,36250) (2955,0) Label "Pt 3",
(12250,36000) (2955,2955) Label "Pt 4"
CoordSys NonEarth Units "m" --- sistemul de coordonate
Units "m" --- unităţi de măsură
RasterStyle 1 55
RasterStyle 7 0

În exemplu dat sunt create 4 puncte de georefenţiere pentru planşa, care coincid cu unghiurile planşei. Aveţi
în vedere, ca "X" în MapInfo este EST sau "Y" geodezic, iar "Y" MapInfo respectiv "X" geodezic sau NORD.

X,Y a imaginii sunt dimensiunile în "pixel" a imaginii şi pot fi aflate, deschizând fişier în orice redactor grafic.
Sper că aţi observat ca punctul zero (0,0) al imaginii se află în colţul stânga de sus.

Fişiere de georefenţiere "World File" pot fi citite de MapInfo direct de la versiunea 6.5.

Fişiere de georefenţiere "TAB" pot fi citite de Autodesk Raster Design, însă verificaţi coincidenţa denumirii
rastrului şi fişierului "TAB"

Mai puteţi folosi pentru consultarea privind inserarea imagnii georeferenţiate pagina următoare:

http://code.google.com/p/rinedac-doc/wiki/InsertGeoreferencedRaster_Ru

Georeferenţierea imaginii în Autodesk Raster design

Sunt o mulțime de variante de georeferenţierea a imaginii. Eu voi descrie varianta cea mai generala, care
poate fi utilizată practic în orice situație.

Vom crea 3 puncte: stânga jos, dreapta jos, dreapta sus cu coordonate cunoscute, care reprezint colțurile
imaginii.

1. Lansăm Autodesk Raster Design;


2. Format -> Point style -> selectăm fie varianta 3 -> Ok;
3. Draw -> Point -> Single point -> întroducem în fereastra de comandă (stânga jos) coordonatele
punctului X şi Y, despărţite de virgulă -> Enter;
4. View -> Zoom -> Extents -> va fi afişat pe ecran punctul creat;

În asemenea mod procedăm p.3-4 şi pentru celelalte 2 puncte.

Verificăm setările OSNAP (butonul trebuie să fie apăsat, celelalte trebuie să fie neapăsate) -> click dreapta -
> settings -> să fiu activat NUMAI NODE

Înserăm imaginea:

1. Image -> Insert -> selectăm imaginea -> Open -> Insertion: pick -> indicăm punctul stânga jos, apoi
dreapta jos şi în final dreapta sus -> Ok

Georeferenţiem imaginea:

1. Image -> Export -> World file -> enter (fişier va fi creat în folder-ul imaginii)

Inserarea imaginii cu georeferenţierea:

1. File -> New -> Open (pentru a însera în desen nou)


2. Image -> Insert image (verificaţi dacă este "pasărea" la "zoom to image") - selectăm imaginea ->
Open -> Ok

Acum imaginea este înserată după coordonate în desen.

Planul topografic ingineresc digital vector


Procedeul de crearea planului topografic ingineresc 1:500 va fi discutat pentru softul GeoniCS Topoplan.
Acest soft ne permite următorul lucru foarte important:

· Crearea planului în conformitate cu cerinţele actelor normative în domeniul în vigoare. Softul este
certificat în Rusia, şi acest lucru ne garantează corespunderea cu norme RM, fiindcă ele sunt
derivate de la cele de la URSS în majoritatea sa.

Spre regret produsele AutoDesk nu sunt localizate în măsura necesară pentru organizarea lucrărilor de
producere. Lipsa specialiştilor pregătiţi este tot o problema. Aici eu am în vedere produse AutoDesk Land
DeskTop, OnSite Desktop, Civil Design, Raster Design etc. AutoDesk AutoCAD pur nu ne dă posibilitatea de
a crea Modelul Digital al Terenului, de a efectua calculele specifice activităţii respective, de a pregăti
documentaţia de lucru în mod stabilit, de a crea planul în semne convenţionale conform actelor normative.

Noţiuni generale despre Modelul Digital al Terenului

Softul GeoniCS Topoplan ne dă posibilitatea de a crea Modelul Digital al Terenului (MDT). Pentru claritate
vom împărţi MDT în două părţi: Modelul Digital al Reliefului (MDR) (ЦМР) şi Modelul Digital al Situaţiei
(MDS) (ЦМС).

Elementele Modelului Digital al Reliefului

Pentru crearea MDT sunt utilizate 2 tipuri de puncte:


· Puncte necesare pentru crearea MDR – puncte de relief şi puncte de relief şi situaţie
· Puncte necesare pentru crearea MDS – puncte de situaţie fără altitudine şi puncte de situaţie cu
altitudine

Modelul Digital al Reliefului – este o mulţime de feţe triunghiulare, construite pe punctele cu coordonate
tridimensionale X,Y,Z. Aceasta mulţime se numeşte Reţea Triunghiulară Neregulată.

O porţiune de suprafaţă, aproximată de mulţimea feţelor triunghiulare este limitată de contur.

Contur al suprafeţei – linia ruptă închisă ne intersectată. În MDR este posibilă crearea multor conture ai
suprafeţelor.

Pentru crearea MDR este utilizată informaţia despre Conture de relief, Puncte şi Linii structurale.

· Punct al MDR – are coordonate tridimensionale. Punctul poate fi de relief sau de relief şi situaţie.
· Linia structurală – conectează punctele MDR şi determină univoc trianghiularea porţiunii
suprafeţei. Fiecare segment al liniei structurale este latura triunghiului MDR. Liniile structurale permit
determinarea univocă a formelor caracteristice a reliefului.

· Contur al reliefului – o porţiune a suprafeţei, care este de relief omogen, după opinia
utilizatorului. Pentru comoditatea utilizatorului chiar şi relieful omogen poate fi divizat în porţiuni
aparte.
În aşa mod putem reprezenta toată suprafaţa a terenului, creată ca MDR, în câteva conture. Aceasta ne
permite separarea formelor de relief, unde curbele de nivel se schimbă sau se termină.

· Rupturi (râpă)
· Gropi
· Pante
· Bazine de apă
· Cariere
· Suprafeţe cu acoperire artificială

Elementele Modelului Digital al Situaţiei

Modelul Digital al Situaţiei este o mulţime de semne convenţionale pe plan, prin care este reprezentată
informaţia topografică de diferite tipuri. MDS este format pe puncte de relief şi pe puncte de situaţie.
Elementele MDS sunt reprezentate prin semne convenţionale la scara şi fără scara.
MDS include obiecte de 3 tipuri:

· Obiect suprafaţa – o porţiune a terenului, limitată cu contur de situaţie şi "umplut" cu semne


convenţionale la scara (pădure, teren agricol, clădire etc). Linia de contur este reprezentată cu
semnul convenţional respectiv, iar suprafaţa – cu culoarea sau semne convenţionale de umplere.
· Obiect linie – o linie dreaptă sau ruptă cu lăţimea fără scara şi reprezentată cu semnul convenţional
respectiv (garduri, hotare etc.).
· Obiect punct – punct cu semn convenţional fără scara (stâlp, punct geodezic etc.).
Surse de date pentru crearea MDT

Datele iniţiale pentru executarea lucrărilor în GeoniCS Topoplan sunt:

· Materialele ridicărilor de câmp prelucrate (în forma listei cu coordonatele şi codurile punctelor).
· Materialul cartografic existent.
· Proiecte din alte sisteme în formatul DWG/DXF.
Straturile planului topografic ingineresc

Stabilirea straturilor planului topografic ingineresc este o etapa foarte importantă. Având experienţa cât de
cât de alcătuire a planurilor, a fost elaborată structura straturilor. La procesul de creare am ţinut seama de
faptul, că pe baza planului topografic ingineresc cândva (!!!) va fi creat SIG reţelelor edilitare. Deci straturile
planului trebuie să fie încadrate uşor în SIG. Având în vedere, că planul totuşi este ingineresc, el este
structurat în direcţia reprezentării reţelelor edilitare în măsura cât mai mare. De acea pentru fiecare tip de
reţea sunt create 2 straturi:

· Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor de apeduct cu toate elementele şi


inscripţiile respective (în afară de cote)
· Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare

Tip
Denumirea Descrierea
obiect

Straturile planului topografic


Punct,
Conţine obiecte, care reprezinta situaţia teritoriului (în plan) ci toate
Situatia elementele şi inscripţiile respective
Linie,
Suprafaţa,
Text.

Punct,
Conţine obiectele, care reprezinta situaţia teritoriului (pe înălţimi) ci Linie,
Relief toate elemente şi inscripţiile respective Suprafaţa,
Text

Conţine obiectele, care reprezinta Modelul Digital al Reliefului


(MDR). La crearea MDR în GeoniCS suprafeţei li se atribuie
numele din cifre (1,2, …). În continuare sunt folosite straturi create
de GeoniCS prestabilite: Punct,
Suprafaţa «1»; Linie,
R_* R_1_CNT-MAJ – curbe de nivel principale; Suprafaţa,
R_1_CNT-MIN – curbe de nivel; Text
R_1_SRF-BND – hotare;
R_1_SRF-BR K – liniile de rupere;
R_1_SRF-VIEW – reţea de triunghiuri

Stratul prestabilit pentru punctele MDT. Pichete şi puncte de staţie


GEO_POINTS sunt importate cu descrierea = numele punctului pe abris. Punctele Bloc
auxiliare sunt create cu descrierea goală.

Punct,
zRetea_Сoordonate Conţine împărţirea pe planşe şi reţea de coordonate. Suprafaţa,
Text.

Straturile planului reţelelor edilitare


Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor de Punct,
R_Apa apeduct cu toate elementele şi inscripţiile respective (în afară de Linie,
cote) Text.

Punct,
R_Apa_H Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare Linie,
Text.

Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor de Punct,


R_Gaz gazoduct cu toate elementele şi inscripţiile respective (în afară de Linie,
cote) Text.

Punct,
R_Gaz_H Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare Linie,
Text.

Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor de Punct,


R_TCM telecomunicaţii cu toate elementele şi inscripţiile respective (în Linie,
afară de cote) Text.

Punct,
R_TCM_H Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare Linie,
Text.

Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor de Punct,


R_Canal canalizare cu toate elementele şi inscripţiile respective (în afară de Linie,
cote) Text.

Punct,
R_Canal_H Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare Linie,
Text.

Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor de Punct,


R_CPL canalizare pluvială cu toate elementele şi inscripţiile respective (în Linie,
afară de cote) Text.
Punct,
R_CPL_H Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare Linie,
Text.

Punct,
Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor de drenaj
R_Drenaj cu toate elementele şi inscripţiile respective (în afară de cotele)
Linie,
Text.

Punct,
R_Drenaj_H Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare Linie,
Text.

Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor de Punct,


R_Electro electricitate cu toate elementele şi inscripţiile respective (în afară Linie,
de cote) Text.

Punct,
R_Electro_H Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare Linie,
Text.

Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor de Punct,


R_Termo termoficare cu toate elementele şi inscripţiile respective (în afară de Linie,
cote) Text.

Punct,
R_Termo_H Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare Linie,
Text.

Conţine obiectele, care reprezinta infrastructura reţelelor speciale Punct,


R_Speciale (întâlnite rar – conducte de petrol, ş.a.) cu toate elementele şi Linie,
inscripţiile respective (în afară de cote) Text.

Punct,
R_Speciale_H Conţine date despre altitudinile infrastructurii reţelei edilitare Linie,
Text.

Straturi auxiliare

zRastru În acest strat vor fi stocate raster-ele planşelor Raster

zZona_de_lucru Aici va fi reprezentată zona de lucru pe obiect Suprafaţa

zLayout Aici vor fi create viewport-ele la pregătirea pentru tipar *

zCaroiaj În acest strat va fi creat caroiaj planşei *

Toate aceste straturi sunt create în proiect şablon cu culorile şi setările respective.
Softul GeoniCS Topoplan
Softul GeoniCS Topoplan este elaborat de compania ucraineană «Геоника». Softul lucrează in mediul
produselor AutoDesk AutoCAD sau Autodesk Map.

Aplicarea profilului GeoniCS

În cazul când GeoniCS este lansat de prima oara sub user dat, este necesar de a aplica profil GeoniCS.
Acesta este un set anumit de module şi meniuri pentru lansare automată a softului, care lucrează în mediul
AutoCADului.

Asta se face în felul următor:

· Lansăm GeoniCS. De obicei prin dublu click pe pictograma Autodesk Map3D. Dacă vor fi careva
avertizări, apăsăm "ok".
· Selectati profile "Map classic" şi puneţi pasărea
· Executaţi:
o Tools-Options-Files-Support File Search Path-Add-Browse: C:\Program Files\GeoniCS 2009
o Tools-Options-Files-Support File Search Path-Add-Browse: C:\Program Files\Common
Files\GeoniCS Shared
o Tools-AutoLISP-Load Applicationa-Contents-"GcLoader.arx"
o în fereastra de comandă: menuload-enter-Browse-C:\Program Files\GeoniCS 2009\; Files of
type "Legacy Menu Template": geonics.mnu-Open-Load; Aşteptăm până nu va apărea
meniurile GeoniCS şi Close

Principiile de bază

Pentru a înţelege corect ideologia softului trebuie de clarificat două noţiuni:

· Proiect (проект, project) – fizic este un folder creat cu un număr de subfolderuri, unde sunt stocate
diferite date ale proiectului. El poate cuprinde mai multe desene.

· Desen (чертёж, drawing) – este fişierul in care noi lucrăm însuşi. Intr-un proiect pot fi ataşate mai
multe desene. Desenele pot fi stocate şi in folderul proiectului şi în orice alt loc.

Pentru a începe lucru cu obiectul este necesar de a deschide proiectul şi desenul.

Proiectul GeoniCS

La început aş vrea să atrag atenţia la punctele foarte importante pentru prelucrarea obiectului.

Crearea proiectului

Am atras atenţia, că proiectul de obicei este un folder separat cu subfolderuri necesare. Deci la început
trebuie de clarificat unde doriţi să stocaţi proiectul (folderul). Intrăm «GeoniCS -> Проводник проекта».
«Путь» - aici indicăm folderul unde va fi creat folderul proiectului

«Название» - denumirea proiectului va coincide cu denumirea folderului creat. Aşadar nu utilizaţi semne
diacritice, eu recomand şi chiar "пробел" nu folosiţi.

Dacă aţi clarificat cu cele două poziţii – apăsaţi "Создать проект".

Cu crearea proiectului noi am terminat. Acum este necesar de creat / salvat desenul. Desenul care se
creează automat la lansarea AutoCADului puteţi salva in folderul "\DWG" a proiectului sub denumirea
preferată. Sau puteţi crea desenul nou din şablonul dorit şi apoi salvaţi-l. Pentru aceasta intrăm "File – Save
As", intrăm în folderul "\DWG" a proiectului creat. Introducem denumirea fişierului şi apăsăm "OK"

De dorit până la începutul prelucrării obiectului de indicat scara planului creat şi setările necesare.

Pentru aceasta intrăm «GeoniCS -> проводник чертежа» şi indicând desenul necesar prin click dreapta şi
selectăm «Установки чертежа».
Selectăm scara respectivă. Intrăm «GeoniCS – Сохранить проект» şi salvăm proiectul.

Deschiderea proiectului

· Lansăm GeoniCS.
· Deschidem desen nesesar "File - Open".
· Executăm regenerarea desenului "View - Regen All", altfel nu vor apărea semne convenţionale la
elemente liniare
· Deschidem proiectul «GeoniCS – Открыть проект».
· «Путь» - aici indicăm folderul unde este amplasat proiectului
· «Название» - selectăm proiectul din mai multe.
· Apăsăm «Да».
· Dacă proiectul este deschis de prima dată, creăm straturi necesare în desen.

Pentru a începe lucru cu obiect, eu recomand de a stabili următoarele parametri:

Intrăm «Топознаки – Установки топознаков».

Aici avem 3 regimuri de lucru :

С – сколка – desenarea simplă elementului.

Н – накладка – trasarea, crearea pe elemente existente.

З - замена – schimbarea elementului.

În fiecare din ele este recomandat de selectat: «Слои по файлу" - "Да", "Файл слоёв" - "C:\Program
Files\GeoniCS 2009\RINEDAC_layers.dat". Acesta înseamnă, că toate elementele create vor fi inserate în
specifice. La opţiunea "Запрос атрибутов точечных УЗ" setăm "Нет"

Numai acum puteţi începe lucru.

Crearea Modelului Digital al Situaţiei

Desenarea elementelor planului se execută selectând semnul convenţional din clasificator. Găsind semnul
necesar, începem crearea lui.
Este foarte important de a atrage atenţia la "linia de comandă" – acolo sunt afişate opţiuni suplimentare la
crearea obiectului. Pentru a scăpa de ele, apăsaţ click dreapta cît este necesar sau introduceţi valorile dorite
şi "Enter".

Încă odată atrag atenţia la faptul că aproape toate elementele pe planul pot fi găsite în clasificator.

Digitizarea elementelor trebuie de executat la aşa mărirea a imaginii, încât va fi posibilă "mergerea" pe axa
elementului pe imaginea rastru (pentru elementele liniare).

Crearea elementelor topografice

Vă aduc aminte, ca avem 4 tipuri principale de obiecte:

· Obiect punct
· Obiect liniar
· Obiect suprafaţa
· Obiect text

· Obiect punct. În clasificatorul GeoniCS dimpotriva denumirii este litera "T".

Selectăm SC (semn convenţional) necesar şi indicăm locul amplasării lui.


· Obiect liniar. În clasificator GeoniCS dimpotrivă denumirii este litera "Л". Selectăm SC necesar şi
indicăm noduri (puncte de cotitură) obiectului digitizat sau creat. La atingerea ultimului nod, apăsăm
click dreapta şi selectăm:
o Enter – dacă vom continua crearea elementului de acelaşi tip
o Cancel – dacă am terminat crearea elementelor de acest tip

· Obiect suprafaţa. În clasificatorul GeoniCS dimpotriva denumirii este litera "П". Selectăm SC
necesar şi indicăm noduri (puncte de cotitură) obiectului digitizat sau creat. La atingerea ultimului
nod, apăsăm click dreapta şi selectăm "Замкнуть".

Va fi posibilă situaţia, când SC de haşurare va arăta deformat. În acest caz este necesar de schimbat
originea de haşurare.

Se execută în modul următor:

·
o Executăm dublu click pe SC de haşurare. Va apărea fereastra "Hatch Edit".
o Intrăm în "Hatch Origin – Specified Origin – Click to set new origin"
·
o Acum indicăm un punct oarecare în apropierea obiectului suprafaţa. Apăsăm "Ok".
Haşurarea trebuie sa arate corect.

· Obiect text. Inscripţiile pe planul topografic de obicei vom executa cu instrument AutoCADului
"MText" . Pe panou cu instrumente arată astfel:

După ce am activat instrument, indicăm locul amplasării textului prin dreptunghi

După aceasta va apărea fereastra, unde va fi posibilă introducerea textului şi aplicarea stilului.
Câteva menţiuni privitor crearea inscripţiilor:

· Font pentru inscripţiile topografice pe planuri topografice 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 este Arial
înclinat.
· Înălţimea textului pentru 1:500, indicată de AutoCAD, trebuie înmulţită la 2, pentru a obţine înălţimea
in "mm" la plan tipărit:
1. 1:500. Înălţimea 1= 2mm

Dacă AutoCAD arată 1,5 - atunci înălţimea va fi 3mm pe plan

· Pentru alte scări va fi în felul următor:


1. 1:1000. Înălţimea 1= 1,0mm
2. 1:2000. Înălţimea 1= 0,5mm
3. 1:5000. Înălţimea 1= 0,2mm

· Liniile speciale.

Sub linii speciale vom înţelege cele de tip linii de electricitate aer cu stâlpi. Sunt construite în modul următor:

· Selectăm SC necesar
· Indicăm poziţia stâlpului. Dacă cere cota pământului, putem scăpa, apăsând click dreapta.
· Indicăm stâlp următor. Din nou scăpăm de cota pământului.
· În aşa fel desenăm toată linia cu stâlpi necesară. Terminarea facem cu click dreapta.

În orice moment al creării putem schimba tipul stâlpului şi numărul lor (în cazul fermei din mai multe stâlpi.)
apăsând înainte fixării poziţiei stâlpului click dreapta.

· Выбор опоры – schimbarea tipului stâlpului


· Число опор - schimbarea numărului stâlpilor
· Pantă.

În ruseşte se numeşte "Откос". Pentru crearea întrăm "Топознаки – Знак откоса".

Verificaţi, dacă toate setările corespund celor de mai sus, anume stratul pentru pantă – trebuie să fie
"Relief". Apăsaţi "ДА".

Va apărea fereastra următoare, la care apăsaţi "ДА".


Acum puteţi indica partea de sus a pantei prin noduri. Pentru terminarea apăsaţi click dreapta şi selectaţi
"Enter". Din nou va apărea fereastra de mai sus, din nou apăsaţi "ДА". Şi indicaţi prin noduri partea de jos a
pantei.
Şi în final panta trebuie să arate cam în felul următor:

Editarea elementelor topografice

Pentru editarea proprietăţilor elementelor deja construite putem folosi cât şi metode standard ale
AutoCADului, precum şi instrumentele lui GeoniCS.

· Obiect punct.

Pentru aceste elemente putem folosi fereastra standard "Properties" (Proprietăţile) a AutoCADului. Poate fi
accesată sau prin dublu click pe obiect sau prin selectarea obiectului şi apăsarea click dreapta – Properties.
Aici putem schimba:

· Stratul, unde se află obiectului


· Culoarea lui
· Scara pe axe
· Rotirea obiectului
· Atribute

· Obiect liniar.

Pentru aceste elemente putem folosi fereastra standard "Properties" (Proprietăţile) a AutoCADului şi
instrumentul "Редактор элементов" al GeoniCS. Accesarea se face prin selectarea obiectului, apăsarea
click dreapta şi selectarea "Редактор элементов". Va apărea fereastra următoarea "Редактор элементов
полилинии":
Vom discuta următoare butoane pe acest panou:

· Adăugarea nodului. La mişcarea cursorului, va apărea cu linii roşii între care noduri va fi adăugat
şi unde va fi poziţia. Fixaţi, apăsaţi "Enter".

Selectaţi nodul necesar, mişcaţi unde este necesar, apăsaţi "Enter".

· Schimbarea poziţiei nodului.


Selectaţi nodul, schimbaţi poziţia. Fixaţi, apăsaţi "Enter".

· Ştergerea nodului.
Selectaţi nodul, el va fi şters. Mai puteţi selecta mai multe noduri.

· Anularea operaţiei.

Mai este posibilă schimbarea poziţiei nodurilor prin standard selectarea obiectului, selectarea nodului şi
schimbarea poziţiei lui.

· Obiect suprafaţa.

Editarea acestor obiecte este similară celor liniare, fiindcă conturul obiectului suprafaţa este polilinia. Şi la ea
se aplică metode din subpunctul precedent. Haşurarea de obicei este de tip asociativ (associative), cea ce
înseamnă că la schimbarea conturului (hotarului) se schimbă automat.

Crearea Modelului Digital al Reliefului

Vom atingea problema creării MDR pe baza ridicării topografice. Cazul creării MDR pe baza materialului
cartografic existent 1:500 nu va fi abordat. Cauza va fi anumite analizări şi încercări practice în decursul
ultimului timp, care a dus la concluzie, că "restabilirea" MDR va fi foarte complicată, şi va duce în final la
crearea MDR insuficient de real.
Elemente principale ale MDR în GeoniCS

În GeoniCS vom folosi următoarele elemente pentru crearea MDR:

· Suprafaţa (поверхность).
Este reprezentată prin reţea de triunghiuri neregulată Delone. De obicei se bazează pe puncte cu cote
cunoscute, obţinute de obicei în urma ridicării topografice. Pentru apropierea suprafeţei construite de
suprafaţa reală a reliefului în plus sunt folosite linii de structură.

· Puncte geo (геоточки).


Sunt sursa principală pentru crearea suprafeţei. Pot fi importate în sistem prin fişiere text din diferite softuri
de prelucrare datelor geodezice. Pot fi unite în grupe pentru comoditatea utilizării sau alte scopuri.

· Linii de structură (структурные линии)


Acest element ne dă posibilitatea de a imita diferite forme ale reliefului existent – cumpăna apelor, talveg,
rupturi, borduri şi perete de sprijin.

· Hotare (границы)
Cu acest element noi fixam zona de interpolare a suprafeţei – hotare externe. Sau găuri în suprafeţe –
hotare interne. Într-o suprafaţă poate fi mai multe hotare.

· Curbe de nivel (горизонтали)


Sunt necesare pentru reprezentarea clasică a MDR.
Etapele creării MDR în GeoniCS

Înainte de începerea creării MDR, proiectul trebuie să fie creat, desenul ataşat şi proiectul deshis.

· Importarea punctelor-geo
Punctele geo le vom importa din fişierul exportat din CREDO-DAT. În acest fişier vor fi coloane "Denumirea
Punct, X,Y,H", delimitate de virgulă.

Intrăm "Геоточки – Установки геоточек", trecem pe pagina a doua "Создание". Selectăm opţiunile
"Отметки - автоматически" şi "Описания - Автоматически".
Trecem la pagina "Отображение". Scoatem pasărea de la "Текст – Видимость и цвет - Номер". Setăm la
"Текст – Стиль и размер текста – Высота – 1,60".
Acceptăm setările. Intrăm "Геоточки – Иморт-Экспорт – Импорт из текстового файла". La "Исходный
файл" selectăm fişierul, care conţine puncte-geo.

Dacă importul se face prima dată în acest format, atunci este necesar de creat "Формат ипорта".

Apăsăm . Va apărea fereastra următoare, unde apăsăm"Добавить". La fereastră nou apărută


setăm:

· Имя формата – denumirea formatului


· Расширение по умолчанию – txt
· С разделителем – «,» (virgulă)
· Apăsând "Добавить колонку", una câte una stabilim în care coloane care date sunt:
o Описание – prin acest câmp vom importa denumirea punctelor. Numărul punctului softul
atribuie automat
o Y – sper că mai ţineţi minte, că X-ul la AutoCAD este orientat spre dreapta. Iar la geodezie
spre nord. Deci coordonatele trebuie să fiu schimbate cu locuri.
o X
o Отметка – cota punctului.
După setarea tuturor necesare, apăsăm "ДА" şi iarăşi "ДА" şi vom întoarce la ferestra iniţială de importare.
Aici punem pasărea "Добавить в группу", apăsăm , introducem denumirea, de exemplu "ridicare",
punem pasărea "Вставить геоточки в чертёж". Apăsăm "ДА". Dacă totul este făcut corect, în partea de
stânga-jos va apărea ceva de felul următor:

Acum e posibil de văzut punctele importate, utilizând comanda "View – Zoom - Extents". Va fi schimbată
scara de vizualizare pentru a cuprinde toate elementele desenului. Acum puteţi folosi "View – Zoom –
Window" pentru vizualizarea anumitei porţiuni a desenului.

· Definirea suprafeţei în proiect

Intrăm "GeoniCS – проводник проекта - поверности", apăsăm click dreapta "Создать поверность".
Introducem denumirea suprafeţei, eu recomand de utilizat cifrele. Apăsăm "ДА".

Acum trebuie de ataşat grupul punctelor geo acestei suprafeţe. Pentru aceasta intrăm "Поверность – 1 –
Данные TIN – группы геоточек", apăsăm click dreapta "Добавить группу геоточек şi indicăm care anume
grup trebuie ataşat suprafeţei.
După aceasta putem închide "Проводник проекта"

· Crearea hotarului exterior

Acum an ajuns la stabilirea hotarului interpolării. Cum am menţionat mai sus, pot fi mai multe hotare într-o
suprafaţă, cât şi exterior, atât şi interior. La crearea hotarului exterior ţineţi minte, că nu e bine dacă el va
merge pe linii de structură (borduri, perete de sprijin). Evitaţi pe măsura posibilităţilor acest fapt. Vă
recomand de creat hotarul exterior pe puncte geo. În acest caz este bine de setat la OSNAP numai opţiunea
"Node".

Intrăm "Границы – Рельеф – Отрисовать внешнюю границу"


Aici setăm "Способ получения координат X Y – Брать только из геоточки" şi "Способ получения
отметки – Брать только из геоточки" şi scoatem pasărea "Выводить значение отметки для
корректирования". Apăsăm "ДА".
Acum trecem prin punctegeo şi indicăm hotarul exterior. Dacă punctul se marchează cu pătrat albastru,
atunci hotarul merge prin el, altfel sunt careva probleme. La ultimul punct apăsăm click dreapta şi selectăm
"замкнуть". În unele cazuri puncte geo pot fi sub alte elemente deja desenate şi ele nu pot fi accesate. În
acest caz este necesar de adus punctele geo "pe faţă".

· Crearea suprafeţei

Am ajuns la crearea reţelei neregulate de triunghiuri.

Intrăm "Рельеф – построить поверхность"


Punem / scoatem păsările respective. Apăsăm "ДА". Va apărea mesaj de tip:

Şi desen va arăta cam astfel:


· Crearea curbelor de nivel

Întrăm "Рельеф – Создать горизонтали"


Aici nu schimbăm nimic, Apăsăm "ДА". Va apărea întrebarea "Удалять старые горизонтали - Да".
Cam asemenea trebuie să arate desen după aplicarea acestei comenzi.

· Crearea liniilor structurale

Noi vom utiliza două tipuri de linii structurale:

· Linie structurală rigidă. Se utilizează pentru determinarea liniilor de schimbare a înclinaţiei reliefului
(fără ruptură), de ex. margina drumului
· Linie structurală de ruptură. Se utilizează pentru determinarea liniilor de schimbare a pantei cu
ruptură, de ex. pantă, pantă abruptă, bordur etc.

În exemplu de mai jos vom crea aceste linii structurale pe baza de pichete (geopuncte). De obicei înainte de
creare este necesar de "ridicat" (bring to front) aceste geopuncte în desen, altfel ele nu vor fi accesibile de
comanda OSNAP. Totodată activaţi OSNAP-Node. Procedeul de "ridicare" a geopunctelor:

· click dreapta pespaţiu desen - quick select: object type-GCDBPOINT; operator-Select all; OK - Tools
- Draw order - Bring to front

Crearea linii structurale rigide:

· Рельеф - Структурные линии - Отрисовать твёрдую структурную линию: делаем установки как
на картинке ниже - ОК
https://docs.google.com/open?id=0B-mr-_bAnh0wMG94dGxKU0I0Yzg

· Indicăm geopunctele referitoare linie structurale, de ex. partea de sus a pantei, după indicarea
ultimului punct apăsăm ESC. Linia este creată

Crearea linii structurale de ruptură:

· Рельеф - Структурные линии - Отрисовать структурную линию разрыва: делаем установки как
на картинке ниже - ОК
https://docs.google.com/open?id=0B-mr-_bAnh0wcEVUZngwY0cwV00

· Indicăm geopunctele referitoare linie structurale, de ex. bordur, introducem diferenta de cote
(inaltimea bordurului etc.), după indicarea ultimului punct apăsăm ESC. Linia este creată

Ştergerea liniei structurale: Linia structurală ştearsă din desen, rămîne în proiect şi este utilizată la crearea
suprafeţei. Deci este important de şters corect linia structurală:

· Рельеф - Структурные линии - Удалить: далее как на картинке, выбираем необходимую, "из
всего", удалить
https://docs.google.com/open?id=0B-mr-_bAnh0wZ0l5RjBNOWtySU0

Mai avem mai multe opţiuni pentru gestionarea reliefului, crearea inscripţiilor respective. Însă aceasta
presupune mai aprofundată studierea softului, cea ce nu putem permite în acest curs din cauza limitei din
timp.

Semnele convenţionale frecvent utilizate pe plan 1:500


1. Cladiri şi părţile lor

· Cladiri
o Clădire existentă – 44200000 sau linie continua
o Clădire în construcţie – 44220000
o Clădire ruinată - 44230000
· Părţile clădirilor
o Навесы:
§ Pe perimetru – linia continuă
§ Pe diagonală - 46300000
o Отмостка - 46700000
o Subsol - 46700000 & Linetypescale 0.25
2. Drumuri şi elemente auxiliare

· Parţi carosabile
o Cu bordur - linie continua
o Fără bordur – 61342000
· Trotuar asfaltat
o Cu bordur - linie continua
o Fără bordur – 61343000
· Trotuar neasfaltat - 61344000
· Stâlpi de diferite tipuri
o Vezi capitol 5147 la clasificator
3. Reţele edilitare şi infrastructura
Reţele diferite faţa de cele ruseşti se află în compartiment "Moldova"

· Reţele edilitare
o Reţea Apeduct – RM1110000, RM11200000
o Reţea Gazoducte – RM12100000, RM1220000
o Reţea Canalizare – RM13100000
o Reţea Canalizare pluvială - RM1320000, 51362200 (culegător)
o Reţea Drenaj – RM14000000
o Reţea Termoficare - RM15100000, RM1520000
o Reţea de cabluri electrice – 513241, 513242
o Reţea de telecomunicaţii – 51334000
o Linii de telecomunicaţii aer - 51332100
o Linii de electricitate aer – 51321100, 51321300
o camera subterană la reţele - 51311110
· Cămine de vizitare la reţele edilitare
o Vezi SC 51361 "Колодцы смотровые"
· Ţevi protectoare (lăţimea 0.5), canale pentru reţele, canal vizitabil – 51374000 (pentru singura linia
lăţimea 0.01)
4. Garduri, ogrăzi şi pereţi suport

· Vezi capitol 8221, 8222, 8231, 8232, 65100000, 65110000 la clasificator


5. Verzi

· contur - 71000000
· De iarbă
o Gazon – 71321100 sau 71321300
o Iarbă - 71315000
· De tufe
o Gard din tufar – 71226000
o Tufar – 71211600
o Tufar ghimpos - 71211100
o Vie – 71222000
o pentru vizualizarea corectă a haşurărilor, după crearea executaţi clic dublu pe haşurarea şi
puneţi pasărea "default to boundary extents"
· Copaci
o Vezi subcapitol 71133
6. Înscripţii

Lista abrevierilor vechi şi noi şi înălţimilor de text pentru inscripţiile planului 1:500

Înălţimea AutoCAD Înălţimea mm Tip

1.5 2.50 Denumirea străzilor, explicaţii

1.0 2.00 Inscripţii clădirilor, drumurilor, trotuarelor

0.9 1.75 Inscripţii drumurilor, trotuarelor

0.8 1.50 Inscripţii drumurilor, trotuarelor reţelelor edilitare

0.7 1.20 Inscripţii reţelelor edilitare

Denumirea in rusă Denumirea in romana Scurtare

кабель cablu c

труба teava t

дно fund f

лоток jgheab j

КН piatra nelocuibil PN

КЖ piatra locuibil PL

Н nelocuibil necatipal N

M metalic M

сталь otel ot.

чугун fonta f.

пластмасса masa plastica m.pl.

керамика ceramica crm.

асбест azbest azb.

бетон арм. beton armat B.A.

засыпан astupat ast.

верх susul tevii s.t.

низ j.t.
выгреб hazna

асфальт As

площадка pdv

бетон bet.

бетонные плиты dală bet.

цемент cim.

колодец F.

среднее давление pr.m.

залит umpl.

не прослушивается nu este auzibil


Lucrări de laborator
Lucrare nr.1

Tema: Scanarea materialului cartografic existent.

Date iniţiale: Planşa ingeneresc-topografică 1:500 pe suport rigid.

Scopul lucrării: Familiarizarea cu procedeul de scanare folosind scanere de format mic (A4).

Rezultat: Şase fragmente scanate, imagini a planşei.

Exemplu:
Lucrare nr.2

Tema: Transformarea materialului cartografic existent.

Date iniţiale: Fragmentele scanate a planşei ingeneresc-topografice 1:500.

Scopul lucrării: Familiarizarea cu procedeul de transformarea a fragmentelor scanate.

Rezultat: Imaginea transformată a planşei 1:500.

Exemplu:
Lucrare nr.3

Tema: Digitizarea materialului cartografic existent.

Date iniţiale: Imaginea transformată a planşei 1:500.

Scopul lucrării: Familiarizarea cu procedeul de digitizare a planşelor topografice inginereşti 1:500.

Rezultat: Plan topografic ingineresc 1:500 vector in format DWG.

Exemplu:
Lucrare nr.4

Tema: Crearea Modelului Digital al Reliefului.

Date iniţiale: Fişier cu puncte geo.

Scopul lucrării: Familiarizarea cu procedeul de creare a modelului digital al reliefului.

Rezultat: Modelului Digital al Reliefului în GeoniCS.

Exemplu:

PostScriptum

Ideea acestui manual era in atingerea procedeelor principale de crearea planurilor topografice inginereşti în
prezent. Toate aspectele abordate sunt luate din "viaţa reală" a lucrărilor topografice in prezent.

Totodată procedeele de lucru au fost descrise in principiu, cu ideea că studentul / utilizatorul trebuie să se
consulte cu documentaţia soft-ului în cazuri mai complicate. Acest lucru porneşte de la principiul de instruire
la cursurile diferitor soft-uri – sunt predate numai principii de lucru. Dacă vrei mai mult – sau mai mulţi bani
sau citeşte documentaţia de sine stătător.

Sper, că manual va fi de folos.

Autor, ing. Andrei Iacovlev

http://code.google.com/p/desen-topografic/wiki/PostScriptum

S-ar putea să vă placă și