Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ


Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

Procedură
Privins organizarea activităților didactice on line
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Cuprins
Nr.
1. Lista responsabililor
din cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției pag. 1
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii pag. 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după pag. 2
caz, revizia din cadrul ediției procedurii
4. Scopul procedurii pag. 2
5. Domeniul de aplicare pag. 3
6. Documente de referință pag. 3
7. Definiții și abrevieri pag. 3
8. Descrierea procedurii pag. 4
9. Responsabilități pag. 11
10. Formulare pag. -

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției

Nr. Elemente Numele și Funcția Data Semnătura


crt. privind prenumele
responsabili/
operațiunea
1. Elaborat Constantinescu Coordonator 01.10.2020
Mirela C.E.A.C.
2. Verificat Păun Cristina Director adjunct 02.10.2020
3. Aprobat Vacaru Leonard Președinte 02.10.2020
Consiliul de
Administrație/
Director

1
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Nr. Ediția/revizia Componenta Modalitatea reviziei Data la care se


crt. îne-mail
cadruldanubianaroman@yahoo.com
revizuită aplică
reviziei prevederile
ediției sau
Nr.
reviziei ediției
din
1. Ediția I - - 06.10.2020
2. Revizia 1
3. Revizia 2

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția, sau după caz,


revizia în cadrul ediției procedurii

Nr. Scopul Exemplar Comparti Funcția Numele și Data Semnă


crt. difuzării nr. ment prenumele primirii tura
1. Aplicare 1 manage director Vacaru 06.10.2020
ment Leonard
2. Aplicare 2 C.P. director Vacaru 06.10.2020
Leonard
3. Informare 1 secretariat secretar șef Paraschiv 06.10.2020
Nicoleta
4. Informare 2 C.D.I. tehnician Drăgan Elena 06.10.2020
5. Evidență 1 C.E.A.C. coordonator Constantinescu 06.10.2020
C.E.A.C. Mirela
6. Evidență 2 manage director Păun Cristina 06.10.2020
ment adjunct
7. Arhivare 1 secretariat tehnician Cioclea 31.08.2021
Silvica

4. Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este de a reglementa modul de organizare și


desfășurare a activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului la
Colegiului Tehnic „Danubiana”, Roman, în contextul pandemiei COVID-19,
asigurându-se continuitatea asigurării calității procesului de predare-învățare-
evaluare.

5. Domeniul de aplicare

2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

Această procedură se aplică elevilor, cadrelor didactice și personalului didactic


auxiliar din Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman.
e-mail danubianaroman@yahoo.com
6. Documente de referință aplicabile activității procedurale

• Ordinul comun al ministrului


Nr. sănătății și al ministrului educației și cercetării,
din
numărul 5.487/1.494 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în
cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
• Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările
ulterioare
• Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar-Anexa 2 la OMEC nr. 5447/ 31.08.2020
• OMEC nr. 5545/ 10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al
internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
• Ghiduri pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021

7. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura generală

• Abrevieri

- PO - Procedură Operațională
- C.A.- Consiliul de Administrație al unității de învățământ
- C.P. - Consiliul Profesoral al unității de învățământ
- C.D.I.- Centru de Documentare și Informare al unității de învățământ
- C.E.A.C.- Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul unității de
învățământ
- I.S.J.- Inspectoratul Școlar Județean
- M.E.C. - Ministerul Educației și Cercetării
- D.S.P. - Direcția de Sănătate Publică

8. Descrierea procedurii

3
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

I. Condițiile de introducere a activităților didactice prin intermediul


tehnologiei și al internetului la nivelul Colegiului Tehnic „Danubiana”,
Roman, pe parcursul anului școlar
e-mailSănătate
- Direcția de danubianaroman@yahoo.com
Publică informează săptămânal Inspectoratul Școlar
Județean, Comitetul Județean cu privire la situația epidemiologică la nivelul
fiecărei localități. Nr.
- Inspectoratul Școlar Județean transmite unităților școlare informarea DSP
din
referitoare la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, pentru stabilirea
scenariului de funcționare.
- Scenariul de funcționare al Colegiului Tehnic pe parcursul anului școlar se va
actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
- Consiliul de Administrație al Colegiului Tehhnic Danubiana Roman propune
scenariul de funcționare pentru săptămâna ce urmează. Inspectoratul Școlar
Județean și DSP avizează propunerea Consiliului de Administrație și înaintează
spre aprobare CJSU scenariul propus.
- Propunerea este fundamentată pe informarea DSP cu privire la situația
epidemiologică la nivelul localității Roman, precum și în funcție de infrastructura
și resursele existente la Colegiul Tehnic Danubiana Roman
Scenariile propuse de unitatea de învățământ pot fi:
Scenariul Participarea zilnică a tuturor elevilor din clasă cu prezența fizică la școală la
verde
ore
Scenariul Participarea zilnică a claselor de gimnaziu și liceu zi cu prezență fizică, în săli
de clasă, amenajate astfel încât să se respecte toate normele de protecție și să
galben
existe distanțarea de min 1 m și
Participarea partiala in sistem on line, prin rotație de 1 săptămână a claselor de
învățământ profesional, liceu seral, fr și postliceală (pentru activitățile care nu se
desfășoară pe grupe)
Scenariu Toate orele se desfășoară în regim on line
Roșu

- În funcție de situația epidemologică a zonei și de resursele educaționale și


spațiile de învățământ de care dispune școala, se poate stabili ca clasele să intre
integral sau parțial în sistem on line. Orarul pentru activitățile on line este realizat
de Comisia de orar, avizat de Consiliul Profesoral și aprobat de Consiliul de
administrație al Școlii.
-,Elevii care urmează cursurile cu prezență fizică și nu respectă normele de igienă
(purtarea măștii, păstrarea distanței sociale) impuse de măsurile pentru prevenirea

4
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

infecției, vor fi obligați, în baza Regulamentului de Ordine Interioară, să-și


desfășoare activitatea instructiv – educativă în mediul online.
- Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a preșcolarilor și a
elevilor în unitatea de învățământ se realizează cu respectarea prevederilor legale
în vigoare. e-mail danubianaroman@yahoo.com

II. Etapele de implementare Nr. a activităților didactice prin intermediul


tehnologiei și al internetului la nivelul Colegiului Tehnic „Danubiana”,
din
Roman

- Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului este o formă


de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-
învățare-evaluare, care presupun prezența fizică a preșcolarilor/ elevilor în sala de
curs, cu activități de studiu individual și activități didactice în sistem online.
- În vederea organizării și desfășurării activităților didactice prin intermediul
tehnologiei și al internetului, Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman, va parcurge
următoarele etape:
a) Consiliul de Administrație, stabilește (după consultarea Consiliului Profesoral)
platforma educațională ce va fi folosită de Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman,
și completarea acesteia cu datele elevilor, ale cadrelor didactice și încadrarea pe
clase.
b) Informaticianul școlii va asigura completarea bazei de date a platformei cu
numele elevilor, cadrelor didactice, orar, încadrări pe clase și va transmite
diriginților liste cu conturi și parole pentru fiecare elev.
c) Se vor organiza de sesiuni de instruire pentru cadrele didactice pentru a utiliza
platforma educațională și a folosi instrumente de lucru specifice.
d) Profesorii diriginți și profesorii de „Tehnologia informației și a comunicațiilor”
vor ajuta elevii să își activeze conturile pe platforma Google Classroom și să
acceseze cursurile clasei lor.
e) Personalul responsabil cu realizarea conexiunilor la Internet, creare conturi,
gestionare platformă googleclasroom.ro , va monitoriza funcționarea acestora,
astfel încât să se poată realiza o comunicare eficientă între cadrul didactic, elevii
participanți
fizic la oră și a elevilor participanți la oră online.
f) Cadrele didactice vor organiza activități didactice prin intermediul tehnologiei și
al internetului, pe Meet sau, în cazul în care acesta nu este funcțional, pe Zoom și
vor posta pe platforma Google Classroom materialele educaționale suport pentru

5
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

activitatea didactica (teste, fișe de lucru, filme educaționale, prezentări etc.),


respectând orarul unității de învățământ.
g) Directorul și C.E.A.C. vor monitoriza procesul didactic prin intermediul
aplicației și prin aplicarea lunară de chestionare de feedback elevilor implicați în
e-mail danubianaroman@yahoo.com
acele activități.
h) Cadrele didactice sau elevii care întâmpină dificultăți în a accesa platforma
Google Classroom vor fi sprijiniți Nr. de conducerea unității de învățământ și de
colegi. Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman, va căuta soluții, prin accesarea de
din
proiecte cu finanțare, pentru dotarea elevilor ce nu au echipamente informatice
pentru participarea la activitățile didactice online.
i) Rezultatele obținute prin monitorizare și feedback se vor valorifica pentru
îmbunătățirea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al
internetului.

III. Modalitățile de organizare și desfășurare a activităților didactice prin


intermediul tehnologiei și al internetului în Colegiul Tenic „Danubiana”,
Roman

- Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului este organizată


de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic.
- În proiectarea și organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al
internetului se respectă prevederile planurilor-cadru și ale programelor școlare în
vigoare.
- Sălile de clasă folosite pentru transmisia on line vor fi amenajate astfel încât să
fie asigurate condițiile optime desfășurării activităților didactice prin intermediul
tehnologiei și al internetului, ceea ce implică acces la internet și dotarea cu
calculator/ laptop, cameră video, etc.
Activitățile on line se vor realiza prin utilizarea platformei educaționale
Google Classroom, prin întâlniri on line directe utilizând aplicatia GoogleMeet pe
conturile create de școală.. Aplicația Zoom se va utiliza în cazuri excepționale în
care elevii nu pot accesa platforma Google Classroom. Se va respecta orarul
întocmit la începutul anului școlar. Pentru comunicarea cu elevii și implicarea
acestora în activități se pot utiliza și alte aplicatii watsupp, email, moodle etc.
În proiectarea și organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei
și al internetului se vor avea în vedere:
a) selectarea informațiilor/ a experiențelor anterioare ale preșcolarilor/ elevilor și
valorificarea acestora

6
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

b) realizarea/ selectarea/ adaptarea materialelor/ resurselor specifice pentru


facilitarea procesului educațional
c) crearea unei comunități de învățare
d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toți preșcolarii/
e-mail danubianaroman@yahoo.com
elevii dobândirea competențelor specifice particularităților de vârstă
e) încurajarea contribuțiilor individuale, a reflecției etc.
- Cadrele didactice pot adapta Nr. planificările calendaristice în sensul favorizării,
pentru perioada Scenariului 3 (roșu), a acelor competențe și conținuturi care nu au/
din
au mai puțin de suferit în abordarea online și concentrarea exersării celorlalte
competențe și conținuturi pentru perioadele de aplicare a Scenariului 1 (verde) sau
Scenariului 2 (galben).
În cazul scenariului roșu, activitatea desfășurându-se doar online, durata
orelor va fi cea reglementată, însă cadrele didactice vor împărți orele în așa fel
încât o bună parte din oră să fie dedicată realizării de activități de către elevi,
individual sau în grupe, ale căror rezultate să fie transmise cadrului didactic, de
preferat, până la sfârșitul orei curente, cu asigurarea unui feedback din partea
profesorului, în aceeași oră sau în ora următoare. Se recomandă stabilirea unor
repere de timp alocat activităților elevilor în afara orelor (echivalentul temelor
pentru acasă) prin colaborare între cadrele didactice care constituie consiliul clasei
sau prin stabilirea unor reguli generale în Consiliul profesoral, care să țină cont de
ponderea orelor pentru fiecare disciplină în planurile-cadru și de clasa în care se
află elevii, respectiv vârsta lor și apropierea unor examene. Se va stimula
participarea la oră a tuturor elevilor.

- Comunicarea prin intermediul tehnologiei și al internetului se va realiza în


următoarele forme:
● sincron-desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea simultană a
preșcolarilor/ elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a părinților/ reprezentanților
legali
● asincronă-desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în cadrul căreia
preșcolarii/ elevii și cadrele didactice nu sunt conectați simultan
● mixtă-desfășurată atât sincron, cât și asincron.
- Materialele didactice utilizate în format digital pot fi din categoria: manuale
școlare, auxiliare curriculare aprobate/ avizate de către M.E.C., ghiduri, broșuri,
platforme online, dar și diverse aplicații, platforme, resurse recomandate de către
M.E.C., de către I.S.J. Neamț sau de către conducerea unității de învățământ (spre
exemplu, la învățământul gimnazial se utilizează, cu precădere, manualele digitale
pentru clasele V - VIII existente pe website-ul: www.manuale.edu.ro).

7
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

- În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului se pot folosi,


adapta și redistribui liber, ținând cont de drepturile de autor, resurse educaționale
deschise-materiale pentru învățare, predare sau alte scopuri educaționale, cum ar fi:
cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă,
e-mail danubianaroman@yahoo.com
chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse audio
sau video etc., puse la dispoziție în format digital sau fizic și la care există acces
liber. Nr.
- Cadrele didactice pot elabora și utiliza orice alte materiale educaționale, în
din
conformitate cu programa școlară în vigoare. Materialele didactice trebuie să fie
accesibile pentru toți preșcolarii/ elevii din formațiunea de studiu.

IV. Modalitățile de obținere a feedbackului asupra calității activităților


didactice desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, din partea
cadrelor didactice, elevilor și părinților

- În organizarea și desfășurarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și


al internetului, cadrele didactice verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de
către preșcolari/ elevi și îi încurajează prin oferirea feedbackului constructiv/
pozitiv cu accent permanent pe proces, soluții și pe rezultat, nu pe consecințe.
- Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfășurată de preșcolari/ elevi să
fie în raport cu progresul și potențialul fiecăruia.
- Conducerea Colegiului Tehnic „Danubiana” și C.E.A.C. vor monitoriza procesul
didactic prin intermediul platformei googleclasroom și prin aplicarea periodică de
chestionare de feedback cadrelor didactice și elevilor implicați în acele activități.
- Profesorii diriginți vor obține feedback asupra calității activităților didactice
desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului la ședințele cu părinții și
prin alte mijloace de comunicare stabilite de comun acord cu părinții elevilor.

V. Desfășurarea activităților didactice în comunitățile dezavantajate în care


preșcolarii/ elevii au acces limitat la tehnologie

- Diriginții vor identifica elevii care nu au acces la echipamente informatice sau la


rețeaua de Internet și vor aduce la cunoștința Consiliului de Administrație al școlii.
Consiliul de Administrație va căuta soluții pentru a dota sau da în folosință
echipamente copiilor care nu au.
- În condițiile aplicării scenariului hibrid, elevii care nu au acces la Internet vor
participa zilnic la ore, cu respectarea normelor de distanțare fizică.

8
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

- În condițiile aplicării scenariului roșu, pentru copii cu acces limitat la tehnologie


se vor căuta soluții alternative de transmitere de materiale suport pentru
parcurgerea materiei ( fise trimise prin posta, prin intermediul instituțiilor publice
din localitatea de domiciliu, telefonic, etc.).
- În situația îne-mail
caredanubianaroman@yahoo.com
majoritatea preșcolarilor/ elevilor au acces limitat la tehnologia
informatica/sau internet, activitatea cadrelor didactice care predau la clasele
respective se va centra pe activitățiNr. de dezvoltare de resurse educaționale specifice
recuperării accelerate la întoarcerea în unitatea de învățământ.
din

VI. Modalitățile de evaluare a preșcolarilor/ elevilor în cadrul activităților


didactice desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului

- În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și


al internetului, progresul educațional al preșcolarilor/ elevilor poate fi evaluat de
cadrele didactice, prin acordarea de note/ calificative, în conformitate cu legislația
în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare.
- În procesul evaluării sarcinilor de lucru se recomandă utilizarea unor tehnici de
colaborare în perechi sau în grupuri mici, încurajarea elevilor să aplice
autoevaluarea și evaluarea reciprocă.
- Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei
discipline/ modul. Acestea sunt: evaluări orale; teste, lucrări scrise; experimente și
activități practice; referate; proiecte; probe practice; alte instrumente stabilite de
Comisia pentru curriculum și aprobate de director sau elaborate de către M.E.C./
I.S.J. Neamț.

VII. Modalitățile de evidențiere a prezenței la activităților didactice


desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului a elevilor și cadrelor
didactice

- La nivelul Colegiului Tehnic „Danubiana”, Roman, se vor monitoriza absențele


elevilor și ale personalului la activitățile didactice desfășurate prin intermediul
tehnologiei și al internetului, pe platforma Google Classroom. Absențele la
activitățile on line se trec în catalogul clasei. Orele neefectuate de catre cadrele
didactice în regim on line nu vor fi plătite.
D.S.P. Neamț va fi anunțat în cazul înregistrării unei creșteri mari a
numărului de absențe ale elevilor și/ sau personalului, cauzate de boli respiratorii.

9
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

e-mail danubianaroman@yahoo.com

VIII. Aspecte privind securitatea în mediul educațional virtual și gestionarea


datelor cu caracter personal Nr.
din
- Securitatea în mediul educațional virtual se realizează conform directivelor
Uniunii Europene privind securitatea cibernetică, precum și prelucrarea datelor cu
caracter personal. În organizarea și desfășurarea activităților în mediul virtual se
asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal,
conform prevederilor Regulamentului (Uniunii Europene) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/Consiliul Uniunii Europeane (Regulamentul general privind
protecția datelor), denumit în continuare Regulamentul (Uniunii Europene)
2016/679.
- Prelucrarea, de către Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman, a datelor cu caracter
personal ale participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și
al internetului se realizează în vederea îndeplinirii obligației legale care revine
unității de învățământ de asigurare a dreptului la învățătură, prin garantarea
accesului și a desfășurării efective a procesului educațional în cazul în care
procesul educațional nu se poate derula față în față, conform prevederilor legale în
vigoare.
- Categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea
principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din
Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/679 sunt:
a) numele și prenumele preșcolarilor/ elevilor, numele și prenumele cadrelor
didactice care utilizează aplicații/ platforme educaționale informatice
b) imaginea, vocea participanților, după caz
c) mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțin
date prelucrate prin utilizarea aplicațiilor/ platformelor educaționale informatice
d) rezultatele evaluărilor preșcolarilor/ elevilor
e) datele de conectare la aplicații/ platforme educaționale utilizate pentru
participarea la activitățile didactice desfășurate prin intermediul tehnologiei și al
internetului: nume de utilizator și parolă de acces.

10
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării


activităților didactice. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de
către Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman în afara scopului vizat, constituie o
încălcare a prevederilor legale.
- Ca măsurăe-mailde danubianaroman@yahoo.com
protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia
utilizării aplicațiilor/ platformelor educaționale informatice, se interzice
înregistrarea activităților didactice
Nr. desfășurate prin intermediul tehnologiei și al
internetului.din
- Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman, în calitate de operator de date cu caracter
personal, are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice
privind protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:
a) securitatea în mediul online
b) asigurarea confidențialității datelor
c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date
d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal
e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal.
- Conducerea unității de învățământ ia măsuri cu privire la furnizarea informațiilor
prevăzute la art. 13 din Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679: identitatea și
datele de contact ale unității de învățământ și, după caz, ale reprezentantului
acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și
temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu
caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal,
drepturile persoanelor vizate.
- Prin măsurile dispuse, unitatea de învățământ trebuie să facă dovada păstrării în
condiții de siguranță a datelor cu caracter personal.

9. Responsabilități

Responsabilități generale

- Conducerea Colegiului Tehnic „Danubiana”, Roman, cadrele didactice și


personalul didactic auxiliar sunt responsabili pentru organizarea și desfășurarea, în
condiții de calitate, a activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al
internetului.
Directorul unității de învățământ:
- aprobă prezenta procedură
- informează cadrele didactice și personalul didactic auxiliar
- monitorizează implementarea procedurii

11
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

- coordonează activitățile didactice realizate prin intermediul tehnologiei și al


internetului.
Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Danubiana”, Roman, stabilește
modalitățile de organizare și desfășurare a activităților didactice prin intermediul
e-mail danubianaroman@yahoo.com
tehnologiei și al internetului, în contextul pandemiei COVID-19
Directorul adjunct/ Coordonatorul C.E.A.C.:
- asigură derularea acțiunii Nr. privind elaborarea procedurii
din
- pune la dispoziția tuturor factorilor interesați procedura elaborată la nivelul
C.E.A.C.
Personalul didactic al unității de învățământ îndeplinește atribuțiile specificate în
prezenta procedură.
Secretarul șef asigură: informarea părinților și a celorlalți factori interesați cu
privire la procedura elaborată la nivelul C.E.A.C.; prelucrarea și păstrarea în
condiții de siguranță a datelor cu caracter personal; arhivarea documentației
C.E.A.C.
Informaticianul asigură: funcționarea în condiții optime a tehnologiei și al
internetului la nivelul unității de învățământ; securitatea online în utilizarea
platformei/ aplicației Google Classroom/ Meet etc.
Tehnician cu atribuții specifice bibliotecarul răspunde de înregistrarea procedurii la
nivelul bibliotecii Colegiului Tehnic „Danubiana”, Roman și asigură accesul la
documentația C.E.A.C. din C.D.I.-ul unității de învățământ.

Roluri specifice ale factorilor implicați în organizarea și desfășurarea


activităților didactice pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al
internetului

Conducerea Colegiului Tehnic „Danubiana”, Roman


Are următoarele atribuții:
a) informează preșcolarii/ elevii și părinții acestora asupra modalităților de
organizare a activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului,
inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia
b) evaluează capacitatea unității de învățământ de a desfășura activități didactice
prin intermediul tehnologiei și al internetului și stabilește necesarul de resurse
informaționale și de resurse umane
c) stabilește măsuri pentru buna desfășurare a activităților didactice de către toate
cadrele didactice și preșcolarii/ elevii din unitatea de învățământ
d) întreprinde demersuri către autoritățile locale pentru asigurarea dispozitivelor și
a conexiunii la internet pentru preșcolarii/ elevii care nu dispun de mijloacele

12
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

necesare pentru desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și


al internetului
e) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la
internet
e-mail danubianaroman@yahoo.com
f) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/ prin proces-verbal de
predare-primire, dispozitive conectate la internet preșcolarilor/ elevilor care nu
dispun de aceste mijloace informaticeNr.
g) stabilește împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți platformele
din
gratuite, aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi
utilizate în activitățile didactice
h) sprijină cadrele didactice și preșcolarii/ elevii să își creeze conturi de e-mail și
de acces la platformele și aplicațiile electronice utilizate la nivelul Colegiului
Tehnic „Danubiana”, Roman
i) coordonează activitățile privind securitatea în mediul educațional virtual și
gestionarea datelor cu caracter personal
j) identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri
speciale, inclusiv pentru preșcolarii/ elevii cu cerințe educaționale speciale
k) monitorizează modul în care se desfășoară activitățile didactice prin intermediul
tehnologiei și al internetului
l) solicită feedback asupra calității activităților didactice desfășurate prin
intermediul tehnologiei și al internetului din partea cadrelor didactice, elevilor și
părinților acestora.

Participanții la activitățile didactice/ de învățare desfășurate prin intermediul


tehnologiei și al internetului au următoarele obligații:
a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru
orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicațiilor/ platformelor educaționale
informatice
b) de a utiliza aplicațiile/ platformele educaționale informatice doar în conformitate
cu prevederile legale
c) de a nu înregistra, disemina, folosi informații, care conțin date cu caracter
personal, în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date.

Profesorii diriginți/ profesorii pentru învățământul preșcolar au următoarele


atribuții:
a) informează elevii și părinții acestora despre modalitățile de organizare a
activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, inclusiv cu
privire la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia

13
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

b) coordonează activitatea grupei/ clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice


în vederea asigurării continuității participării preșcolari/ elevilor la activitatea de
învățare prin intermediul tehnologiei și al internetului
c) participă la stabilirea platformei, a aplicațiilor și a resurselor educaționale
deschise caree-mail danubianaroman@yahoo.com
se recomandă a fi utilizate în activitățile didactice desfășurate
d) transmit preșcolarilor/ elevilor de la grupa/ clasa pe care o coordonează
programul stabilit la nivelul Colegiului
Nr. Tehnic „Danubiana”, Roman, precum și
alte informații relevante pentru facilitarea învățării prin intermediul tehnologiei și
din
al internetului
e) oferă consiliere preșcolarilor/ elevilor grupei/ clasei pentru participarea acestora
la activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului
f) mențin comunicarea cu părinții preșcolarilor/ elevilor
g) intervin în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea
activităților didactice în care sunt implicați preșcolarii/ elevii grupei/ clasei.

Cadrele didactice au următoarele atribuții:


a) proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor
curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al
internetului
b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de
învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse
care pot fi utilizate
c) proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al
internetului
d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al
internetului, pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/ elevilor
e) realizează activitățile didactice de predare-învățare-evaluare prin intermediul
tehnologiei și al internetului, pe platforma educațională stabilită de unitatea de
învățământ, conform orarului, se asigură că elevii pot accesa platforma și pot
participa la activitățile didactice propuse
f) transmit feedback privind desfășurarea activităților didactice desfășurate prin
intermediul tehnologiei și al internetului.

Părinții preșcolarilor/ elevilor au următoarele atribuții:


a) asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea
de învățământ prin intermediul tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui
mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării
activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului

14
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

înregistrat de preșcolar/ elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia


cu privire la propria formare
b) mențin comunicarea cu profesorul diriginte/ profesorul pentru învățământul
preșcolar și celelalte cadre didactice
e-mail danubianaroman@yahoo.com
c) sprijină preșcolarul/ elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor
de lucru, în termenele stabilite
d) transmit profesorului diriginte/ Nr. profesorului pentru învățământul preșcolar
feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare-
din
evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului.

Preșcolarii/ elevii au următoarele responsabilități:


a) au obligația de a participa la activitățile didactice desfășurate prin intermediul
tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se
consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate ce vor fi
comunicate profesorilor diriginți
b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către
cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul
tehnologiei și internetului
c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini
prin care să se asigure un climat propice mediului de învățare
d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată
învățământului prin intermediul tehnologiei și al internetului
e) nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu
legislația privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor
Regulamentului (Uniunii Europene) 2016/679
f) transmit cadrului didactic/ profesorului diriginte un feedback privind
desfășurarea activităților didactice desfășurate prin intermediul tehnologiei și al
internetului.

15
Ministerul Educaţiei şi Cercetării PROCEDURĂ Ediţia: I
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman OPERAŢIONALĂ Nr. de ex: 7
str. Energiei, nr. 9, cod 611047
tel. 0233 740250, fax 0233 743618
e-mail danubianaroman@yahoo.com
Procedură
de organizarea activităţilor
didactice on line
COMISIA DE EVALUAREA ŞI Cod: PO 58 Revizia: -
ASIGURAREA CALITĂŢII Nr. de ex: -

Anexa 1 Acord de prelucrare a datelor

e-mail danubianaroman@yahoo.com

Nr.
din

16