Sunteți pe pagina 1din 9

,, am trăit 16 ani în orașul Soroca , am

admirat mereu toate straduțele, casele


vechi și castelele romilor , tot ce vedem
era o inspirație o plăcere și
pentru suflet, de fiecare dată când mă
reîntorc observ detalii mici care nu le mai
văzusem, ceea ce ma îmbucură nespus de
mult, apreciez lucrurile care s-au păstrat
frumos în timp. Nefiind studentă la
facultatea de arhitectură observam cum
orașul se schimba , apăreau
clădiri în ruine, fațadele clădirilor ieri
– albe, azi verde ascendent, unde era ga-
zon a apărut un loc de parcare, afișe pub-
licitare mari ce ascund fisurile clădilor.
Aceste schimbări au adus la crearea unui
dezechilibru și haus în
centrul istoric al orașului. Orașul
nu mai este cum a fost odată.
De ce restaurare , dar nu clădire
nouă? Restaurea este sursa care nu doar
păstrează istoria, dar și o descoperă
mai bine. O restaurare reușită înseamnă
întoarcerea timpului înapoi,
e nevoi nu doar de a cunoaște ce mate-
riale s-au folosit, ce tehnică de tencui-
ală s-au realizat fațadele sau ce marime
au elementele decorative, e nevoie de a
pătrunde și simți farmecul clădi-
rii ce a fost odată. Prin amintiri povestite,
scrise îți poți imagina cum a fost odată clă-
abandonată
direa, ce azi e și uitată.
Cinematograful Dacia din orașul Soroca era
o admiram
una din clădirile pe care
ori de câte ori treceam pe lângă ea, era
factastică . Avea o arhitectură deose-
bită, o volumetrie încăpătoare și o funcție
ce lipsea în oraș. Din amintirele și istoriile
povestite de părinților mei cum petreceau
timpul și cât de bine era, ce filme priveau și
ce fel de înghețată preferau, dorința de-a fi
redeschisă această clădire era și mai mare.
clădire
Aceată pentru mulți este nu
doar o locație unde priveau filme, dar este
locul unde și-au întâlnit prima dra-
goste, primul sărut sau prima îmbrățișare .
Odată ce ușile clădiri Cinematrografului
Dacia s-au închise pentru o perioadă ned-
eterminată, împrejurimea s-a transformă
într-o zonă fără interes , lipsă
de careva activități, o zonă care se uită
în timp, devine locația care mulți o evită.
Zona Cinematografului Dacia a fost
destinată pentru activități de divertisment,
organizarea paradelor și expozitiilor, pen-
tru petrecerea timpului liber frumos pe
aleele verzi, dar s-a transformat într-un
spațiu asfaltat de jur împrejur, fără spațiu
verde amenajat, cu o parcare imensă, lo-
cații noi destinate deservirii mașinilor
auto, la momnetul de față se află într-o
stare degradată, aspet vizual neplăcut’’.
R E S TA U R A R E A
C I N E M AT O G R A F U LU I DA C I A
R E V I TA L I Z A R E A
ZONEI - ORȘUL SOROCA

- Șestacov Maria -
ARH - 162
01
CUPRINS
INTRODUCERE

Tema ........................................................................... 06
Scopul și obiectivele cercetări ......................... 07
Motivația cercetării .............................................. 08
Actualitatea temei ................................................. 09
Întrebări de cercetare ......................................... 10
Cuvinte cheie ........................................................... 11
Metodologia cercetarii ........................................ 12
a. Studiu
b. Documentare
c. Distuții
d. Vizită la sit

02 STUDIUL TEORETIC
Scurt istoric ................................................................
a. Soroca – oraș istoric. Centrul istoric al orașului
b. Soroca – oraș turistic
c. Istoria și importanța Cinematografului
Dacia pentru orașul Soroca ................................
Fudamentarea temei
Studiu sociologic
a. Date statistice
b. Interviu
c. Studii de caz
Concepte
a. Conceptul de patrimoniu cultural
b. Conceptul de restaurare
c. Conceptul de regenerare urbană
d. Conceptul de contras în arhitectură
e. Conceptul de sustenabilitate

03
1.
sitului
STUDIUL URBANISTIC
Motivarea și argumentarea alegerii

2. Analiza urbana o zonei


a. Analiza SWOT
b. Scheme de analiză a situației existente
c. Analiza stradală
- Restaurare -
- Revitalizare -

01
Te m a
INTRODUCERE
Cum s-a ajuns la tema dată?
,,am trăit 16 ani în orașul Soroca, am admirat
Tema ........................................................................... 06 mereu toate straduțele, casele vechi și caste-
Scopul și obiectivele cercetări ......................... 07 lele romilor , tot ce vedem era o inspirație și
Motivația cercetării .............................................. 08 o plăcere pentru suflet, de fiecare dată când
Actualitatea temei ................................................. 09 mă reîntorc observ detalii mici care nu le
Întrebări de cercetare ......................................... 10 mai văzusem, ceea ce ma îmbucură nespus de
Cuvinte cheie ........................................................... 11 mult, apreciez lucrurile care s-au păstrat fru-
Metodologia cercetarii ........................................ 12 mos în timp. Nefiind studentă la facultatea de
a. Studiu arhitectură observam cum orașul se schimba,
b. Documentare apăreau clădiri în ruine, fațadele clădirilor
c. Distuții ieri – albe, azi verde ascendent, unde era ga-
d. Vizită la sit zon a apărut un loc de parcare, afișe public-
itare mari ce ascund fisurile clădilor. Aceste
schimbări au adus la crearea unui dezechilib-
ru și haus în centrul istoric al orașului. Orașul
nu mai este cum a fost odată.
De ce restaurare, dar nu clădire nouă?
Restaurea este sursa care nu doar păs-
trează istoria, dar și o descoperă mai bine. O
restaurare reușită înseamnă întoarcerea tim-
pului înapoi, e nevoi nu doar de a cunoaște
ce materiale s-au folosit, ce tehnică de ten-
cuială s-au realizat fațadele sau ce marime au
elementele decorative, e nevoie de a pătrunde
și simți farmecul clădirii ce a fost odată. Prin
amintiri povestite, scrise îți poți imagina cum
a fost odată clădirea, ce azi e abandonată și ui-
tată.
Cinematograful Dacia din orașul Soroca
era una din clădirile pe care o admiram ori
de câte ori treceam pe lângă ea, era factastică.
Avea o arhitectură deosebită, o volumetrie
încăpătoare și o funcție ce lipsea în oraș. Din
amintirele și istoriile povestite de părinților
mei cum petreceau timpul și cât de bine era,
ce filme priveau și ce fel de înghețată prefer-
au, dorința de-a fi redeschisă această clădire
era și mai mare. Aceată clădire pentru mulți
este nu doar o locație unde priveau filme, dar
este locul unde și-au întâlnit prima dragoste,
primul sărut sau prima îmbrățișare ‘‘.
Tema pentru analiză și cercetare este :
Restaurarea Cinematografului Dacia și revi-
tatlizarea urbană a zonei adiacente, orașul
Soroca. Orașul Soroca este un oraș cu o
așezare pitoreasă, o istorie bogată, cu clădiri
faimoase și oameni frumoși.

- 6 -
- Restaurare - - Restaurare -
- Revitalizare - - Revitalizare -

În timp orașul s-a extins spre Nord, spre Întrucât clădirea Cinematograful Dacia se
Sud și mai mult spre Vest, dar centrul orașu- află centrat pe axa ce face legătură directă cu
lui a rămas același - punctul ințial și anume râul Nistru, se propune de a interveni cu o
începutul a avut pornire de la Cetatea Soro- propunere de master plan ce va lega clărirea
ca, localizată pe malul râului Nistru. În timp propusă restaurării cu albia râului Nistru.
marginea malului a devenit un loc de trai ide- Lafel lucrarea dată mai are ca scop de a
al, ce oferea toate necesitățile pentru oameni, cerceta și analiza exemple de proiecte de arhi-
a devenit cea mai importantă, aglomerată și tectură și urbanism din diferite orașe, cu car-
cunoscută zonă. acteristici și motivații diferite.
Zona de studiu este o parte a centrului Această lucrare pe lângă analiza urbanistică
orașului Soroca, în cazul de față centrul istor- și arhitecturală, mai are ca scop de a anal-
ic coincide cu centrul orașului, la momentul iza cererea și nevoia de redeschidere a cine-
actul zona de analiză și-a pierdut din impor- matografului – locație nouă de divertisment
tanță și popularitate, odată ce ușile clădiri pentru oameni.
Cinematrografului Dacia s-au închise pentru
o perioadă nedeterminată, împrejurimea s-a
transformă într-o zonă fără interes, lipsă de
careva activități, o zonă care se uită în timp,
Motivația cercetării
devine locația care mulți o evită. Zona Cine-
Motivul ce a fost la bază acestei cercetării a
matografului Dacia a fost destinată pentru
fost faptul că orașul Soroca are un pontețial de
activități de divertisment, organizarea parad-
dezvoltare bun în domeniul cultural și înspe-
elor și expozitiilor, pentru petrecerea timpu- cial istoric, care include Orașul vechi ce are în
lui liber frumos pe aleele verzi, dar s-a trans- componență sa obiective cu o valoare istorică
format într-un spațiu asfaltat de jur împrejur, mare, însuși orașul Soroca și peisajele natu-
fără spațiu verde amenajat, cu o parcare im- rale bogate. Fiecare dintre aceste motive sunt
ensă, locații noi destinate deservirii mașinilor o resursă valoroasă ce poate aduce beneficii
auto, la momnetul de față se află într-o stare pentru diferite activități desfășurate, cum ar
degradată, aspet vizual neplăcut. fi:
- dezvoltarea sectorului de turism;
- dezvoltarea activităților economice locale;
- creșterea atractivității pentru investiții lo-
Scopul. cale și internaționale;
- creșterea caracterului locuibil și a calității
Obiectivele cercetării vieții locuitorilor locali;
- creșterea importanței orașului în cadrul ier-
arhiei urbane naționale.
Aceată lucrare are ca scop de a analiza și
Zona de studiu a fost aleasă anume pentru
identifica problemele zonei, cauzele și mo-
motivul că este amplasată în centrul orașului,
tivele de ce s-a ajuns la ceea ce este la moment
fiind o zonă de interes local importantă. În-
în centrul istoric al orașului Soroca. trucât clădirea Cinematografului Dacia este
Un alt obiectiv este de a demonstra im- amplasată central pe axă stradală, ce face leg-
portața și necesitatea de a interveni asupra atură directă cu râul Nistru, acest motiv prez-
clădirilor lasăte în centrul istoric a orașului și intă o modalitate bună de a crea un traseu
anume a clădirii Cinematografului Dacia din pietonal spre unele din cele mai importante
orașul Soroca. Lafel ca scop este stabilirea puncte de atracție ale orașului.
unui set de valori ce vor promova și aprecia Pe lângă faptul că clădirea Cinematografu-
mai mult trecutul și istoria. lui se află în centrul vechi a orașului, ea mai
Pe lângă problema clădirilor abandobate, face parte prin lista clădirilor ce au statut de
zona de studiu necesită intervenții la nivel ur- monument de arhitectură de importantă lo-
ban, se propune a cerceta istoria și conceptul cală. Aceste clădiri meriită să fie valorificate,
care a fost la bază proiectării acestui oraș și păstrate și folosite eficient.
indentifica axele stradale principale.

- 7 - - 8 -
- Restaurare - - Restaurare -
- Revitalizare - - Revitalizare -

Actualitatea temei
Istoria este ceea ce ne motivează să ne mân-
drim, să ne amintim și să păstrăm - pentru a
împărtăși frumosul cu cei care nu-l cunosc.
Ultimii zece – douăzeci de ani ritmul de
creștere a clădirilor noi a accelerat, spații
libere rămase numar limitat. Ceea ce demos-
treză că este necesitatea de a readuce la viață
clădirea uitată, clădirea care a fost odată plină
de oameni, cu multă gălăgie și agitație.
Restaurarea unui monument de arhitectură
este o necesitate, astfel se păstreză evoluția
orașului și istoria sa, restaurarea unei clădi-
ri nu are ca scop doar de a valorifica istoria,
dar și de a susține și aborda conceptul de
sustenabilitate. Restaurarea se subânțelege
conservare, consolidare, reutilizare – termi-
ni ce definesc sustenabilitatea. O clădire deja Întrebări de cercetare
existentă necesită mai puține invesitiții și
resurse, la momentul actual cu situația creată
în mediu acesta este o metodă de păstrare și 1. De ce restaurare, dar nu clădire nouă?
nu de folosire inutilă a resurselor naturale. 2. Care este problema actuală a zonei de studiu, ce rezolvăm?
Restaurarea clădirii Cinematografului Dacia 3. Ce impact va aduce redechiderea cinematografului Dacia asupra dezvoltării orașului Soroca?
va promova nu doar voloare ce o are, dar și va 4. De ce sunt necesare intervențiile în centrul istoric a orașelor?
deveni o clădire sustenabilă. 5. Care arată un centru istoric ideal pentru oameni ?
Orașul este pentru oameni, omul pentru
fericire și liniște are nevoie să trăiască în-
tr-un mediu vizual plăcut și agreabil, astfel
este nevoie de crearea spațiilor publice bine
amenajate, zona Cinematografului Dacia la
momentul actual înrăutățește starea trecăto-
rului, ea poate fi un locul ideal.

- 9 - - 10 -
- Restaurare - - Restaurare -
- Revitalizare - - Revitalizare -

CUVINTE CHEIE Metodologia cercetarii

Cuvinte cheie ce vor fi utilizate în lucrarea


a. Studiu
De la bun început tema Lucrăii de Deser-
dată sunt: istoie, restaurare, patrimoniu, a
tație era ca bază - orașul Soroca. Analizând
păstra, atracție turistică. .
informația de pe saitul Primarii Soroca, vizite
făcute la fața locului, necesități din propia ex-
periență, articole citite din Ziarul Observato-
Istorie – este știința care se ocupă cu studiul rul de Nord, Studiul facut de către organizația
faptelor și al evenimentelor trecutului (33). ICOMUS (Programul regional Inițiativa de
Istoria este o amintire scrisă, construită a la Kiev - Reabilitarea patrimoniului cultural
trecutului. în orașele istorice) în anul 2016 au fost de-
pistate o listă întreagă de probleme: începând
Conform dicționarului explicativ temenul cu o mulțime de clădiri ce necesită restaura-
restaurare este definit – refacere în forma re-conservare, o altă problemă majoră fiind
inițială. Philip Wilkinson scrie în cartea sa rezitalizarea zonelor din centrul istoric, din
,,50 de idei de arhitectură,, că restaurarea s-a apropierea albiei râului Nistru și a Dealul
născut în Evul Mediu , când o clădire avea nev- Romilor.
oie de reparații, oamenii înlocui-au țesătura Acestea sunt trei teme alese pentru com-
defectată cu materia cât mai aproape de origi- parere , principale și importante, ce vor îm-
nal, încercau să păstreze concectul inițial. bunătăți situația orașului:
1. Casă de Cultură pentru Romi și revitaliza-
Patrimoniu, acest termenul este definit de rea Dealul Romilor din orașul Soroca;
dicționarul explicativ ca o totalitate de bunuri 2. Conversia Clădirii fostei cârmuiri a zem-
care aparțin colectivității și gestionate de stei din orașul Soroca;
către organele statului. Bunuri care aparțin 3. Restaurarea Cinematografului Dacia și re-
oamenilor, fiind transmise de la strămoși, vitalizarea zonei de studiu.
este o moștenire culturală. În contextul aces-
tei lucrări anume patrimoniu cultural se po- Totul merita de studiat, analizat și propus
trivrește corect, prin legislația în vigoare în soluții ce vor îmbunătăți situația orașului. Au
Republica Moldova este definit ca,, totalitatea fost identificate pentru fiecare temă puntele
valorilor și bunurilor culturale”.(22) tari și slabe, s-au comparat întrele ele. Toate
aceste teme pot să rezolve o serie de prob-
Prin termenul a păstra înseamnă a avea gri- leme urbane, sociale, econoice.
jă, a păzi , a ține la loc sigur. Termenul de a
păstra în concordanță cu obiecte de ahitectu-
ra se subânțelege de a păstra edificiul într-o
b. Documentare
Conform COMUS (Programul regional In-
stare bună în timp,
ițiativa de la Kiev - Reabilitarea patrimoniu-
să-i mențină forma inițială.
lui cultural în orașele istorice) în anul 2016,
clădirea Cinematografului Dacia este selec-
Atracție turistică – locație ce poate atrage tată ca clădire culturală ce necesită păstrată
vizitatori, ce are în componența sa mo- și redeschisă pentru utilizarea oamenilor. (23,
mumnete naturale sau construit de om. În p.32)
contextul acestei lucrări se poatea de abordat În anul 2018 Ziarul Observatotul de Nord
termentul de oraș turistic - loc unde s-au pe- a scris un articol ce rezultă din proiectul „Ju-
trecut o serie de evenimente importante pent- rnalismul cetățenesc – curaj și implicare,
ru evoluția umanității, locul unde s-au păstrat dorință și responsabilitate” despre starea
ramașițe, care demonstrează anumite fapte și clădirii Cinematografului Dacia, despre pre-
perioade. Orașul turistic are în componența sa supunera unei deschideri și păreri ale tinere-
o serie de actracții turistice ce atrag turiștii lo- tului, necesitatea de a fi redeschis.

-13 - - 14 -
- Restaurare - - Restaurare -
- Revitalizare - - Revitalizare -

În anul 2020, lafel Ziarul Observatotul de Dina, locuitoare, 49 ani - Ce parere aveți despre redeschiderea Cine-
Nord a scris articol ce includea părea mai matografului Dacia?
multor localnicii despre închiderea Cine- - Vai câte amintiri, și acum îmi aduc aminte,
matografului, afirmau că a fost una din lo- primeam bursa și repede fugem cu fetele la film.
cațiile unde-și petreceau cel mai mult timpul Apoi ne ridicam la etaj și savuram ceva dulce
liber și că este o pierdere enormă închiderea și gustos. Redeschidera ar schimba multe, ar
lui. apărea locuri de muncă, cel mai important
locație nouă pentru tineri, dar chiar și pentru
mine (zâmbeste).

c. Distuții Astfel de păreri sunt multe, pe orice lo-


O altă metodă de cercetare, una cu un as- calnic nu ai întreba fiecare va afirma că res-
pect abtract este realizarea unui dialog cu cei taurarea și redeschiderea cinemtografului ar
care locuiesc în orașul Soroca. Au fost inter- fi a doua mândrie a orașului. Cinematograful
ogați persoane de diferite vârste și interese. Dacia din orașul Soroca face parte din lista ac-
Conform Anexei 1 - lista de întrebări pentru elor clădiri uitate. Pentru generația tânără a
interviu. anilor ’60 cinematograful a fost cea mai atrac-
tivă locație, de ce să nu fie și pentru gener-
ația tânără actuală un loc ce te face sa mai
Vlada, eleva , 16 ani - Unde petreceți timpul liber, tu cu colegii și pri- vii odată? Redeschiderea Cinematografului
etenii tăi? v-a aduce doar beneficii pozitive și plăcute, la
- Înafară de Cetate și Restaurantul Salat nu nivel local și național. Clădirea făcând parte
prea avem unde să mergem. din lista patrimoniului cultural și adăugarea
- Ce parere ai despre redeschiderea Cine- unor funcții noi v-a atrage interesul și privirile
matografului Dacia? nu doar sorocenilor, dar și turiștilor.
- Chiar ieri vorbeam cu colegii mei despre cine-
matograf, toți ziceau ne pare rău că nu
funționează...
- Dacă ar fi activ cinematograful, te-ai duce să
privești un film și să petreci timpul plăcut?
- Da, desigur. Acum e chair premiera la un film
pe care mult timp îl asteptasem.
d.Vizită la sit
Pentru o percepere mai clară , o analiză
Iulia, locuitoare, 23 de ani - Ce parere aveți despre redeschiderea Cine- și o diagnoză detaliată vizita la sit este modul
matografului Dacia? de cercetarea cel mai de succes. Fiind în sit,
- Când eram la școală s-a deschis un cine- simți fizic, ce este bine și ce rău, ce trebuie
matograf mic, era bine, chiar mă încărcam cu lăsat și ce schimbăm. Vizita la sit subânțele
o altă energie, dar după o perioadă de timp s-a necesitățile pietonului care circulă zilnic prin
închis. Dar, cred că Dacia e o istoie și mulți ar zona dată.
merge acolo ca să-și aducă aminte de tinerețe. O vizită pentru a percepe problema bine
nu este deajus, este nevoie de a trăi cu proble-
ma zile, luni sau chiar ani. Orașul Soroca este
Elena, locuitoare, 30 de ani - Ați merge la film dacă ați avea în oraș cine- un oraș foarte frumos, dar nu ideal. Zona unde
matograf? este amplasată clădirea cinematografului est
- Sigur că da, îmi amintesc când s-a dechis Cin- pustie, asceasta este prima impresie a unui
ema 3D, era bine. De obicei în vacanță sau în om care vine pentru prima dată în zonă, ea
zile libere ne urcam cu prietenii în autobuzul necesită readusă la viață, așa cum a fost când-
care ducea spre oraș și mergem direct la film, va, verde și activă, așa cum au văzut-o mulți pe
amintiri frumoase. poze din arhivă.

-15 - - 16 -
- Restaurare - - Restaurare -
- Revitalizare - - Revitalizare -

În anul 2020, lafel Ziarul Observatotul de - Ce parere aveți despre redeschiderea Cine-
Nord a scris articol ce includea părea mai matografului Dacia?
multor localnicii despre închiderea Cine- - Vai câte amintiri, și acum îmi aduc aminte,
matografului, afirmau că a fost una din lo- primeam bursa și repede fugem cu fetele la film.
cațiile unde-și petreceau cel mai mult timpul Apoi ne ridicam la etaj și savuram ceva dulce
liber și că este o pierdere enormă închiderea și gustos. Redeschidera ar schimba multe, ar
lui. apărea locuri de muncă, cel mai important
locație nouă pentru tineri, dar chiar și pentru
mine (zâmbeste).

c. Distuții Astfel de păreri sunt multe, pe orice lo-


O altă metodă de cercetare, una cu un as- calnic nu ai întreba fiecare va afirma că res-
pect abtract este realizarea unui dialog cu cei taurarea și redeschiderea cinemtografului ar
care locuiesc în orașul Soroca. Au fost inter- fi a doua mândrie a orașului. Cinematograful
ogați persoane de diferite vârste și interese. Dacia din orașul Soroca face parte din lista ac-
Conform Anexei 1 - lista de întrebări pentru elor clădiri uitate. Pentru generația tânără a
interviu. anilor ’60 cinematograful a fost cea mai atrac-
tivă locație, de ce să nu fie și pentru gener-
ația tânără actuală un loc ce te face sa mai
- Unde petreceți timpul liber, tu cu colegii și pri- vii odată? Redeschiderea Cinematografului
etenii tăi? v-a aduce doar beneficii pozitive și plăcute, la
- Înafară de Cetate și Restaurantul Salat nu nivel local și național. Clădirea făcând parte
prea avem unde să mergem. din lista patrimoniului cultural și adăugarea
- Ce parere ai despre redeschiderea Cine- unor funcții noi v-a atrage interesul și privirile
matografului Dacia? nu doar sorocenilor, dar și turiștilor.
- Chiar ieri vorbeam cu colegii mei despre cine-
matograf, toți ziceau ne pare rău că nu
funționează...
- Dacă ar fi activ cinematograful, te-ai duce să
privești un film și să petreci timpul plăcut?
- Da, desigur. Acum e chair premiera la un film
pe care mult timp îl asteptasem.
d.Vizită la sit
Pentru o percepere mai clară , o analiză
- Ce parere aveți despre redeschiderea Cine- și o diagnoză detaliată vizita la sit este modul
matografului Dacia? de cercetarea cel mai de succes. Fiind în sit,
- Când eram la școală s-a deschis un cine- simți fizic, ce este bine și ce rău, ce trebuie
matograf mic, era bine, chiar mă încărcam cu lăsat și ce schimbăm. Vizita la sit subânțele
o altă energie, dar după o perioadă de timp s-a necesitățile pietonului care circulă zilnic prin
închis. Dar, cred că Dacia e o istoie și mulți ar zona dată.
merge acolo ca să-și aducă aminte de tinerețe. O vizită pentru a percepe problema bine
nu este deajus, este nevoie de a trăi cu proble-
ma zile, luni sau chiar ani. Orașul Soroca este
- Ați merge la film dacă ați avea în oraș cine- un oraș foarte frumos, dar nu ideal. Zona unde
matograf? este amplasată clădirea cinematografului est
- Sigur că da, îmi amintesc când s-a dechis Cin- pustie, asceasta este prima impresie a unui
ema 3D, era bine. De obicei în vacanță sau în om care vine pentru prima dată în zonă, ea
zile libere ne urcam cu prietenii în autobuzul necesită readusă la viață, așa cum a fost când-
care ducea spre oraș și mergem direct la film, va, verde și activă, așa cum au văzut-o mulți pe
amintiri frumoase. poze din arhivă.

-17 - - 18 -

S-ar putea să vă placă și